Hà Nội, Ngày 29/01/2020

Ban nghiên cứu Đạo đức học quân sự, Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự - 20 năm phát triển và trưởng thành

Ngày đăng: 05/04/2019   03:25
Mặc định Cỡ chữ
Trong 20 năm qua, Ban nghiên cứu Đạo đức học quân sự với vai trò là đơn vị nòng cốt thuộc Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự - Bộ Quốc phòng đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học nhằm cung cấp các luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước, Quân đội về hoạt động quân sự, quốc phòng và đẩy mạnh đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng, phát triển quân đội và đất nước.
 

Ngay từ ngày đầu thành lập, Ban nghiên cứu Đạo đức học quân sự đã nhận trọng trách nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách về đạo đức trong quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện nhiều đề tài khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp ngành và cấp cơ sở, hướng vào các vấn đề về xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần của nền quốc phòng toàn dân; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, cung cấp các luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước, Quân đội về hoạt động quân sự quốc phòng, phát triển lý luận đạo đức học nói chung, đạo đức học quân sự nói riêng. Ban đã tham gia triển khai tổng kết thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-TƯ của Bộ Chính trị (khoá V); tổng kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 20 năm đổi mới; tổng kết đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; nghiên cứu đề án khôi phục chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới; tổng kết quan điểm lý luận bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam từ Đại hội lần thứ IV đến Đại hội lần thứ XII; tổng kết, bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991; xây dựng Đảng về đạo đức…

Đến nay, Ban đã chủ trì nghiên cứu 27 đề tài các cấp; 36 chuyên đề; 15 đầu sách; gần 200 bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí trong và ngoài quân đội. 

Cùng với các hoạt động nghiên cứu, Ban cũng đã mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan, các khoa, các đơn vị trong và ngoài quân đội thực hiện công tác đào tạo đại học, sau đại học cho chuyên ngành đạo đức học Mác – Lênin, tư tưởng quân sự, đạo đức quân sự Hồ Chí Minh; tham gia bồi dưỡng, phát triển đạo đức quân nhân, xây dựng môi trường đạo đức trong quân đội…

Đứng trước yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban nghiên cứu Đạo đức học quân sự, Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp nghiên cứu nhằm không ngừng phát triển lý luận đạo đức học nói chung, đạo đức học quân sự nói riêng. Đánh giá đúng thực trạng đạo đức quân nhân, nhất là ở các đơn vị cơ sở; đấu tranh phê phán những quan điểm, hành vi phi đạo đức trong lĩnh vực quân sự. Từ đó, đề xuất các giải pháp đồng bộ nhằm bồi dưỡng, phát triển đạo đức quân nhân trong tình hình mới, góp phần cung cấp các luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước, Quân đội về hoạt động quân sự quốc phòng trên lĩnh vực đạo đức; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tiếp tục chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ luật; có năng lực chuyên môn giỏi, có phương pháp, tác phong làm việc khoa học; thực sự tâm huyết với công việc nghiên cứu. Đồng thời, mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi thông tin, kết quả nghiên cứu khoa học với các nhà trường, học viện. Công bố nhiều công trình nghiên cứu có chất lượng trên các ẩn phẩm, các tạp chí khoa học có uy tín. 

Trải qua quá trình 20 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ nghiên cứu của Ban nghiên cứu Đạo đức học quân sự đã nỗ lực, chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Ban đã có sự phát triển nhanh, vững chắc cả về chất lượng nghiên cứu khoa học và đội ngũ cán bộ; từng bước định hình được mô hình của một Ban nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực đạo đức và đạo đức quân sự trong các nhà trường, học viện của quân đội. Với phương châm “Tận tụy, chuẩn mực và tình nghĩa trọn vẹn” trên cơ sở của những kết quả đã đạt được, tiếp tục là tiền đề quan trọng, tạo thế và lực vững chắc cho bước phát triển của Ban nghiên cứu Đạo đức học quân sự trong thời gian tới./.

PGS. TS. Dương Quang Hiển - Trưởng Ban nghiên cứu Đạo đức học quân sự, Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự  - Bộ Quốc phòng
ThS. Nguyễn Thị Ly - Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự -  Bộ Quốc phòng

Tin tức cùng chuyên mục

Báo chí điện tử phát huy vai trò trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Ngày đăng 20/01/2020
Trong công cuộc đổi mới ở nước ta, báo chí nói chung, báo chí điện tử nói riêng đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, từng bước đổi mới nội dung và phương thức, thích ứng với xu thế phát triển của nền báo chí hiện đại. Báo chí ngày càng đóng góp tích cực vào mọi mặt đời sống, xã hội, nhất là trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Quá trình hình thành và phát triển pháp luật về thực hiện dân chủ cơ sở ở Việt Nam

Ngày đăng 16/01/2020
Bài viết phân tích quá trình hình thành và phát triển của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở ở Việt Nam, qua đó đề xuất giải pháp tiếp tục hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở, với phạm vi, đối tượng điều chỉnh phù hợp, cụ thể hơn.

Dũng khí bản lĩnh cuả Đảng, bài học về xây dựng Đảng từ cải cách ruộng đất

Ngày đăng 10/01/2020
Đảng ta đã dũng cảm tự nhìn nhận vào những sai lầm trong cải cách ruộng đất và chấn chỉnh, để có thêm niềm tin yêu từ nhân dân.

Tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả hoạt động

Ngày đăng 08/01/2020
Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã thực sự đem lại những kết quả rất tích cực, rõ nét trong toàn hệ thống.

'Vi phạm trong công tác nhân sự còn tệ hại hơn tham nhũng về kinh tế'

Ngày đăng 06/01/2020
Một nhân sự bất tài, thất đức thì phá hủy cả thể chế chính sách, cả nền tảng thi hành pháp luật, văn hóa pháp lý, đạo lý xã hội.

Tiêu điểm

Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt

Trong những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chỉ đạo quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, như: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc (ĐBTQ) lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.v.v. Nhà nước đã thể chế hóa thành pháp luật để thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống chính trị và xã hội.