Hà Nội, Ngày 22/03/2019

Những chuyển động mới trong công tác cán bộ nữ ở Gia Lai

Ngày đăng: 08/01/2019   10:23
Mặc định Cỡ chữ
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn cấp ủy Đảng ở các cơ quan, đơn vị, địa phương phải quan tâm chăm lo công tác phụ nữ, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Thực hiện quan điểm đó của Người, qua các thời kỳ, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ. Nghị quyết số 11/NQ-TW ngày 27/04/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước coi xây dựng phát triển vững chắc đội ngũ cán bộ nữ tương xứng với vai trò to lớn của phụ nữ là yêu cầu khách quan, là nội dung quan trọng trong chiến lược công tác cán bộ của Đảng. Mục tiêu tổng quát là xây dựng đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Nhờ sự nhất quán trong quan điểm cùng sự quan tâm chăm lo thiết thực của các cấp ủy, chính quyền trong thời gian qua đã tạo ra những chuyển động tích cực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp sử dụng cán bộ nữ, đặc biệt ở khu vực miền núi.
Quang cảnh buổi đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Gia Lai năm 2018. Ảnh: gialai.gov.vn

Tỷ lệ cán bộ nữ tăng cao

Theo ông Nguyễn Văn Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, tỉnh đã cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đề ra. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản nhằm lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập.Tỉnh cũng quan tâm đến đội ngũ cán bộ nữ. Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ các cấp, các ngành bảo đảm đúng quy trình, chất lượng, số lượng, cơ cấu theo quy định. Riêng nhiệm kỳ 2015-2020, trong tổng số 55 cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có 8 cán bộ nữ (chiếm 14,55%); trong số 732 cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ cấp huyện có 112 cán bộ nữ (chiếm 15,3%); trong số 2.727 cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ cấp xã 620 cán bộ nữ (chiếm 22,74%). Như vậy Gia Lai là tỉnh gần đạt tiêu chí 15% nữ tham gia cấp ủy theo yêu cầu của Trung ương. Đây có thể coi là một nỗ lực của các cấp ủy Gia Lai trong bối cảnh là tỉnh miền núi điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn, trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ còn nhiều hạn chế.

Tỉnh cũng quan tâm đến đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ các cấp, các ngành bảo đảm đúng quy trình, chất lượng, số lượng, cơ cấu theo quy định. Riêng nhiệm kỳ 2015-2020, trong tổng số 55 cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có 6 cán bộ là người dân tộc thiểu số (chiếm 10,9%), trong tổng số cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ cấp huyện có 165 cán bộ người dân tộc thiểu số (chiếm 22,54%), trong số 2.727 cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ cấp xã có 1.036 cán bộ người dân tộc thiểu số (chiếm 37,99%).

Theo ông Nguyễn Hữu Bảo, Bí thư Đảng ủy xã Chư Jôr, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai - nơi cán bộ nữ ở xã chiếm trên 30%, đội ngũ này đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm. Hàng năm thực hiện đánh giá, nữ cán bộ công chức, viên chức đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có được kết quả như vậy là do Đảng ủy xã Chư Jôr huyện Chư Păh thời gian qua đã đặc biệt quan tâm đến đội ngũ nữ cán bộ công chức. Tỷ lệ cán bộ công chức nữ của xã cao hơn bình quân 29,13% của toàn tỉnh. 

Tiếp tục quan tâm đội ngũ cán bộ nữ

Thời gian tới, để xây dựng đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh cần tiếp tục nâng cao nhận thức đúng đắn về công tác cán bộ nữ trong thời kỳ mới. Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện chính sách đối với phụ nữ nói chung và cán bộ nữ nói riêng nhằm tạo điều kiện phát huy tiềm năng của phụ nữ; thực hiện quy hoạch gắn với đào tạo bồi dưỡng theo chức danh cán bộ, công chức theo vị trí việc làm nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ nữ theo hướng chuyên sâu.

Tiếp tục rà soát, bổ sung cán bộ nữ vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của các địa phương, đơn vị, nhất là những nơi có tỷ lệ nữ thấp. Phải đặt vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ nữ thành nhiệm vụ xuyên suốt. Đồng thời, quy định trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị về xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ nữ của ngành mình, cấp mình. Phấn đấu đến năm 2020, cán bộ nữ tham gia cấp ủy đạt tỷ lệ 25% trở lên, nữ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đạt 35-40%, tỷ lệ nữ được kết nạp vào Đảng đạt 35% tổng số đảng viên mới kết nạp./.

Hà Thanh

Tin tức cùng chuyên mục

Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở tỉnh Cao Bằng

Ngày đăng 20/03/2019
Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Cao Bằng luôn quan tâm, chú trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn, coi đây là nhiệm vụ quan trọng của công tác dân tộc.

Bình Định: Tinh gọn lực lượng hoạt động không chuyên trách: Quyết tâm đạt mục tiêu số lượng, tiến độ

Ngày đăng 19/03/2019
Quy định chức danh, số lượng đối với người hoạt động không chuyên trách là bước đi cần thiết trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị ở cơ sở.

Tiền Giang: Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ

Ngày đăng 19/03/2019
Qua 1 năm triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XII gắn với thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị khóa XI, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 đạt kết quả tích cực, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ trên địa bàn tỉnh.

Kon Tum sau hai năm thực hiện chương trình phối hợp về công tác dân vận: Đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn cơ sở

Ngày đăng 18/03/2019
​Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh vừa sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP về công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021. Bước đầu đánh giá, sự phối hợp đã góp phần tăng cường sức mạnh lãnh đạo, chỉ đạo của toàn hệ thống chính trị và tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Thanh Hóa: Tinh gọn bộ máy để hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Ngày đăng 15/03/2019
Sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế là việc khó nhưng là việc cấp thiết phải thực hiện trong giai đoạn hiện nay, nhằm khắc phục sự cồng kềnh, chồng chéo, ì ạch, giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai với tinh thần quyết liệt.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).