Hà Nội, Ngày 18/08/2019

Cơ chế, chính sách để tinh giản biên chế - cách làm hiệu quả từ một số địa phương, cơ sở

Ngày đăng: 08/01/2019   04:57
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện mục tiêu Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhiều địa phương, đơn vị đã kiên trì thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, có những cách làm linh hoạt, hiệu quả về cơ chế, chính sách, nguồn kinh phí trong thực hiện tinh giản biên chế. 
Kỳ họp thứ 7 khóa XVIII, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh thông qua Nghị quyết số 100/2018/NQ-HĐND về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức.

Vĩnh Phúc: Ban hành, triển khai thực hiện Nghị quyết 22/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Trong đó, quy định số lượng cán bộ không chuyên trách cấp xã là 8 người; số người hoạt động không chuyên trách thôn loại 1 là 7 người; thôn loại 2,3 là 5 người. Đến nay, số lượng người hoạt động không chuyên trách của tỉnh Vĩnh Phúc còn 7.996 (cấp xã 1.089 người; thôn, tổ dân phố 6.907); giảm so với thời điểm tháng 4-2015 là 10.704 người (cấp xã 2.410 người; thôn, tổ dân phố 8.294 người). Một số địa phương đang tiếp tục thực hiện giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố xuống còn 3 người. 

Bắc Ninh: Để việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế đạt hiệu quả thiết thực; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tham mưu, xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức người lao động nghỉ công tác theo nguyện vọng. Ngày 17/4/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, kỳ họp thứ bảy đã thông qua Nghị quyết số 100/2018/NQ-HĐND về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng nghỉ công tác theo nguyện vọng. Trong đó quy định rõ đối tượng được áp dụng, đối tượng không được áp dụng chính sách; điều kiện được hưởng chính sách và mức hỗ trợ. Theo đó: “ Đối tượng nghỉ công tác theo nguyện vọng, ngoài được hưởng các chế độ thôi việc hoặc nghỉ hưu theo quy định của pháp luật, còn được tỉnh hỗ trợ một lần với mức 1.000.000đồng/người/1 tháng làm việc được tính đóng bảo hiểm xã hội (kể cả thời gian làm việc ngoài tỉnh). Mức hỗ trợ tối đa không quá 300 triệu đồng/người”. Sau khi Nghị quyết số 100/2018/NQ-HĐND ban hành đã tạo được sự đồng thuận của đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã có 194 người xin nghỉ công tác theo nguyện vọng (khối Đảng 10, khối Nhà nước 184). 

Thành phố Hồ Chí Minh: Trong 9 tháng đầu năm 2018, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện tinh giản biên chế cho 33 cán bộ, công chức, trong đó có 15 trường hợp đã được Bộ Nội vụ phê duyệt (14 nghỉ hưu trước tuổi, 1 thôi việc ngay) với tổng dự toán kinh phí chi trả trợ cấp hơn 1,3 tỉ đồng, nâng tổng số đề nghị tinh giản biên chế sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ở cơ quan Đảng, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội là 81 người; trong đó, trong đó, 63 người đã được Bộ Nội vụ phê duyệt, gồm 58 nghỉ hưu trước tuổi, 5 thôi việc ngay, tổng dự toán kinh phí chi trả 5,5 tỉ đồng. Phối hợp với Văn phòng Thành ủy, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan trong triển khai thực hiện trợ cấp cho người được tinh giản biên chế theo Kết luận số 222-KL/TU ngày 16/6/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 7/12/2017 của HĐND Thành phố. Tham mưu, đề xuất các phương án giải quyết chế độ thôi việc trước tuổi theo nguyện vọng cho 9 đồng chí diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; trong đó, đã được Thường trực Thành ủy chấp thuận chủ trương trợ cấp thêm từ ngân sách Đảng bộ Thành phố cho 5 đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy tự nguyện nghỉ việc trước tuổi với tổng kinh phí trợ cấp hơn 890 triệu đồng. Ngày 31-8-2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, qua đó, mở rộng hơn về đối tượng, giúp địa phương tháo gỡ khó khăn trong việc tinh giản biên chế. 

Với một số cách làm sáng tạo, cụ thể về cơ chế, chính sách để tinh giản biên chế của một địa trên đã thể hiện quyết tâm, nỗ lực để hoàn thành mục tiêu kế hoạch tinh giản biên chế theo lộ trình Nghị quyết 39-NQ/TW đề ra.

Ngọc Thảo - Ban Tổ chức Trung ương

Theo: xaydungdang.org.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Về sự nêu gương của người đứng đầu

Ngày đăng 30/07/2019
Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã thảo luận lần thứ nhất Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (một luật mới sửa hai luật). Các phiên họp tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục xem xét, cho ý kiến hoàn thiện để Quốc hội dự kiến thông qua Dự án luật này vào Kỳ họp thứ 8 sắp tới.

Tập trung kiểm tra, giám sát người có chức, có quyền

Ngày đăng 29/07/2019
Để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Nhà nước liêm chính, trong nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ 2020-2025, cần có những giải pháp mạnh mẽ để tăng cường các định chế kiểm soát lẫn nhau giữa các bộ phận trong hệ thống chính trị; thực hiện tốt xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với phòng, chống tham nhũng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Giải pháp thực hiện bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ ở Việt Nam hiện nay

Ngày đăng 24/07/2019
Thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ là mục tiêu phấn đấu của toàn nhân loại, trong đó có Việt Nam. Hiện nay, bên cạnh những thành tựu, Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế nên cần phải có quan điểm và thực hiện đồng bộ 6 giải pháp cơ bản: nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân; tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật; tăng cường vai trò của cả hệ thống chính trị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật; tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực để bảo đảm bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ; động viên bản thân người phụ nữ phải nỗ lực vươn lên, vượt qua rào cản để tiếp cận và hưởng thụ quyền.

Hợp nhất một số cơ quan Đảng, chính quyền: Quảng Ninh được gì?

Ngày đăng 22/07/2019
Quảng Ninh - địa phương đầu tiên thực hiện hợp nhất một số cơ quan Đảng, chính quyền - đã có những đổi thay tích cực trong việc thực hiện công việc.

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về công chức cấp xã ở Việt Nam

Ngày đăng 16/07/2019
Pháp luật về công chức cấp xã có vai trò quan trọng trong việc quản lý và xây dựng đội ngũ công chức cấp xã trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời pháp luật là cơ sở pháp lý để công chức cấp xã thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Bài viết đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp tiếp tục hoàn thiện pháp luật về công chức cấp xã.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).