Hà Nội, Ngày 22/03/2019

Cơ chế, chính sách để tinh giản biên chế - cách làm hiệu quả từ một số địa phương, cơ sở

Ngày đăng: 08/01/2019   04:57
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện mục tiêu Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhiều địa phương, đơn vị đã kiên trì thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, có những cách làm linh hoạt, hiệu quả về cơ chế, chính sách, nguồn kinh phí trong thực hiện tinh giản biên chế. 
Kỳ họp thứ 7 khóa XVIII, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh thông qua Nghị quyết số 100/2018/NQ-HĐND về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức.

Vĩnh Phúc: Ban hành, triển khai thực hiện Nghị quyết 22/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Trong đó, quy định số lượng cán bộ không chuyên trách cấp xã là 8 người; số người hoạt động không chuyên trách thôn loại 1 là 7 người; thôn loại 2,3 là 5 người. Đến nay, số lượng người hoạt động không chuyên trách của tỉnh Vĩnh Phúc còn 7.996 (cấp xã 1.089 người; thôn, tổ dân phố 6.907); giảm so với thời điểm tháng 4-2015 là 10.704 người (cấp xã 2.410 người; thôn, tổ dân phố 8.294 người). Một số địa phương đang tiếp tục thực hiện giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố xuống còn 3 người. 

Bắc Ninh: Để việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế đạt hiệu quả thiết thực; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tham mưu, xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức người lao động nghỉ công tác theo nguyện vọng. Ngày 17/4/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, kỳ họp thứ bảy đã thông qua Nghị quyết số 100/2018/NQ-HĐND về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng nghỉ công tác theo nguyện vọng. Trong đó quy định rõ đối tượng được áp dụng, đối tượng không được áp dụng chính sách; điều kiện được hưởng chính sách và mức hỗ trợ. Theo đó: “ Đối tượng nghỉ công tác theo nguyện vọng, ngoài được hưởng các chế độ thôi việc hoặc nghỉ hưu theo quy định của pháp luật, còn được tỉnh hỗ trợ một lần với mức 1.000.000đồng/người/1 tháng làm việc được tính đóng bảo hiểm xã hội (kể cả thời gian làm việc ngoài tỉnh). Mức hỗ trợ tối đa không quá 300 triệu đồng/người”. Sau khi Nghị quyết số 100/2018/NQ-HĐND ban hành đã tạo được sự đồng thuận của đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã có 194 người xin nghỉ công tác theo nguyện vọng (khối Đảng 10, khối Nhà nước 184). 

Thành phố Hồ Chí Minh: Trong 9 tháng đầu năm 2018, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện tinh giản biên chế cho 33 cán bộ, công chức, trong đó có 15 trường hợp đã được Bộ Nội vụ phê duyệt (14 nghỉ hưu trước tuổi, 1 thôi việc ngay) với tổng dự toán kinh phí chi trả trợ cấp hơn 1,3 tỉ đồng, nâng tổng số đề nghị tinh giản biên chế sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ở cơ quan Đảng, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội là 81 người; trong đó, trong đó, 63 người đã được Bộ Nội vụ phê duyệt, gồm 58 nghỉ hưu trước tuổi, 5 thôi việc ngay, tổng dự toán kinh phí chi trả 5,5 tỉ đồng. Phối hợp với Văn phòng Thành ủy, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan trong triển khai thực hiện trợ cấp cho người được tinh giản biên chế theo Kết luận số 222-KL/TU ngày 16/6/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 7/12/2017 của HĐND Thành phố. Tham mưu, đề xuất các phương án giải quyết chế độ thôi việc trước tuổi theo nguyện vọng cho 9 đồng chí diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; trong đó, đã được Thường trực Thành ủy chấp thuận chủ trương trợ cấp thêm từ ngân sách Đảng bộ Thành phố cho 5 đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy tự nguyện nghỉ việc trước tuổi với tổng kinh phí trợ cấp hơn 890 triệu đồng. Ngày 31-8-2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, qua đó, mở rộng hơn về đối tượng, giúp địa phương tháo gỡ khó khăn trong việc tinh giản biên chế. 

Với một số cách làm sáng tạo, cụ thể về cơ chế, chính sách để tinh giản biên chế của một địa trên đã thể hiện quyết tâm, nỗ lực để hoàn thành mục tiêu kế hoạch tinh giản biên chế theo lộ trình Nghị quyết 39-NQ/TW đề ra.

Ngọc Thảo - Ban Tổ chức Trung ương

Theo: xaydungdang.org.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Nhà nước kiến tạo phát triển - cách tiếp cận, nội hàm và những đặc trưng

Ngày đăng 21/03/2019
Nhà nước kiến tạo phát triển thực sự cần thiết cho mỗi quốc gia phát triển bền vững trong bối cảnh thế giới đầy biến động. Kiến tạo phát triển không chỉ dừng lại ở lĩnh vực kinh tế mà cần phải đảm bảo cả mặt xã hội và môi trường. Trong xã hội hiện nay, kinh tế, xã hội và môi trường là ba trụ cột cần phải được bảo đảm trong quá trình phát triển hướng tới một xã hội phồn vinh, tiến bộ và bền vững. Nhận diện đúng đắn và đầy đủ về nhà nước kiến tạo phát triển sẽ giúp Việt Nam xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển ở nước ta hiện nay.

Vận dụng phép biện chứng duy vật trong quá trình xây dựng và thực hiện đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày đăng 18/03/2019
Sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo đã trải qua hơn ba mươi năm, đã thu được nhiều thành tựu quan trọng, đã, đang và sẽ đem lại những thay đổi lớn lao cho đất nước và dân tộc. Kết quả quan trọng đó có phần quan trọng là Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng đúng đắn các quy luật khách quan của triết học mác xít, trong đó có phép biện chứng duy vật vào xây dựng và thực hiện đường lối đổi mới.

Quan điểm của một số tác giả thuyết phân quyền về vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước - giá trị tham khảo đối với Việt Nam

Ngày đăng 15/03/2019
Hiện nay ở hầu hết các quốc gia, làm thế nào để kiểm soát được quyền lực của nhà nước, tránh tình trạng lộng quyền và tha hóa quyền lực vẫn là vấn đề có tính thời sự. Qua nghiên cứu lý thuyết về kiểm soát quyền lực nhà nước của một số học giả phương Tây, bài viết tiếp cận vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước trên nhiều góc độ như luật pháp, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của nhân dân nhằm ngăn chặn, kiểm soát sự lộng quyền, tha hóa quyền lực của bộ máy nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay.

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục ở Việt Nam

Ngày đăng 08/03/2019
Xác định đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định thành công của quá trình đổi mới giáo dục, vì vậy, ngành Giáo dục luôn coi việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Bài viết khái quát về thực trạng cũng như những giải pháp của ngành Giáo dục nhằm phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

Thực trạng và giải pháp thực hiện bình đẳng giới đối với công chức, viên chức nữ

Ngày đăng 06/03/2019
Ngày 31/3/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 515/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020. Bài viết khái quát thực trạng, đánh giá kết quả thực hiện bình đẳng giới đối với công chức, viên chức nữ, từ đó đề xuất một số giải pháp thực hiện bình đẳng giới, góp phần xây dựng và phát triển vững chắc đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).