Hà Nội, Ngày 20/01/2019

Những chuyển động mới trong công tác cán bộ nữ ở Gia Lai

Ngày đăng: 08/01/2019   10:23
Mặc định Cỡ chữ
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn cấp ủy Đảng ở các cơ quan, đơn vị, địa phương phải quan tâm chăm lo công tác phụ nữ, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Thực hiện quan điểm đó của Người, qua các thời kỳ, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ. Nghị quyết số 11/NQ-TW ngày 27/04/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước coi xây dựng phát triển vững chắc đội ngũ cán bộ nữ tương xứng với vai trò to lớn của phụ nữ là yêu cầu khách quan, là nội dung quan trọng trong chiến lược công tác cán bộ của Đảng. Mục tiêu tổng quát là xây dựng đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Nhờ sự nhất quán trong quan điểm cùng sự quan tâm chăm lo thiết thực của các cấp ủy, chính quyền trong thời gian qua đã tạo ra những chuyển động tích cực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp sử dụng cán bộ nữ, đặc biệt ở khu vực miền núi.
Quang cảnh buổi đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Gia Lai năm 2018. Ảnh: gialai.gov.vn

Tỷ lệ cán bộ nữ tăng cao

Theo ông Nguyễn Văn Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, tỉnh đã cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đề ra. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản nhằm lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập.Tỉnh cũng quan tâm đến đội ngũ cán bộ nữ. Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ các cấp, các ngành bảo đảm đúng quy trình, chất lượng, số lượng, cơ cấu theo quy định. Riêng nhiệm kỳ 2015-2020, trong tổng số 55 cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có 8 cán bộ nữ (chiếm 14,55%); trong số 732 cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ cấp huyện có 112 cán bộ nữ (chiếm 15,3%); trong số 2.727 cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ cấp xã 620 cán bộ nữ (chiếm 22,74%). Như vậy Gia Lai là tỉnh gần đạt tiêu chí 15% nữ tham gia cấp ủy theo yêu cầu của Trung ương. Đây có thể coi là một nỗ lực của các cấp ủy Gia Lai trong bối cảnh là tỉnh miền núi điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn, trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ còn nhiều hạn chế.

Tỉnh cũng quan tâm đến đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ các cấp, các ngành bảo đảm đúng quy trình, chất lượng, số lượng, cơ cấu theo quy định. Riêng nhiệm kỳ 2015-2020, trong tổng số 55 cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có 6 cán bộ là người dân tộc thiểu số (chiếm 10,9%), trong tổng số cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ cấp huyện có 165 cán bộ người dân tộc thiểu số (chiếm 22,54%), trong số 2.727 cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ cấp xã có 1.036 cán bộ người dân tộc thiểu số (chiếm 37,99%).

Theo ông Nguyễn Hữu Bảo, Bí thư Đảng ủy xã Chư Jôr, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai - nơi cán bộ nữ ở xã chiếm trên 30%, đội ngũ này đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm. Hàng năm thực hiện đánh giá, nữ cán bộ công chức, viên chức đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có được kết quả như vậy là do Đảng ủy xã Chư Jôr huyện Chư Păh thời gian qua đã đặc biệt quan tâm đến đội ngũ nữ cán bộ công chức. Tỷ lệ cán bộ công chức nữ của xã cao hơn bình quân 29,13% của toàn tỉnh. 

Tiếp tục quan tâm đội ngũ cán bộ nữ

Thời gian tới, để xây dựng đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh cần tiếp tục nâng cao nhận thức đúng đắn về công tác cán bộ nữ trong thời kỳ mới. Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện chính sách đối với phụ nữ nói chung và cán bộ nữ nói riêng nhằm tạo điều kiện phát huy tiềm năng của phụ nữ; thực hiện quy hoạch gắn với đào tạo bồi dưỡng theo chức danh cán bộ, công chức theo vị trí việc làm nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ nữ theo hướng chuyên sâu.

Tiếp tục rà soát, bổ sung cán bộ nữ vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của các địa phương, đơn vị, nhất là những nơi có tỷ lệ nữ thấp. Phải đặt vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ nữ thành nhiệm vụ xuyên suốt. Đồng thời, quy định trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị về xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ nữ của ngành mình, cấp mình. Phấn đấu đến năm 2020, cán bộ nữ tham gia cấp ủy đạt tỷ lệ 25% trở lên, nữ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đạt 35-40%, tỷ lệ nữ được kết nạp vào Đảng đạt 35% tổng số đảng viên mới kết nạp./.

Hà Thanh

Tin tức cùng chuyên mục

Bình Dương: Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng đi vào nề nếp

Ngày đăng 18/01/2019
Trong năm 2018, việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương tiếp tục lan tỏa sâu rộng và ngày càng đi vào nề nếp trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, nhất là việc tổ chức đối thoại giữa các ngành, cấp ủy chính quyền với người dân, người sử dụng lao động với người lao động. Qua đó dân chủ cơ sở đã được phát huy, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Hà Nội: Tập trung làm tốt công tác tư tưởng trong kiện toàn, sắp xếp bộ máy

Ngày đăng 11/01/2019
Hà Nội tiếp tục công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy. Trước mắt, tập trung sắp xếp, kiện toàn các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy; sắp xếp hệ thống tổ chức bộ máy MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; sắp xếp các đơn vị thuộc UBND Thành phố; tổ chức lại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp; Sắp xếp tổ chức đảng trong đơn vị cấp 2 trực thuộc các sở, ngành.

TP. Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức phường, xã, thị trấn

Ngày đăng 11/01/2019
Năm 2012, TP. Hồ Chí Minh có 83,23% cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách có trình độ chuyên môn trên đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và 46,17% trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên; đến năm 2017 có 92,56% cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách có trình độ trên đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và 60,03% trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên. 5 năm qua, việc bố trí các chức danh cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách trong bộ máy phường, xã, thị trấn của TP. Hồ Chí Minh cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý của hệ thống chính quyền phường, xã, thị trấn; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách được nâng lên khá rõ.

Chuyển biến tích cực trong công tác Dân vận chính quyền

Ngày đăng 09/01/2019
Thực hiện Chương trình phối hợp số 79 giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự Đảng Chính phủ về triển khai “Năm Dân vận chính quyền 2018”, Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch 22 theo phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác Dân vận chính quyền. Kết quả này còn được phản ánh rõ nét qua các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh trong năm 2018.​

Thừa Thiên – Huế tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới

Ngày đăng 07/01/2019
Xác định công tác quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ nữ là nội dung trọng yếu, khâu quan trọng của công tác cán bộ, thời gian qua Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã dành nhiều chính sách ưu tiên để phát triển đội ngũ cán bộ nữ. Tuy nhiên kết quả đạt được vẫn chưa như mong muốn.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).