Hà Nội, Ngày 10/12/2018

Kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2018 tại Đắk Lắk

Ngày đăng: 05/12/2018   03:23
Mặc định Cỡ chữ
Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có Báo cáo số 692/BC-VPUBND, ngày 30/11/2018 về kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2018.
Ảnh minh họa

Theo đó, đến thời điểm hiện tại, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 02 Quyết định công bố TTHC và 22 Quyết định công bố danh mục TTHC; các TTHC ngay sau khi công bố đều được Văn phòng UBND tỉnh nhập và đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Để công khai TTHC, ngoài việc cập nhật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia, các bộ TTHC ngay sau khi UBND tỉnh công bố đều được các sở, ban, ngành có liên quan và UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hoặc tại nơi thực hiện TTHC; đồng thời công khai trên các Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, các bộ TTHC này cũng được gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông để đăng tải lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh theo quy định.

Đến nay, 20/20 sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, 7/7 cơ quan, đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, 15/15 UBND huyện, thị xã, thành phố, 184/184 UBND xã, phường, thị trấn đã thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo đúng quy định. Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông được triển khai tại 34 đơn vị, 827 TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 2, 709 TTHC được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 177 TTHC được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 4.  

P.V

Tin tức cùng chuyên mục

Vĩnh Phúc: Đổi mới tuyên truyền về cải cách hành chính

Ngày đăng 07/12/2018
Xác định hoạt động tuyên truyền đóng vai trò quan trọng góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính (CCHC), UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từng bước đổi mới công tác tuyên truyền.

Bộ Tài chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính

Ngày đăng 06/12/2018
Bộ Tài chính vừa ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 ngành Tài chính triển khai trong giai đoạn 2018-2019, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.

Bình Dương: Năm 2018, công tác tuyên truyền về cải cách hành chính được đẩy mạnh

Ngày đăng 06/12/2018
Năm 2018, các nội dung tuyên truyền về cải cách hành chính (CCHC) được thực hiện với nhiều hình thức phong phú như: Tổ chức các chương trình tọa đàm, phóng sự chuyên đề, hội thi, phát tờ rơi, pano, áp phích, phát thanh, truyền hình.

Quảng Nam: Kiện toàn chất lượng cải cách hành chính

Ngày đăng 03/12/2018
Theo thống kê từ Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư, từ ngày 02/01/2018 đến 22/11/2018, trung tâm này đã giải quyết 64.593/68.620 hồ sơ được tiếp nhận. Chỉ tính riêng trong tuần vừa qua (từ ngày 16 đến 22/11/2018), số lượng hồ sơ đã giải quyết khoảng 1.542/1.631 hồ sơ tiếp nhận. Số hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn chiếm đến 1.477 hồ sơ và khoảng 198 hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến, bao gồm các sở: Công Thương (48), Giao thông vận tải (103), Kế hoạch và đầu tư (23), Tài nguyên và môi trường (24). Tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn đạt 96%. Tần suất giao dịch nhiều nhất thuộc về các cơ quan: Công an tỉnh (445 hồ sơ), Sở Giao thông vận tải (261 hồ sơ), Sở LĐ-TB&XH (305 hồ sơ), Sở Tư pháp (229 hồ sơ), Sở KH&ĐT (92 hồ sơ), Sở Công Thương (142 hồ sơ). Tổng thu lũy kế từ phí và lệ phí tại trung tâm đến ngày 22/11/2018 đạt hơn 10,792 tỷ đồng (riêng trong tuần vừa qua đạt hơn 206 triệu đồng).

TPHCM: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Ngày đăng 29/11/2018
Thực hiện “Năm dân vận của chính quyền”, UBND Quận 4 đã chỉ đạo các đơn vị đăng ký xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo”. Trong đó, mô hình “Đảm bảo thời gian, hiệu quả công tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND Quận 4” đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và dịch vụ hành chính công, giảm phiền hà cho tổ chức, công dân. Cũng chính nhờ biết cách phát huy tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên cùng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân mà năm 2018, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND Quận 4 đã được Ban Dân vận Thành ủy TPHCM tuyên dương là tập thể điển hình “Dân vận khéo”.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).

Thể lệ gửi bài đăng

Thông tin tuyên truyền