Hà Nội, Ngày 20/01/2019

Quảng Bình: Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh

Ngày đăng: 09/01/2019   03:41
Mặc định Cỡ chữ
UBND tỉnh Quảng Bình vừa phê duyệt Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 về việc ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2018.
Ảnh minh họa: internet

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương tổ chức công tác tự đánh giá, chấm điểm đầy đủ nhiệm vụ thuộc trách nhiệm, đảm bảo trung thực, khách quan, đúng quy định; phối hợp, tổ chức điều tra xã hội học theo bộ câu hỏi điều tra xã hội học đối với từng nhóm đối tượng điều tra, khảo sát quy định trong Chỉ số cải cách hành chính nhằm phản ánh thực chất, khách quan kết quả cải cách hành chính của tỉnh năm 2018.

Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành và địa phương tập trung đánh giá kết quả về công tác chỉ đạo điều hành, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; cải cách tài chính công; tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, các ngành, cơ quan, đơn vị cũng tập trung đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh; tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cải cách thủ tục hành chính; công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan triển khai thực hiện và gửi báo cáo kết quả chấm điểm kèm theo tài liệu kiểm chứng qua Sở Nội vụ bằng văn bản trước ngày 25/01/2019, đồng thời gửi qua địa chỉ hộp thư điện tử: lanltn.snv@quangbinh.gov.vn để tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ.

Bên cạnh đó, trong tháng 02 và 3/2019, các cấp, các ngành và địa phương cũng tiến hành điều tra xã hội học đối với đại biểu HĐND tỉnh (30 người), lãnh đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (60 người), lãnh đạo phòng thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (60 người), lãnh đạo cấp huyện (12 người) và lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Bình.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân đối với cải cách hành chính nói chung, đánh giá kết quả cải cách hành chính hàng năm của tỉnh nói riêng, góp phần xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo Bộ tiêu chí cấp tỉnh kèm theo Quyết định số 2636/QĐ-BNV ngày 10/12/2018 của Bộ Nội vụ.

Khang Nguyên

Tin tức cùng chuyên mục

Việt Nam có cam kết mạnh mẽ trong triển khai Chính phủ số và Dữ liệu mở

Ngày đăng 18/01/2019
Đánh giá của Ngân hàng Thế giới cho thấy, Việt Nam đã có những cam kết mạnh mẽ trong triển khai Chính phủ số và Dữ liệu mở; có nền tảng vững chắc để phát triển sáng kiến dữ liệu mở. Kết quả này là nhờ có sự đầu tư của Chính phủ cho các cơ sở dữ liệu quốc gia về hệ thống hạ tầng CNTT.

Thái Nguyên: Đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan Đảng 

Ngày đăng 17/01/2019
Trong những năm qua Văn phòng Tỉnh ủy đã đẩy mạnh đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan Đảng thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý, ban hành, xử lý văn bản, thư điện tử, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao công tác tham mưu, giúp việc cấp uỷ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Hà Tĩnh tiếp nhận, giải quyết 873.387 hồ sơ, quá hạn chỉ chiếm 0,13%

Ngày đăng 14/01/2019
Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, trong năm 2018 vừa qua, việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực; tình trạng hồ sơ giải quyết chậm trễ giảm hẳn so với năm 2017; thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức tận tình, chuyên nghiệp hơn.

Cải tiến trong bộ phận "một cửa" tại Hà Nội: Tăng sự hài lòng và niềm tin

Ngày đăng 14/01/2019
Năm 2018 đã qua đi, nhưng dấu ấn của “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018” vẫn đậm nét. Điểm nổi bật là các xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP Hà Nội đã có nhiều cải tiến trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Qua đó, hiệu quả công việc được nâng lên, mang lại sự hài lòng, niềm tin cho tổ chức và công dân.

Lạng Sơn: Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2018

Ngày đăng 09/01/2019
UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 07/1/2019 triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2018.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).