Hà Nội, Ngày 24/06/2019

Những chuyển động mới trong công tác cán bộ nữ ở Gia Lai

Ngày đăng: 08/01/2019   10:23
Mặc định Cỡ chữ
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn cấp ủy Đảng ở các cơ quan, đơn vị, địa phương phải quan tâm chăm lo công tác phụ nữ, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Thực hiện quan điểm đó của Người, qua các thời kỳ, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ. Nghị quyết số 11/NQ-TW ngày 27/04/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước coi xây dựng phát triển vững chắc đội ngũ cán bộ nữ tương xứng với vai trò to lớn của phụ nữ là yêu cầu khách quan, là nội dung quan trọng trong chiến lược công tác cán bộ của Đảng. Mục tiêu tổng quát là xây dựng đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Nhờ sự nhất quán trong quan điểm cùng sự quan tâm chăm lo thiết thực của các cấp ủy, chính quyền trong thời gian qua đã tạo ra những chuyển động tích cực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp sử dụng cán bộ nữ, đặc biệt ở khu vực miền núi.
Quang cảnh buổi đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Gia Lai năm 2018. Ảnh: gialai.gov.vn

Tỷ lệ cán bộ nữ tăng cao

Theo ông Nguyễn Văn Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, tỉnh đã cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đề ra. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản nhằm lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập.Tỉnh cũng quan tâm đến đội ngũ cán bộ nữ. Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ các cấp, các ngành bảo đảm đúng quy trình, chất lượng, số lượng, cơ cấu theo quy định. Riêng nhiệm kỳ 2015-2020, trong tổng số 55 cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có 8 cán bộ nữ (chiếm 14,55%); trong số 732 cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ cấp huyện có 112 cán bộ nữ (chiếm 15,3%); trong số 2.727 cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ cấp xã 620 cán bộ nữ (chiếm 22,74%). Như vậy Gia Lai là tỉnh gần đạt tiêu chí 15% nữ tham gia cấp ủy theo yêu cầu của Trung ương. Đây có thể coi là một nỗ lực của các cấp ủy Gia Lai trong bối cảnh là tỉnh miền núi điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn, trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ còn nhiều hạn chế.

Tỉnh cũng quan tâm đến đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ các cấp, các ngành bảo đảm đúng quy trình, chất lượng, số lượng, cơ cấu theo quy định. Riêng nhiệm kỳ 2015-2020, trong tổng số 55 cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có 6 cán bộ là người dân tộc thiểu số (chiếm 10,9%), trong tổng số cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ cấp huyện có 165 cán bộ người dân tộc thiểu số (chiếm 22,54%), trong số 2.727 cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ cấp xã có 1.036 cán bộ người dân tộc thiểu số (chiếm 37,99%).

Theo ông Nguyễn Hữu Bảo, Bí thư Đảng ủy xã Chư Jôr, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai - nơi cán bộ nữ ở xã chiếm trên 30%, đội ngũ này đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm. Hàng năm thực hiện đánh giá, nữ cán bộ công chức, viên chức đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có được kết quả như vậy là do Đảng ủy xã Chư Jôr huyện Chư Păh thời gian qua đã đặc biệt quan tâm đến đội ngũ nữ cán bộ công chức. Tỷ lệ cán bộ công chức nữ của xã cao hơn bình quân 29,13% của toàn tỉnh. 

Tiếp tục quan tâm đội ngũ cán bộ nữ

Thời gian tới, để xây dựng đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh cần tiếp tục nâng cao nhận thức đúng đắn về công tác cán bộ nữ trong thời kỳ mới. Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện chính sách đối với phụ nữ nói chung và cán bộ nữ nói riêng nhằm tạo điều kiện phát huy tiềm năng của phụ nữ; thực hiện quy hoạch gắn với đào tạo bồi dưỡng theo chức danh cán bộ, công chức theo vị trí việc làm nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ nữ theo hướng chuyên sâu.

Tiếp tục rà soát, bổ sung cán bộ nữ vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của các địa phương, đơn vị, nhất là những nơi có tỷ lệ nữ thấp. Phải đặt vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ nữ thành nhiệm vụ xuyên suốt. Đồng thời, quy định trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị về xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ nữ của ngành mình, cấp mình. Phấn đấu đến năm 2020, cán bộ nữ tham gia cấp ủy đạt tỷ lệ 25% trở lên, nữ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đạt 35-40%, tỷ lệ nữ được kết nạp vào Đảng đạt 35% tổng số đảng viên mới kết nạp./.

Hà Thanh

Tin tức cùng chuyên mục

Hà Nội: Tập trung nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền

Ngày đăng 24/06/2019
Thành phố Hà Nội đã đạt được kết quả khả quan ở nhiều chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền. Tuy nhiên, một số chỉ số nội dung còn thấp, thậm chí sụt giảm trong năm 2018. Nhằm tiếp tục giữ thứ hạng cao và khắc phục tồn tại, hạn chế, ngày 7/6/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND “Về đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền thành phố Hà Nội”, trong đó nêu rõ các giải pháp, thời gian khắc phục.

Hà Nội: Khắc phục bệnh hình thức trong việc đánh giá, phân loại cán bộ

Ngày đăng 21/06/2019
Thời gian qua, TP Hà Nội đã có nhiều đổi mới trong công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ cương, kỷ luật, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, tại một số cơ quan, đơn vị vẫn còn hiện tượng nể nang, làm chiếu lệ, cần chấn chỉnh kịp thời để công tác này đạt kết quả thực chất hơn.

Đa số cử tri Bắc Kạn ủng hộ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Ngày đăng 21/06/2019
Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã được đa số cử tri ủng hộ.

Ninh Bình: Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Ngày đăng 21/06/2019
Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khoá XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khoá X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới, Hướng dẫn số 12-BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, thời gian qua các cấp ủy đảng trong Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Qua đó, các chi bộ đã có nhiều đổi mới cả về nội dung, phương pháp, cách thức sinh hoạt.

TP Hồ Chí Minh triển khai mô hình "phòng họp không giấy"

Ngày đăng 20/06/2019
Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh vừa thông tin, UBND thành phố đã chấp thuận chủ trương triển khai mô hình “Phòng họp không giấy” đối với các buổi họp của lãnh đạo UBND thành phố và mô hình “Ứng dụng giao việc tức thời và nhắc việc thông minh”.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).