Hà Nội, Ngày 21/04/2019

Yên Bái: Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Ngày đăng: 30/01/2019   04:00
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 08/6/2018, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái đi vào hoạt động và từng bước phát huy hiệu quả, nhận được sự đồng thuận, phản ánh tích cực của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính; việc giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC), đảm bảo công khai, minh bạch, rõ ràng, đúng quy định; số lượng thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,7%, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.
Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Để đảm bảo số lượng TTHC đưa ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành 04 Quyết định phê duyệt 1.606 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh vào thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, ngoài ra, Trung tâm còn tiếp nhận 14 thủ tục dịch vụ điện của Công ty Điện lực Yên Bái.

Năm 2018, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết: 9.533/623.523 hồ sơ, trong đó 19 hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 105 hồ sơ. Kết quả đã thực hiện giải quyết, trả kết quả đúng hạn và trước hạn 8.355 hồ sơ (đạt 99,7%). Tính đến ngày 14/12/2018 có 13.303 lượt đánh giá, trong đó 13.072/13.303 lượt đánh rất hài lòng (chiếm 98,26%); có 229/13.303 phiếu đánh giá hài lòng (chiếm 1,72%).

Ngoài ra, Trung tâm đã phối hợp với Công ty VNPT Yên Bái triển khai dịch vụ nhắn tin thông báo tình trạng, kết quả giải quyết TTHC cho các tổ chức và cá nhân. Ngoài ra, Trung tâm đã tiếp nhận, trả kết quả qua đường Bưu chính 1.294 lượt; dịch vụ tư vấn, hỗ trợ qua điện thoại trên 8.000 cuộc gọi để giải đáp các nội dung liên quan đến TTHC.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở Thông tin truyền thông tổ chức tập huấn, hướng dẫn lại việc sử dụng phần mềm cho các đơn vị đồng thời tiếp thu, hoàn thiện hệ thống phần mềm để phục vụ việc tiếp nhận, giải quyết các TTHC, ngoài ra, Trung tâm phối hợp với các đơn vị quản trị trang dichvucong.yenbai.gov.vn chỉnh sửa các tiện ích, các giao diện đảm bảo thuận tiện, dễ theo dõi, dễ sử dụng phục vụ cho việc tra cứu kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức và cá nhân. Thực hiện văn bản số 1798/UBND-XD ngày 06/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thuê Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung, Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành các thủ tục Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung.

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC nhằm nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân, tổ chức; chỉ đạo phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh thực hiện tốt công tác truyền thông về kiểm soát TTHC; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan đoàn thể tham gia tuyên truyền về cải cách TTHC; tiếp tục triển khai hoàn thành và đưa vào sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; ổn định và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; chuẩn bị trụ sở làm việc và các điều kiện cần thiết để Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động vào tháng 4 năm 2019.

Nguyễn Hiên

Theo: yenbai.gov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

An Giang: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh

Ngày đăng 18/04/2019
Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang là mô hình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính, năng lực và trách nhiệm thái độ của công chức, viên chức trong phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, sau hơn 8 tháng đi vào hoạt động, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp còn e ngại, chưa quen với việc nộp hồ sơ qua mạng... Triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã Khai trương điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua đường bưu điện An Giang nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, tạo sự hài lòng người dân, doanh nghiệp

Bến Tre: Tăng cường công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 19/04/2019
UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1486/UBND-KSTT ngày 02/4/2019 về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố thực hiện một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC trong thời gian tới.

Bắc Kạn: Cải cách TTHC để nâng cao chỉ số hài lòng của người dân

Ngày đăng 19/04/2019
Theo công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018, lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có Chỉ số hài lòng thấp nhất (đạt 51,2%) trong 05 lĩnh vực được khảo sát điều tra xã hội học.

Yên Bái: Trung tâm Phục vụ hành chính công đột phá chiến lược tạo đà tăng tốc phát triển

Ngày đăng 19/04/2019
Bộ phận Phục vụ hành chính công tại 9 huyện, thị, thành phố và 180 xã, phường, thị trấn, kết nối liên thông với Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh Yên Bái đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/4/2019.

Quảng Bình: Nâng xếp hạng Chính quyền điện tử của tỉnh vào nhóm 30 tỉnh dẫn đầu công nghệ thông tin - truyền thông

Ngày đăng 19/04/2019
Đó là mục tiêu đề ra tại Kế hoạch số 411/KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).