Hà Nội, Ngày 24/06/2019

Quảng Bình: Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh

Ngày đăng: 09/01/2019   03:41
Mặc định Cỡ chữ
UBND tỉnh Quảng Bình vừa phê duyệt Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 về việc ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2018.
Ảnh minh họa: internet

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương tổ chức công tác tự đánh giá, chấm điểm đầy đủ nhiệm vụ thuộc trách nhiệm, đảm bảo trung thực, khách quan, đúng quy định; phối hợp, tổ chức điều tra xã hội học theo bộ câu hỏi điều tra xã hội học đối với từng nhóm đối tượng điều tra, khảo sát quy định trong Chỉ số cải cách hành chính nhằm phản ánh thực chất, khách quan kết quả cải cách hành chính của tỉnh năm 2018.

Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành và địa phương tập trung đánh giá kết quả về công tác chỉ đạo điều hành, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; cải cách tài chính công; tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, các ngành, cơ quan, đơn vị cũng tập trung đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh; tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cải cách thủ tục hành chính; công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan triển khai thực hiện và gửi báo cáo kết quả chấm điểm kèm theo tài liệu kiểm chứng qua Sở Nội vụ bằng văn bản trước ngày 25/01/2019, đồng thời gửi qua địa chỉ hộp thư điện tử: lanltn.snv@quangbinh.gov.vn để tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ.

Bên cạnh đó, trong tháng 02 và 3/2019, các cấp, các ngành và địa phương cũng tiến hành điều tra xã hội học đối với đại biểu HĐND tỉnh (30 người), lãnh đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (60 người), lãnh đạo phòng thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (60 người), lãnh đạo cấp huyện (12 người) và lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Bình.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân đối với cải cách hành chính nói chung, đánh giá kết quả cải cách hành chính hàng năm của tỉnh nói riêng, góp phần xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo Bộ tiêu chí cấp tỉnh kèm theo Quyết định số 2636/QĐ-BNV ngày 10/12/2018 của Bộ Nội vụ.

Khang Nguyên

Tin tức cùng chuyên mục

Sóc Trăng tăng 22 bậc về chỉ số cải cách hành chính

Ngày đăng 24/06/2019
Năm 2018, tỉnh Sóc Trăng tăng 22 bậc về chỉ số cải cách hành chính (CCHC), từ vị trí 46/63 tỉnh, thành phố (năm 2017), tỉnh vươn lên hạng 24/63 tỉnh, thành phố với 78,35 điểm. Với thứ hạng này, Sóc Trăng vươn lên đứng hàng thứ 5 trong khu vực Tây Nam bộ.

Đồng Nai: Cải cách hành chính - Hành động quyết liệt

Ngày đăng 24/06/2019
Sau nhiều năm đứng ở vị trí tốp những tỉnh dẫn đầu cả nước về chỉ số cải cách hành chính (Par Index), năm 2018, Đồng Nai bất ngờ tụt hạng khá mạnh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) vẫn đứng nguyên tại chỗ, trong khi đó chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) cũng chuyển sang nhóm đạt mức trung bình thấp.

Điện Biên: Xây dựng nền hành chính hiện đại

Ngày đăng 24/06/2019
Trước xu thế hội nhập và phát triển ngày càng sâu rộng như hiện nay, tỉnh Điện Biên đang tích cực xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, chuyển dần từ nền hành chính quản lý sang phục vụ nhân dân. Với quyết tâm đó, địa phương đã mạnh dạn đổi mới nhằm tạo bước phát triển đột phá trong cung cấp dịch vụ hành chính công, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX).

Quảng Trị: Nâng cao nghiệp vụ về ứng dụng phần mềm Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến

Ngày đăng 24/06/2019
Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị bắt đầu triển khai đợt tập huấn nghiệp vụ về ứng dụng phần mềm Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh năm 2019. Theo kế hoạch dự kiến sẽ có hơn 500 cán bộ, công chức, viên chức thuộc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các Sở ngành chuyên môn và công chức phụ trách công nghệ thông tin của các đơn vị trên địa bàn tỉnh tham dự.

Quảng Nam: Ban hành Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

Ngày đăng 24/06/2019
UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch số 3520/KH-UBND về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).