Hà Nội, Ngày 21/04/2019

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: “Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, thực hiện hiệu quả cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”

Ngày đăng: 21/01/2019   11:13
Mặc định Cỡ chữ
Chính sách bảo hiểm xã hội đã từng bước khẳng định và pháp huy vai trò là một trụ cột của hệ thống an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, đời sống nhân dân, phát triển bền vững đất nước. Với ý nghĩa và vai trò to lớn đó, trong những năm qua lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nói riêng và toàn ngành BHXH nói chung đã nỗ lực, đặc biệt quyết liệt trong đẩy mạnh cải cách hành chính và đạt được nhiều kết quả đáng tự hào.
Tại Hội nghị trực tuyến ngành BHXH Việt Nam ngày 04/01/2019, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh toàn ngành cần tập trung cao độ, quyết liệt triển khai công việc ngay từ những ngày đầu năm 2019

Bảo hiểm xã hội Việt Nam xác định, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội để từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng – hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững; chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch. Theo đó, BHXH Việt Nam đã quyết liệt trong việc cắt bỏ những thủ tục hành chính (TTHC) không cần thiết, giảm tối đa thời gian và chi phí cho người dân và doanh nghiệp. 

Tiếp tục thực hiện rà soát các TTHC đã ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản của ngành, kịp thời loại bỏ hoặc sửa đổi thủ tục không phù hợp; thực hiện công bố công khai danh mục 28 TTHC mới trên Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam, Trang thông tin điện tử của BHXH các tỉnh; đồng thời cập nhật lên cơ sỏ dữ liệu Quốc gia về TTHC. Đảm bảo cho các tổ chức, cá nhân có thể dễ dàng tiếp cận. Đồng thời, đưa vào vận hành hệ thống một cửa điện tử tập trung để quản lý, theo dõi trực tuyến toàn bộ quy trình nghiệp vụ, từ việc tiếp nhận hồ sơ đến thụ lý giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC, cảnh báo tình trạng hồ sơ sắp đến hạn, chậm muộn. Đến nay, có trên 90% đơn vị, doanh nghiệp đã thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử; có 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 hiện có 19 dịch vụ. Tính đến hết năm 2018, với tổng số hồ sơ điện tử được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến là 47,72 triệu hồ sơ, đạt tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn là 98,9%. Đây là bước tiến lớn và hiệu quả trong việc ứng dụng CNTT một cách đúng đắn và bài bản, qua đó từng bước hoàn thiện quá trình đưa dịch vụ công vào phục vụ người dân và doanh nghiệp dựa trên nền tảng CNTT.

Tiếp tục cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu phát triển của ngành BHXH nói riêng, đặc biệt là thực hiện nghiêm theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về chính sách BHXH và Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; giao chỉ tiêu và lộ trình tăng số người tham gia BHXH với từng địa bàn, huyện, thị xã. 

Để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu và nhiệm vụ nêu trên, lãnh đạo BHXH Việt Nam đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2018 – 2030 với chủ đề: “Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, thực hiện hiệu quả cải cách chính sách BHXH”. Theo đó, mỗi cán bộ ngành BHXH phải nhận thức rõ, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nhưng yếu tố con người vẫn đóng vai trò quyết định; quá trình giải quyết TTHC cần có sự linh hoạt, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp, từng bước, từng ngày tạo và nâng cao niềm tin về cơ quan BHXH cũng như chính sách, pháp luật BHXH của Đảng, Nhà nước vì mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội bền vững. Tin tưởng rằng, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, toàn ngành BHXH Việt Nam sẽ từng bước xây dựng hệ thống BHXH thực sự là trụ cột về an sinh xã hội trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn hội nhập và phát triển./.

Lê Sơn

Tin tức cùng chuyên mục

An Giang: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh

Ngày đăng 18/04/2019
Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang là mô hình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính, năng lực và trách nhiệm thái độ của công chức, viên chức trong phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, sau hơn 8 tháng đi vào hoạt động, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp còn e ngại, chưa quen với việc nộp hồ sơ qua mạng... Triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã Khai trương điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua đường bưu điện An Giang nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, tạo sự hài lòng người dân, doanh nghiệp

Bến Tre: Tăng cường công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 19/04/2019
UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1486/UBND-KSTT ngày 02/4/2019 về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố thực hiện một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC trong thời gian tới.

Bắc Kạn: Cải cách TTHC để nâng cao chỉ số hài lòng của người dân

Ngày đăng 19/04/2019
Theo công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018, lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có Chỉ số hài lòng thấp nhất (đạt 51,2%) trong 05 lĩnh vực được khảo sát điều tra xã hội học.

Yên Bái: Trung tâm Phục vụ hành chính công đột phá chiến lược tạo đà tăng tốc phát triển

Ngày đăng 19/04/2019
Bộ phận Phục vụ hành chính công tại 9 huyện, thị, thành phố và 180 xã, phường, thị trấn, kết nối liên thông với Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh Yên Bái đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/4/2019.

Quảng Bình: Nâng xếp hạng Chính quyền điện tử của tỉnh vào nhóm 30 tỉnh dẫn đầu công nghệ thông tin - truyền thông

Ngày đăng 19/04/2019
Đó là mục tiêu đề ra tại Kế hoạch số 411/KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).