Hà Nội, Ngày 13/12/2018

Phát huy vai trò thi đua, khen thưởng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ngày đăng: 07/12/2018   04:59
Mặc định Cỡ chữ
Hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc và thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”,“những người thi đua là những người yêu nước nhất”, thi đua, khen thưởng được coi là một công cụ quản lý của Nhà nước nhằm góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là động lực để xây dựng con người mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 

Theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng: Thi đua là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể nhằm phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất, tinh thần đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với phong trào thi đua yêu nước nói chung, công tác thi đua, khen thưởng trong Đảng đã trở thành động lực khuyến khích các tổ chức đảng và đảng viên phấn đấu, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều tổ chức đảng và đảng viên liên tục là tấm gương tiêu biểu, được nhân dân ghi nhận, tôn vinh, được Đảng và Nhà nước tặng huân, huy chương và các danh hiệu vinh danh.

Nhằm tăng cường hiệu quả sát thực phong trào thi đua, các cơ quan, đơn vị của Đảng đã phát động thi đua theo chuyên đề, thi đua theo đợt với các khẩu hiệu, nội dung thiết thực đạt chất lượng, hiệu quả. Có phong trào thi đua đã trở thành truyền thống từ nhiều năm, được tổng kết, tôn vinh và phát triển sâu rộng trong phạm vi toàn quốc: các phong trào thi đua gắn với “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Ban Dân vận Trung ương; Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức; phong trào thi đua “Tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm về nội chính, tham nhũng” của Ban Nội chính Trung ương. Những cuộc thi bí thư chi bộ giỏi được tổ chức trong nhiều năm đã khơi dậy phong trào học tập, trao đổi kinh nghiệm từ cơ sở có tác dụng rất thiết thực, đem lại hiệu quả trong sinh hoạt đảng.

Việc tổ chức thực hiện các quy định của Đảng về khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên, nhất là từ sau khi có Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên đã và đang phát huy tốt, có tác dụng khích lệ, động viên kịp thời những tổ chức đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc, nêu gương tốt cho các tổ chức đảng và đảng viên khác phấn đấu, vươn lên, đồng thời có tác dụng hạn chế những yếu kém cần khắc phục. Chẳng hạn, năm 2015, toàn Đảng có 56.257 TCCSĐ được đánh giá, phân loại chất lượng, chiếm 99,5%, số TCCSĐ trong sạch, vững mạnh (TSVM) là 32.959, chiếm 58,6%, TSVM tiêu biểu, chiếm 26%, số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 16,2%.

Việc xét thi đua, khen thưởng, đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên ngày càng thực chất, hạn chế chạy theo thành tích. Năm 2016 có 31.911 TCCSĐ đạt TSVM, chiếm 56,3% (giảm 2,2% so với năm 2015, giảm 5,6% so với năm 2014 và giảm 21,4% so với năm 2013). Số đảng bộ trực thuộc Trung ương có số lượng TCCSĐ đạt TSVM giảm nhiều so với năm 2014 là: Sóc Trăng giảm 33,3%; Bình Dương giảm 25,7%; Công an Trung ương giảm 18,6%. Số TCCSĐ đạt TSVM tiêu biểu giảm liên tục qua các năm (năm 2016 có 8.294, chiếm 25,99%, giảm 273 đảng bộ, chi bộ cơ sở so với năm 2015 và giảm 1.264 đảng bộ, chi bộ so với năm 2014). Số TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ tăng lên nhiều, giảm số TCCSĐ yếu kém. Năm 2016, số TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ là 20.376, đạt 36% (tăng 1% so với năm 2015 và 5% so với năm 2014). Số TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 là 4.090, đạt 7,2% (tăng 1,1% so với năm 2015 và tăng 0,7% so với năm 2014). Số TCCSĐ yếu kém giảm 57 đảng bộ, chi bộ so với năm 2014. Năm 2016, số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 512.224, đạt 12% (giảm 0,3% so với năm 2015 và giảm 0,7% so với năm 2014).

Để thi đua, khen thưởng tiếp tục thực sự trở thành động lực khuyến khích các tổ chức đảng và đảng viên phấn đấu, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cần quan tâm, thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, tiếp tục đổi mới nhằm góp phần thúc đẩy xây dựng Đảng TSVM, hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại mỗi cơ quan, đơn vị.

2. Các cơ quan tham mưu, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương cần tiếp tục nghiên cứu, phát động các phong trào thi đua chuyên đề gắn chặt với việc thực hiện các nhiệm vụ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phong trào thi đua phải xác định được mục tiêu, nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp đặc điểm, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong từng giai đoạn. Phong trào thi đua cần tập trung về cơ sở và được tổ chức, phát động với những hình thức phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí, chỉ tiêu thi đua cụ thể. Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào; thông qua các phong trào thi đua lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, để biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Coi việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến phải là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong việc tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua. Các cơ quan, đơn vị có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới, các điển hình tiêu biểu, xuất sắc toàn diện để nêu gương học tập. Chú ý việc phát hiện và xây dựng điển hình tiên tiến từ cấp cơ sở.

Việc phát động các phong trào thi đua chuyên đề tạo động lực để huy động, tập trung công sức, trí tuệ của mỗi cá nhân, từng cơ quan, đơn vị và toàn ngành giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhất của xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong từng giai đoạn. Thực hiện phong trào thi đua là cơ sở khơi dậy những cách làm hay, mô hình mới có tác dụng lan tỏa đối với các cơ quan, đơn vị khác phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

3. Chủ động phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc phát hiện qua nhiều hình thức như qua sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, qua các báo cáo của các bộ, ban, ngành, địa phương hoặc qua phản ánh báo chí. Biểu dương, khen thưởng với nhiều hình thức khác nhau: thư khen, huy hiệu, kỷ niệm chương, các hình thức khen thưởng khác theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng... Biểu dương, khen thưởng cần kịp thời, công tâm, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng người, đúng việc, lấy hiệu quả, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo. Chú trọng khen thưởng cán bộ, đảng viên ở cấp cơ sở, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều sáng tạo, nhiều cách làm hay, mô hình mới trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

4. Đẩy mạnh tuyên truyền, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, tạo sự lan tỏa, theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Cơ quan thông tấn báo chí cần tích cực, chủ động định hướng dư luận, phát hiện, đẩy mạnh tuyên truyền những tấm gương sáng, những cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng với hình thức sinh động, phong phú, qua đó tạo sự lan tỏa rộng rãi, chú ý xây dựng có chất lượng, sinh động chuyên mục “người tốt, việc tốt”.

Phát huy tốt vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng góp phần tạo động lực để mỗi tổ chức đảng và đảng viên ra sức phấn đấu, đồng lòng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần củng cố Đảng ta ngày càng vững mạnh, thực sự là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Hoàng Xuân Thoại - Vụ Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương

Theo xaydungdang.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ cơ sở ở Việt Nam

Ngày đăng 05/12/2018
Qua 20 năm triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở (1998-2018) đã đem lại nhiều thay đổi quan trọng và tích cực trong đời sống chính trị - xã hội ở nước ta, nhất là cấp cơ sở. Tuy nhiên, bối cảnh và thực tiễn hiện nay cũng cho thấy pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở cần được tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện.

Thực trạng thí điểm nhất thể hóa chức danh lãnh đạo và hợp nhất các cơ quan đảng, nhà nước tương đồng chức năng, nhiệm vụ ở các địa phương hiện nay

Ngày đăng 04/12/2018
Trong phần phương hướng tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy đảng và hệ thống chính trị, Báo cáo chính trị của Đại hội XII nêu chủ trương “ Nghiên cứu thực hiện thí điểm hợp nhất một số cơ quan đảng và nhà nước tương đồng về chức năng, nhiệm vụ” và “ Sớm tổng kết mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện”. Đây là một chủ trương rất đáng chú ý, có tính đột phá của Đảng. Bài viết góp phần trả lời các câu hỏi đặt ra là: chủ trương này có cơ sở lý luận và thực tiễn nào? từ sau Đại hội XII của Đảng, các địa phương đã thực hiện chủ trương này như thế nào, đạt kết quả gì? Trên phạm vi cả nước, cần tiếp tục thí điểm hay cần triển khai rộng rãi ở tất cả các cấp địa phương? Nếu tiếp tục làm thí điểm thì cần điều kiện gì?

Để quy định trách nhiệm nêu gương đi vào cuộc sống

Ngày đăng 03/12/2018
Ph. Ăngghen nhấn mạnh, trong công tác vận động quần chúng phải có phương pháp, đặc biệt là phương pháp nêu gương và giúp đỡ, không được dùng phương pháp mệnh lệnh, áp đặt. V.I. Lênin đề ra nhiệm vụ hàng đầu cho các Đảng cộng sản là phải “thuyết phục cho đa số nhân dân thấy được sự đúng đắn của Cương lĩnh và sách lược của mình”[1].

Sử dụng công nghệ thông tin quản lý cơ sở dữ liệu tổ chức bộ máy và biên chế trong toàn hệ thống chính trị

Ngày đăng 03/12/2018
Cơ sở dữ liệu (CSDL) về tổ chức bộ máy và biên chế (TCBM&BC) là một trong những nguồn CSDL quốc gia quan trọng, phục vụ cho công tác quản lý, điều hành tổ chức và nhân sự của Đảng và Nhà nước. Trong những năm qua, mặc dù có nhiều khó khăn về ngân sách, nguồn lực con người, nhưng Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới vấn đề này. 

Thực hiện chủ trương bố trí cán bộ chủ chốt cấp huyện không phải là người địa phương hiện nay

Ngày đăng 30/11/2018
Bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương (KPLNĐP) trong hệ thống chính trị nước ta hiện nay là một chủ trương, một nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm đổi mới công tác cán bộ của Đảng trong tình hình mới; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy lãnh đạo, quản lý, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi những vấn nạn tiêu cực, nhức nhối trong công cán bộ của Đảng ta những năm gần đây. Nhân tố có tính quyết định để thực hiện tốt các giải pháp bố trí cán bộ chủ chốt cấp huyện KPLNĐP là sự nhận thức sâu sắc và ý thức trách nhiệm cao của cấp ủy Đảng các cấp, của đội ngũ cán bộ và sự chỉ đạo sâu sát, kiểm tra, giám sát thường xuyên của cấp ủy cấp trên.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).

Thể lệ gửi bài đăng

Thông tin tuyên truyền