Hà Nội, Ngày 22/03/2019

Quảng Bình: Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh

Ngày đăng: 09/01/2019   03:41
Mặc định Cỡ chữ
UBND tỉnh Quảng Bình vừa phê duyệt Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 về việc ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2018.
Ảnh minh họa: internet

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương tổ chức công tác tự đánh giá, chấm điểm đầy đủ nhiệm vụ thuộc trách nhiệm, đảm bảo trung thực, khách quan, đúng quy định; phối hợp, tổ chức điều tra xã hội học theo bộ câu hỏi điều tra xã hội học đối với từng nhóm đối tượng điều tra, khảo sát quy định trong Chỉ số cải cách hành chính nhằm phản ánh thực chất, khách quan kết quả cải cách hành chính của tỉnh năm 2018.

Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành và địa phương tập trung đánh giá kết quả về công tác chỉ đạo điều hành, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; cải cách tài chính công; tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, các ngành, cơ quan, đơn vị cũng tập trung đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh; tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cải cách thủ tục hành chính; công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan triển khai thực hiện và gửi báo cáo kết quả chấm điểm kèm theo tài liệu kiểm chứng qua Sở Nội vụ bằng văn bản trước ngày 25/01/2019, đồng thời gửi qua địa chỉ hộp thư điện tử: lanltn.snv@quangbinh.gov.vn để tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ.

Bên cạnh đó, trong tháng 02 và 3/2019, các cấp, các ngành và địa phương cũng tiến hành điều tra xã hội học đối với đại biểu HĐND tỉnh (30 người), lãnh đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (60 người), lãnh đạo phòng thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (60 người), lãnh đạo cấp huyện (12 người) và lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Bình.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân đối với cải cách hành chính nói chung, đánh giá kết quả cải cách hành chính hàng năm của tỉnh nói riêng, góp phần xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo Bộ tiêu chí cấp tỉnh kèm theo Quyết định số 2636/QĐ-BNV ngày 10/12/2018 của Bộ Nội vụ.

Khang Nguyên

Tin tức cùng chuyên mục

Cải cách hành chính tại Quảng Ninh: Thường xuyên, liên tục, nghiêm túc, hiệu quả

Ngày đăng 21/03/2019
Tỉnh Quảng Ninh vừa công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành, địa phương, bộ chỉ số vô cùng quan trọng đánh giá kết quả phục vụ người dân, doanh nghiệp của các cơ quan quản lý nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương.

Quảng Nam: Triển khai thực hiện Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh

Ngày đăng 21/03/2019
UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia.

Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính

Ngày đăng 21/03/2019
Đi đôi với việc thực hiện nhiều giải pháp cải cách hành chính, Hà Nội cũng đề cao tuyên truyền rộng rãi về nhiệm vụ này. Điều đó vừa giúp người dân tham gia nhiều hơn vào việc giám sát cải cách hành chính, vừa để các dịch vụ hành chính công theo phương thức mới sớm đi vào cuộc sống...

Tạo đột phá mới về cải cách hành chính

Ngày đăng 20/03/2019
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Hiện thực hoá quyết tâm Chính phủ phi giấy tờ, ít họp hành

Ngày đăng 20/03/2019
Với mục tiêu “liêm chính, kiến tạo, hành động”, Chính phủ đang quyết tâm xây dựng một bộ máy phi giấy tờ, ít họp hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết kiệm chi phí cho xã hội, người dân và doanh nghiệp. Theo đó, các cơ quan của Chính phủ phải nêu gương làm trước để tạo động lực cho các cấp chính quyền địa phương triển khai.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).