Hà Nội, Ngày 24/06/2019

Ban nghiên cứu Đạo đức học quân sự, Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự - 20 năm phát triển và trưởng thành

Ngày đăng: 05/04/2019   03:25
Mặc định Cỡ chữ
Trong 20 năm qua, Ban nghiên cứu Đạo đức học quân sự với vai trò là đơn vị nòng cốt thuộc Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự - Bộ Quốc phòng đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học nhằm cung cấp các luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước, Quân đội về hoạt động quân sự, quốc phòng và đẩy mạnh đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng, phát triển quân đội và đất nước.
 

Ngay từ ngày đầu thành lập, Ban nghiên cứu Đạo đức học quân sự đã nhận trọng trách nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách về đạo đức trong quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện nhiều đề tài khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp ngành và cấp cơ sở, hướng vào các vấn đề về xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần của nền quốc phòng toàn dân; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, cung cấp các luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước, Quân đội về hoạt động quân sự quốc phòng, phát triển lý luận đạo đức học nói chung, đạo đức học quân sự nói riêng. Ban đã tham gia triển khai tổng kết thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-TƯ của Bộ Chính trị (khoá V); tổng kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 20 năm đổi mới; tổng kết đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; nghiên cứu đề án khôi phục chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới; tổng kết quan điểm lý luận bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam từ Đại hội lần thứ IV đến Đại hội lần thứ XII; tổng kết, bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991; xây dựng Đảng về đạo đức…

Đến nay, Ban đã chủ trì nghiên cứu 27 đề tài các cấp; 36 chuyên đề; 15 đầu sách; gần 200 bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí trong và ngoài quân đội. 

Cùng với các hoạt động nghiên cứu, Ban cũng đã mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan, các khoa, các đơn vị trong và ngoài quân đội thực hiện công tác đào tạo đại học, sau đại học cho chuyên ngành đạo đức học Mác – Lênin, tư tưởng quân sự, đạo đức quân sự Hồ Chí Minh; tham gia bồi dưỡng, phát triển đạo đức quân nhân, xây dựng môi trường đạo đức trong quân đội…

Đứng trước yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban nghiên cứu Đạo đức học quân sự, Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp nghiên cứu nhằm không ngừng phát triển lý luận đạo đức học nói chung, đạo đức học quân sự nói riêng. Đánh giá đúng thực trạng đạo đức quân nhân, nhất là ở các đơn vị cơ sở; đấu tranh phê phán những quan điểm, hành vi phi đạo đức trong lĩnh vực quân sự. Từ đó, đề xuất các giải pháp đồng bộ nhằm bồi dưỡng, phát triển đạo đức quân nhân trong tình hình mới, góp phần cung cấp các luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước, Quân đội về hoạt động quân sự quốc phòng trên lĩnh vực đạo đức; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tiếp tục chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ luật; có năng lực chuyên môn giỏi, có phương pháp, tác phong làm việc khoa học; thực sự tâm huyết với công việc nghiên cứu. Đồng thời, mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi thông tin, kết quả nghiên cứu khoa học với các nhà trường, học viện. Công bố nhiều công trình nghiên cứu có chất lượng trên các ẩn phẩm, các tạp chí khoa học có uy tín. 

Trải qua quá trình 20 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ nghiên cứu của Ban nghiên cứu Đạo đức học quân sự đã nỗ lực, chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Ban đã có sự phát triển nhanh, vững chắc cả về chất lượng nghiên cứu khoa học và đội ngũ cán bộ; từng bước định hình được mô hình của một Ban nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực đạo đức và đạo đức quân sự trong các nhà trường, học viện của quân đội. Với phương châm “Tận tụy, chuẩn mực và tình nghĩa trọn vẹn” trên cơ sở của những kết quả đã đạt được, tiếp tục là tiền đề quan trọng, tạo thế và lực vững chắc cho bước phát triển của Ban nghiên cứu Đạo đức học quân sự trong thời gian tới./.

PGS. TS. Dương Quang Hiển - Trưởng Ban nghiên cứu Đạo đức học quân sự, Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự  - Bộ Quốc phòng
ThS. Nguyễn Thị Ly - Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự -  Bộ Quốc phòng

Tin tức cùng chuyên mục

Về “sức mạnh mềm” Việt Nam

Ngày đăng 21/06/2019
Việt Nam có nền văn hóa với bề dày truyền thống hàng nghìn năm. Nền văn hóa đó có bản sắc riêng và được coi là rất mạnh, nên không dễ đồng hóa. Văn hóa Việt Nam do những con người được đánh giá là thông minh và sáng tạo, dũng cảm và bản lĩnh, hiếu học và cần cù, khoan dung và nhân hậu,… sáng tạo ra. Đó là “sức mạnh mềm” Việt Nam.

Đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay

Ngày đăng 19/06/2019
Để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới toàn diện và đồng bộ từ nhận thức, quy trình, nội dung chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng đến kiện toàn, tổ chức lại hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, phân cấp quản lý, xây dựng đội ngũ giảng viên, cơ chế quản lý kinh phí, hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số ở Việt Nam

Ngày đăng 10/06/2019
Triển khai chính phủ điện tử, chính phủ số là xu hướng tất yếu để nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của Chỉnh phủ, nhằm đẩy lùi nạn tham nhũng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Bài viết phân tích, đánh giá chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về vấn đề này qua từng giai đoạn, đề xuất một số giải pháp góp phần xây dựng, phát triển chỉnh phủ điện tử, chính phủ số ở nước ta trong thời gian tới.

Hoàn thiện quy định về tổ chức và hoạt động của quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Ngày đăng 07/06/2019
Những năm gần đây, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách được thành lập ở nhiều bộ, ngành, địa phương và hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau nhằm hỗ trợ thực hiện các chính sách phát triển kinh tế, an sinh xã hội của Nhà nước. Mô hình tổ chức của các quỹ rất đa dạng nhưng cho đến nay chưa có văn bản quy định thống nhất về vấn đề này. Bài viết đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quy định về tổ chức và hoạt động của quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

Những vấn đề đặt ra trong công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức hiện nay

Ngày đăng 07/06/2019
Trong nền hành chính, việc cập nhật những kiến thức mới cho cán bộ, công chức thông qua đào tạo, bồi dưỡng là rất cần thiết để hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp. Vấn đề đặt ra là phải tiếp cận được đầy đủ công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức để có giải pháp phù hợp nhằm mang lại hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hội nhập và phát triển.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).