Hà Nội, Ngày 21/04/2019

Ban nghiên cứu Đạo đức học quân sự, Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự - 20 năm phát triển và trưởng thành

Ngày đăng: 05/04/2019   03:25
Mặc định Cỡ chữ
Trong 20 năm qua, Ban nghiên cứu Đạo đức học quân sự với vai trò là đơn vị nòng cốt thuộc Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự - Bộ Quốc phòng đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học nhằm cung cấp các luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước, Quân đội về hoạt động quân sự, quốc phòng và đẩy mạnh đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng, phát triển quân đội và đất nước.
 

Ngay từ ngày đầu thành lập, Ban nghiên cứu Đạo đức học quân sự đã nhận trọng trách nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách về đạo đức trong quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện nhiều đề tài khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp ngành và cấp cơ sở, hướng vào các vấn đề về xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần của nền quốc phòng toàn dân; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, cung cấp các luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước, Quân đội về hoạt động quân sự quốc phòng, phát triển lý luận đạo đức học nói chung, đạo đức học quân sự nói riêng. Ban đã tham gia triển khai tổng kết thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-TƯ của Bộ Chính trị (khoá V); tổng kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 20 năm đổi mới; tổng kết đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; nghiên cứu đề án khôi phục chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới; tổng kết quan điểm lý luận bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam từ Đại hội lần thứ IV đến Đại hội lần thứ XII; tổng kết, bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991; xây dựng Đảng về đạo đức…

Đến nay, Ban đã chủ trì nghiên cứu 27 đề tài các cấp; 36 chuyên đề; 15 đầu sách; gần 200 bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí trong và ngoài quân đội. 

Cùng với các hoạt động nghiên cứu, Ban cũng đã mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan, các khoa, các đơn vị trong và ngoài quân đội thực hiện công tác đào tạo đại học, sau đại học cho chuyên ngành đạo đức học Mác – Lênin, tư tưởng quân sự, đạo đức quân sự Hồ Chí Minh; tham gia bồi dưỡng, phát triển đạo đức quân nhân, xây dựng môi trường đạo đức trong quân đội…

Đứng trước yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban nghiên cứu Đạo đức học quân sự, Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp nghiên cứu nhằm không ngừng phát triển lý luận đạo đức học nói chung, đạo đức học quân sự nói riêng. Đánh giá đúng thực trạng đạo đức quân nhân, nhất là ở các đơn vị cơ sở; đấu tranh phê phán những quan điểm, hành vi phi đạo đức trong lĩnh vực quân sự. Từ đó, đề xuất các giải pháp đồng bộ nhằm bồi dưỡng, phát triển đạo đức quân nhân trong tình hình mới, góp phần cung cấp các luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước, Quân đội về hoạt động quân sự quốc phòng trên lĩnh vực đạo đức; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tiếp tục chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ luật; có năng lực chuyên môn giỏi, có phương pháp, tác phong làm việc khoa học; thực sự tâm huyết với công việc nghiên cứu. Đồng thời, mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi thông tin, kết quả nghiên cứu khoa học với các nhà trường, học viện. Công bố nhiều công trình nghiên cứu có chất lượng trên các ẩn phẩm, các tạp chí khoa học có uy tín. 

Trải qua quá trình 20 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ nghiên cứu của Ban nghiên cứu Đạo đức học quân sự đã nỗ lực, chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Ban đã có sự phát triển nhanh, vững chắc cả về chất lượng nghiên cứu khoa học và đội ngũ cán bộ; từng bước định hình được mô hình của một Ban nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực đạo đức và đạo đức quân sự trong các nhà trường, học viện của quân đội. Với phương châm “Tận tụy, chuẩn mực và tình nghĩa trọn vẹn” trên cơ sở của những kết quả đã đạt được, tiếp tục là tiền đề quan trọng, tạo thế và lực vững chắc cho bước phát triển của Ban nghiên cứu Đạo đức học quân sự trong thời gian tới./.

PGS. TS. Dương Quang Hiển - Trưởng Ban nghiên cứu Đạo đức học quân sự, Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự  - Bộ Quốc phòng
ThS. Nguyễn Thị Ly - Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự -  Bộ Quốc phòng

Tin tức cùng chuyên mục

Giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên - Nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu

Ngày đăng 18/04/2019
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên phải được đặt lên hàng đầu, có sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của các cấp ủy đảng từ Trung ương tới địa phương.

Cơ cấu cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn tại Việt Nam: Thực trạng và những vấn đề đặt ra

Ngày đăng 17/04/2019
Trong mọi giai đoạn phát triển của đất nước, cán bộ luôn được nhìn nhận là “gốc của công việc”, đặc biệt đối với cán bộ cấp cơ sở - nơi gần dân nhất. Đội ngũ cán bộ xã/phường/thị trấn (gọi tắt là cơ sở) chiếm một lực lượng đông đảo, đóng vai trò nòng cốt, trực tiếp triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại cơ sở. Chất lượng và hiệu quả công việc nói trên phụ thuộc một phần đáng kể vào chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Đổi mới công tác quản lý công chức phường 

Ngày đăng 08/04/2019
Mô hình quản lý công chức chính quyền địa phương được áp dụng thống nhất trên cả nước mà chưa làm rõ những đặc thù của công chức ở chính quyền đô thị nói chung, công chức phường nói riêng sẽ dẫn tới những hạn chế, yếu kém, thậm chí tiêu cực. Để đổi mới công tác quản lý công chức phường, cần đổi mới công tác đánh giá, phương thức trả lương công chức trên cơ sở căn cứ kết quả đánh giá thực thi công vụ và xây dựng lại quỹ lương, thang, bảng lương và sắp xếp lại tổ chức bộ máy, có cạnh tranh giữa các vị trí việc làm. Bài viết đưa ra một số so sánh và đề xuất phương án đổi mới cơ chế quản lý đội ngũ công chức phường.

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh - thực tiễn và kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đổi mới

Ngày đăng 02/04/2019
Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là quy luật phát triển của Đảng. Điều đó đã được khẳng định trong thực tiễn cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, cũng như từ thực tiễn quá trình đổi mới hơn 30 năm qua.

Luân chuyển gắn với bố trí cán bộ chủ chốt không là người địa phương ở tỉnh Quảng Ninh: Thực tiễn và kinh nghiệm

Ngày đăng 01/04/2019
Thời gian qua, việc thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh chủ chốt không là người địa phương ở Quảng Ninh đã được triển khai sớm với sự chỉ đạo quyết liệt, cách làm phù hợp. Hầu hết cán bộ qua luân chuyển đều có bước trưởng thành, tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn, có quan điểm nhìn nhận và phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hơn, sát thực tế hơn.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).