Hà Nội, Ngày 22/08/2019

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam 

Ngày đăng: 11/02/2019   06:17
Mặc định Cỡ chữ
Bài viết phân tích, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số của huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị; lập trường chính trị và phẩm chất đạo đức; đề xuất giải pháp góp phần xây dựng cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số huyện Tây Giang đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội ngũ này theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7 khóa XII.
Huyện đoàn Tây Giang tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động hè năm 2018. Ảnh: internet

Tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tậptrung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (Nghị quyết số 26-NQ/TW) Đảng ta đã khẳng định: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”. 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định công tác cán bộ có vị trí quan trọng hàng đầu trong xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. Tư tưởng về công tác cán bộ của Người không chỉ phát huy vai trò trong cách mạng giải phóng dân tộc mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước ta hiện nay. Người chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”.Đảng ta đã dày công đào tạo, huấn luyện, xây dựng được các thế hệ cán bộ có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tận tụy, kiên cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ qua các giai đoạn cách mạng. Đất nước đang tập trung đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá - nội dung cơ bản và trước mắt là công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nhiệm vụ chính trị mới rất nặng nề, khó khăn và phức tạp, đòi hỏi Đảng ta phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ các cấp, trong đó có cán bộ người dân tộc thiểu số ngang tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa nói chung, sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay nói riêng.
 

1. Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của huyện Tây Giang

Tây Giang là một trong 6 huyện miền núi cao, biên giới, đặc biệt khó khăn, nằm ở phía Tây của tỉnh Quảng Nam, gồm 10 đơn vị hành chính xã (trong đó có 08 xã biên giới);dân số trên 18.500 người, trong đó dân tộc Cơtu chiếm trên 95% dân số của toàn huyện. Được sự quan tâm của các cấp ủy đảng và chính quyền tỉnh Quảng Nam, đầu tư của các cấp, các ngành, kinh tế - xã hội của huyện trong những năm gần đây đã có những chuyển biến tích cựcvà tăng trưởng khá, GDP bình quân đầu người của huyện không ngừng tăng lên qua các năm, năm 2017 là 17,44 triệu đồng, năm 2018 phấn đấu đạt 19 triệu đồng. Văn hóa - xã hội được quan tâm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện; phong trào xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.Hiện nay huyện đã có 02 xã được công nhận nông thôn mới là xã A Nông và xã Lăng. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường, tình hình an ninh biên giới được giữ vững.Sự thay đổi đó có đóng góp rất lớn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã là người dân tộc thiểu số.
Cấp xã được xem là cơ sở của xã hội, là nơi cư trú, sinh sống của người dân, nơi thực thi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là cầu nối trực tiếp giữa dân với Đảng. Mối quan hệ công tác của hệ thống chính trị cấp xã thể hiện trong cơ chế tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động: tổ chức đảng có vai trò hạt nhân lãnh đạo của hệ thống chính trị cấp xã; chính quyền xã có vai trò quản lý nhà nước; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội v.v.. có vai trò đoàn kết, tập hợp quần chúng tham gia vào các hoạt động xây dựng và phát triển đất nước, thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

Xuất phát từ cơ cấu tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cấp xã và vị trí, vai trò của cán bộ cấp xã trong đời sống xã hội cũng như đánh giá những mặt đạt được và hạn chế của đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số,Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhấn mạnh “…Tỷ lệ cán bộ lãnh đạo và cấp ủy là người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, việc luân chuyển bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo không là người địa phương thực hiện chưa đạt yêu cầu”.Quán triệt quan điểm chỉ đạo đó, tỉnh Quảng Nam nói chung, huyện Tây Giang nói riêng đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. 

Thực hiện quyết tâm đó, huyện Tây Giang đã tiến hành tổng kết và tiếp tục triển khai Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 22/12/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc đào tạo và sử dụng cán bộ dân tộc thiểu số giai đoạn 2005 - 2010 và định hướng đến năm 2015; ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 15/12/2014 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ người dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2025. Hàng năm, huyện đều ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy với những chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể, tạo ra sự đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số. 

Hướng đến xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số nói riêng và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 16-NQ/TU, Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Giang tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 15/10/2011 về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ giai đoạn 2015 - 2020. Ngoài việc quan tâm xây dựng, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số, đặc biệt là người Cơtu, huyện còn có chính sách hỗ trợ riêng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số. Năm 2015, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 157-QĐ/HU ngày 04/11/2015 quy định bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; và chỉ đạo quản lý chặt chẽ đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Với quyết tâm đó, những năm gần đây chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã có những bước chuyển biến tích cực.

Hiện nay, Đảng bộ huyện có 34 tổ chức cơ sở đảng, trong đó số tổ chức cơ sở đảng thuộc loại hình xã là 10; cơ quan hành chính là 18; đơn vị sự nghiệp là 04; doanh nghiệp là 02, với 1.066 đảng viên, trong đó đảng viên người dân tộc thiểu số 769 đồng chí, chiếm tỷ lệ 72,14%(1).

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số của huyện Tây Giang là 442 người, trong đó cán bộ, công chức do huyện quản lý là 105 người; cán bộ, công chức cấp xã là 337/352 người, chiếm tỷ lệ 95,74% gồm:khối các cơ quan Đảng có 50 người, chiếm tỷ lệ 14,84%; khối Mặt trận, đoàn thể có 119 người, chiếm tỷ lệ 35,31%; khối nhà nước có 168 người, chiếm tỷ lệ 49,85%. Trong đó, cán bộ, công chức là nữ có 38 người, chiếm tỷ lệ 11,27%. Đại đa số cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số tuổi đời còn trẻ, trên 50 tuổi có 5 người chiếm tỷ lệ 1,48%; từ 40 - 50 tuổi có 57 người chiếm tỷ lệ 16,91%; từ 30 - 40 có 229 người chiếm tỷ lệ 67,95%; dưới 30 tuổi có 46 ngườichiếm tỷ lệ 13,65%. Trình độ các mặt như sau: về học vấn: tiểu học có 45 người, tỷ lệ 13,35%; trung học cơ sở có 101 người, tỷ lệ 29,97%; trung học phổ thông có 191 người, tỷ lệ 56,68%. Trong tổng số 337 cán bộ, công chức cấp xã thì có 104 chức danh cán bộ đều đã đạt trình độ học vấn 12/12, đây được xem là bước đột phá trong chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cấp xã của huyện Tây Giang; vềchuyên môn: sơ cấp có 03 người chiếm tỷ lệ 0,89%; trung cấp có 64 người, chiếm tỷ lệ 18,99%; cao đẳng, đại học có 02 người, chiếm tỷ lệ 0,59%; về lý luận chính trị: sơ cấp có 20 người, chiếm tỷ lệ 5,93%; trung cấp có 137 người,chiếm tỷ lệ 40,65%; cao cấp, cử nhân có 02 người, chiếm tỷ lệ 0,59%; tỷ lệ cán bộ, công chức đã đạt chuẩn về trình độ tin học là 73%. 

Như vậy, trong tổng số cán bộ, công chức là dân tộc ít người của xã là 337/352 người, đạt 03 chuẩn có 34 người, chiếm tỷ lệ 10,09%; đạt 01 chuẩn về văn hoá có 100 người, chiếm tỷ lệ 29,67%; đạt 01 chuẩn về chính trị có 54 người, chiếm tỷ lệ 16,02%; đạt 01 chuẩn về chuyên môn có 01 người, chiếm tỷ lệ 0,3%; đạt 2 chuẩn về văn hoá, chính trị có 58 người, chiếm tỷ lệ 17,21%; đạt 2 chuẩn về văn hoá, chuyên môn có 47 người, chiếm tỷ lệ 13,95%; đạt 2 chuẩn về chính trị, chuyên môn có 03 người, chiếm tỷ lệ 0,89%; không đạt chuẩn nào có 40 người, chiếm tỷ lệ 11,87%(2).

Cùng với sự tăng lên về số lượng, trong những năm qua trình độ cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số của huyện tiếp tục được nâng cao về học vấn, chuyên môn lý luận chính trị và nghiệp vụ quản lý nhà nước… từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.
Bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số ở huyện Tây Giang thời gian qua vẫn còn một số hạn chế như sau:

Một là, việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã là người dân tộc Cơtu chưa thường xuyên, thậm chí còn lúng túng trong xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cán bộ. 

Hai là, đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cấp xã luôn có sự biến động theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác đào tạo; cơ cấu cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa cân đối, tỷ lệ cán bộ nữ người dân tộc còn thấp; trình độ về quản lý kinh tế còn hạn chế, tỷ lệ cán bộ chưa qua đào tạo cả chuyên môn và lý luận chính trị còn cao. 

Ba là, công tác đánh giá cán bộ nhiều nơi còn hình thức, chưa gắn với hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở. Công tác đào tạo, bồi dưỡng còn chậm so với mục tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán bộ cơ sở. Đồng thời, các cấp ủy đảng chưa chú ý đúng mức đến việc luân chuyển và thực hiện chính sách sát hợp với đối tượng này. 

Bốn là, đa số cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số của huyện tuổi đời còn trẻ nên kinh nghiệm thực tiễn trong thực thi công vụ còn hạn chế, thiếu kỹ năng nghiệp vụ trong thực thi nhiệm vụ. Trình độ ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý, giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ lớn tuổi còn yếu.

Mặc dù trình độ từng bước được nâng lên nhưng năng lực thực hiện nhiệm vụ vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là việc cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với tình hình thực tiễn và triển khai thực hiện ở các xã dẫn đến hiệu quả thực hiện không cao.
 

2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số huyện Tây Giang

Quán triệt Nghị quyết số 26 -NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương ngày 19/5/2018 “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số ở huyện Tây Giang thời gian tới,cần thực hiện tốt một số giải pháp sau: 

Một là, tập trung nâng cao chất lượng bí thư cấp ủy, người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, xem đây là vấn đề chiến lược; phải có quyết tâm thực hiện liên tục và có kế hoạch, lộ trình cụ thể để phấn đấu nâng caochất lượng đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số trong những năm tới. Hầu hết các xã ở huyện Tây Giang đều có đồng bào dân tộc thiểu số nên lãnh đạo huyện cần quan tâmđến việc quy hoạch cán bộ lãnh đạo và cán bộ nữ phù hợp với cơ cấu dân cư, cơ cấu cán bộ, công chức nữ của các xã để phát huy tốt vai trò của họ.

Hai là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, công chức,nhất là cán bộ trẻ. Chú trọng giáo dục đạo đức, truyền thống lịch sử, văn hoá của đồng bào dân tộc Cơtu và các tộc người sống trên địa bàn huyện; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa đào tạo với rèn luyện trong thực tiễn và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị và cập nhật kiến thức mới cho các chức danh cán bộ chủ chốt và công chức cấp xã, nhất là cán bộ, công chức trẻ có trình độ.

Ba là, quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã như quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Cấp ủy các cấp và người đứng đầu phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí, tạo điều kiện, cơ hội phát triển cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số”. Quán triệt tinh thần đó,cấp ủy Đảng và chính quyền huyện Tây Giang cần gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng với công tác quy hoạch các chức danh cán bộ, nhất là cán bộ, công chức trẻ, cán bộ nữ cấp xã và phải sắp xếp, bố trí một cách hợp lý để họ phát huy được năng lực chuyên môn sau đào tạo, bồi dưỡng. Gắn đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị cấp xã để rèn luyện qua thực tiễn ở các lĩnh vực, địa bàn khác nhau, nhất là ở những xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới. Trên cơ sở rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chủ chốt cấp xã để có cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp về chuyên môn nghiệp vụ, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị giai đoạn 2018 - 2020, ưu tiên chuẩn hóa trình độ lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức trẻ tuổi để họ yên tâm công tác và cống hiến. Hiện nay đa số cán bộ, công chức cấp xã của huyện được đào tạo hệ tại chức, do đó cần được đào tạo lại cho phù hợp với chuyên môn và bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ này. Bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ mọi mặt, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin; bồi dưỡng toàn diện về kỹ năng công tác; định kỳ cập nhật kiến thức mới theo từng nhóm đối tượng và các chức danh chủ chốt. Đồng thời, quan tâm hơn đến thực hiện chế độ chính sách trong đào tạo, bồi dưỡng kịp thời cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số để tạo động lực cho họ phấn đấu học tập và vươn lên. 

Bốn là, coi trọng công tác bố trí, điều động, luân chuyển, đánh giá cán bộ, công chức; bố trí cán bộ, công chức phải đúng chuyên môn nghiệp vụ gắn với vị trí việc làm; điều động, luân chuyển cán bộ qua những chức vụ, vị trí khác nhau để rèn luyện cán bộ qua thực tiễn ở nhiều lĩnh vực, địa bàn. Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng hiệu quả công việc; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ sở. Hiện nay trên địa bàn huyện đã triển khai viết nhật ký công việc và hàng tháng đều có đánh giá cán bộ, công chức theo nhật ký và hiệu quả thực thi công vụ trên thực tế để kịp thời động viên cán bộ phát huy ưu điểm trong thi hành nhiệm vụ. Kết quả đánh giá của từng tháng đối với từng cán bộ, công chức chính là cơ sở để đánh giá hiệu quả thực thi nhiệm vụ của tập thể, đơn vị và đánh giá, xếp loại cuối năm. 

Năm là, cấp ủy đảng và chính quyền huyện Tây Giang cần hoàn thiện cơ chế chính sách, đẩy mạnh thu hút, tạo nguồn cán bộ, công chức cấp xã từ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc có triển vọng để về phục vụ, cống hiến cho huyện và đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lớp cán bộ kế cận. Việc thực hiện chính sách tiền lương cũng như phụ cấp hợp lý sẽ là động lực để cán bộ, công chức yên tâm công tác.

Sáu là, quan tâm sắp xếp cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã bảo đảm đúng người, đúng việc, giảm số lượng, nâng cao chất lượng hướng đến tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức xã. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổchức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trêntinh thần của Nghị quyết, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy đảng và chính quyềnhuyện Tây Giang, các xã cần sắp xếp, cơ cấu lại bộ máy vàđội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, hướng đến nâng cao chất lượng và hiệu quả. Đảm bảo kỷ luật, kỷ cươngtrongmột nền hành chính phục vụ;gắn đổi mới tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản biên chế.

Bảy là, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện các khâu của công tác cán bộ, trong đó đặc biệt chú trọng kiểm tra, giám sát trong đào tạo, bồi dưỡng để đảm bảo đúng người, đúng chuyên môn nhất là đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số, góp phần vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của huyện Tây Giang trong thời gian tới.

PGS.TS. Lê Kim Việt - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
ThS. Phạm Thị Thu  - Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam

-------------------------------------
Ghi chú:
(1),(2) Huyện ủy Tây Giang, Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 15/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ người dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025.
Tài liệu tham khảo:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của BCHTW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủphẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Văn phòng Trung ương Đảng,Hà Nội, 2018.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016.
3. Huyện ủy Tây Giang, Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 15/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ người dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025.
4. Phòng Nội vụ huyện Tây Giang, Thống kê danh sách cán bộ chuyên trách cấp xã người dân tộc thiểu số ở huyện Tây Giang năm 2017.
5. Phòng Nội vụ huyện Tây Giang, Thống kê danh sách công chức cấp xã người dân tộc thiểu số ở huyện Tây Giang năm 2017.
6. Ủy ban nhân dân huyện Tây Giang, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội huyện Tây Giang năm 2017, 6 tháng đầu năm 2018.

tcnn.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tỉnh Bình Thuận đẩy nhanh tiến độ sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

Ngày đăng 21/08/2019
Những đơn vị hành chính có quy mô nhỏ, không gian phát triển bị chia cắt gây ra nhiều khó khăn, cản trở trong công tác lập quy hoạch, kế hoạch dài hạn, định hướng phát triển kinh tế - xã hội tầm vĩ mô cũng như quy hoạch, kế hoạch phát triển của từng địa phương, nguồn lực bị phân tán. Mặt khác việc tăng số lượng đơn vị hành chính các cấp đã dẫn đến tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị ở địa phương tăng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, nhất là ở cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình phát triển kinh tế - xã hội; ngân sách nhà nước chi cho hoạt động của bộ máy ngày càng lớn; hầu hết các đơn vị cấp xã thu không đủ cân đối chi thường xuyên…

Thực hiện văn hóa công sở trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ngày đăng 21/08/2019
Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; xây dựng hình ảnh đội ngũ CBCCVC gương mẫu, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện…

Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ở Hà Tĩnh: Làm đến đâu, chắc đến đó

Ngày đăng 21/08/2019
Đó là khẳng định của đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khi trao đổi với phóng viên xung quanh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua.

Tỉnh Bắc Giang thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Ngày đăng 20/08/2019
Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII đã thông qua Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 về việc thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (ĐVHC) của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2019 - 2021. Theo Đề án này, 40 ĐVHC cấp xã được sắp xếp để thành lập 19 ĐVHC cấp xã ở 9 huyện, cụ thể như sau:

Tỉnh Quảng Bình tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác dân vận năm 2019

Ngày đăng 20/08/2019
Thời gian qua, công tác dân vận của chính quyền các cấp trong tỉnh Quảng Bình đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ theo hướng sát cơ sở, gần dân, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn, huy động tốt các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, củng cố bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).