Hà Nội, Ngày 24/06/2019

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ kiểm tra tại Thanh tra Chính phủ

Ngày đăng: 28/12/2018   07:27
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 27/12/2018, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra về công tác cải cách hành (CCHC) chính tại Thanh tra Chính phủ.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc

Tham gia Đoàn kiểm tra có ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ), Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; đại diện một số Bộ: Tài chính, Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ. Về phía Thanh tra Chính phủ có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Thanh tra Chính phủ.

Báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2017 và 2018 của Thanh tra Chính phủ, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Thanh tra Chính phủ) Nguyễn Văn Tuấn cho biết, công tác CCHC luôn được lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc quan tâm, tập trung chỉ đạo thống nhất, toàn diện trên tất cả các nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị, phục vụ tốt hơn cho cơ quan, tổ chức và nhân dân. Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã đẩy mạnh và thường xuyên quán triệt, nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ CCHC; gắn trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC; đưa nội dung, kết quả thực hiện CCHC vào nội dung giao ban định kỳ; lồng ghép nhiệm vụ CCHC với các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị; gắn việc thực hiện CCHC với việc đánh giá phân loại và bình xét thi đua khen thưởng hàng năm. Chỉ số CCHC năm 2017 của Thanh tra Chính phủ đã tăng 03 bậc so với năm 2016 từ hạng 18/19 lên hạng 15/19 bộ, cơ quan ngang bộ.

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Thanh tra Chính phủ) Nguyễn Văn Tuấn trình bày Báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2017 và 2018 của Thanh tra Chính phủ

Công tác cải cách thể chế được tập trung thực hiện, cụ thể Thanh tra Chính phủ đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp thu chỉnh sửa hoàn thiện dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Tố cáo (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua; trình Chính phủ thông qua Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật khiếu nại; dự thảo và trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tố cáo, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra và một số văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến công tác quản lý nhà nước về thanh tra đảm bảo đúng tiến độ của kế hoạch xây dựng thể chế. Năm 2018, Thanh tra Chính phủ đã rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra xử lý 109 văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thành 04 báo cáo chuyên đề về kết quả rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, về khiếu nại, tố cáo, về tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch. Công tác theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền về thực tiễn thi hành pháp luật và thông tin về kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được Thanh tra Chính phủ thực hiện thường xuyên. Kết quả chỉ số CCHC về lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế năm 2017 của Thanh tra Chính phủ xếp hạng 11/19 bộ, cơ quan ngang bộ. 

Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được Thanh tra Chính phủ triển khai một cách kịp thời, nghiêm túc. Năm 2017, đã tiến hành rà soát các TTHC về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ; xây dựng, hoàn thiện và ban hành Bộ TTHC mới (gồm 28 TTHC) thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ; tiến hành đánh giá tác động đối với dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của Tổng Thanh tra Chính phủ. Năm 2018, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định công bố 15 TTHC lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ; ban hành Quyết định phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ; ban hành Quyết định quy định Bộ chỉ số CCHC đối với các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ. Đây được đánh giá là một sáng kiến trong công tác CCHC của Thanh tra Chính phủ, góp phần thúc đẩy công việc và gắn trách nhiệm của các đơn vị trong quá trình triển khai nhiệm vụ, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả CCHC của cơ quan. Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ còn ban hành Quyết định về Quy chế thống kê, công bố, niêm yết và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra Chính phủ; ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và xây dựng phương án thành lập bộ phận “một cửa” tại Ban Tiếp công dân Trung ương. Ban Tiếp công dân Trung ương đã công khai, niêm yết các TTHC tại trụ sở để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân khi đến thực hiện TTHC. Năm 2017, lĩnh vực cải cách TTHC của Thanh tra Chính phủ xếp thứ 07/19 bộ, cơ quan ngang bộ. 

Công tác cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện thường xuyên, liên tục theo hướng tinh gọn. Thanh tra Chính phủ đã hướng dẫn thanh tra các địa phương triển khai sắp xếp kiện toàn tổ chức, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn giúp cho UBND cấp tỉnh có căn cứ pháp lý để kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức thanh tra cấp tỉnh, thanh tra cấp huyện, đảm bảo đúng chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước. Thanh tra Chính phủ đã và đang xây dựng, trình Quốc hội, Chính phủ các văn bản pháp luật theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng giữa Thanh tra Chính phủ và UBND cấp tỉnh nhằm phân định rõ ràng, cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của mỗi cấp. Công tác điều động, bổ nhiệm đảm bảo đúng quy trình, tiêu chuẩn. Đến nay, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ký ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 14/19 đơn vị nằm trong cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ. Theo đó, Thanh tra Chính phủ có 03 vụ được tổ chức lại, không còn cấp phòng, giảm 12 phòng tại các đơn vị trong toàn cơ quan. Ban hành Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026. Thực hiện quy trình, ban hành Quyết định bổ nhiệm lại đối với các lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng và tổ chức thi tuyển công chức đảm bảo đúng quy định. Tất cả các đơn vị thuộc và trực thuộc Thanh tra Chính phủ đều đảm bảo số lượng cấp phó không vượt quá quy định. Năm 2017, lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy của Thanh tra Chính phủ xếp hạng 14/19 bộ, cơ quan ngang bộ. Tuy nhiên, lĩnh vực xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Thanh tra Chính phủ lại xếp vị trí thứ 19/19 bộ, cơ quan ngang bộ. Nguyên nhân là do việc sắp xếp vị trí theo mô tả vị trí việc làm chưa được thực hiện. Việc đào tạo, bồi dưỡng chưa thực sự gắn liền với chức danh, nhiệm vụ của công chức, viên chức; thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đôi lúc còn bị động do đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của ngành, công chức phải thường xuyên tham gia các đoàn thanh tra trong thời gian dài, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa chủ động sắp xếp thời gian để tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng…

Công tác cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính được thực hiện nghiêm túc và phát huy hiệu quả. Thanh tra Chính phủ đã thực hiện việc khoán chi hành chính và xây dựng các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc chi tiêu, sử dụng kinh phí được cấp đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan. Việc công khai, minh bạch trong quản lý tài chính và quản lý tài sản công được thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật. 

Năm 2017, lĩnh vực cải cách tài chính công của Thanh tra Chính phủ xếp thứ 15/19. Tuy nhiên tiêu chí hiện đại hóa hành chính chỉ xếp hạng 18/19 bộ, cơ quan ngang bộ. Nguyên nhân là do việc triển khai thực hiện xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử của Thanh tra Chính phủ chậm, chưa bảo đảm chất lượng theo yêu cầu; triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 chưa đảm bảo theo lộ trình; việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành Voffice trong xử lý công việc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Thanh tra Chính phủ còn hạn chế, chưa mang lại hiệu quả cao, chưa thực hiện nhiều trong xử lý, chỉ đạo, điều hành qua mạng… Năm 2018, Thanh tra Chính phủ đã tập trung đẩy mạnh đầu tư cho lĩnh vực hiện đại hóa hành chính nhằm cải thiện thứ hạng chỉ số CCHC trong lĩnh vực này. Đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức của Thanh tra Chính phủ đã được cấp hộp thư điện tử công vụ; số văn bản điện tử được gửi nhận qua mạng tăng, có chuyển biến tích cực trong hoạt động chỉ đạo, điều hành; hệ thống họp trực tuyến giữa Thanh tra Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị được duy trì thường xuyên, có chất lượng cao, phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của Thanh tra Chính phủ; Kiến trúc Chính phủ điện tử duy trì ổn định; hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo đã và đang được triển khai trên phạm vi toàn quốc; phần mềm quản lý văn bản và điều hành mới (Viettel) bao gồm cả modul kết nối liên thông với Văn phòng Chính phủ dựa trên Kiến trúc Chính phủ điện tử của Thanh tra Chính phủ được ban hành. Hiện nay, Thanh tra Chính phủ đang phối hợp với Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel để nghiên cứu, đưa ra giải pháp xây dựng chuyên mục đăng ký, hẹn lịch tiếp công dân và thông báo thời gian thực hiện tiếp công dân trên Cổng Thông tin điện tử; triển khai cung cấp chữ ký số cho lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc. Việc duy trì hệ thống truyền hình trực tuyến phục vụ cho các hội nghị giao ban tháng và các sự kiện quan trọng của cơ quan được thực hiện tốt.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa thay mặt các thành viên Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị của Thanh tra Chính phủ phục vụ Đoàn kiểm tra; điểm lại và ghi nhận một số kết quả đạt được trong công tác CCHC của Thanh tra Chính phủ năm 2017 trong đó nổi bật là lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế; đặc biệt những kết quả đạt được trong công tác CCHC năm 2018 đã thể hiện rõ sự quyết tâm cao trong công tác chỉ đạo, điều hành triển khai nhiệm vụ CCHC của lãnh đạo cũng như nỗ lực của toàn thể công chức, viên chức Thanh tra Chính phủ nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong thực hiện công tác CCHC năm 2017.

Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ Nguyễn Trọng Thừa cũng cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo và các kiến nghị, đề xuất của Thanh tra Chính phủ đối với Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ nhằm chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của Thanh tra Chính phủ để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC từ nay đến năm 2020, góp phần hoàn thành mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2 của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ. Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ Nguyễn Trọng Thừa cũng bày tỏ sự đồng tình với những định hướng CCHC trong thời gian tới của Thanh tra Chính phủ như: tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc đối với công tác CCHC, chú trọng chất lượng, hiệu quả; hoàn thiện và nâng cao vị trí, vai trò của các cơ quan thanh tra theo cấp hành chính quản lý nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, phân định rõ phạm vi hoạt động giữa thanh tra các ngành và thanh tra theo cấp hành chính; tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy của ngành thanh tra nói chung và của Thanh tra Chính phủ nói riêng theo hướng tinh giản, hiệu quả, tập trung thống nhất, tăng cường năng lực của ngành thanh tra theo tinh thần Nghị quyết  số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 Bộ Chính trị; đẩy mạnh việc cải cách các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành thanh tra có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo điều hành, tăng cường triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử, triển khai có hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, triển khai ứng dụng chữ ký số trong xử lý công việc, triển khai đồng bộ hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu về khiếu nại tố cáo trên phạm vi cả nước, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về phòng chống tham nhũng; mở rộng hệ thống quản lý chất lượng đối với các hoạt động nội bộ, thực hiện chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra công tác CCHC tại các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ; tổ chức thực hiện kiểm tra tình hình thực hiện TTHC và kiểm soát TTHC trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại địa phương theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ; tổ chức triển khai đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC của Thanh tra Chính phủ hàng năm theo kế hoạch của Bộ Nội vụ. Phê duyệt ban hành Bộ Chỉ số CCHC áp dụng đối với các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ. Hàng năm thực hiện đánh giá, chấm điểm và công bố kết quả Chỉ số CCHC đối với các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ; tiếp tục đẩy mạnh tuyên tuyền, phổ biến quán triệt về CCHC, đồng thời tăng cường cung cấp thông tin về tình hình CCHC, công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và thủ trưởng các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ...
Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ Nguyễn Trọng Thừa cũng chỉ ra một số hạn chế trong công tác CCHC của Thanh tra Chính phủ năm 2017 và 2018 như: nhận thức, quyết tâm hành động về CCHC ở một số bộ phận chưa cao, thực hiện chưa quyết liệt nên kết quả còn chưa đạt như mong muốn, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC tại một số đơn vị còn chậm, chưa bảo đảm thời hạn theo kế hoạch. Sự phối kết hợp giữa một số đơn vị, cá nhân trong thực hiện công tác CCHC chưa được gắn kết, thông suốt; việc xây dựng một số thông tư còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ so với kế hoạch đề ra; một số văn bản được rút ra khỏi kế hoạch xây dựng thể chế năm 2018 còn có lý do chủ quan; việc triển khai các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cũng như triển khai công tác thanh tra theo kế hoạch thanh tra, ban hành kết luận thanh tra còn chậm, nhất là các nhiệm vụ về xác minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo phải gia hạn nhiều. Việc sắp xếp cán bộ, công chức gắn với vị trí việc làm theo mô tả vị trí việc làm chưa được thực hiện. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa thực sự gắn liền với chức danh, nhiệm vụ của công chức, viên chức. Việc tạo điều kiện về bố trí nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác CCHC lĩnh vực hiện đại hóa hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu...

Ngoài một số kiến nghị của Thanh tra Chính phủ đã được các thành viên Đoàn kiểm tra giải thích, chỉ rõ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ Nguyễn Trọng Thừa đề nghị Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ nghiêm túc tiếp thu những kiến nghị liên quan đến các quy định còn bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn trong quá trình thực hiện CCHC, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tiếp thu ý kiến phát biểu của Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ Nguyễn Trọng Thừa, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm khẳng định: lãnh đạo Thanh tra Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo, cùng toàn thể công chức, viên chức nỗ lực khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2017 và 2018; giải quyết dứt điểm những vấn đề thành viên Đoàn kiểm tra đã khuyến nghị, phấn đấu cải thiện Chỉ số CCHC trong bảng xếp hạng PAR INDEX những năm tiếp theo; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ để công tác CCHC của Thanh tra Chính phủ đạt được những kết quả tốt hơn và đi vào thực chất, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ tốt hơn cho các cơ quan, tổ chức và người dân.

Trí Đức
 

Tin tức cùng chuyên mục

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Bến Tre về tình hình thực hiện Đề án 500 tri thức trẻ

Ngày đăng 24/06/2019
Sáng ngày 24/6/2019, tại Bến Tre, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Trần Anh Tuấn làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh Bến Tre về tình hình thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500).

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho Đội viên 500 tri thức trẻ các tỉnh miền Tây Nam Bộ

Ngày đăng 24/06/2019
Sáng ngày 24/6/2019, tại Bến Tre, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho Đội viên 500 tri thức trẻ tình nguyện các tỉnh miền Tây Nam Bộ (Lớp bồi dưỡng). Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn tới dự và phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn làm việc với tỉnh Tiền Giang về tình hình thực hiện Đề án 500 tri thức trẻ

Ngày đăng 24/06/2019
Chiều ngày 23/6/2019, tại Tiền Giang, đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Trần Anh Tuấn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với với lãnh đạo tỉnh về tình hình thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500).

Lời cảm ơn của Tạp chí Tổ chức nhà nước nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/2019

Ngày đăng 21/06/2019
Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019), Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên cùng những tình cảm quý báu mà Lãnh đạo Bộ Nội vụ, các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ, các bạn bè đồng nghiệp, các đơn vị, doanh nghiệp và cộng tác viên, bạn đọc thân thiết trên mọi miền đất nước đã dành cho Tạp chí Tổ chức nhà nước nhân ngày truyền thống của Báo chí Việt Nam cũng như trong suốt chặng đường phát triển vừa qua.

Bộ Nội vụ triển khai đồng bộ việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử

Ngày đăng 19/06/2019
Chiều ngày 19/6, tại trụ sở Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đã chủ trì cuộc họp về việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử (Voffice) tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).