Hà Nội, Ngày 17/02/2019

Hà Nội: 9.906 chỉ tiêu biên chế hành chính các cơ quan thành phố, quận, huyện, thị xã năm 2019

Ngày đăng: 05/12/2018   03:23
Mặc định Cỡ chữ
Đầu giờ sáng ngày làm việc thứ hai (5/12) tại Kỳ họp thứ bảy, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2019 với  100% đại biểu có mặt tán thành.
Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng trình bày tờ trình và dự thảo Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố năm 2019

Theo Nghị quyết được thông qua, biên chế hành chính cho các cơ quan của thành phố, quận, huyện, thị xã là 9.906 chỉ tiêu, trong đó biên chế công chức là 8.227 (gồm dự phòng 17 biên chế) và 1.437 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và 242 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo định mức.

Biên chế sự nghiệp là 143.969 người, trong đó biên chế viên chức là 123.765 (gồm dự phòng 17 biên chế); 12.274 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và 8.930 lao động hợp đồng theo định mức.

HĐND thành phố giao UBND thành phố trong năm 2019 nếu có phát sinh (tăng hoặc giảm) so với Nghị quyết HĐND thành phố về biên chế hành chính, sự nghiệp, UBND thành phố thống nhất với Thường trực HĐND thành phố trước khi thực hiện và báo cáo HĐND thành phố vào kỳ họp trong năm 2019.

UBND thành phố xây dựng cơ chế, định mức khoán chi thường xuyên, thực hiện thí điểm chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị của thành phố; tăng cường thanh, kiểm tra về quản lý bộ máy, biên chế, chế độ chính sách của cơ quan, đơn vị; việc chấp hành công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trong báo cáo thẩm tra, ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế nêu cơ bản thống nhất với nội dung, giải pháp do UBND thành phố trình và đề nghị UBND thành phố lưu ý thực hiện tổng biên chế hành chính, sự nghiệp đúng số giao theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ và theo Nghị quyết của HĐND thành phố.

UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị thực hiện nghiêm và không được tự ý ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn. 

Trong năm 2019 phải xây dựng kế hoạch xử lý dứt điểm 242 lao động hợp đồng theo chỉ tiêu của lực lượng Thanh tra xây dựng cũ, nay đã chuyển giao về UBND các quận, huyện, thị xã.

Bảo Hân

Theo: hanoimoi.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Hải Dương: Kinh nghiệm vận động nhân dân đồng thuận sáp nhập thôn, khu dân cư

Ngày đăng 15/02/2019
Một số địa phương trong tỉnh Hải Dương đã tiến hành nghiêm túc, hiệu quả, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân về chủ trương sáp nhập các thôn, khu dân cư có quy mô nhỏ.

Một số nét mới trong công tác tổ chức - cán bộ các tỉnh, thành ủy khu vực phía bắc

Ngày đăng 14/02/2019
Không khí Tết Kỷ Hợi dường như ấm áp hơn khi những người làm công tác tổ chức xây dựng đảng đầy hứng khởi điểm lại những thành công trong năm 2018. Các tỉnh ủy, thành ủy phía bắc tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; chủ động xây dựng, ban hành nhiều nghị quyết, đề án, chương trình về công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, triển khai đồng bộ các mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ… Sự nỗ lực đó đã và đang mang lại nhiều đổi thay, những tín hiệu vui đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của tỉnh Vĩnh Phúc tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Ngày đăng 14/02/2019
Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Trong những năm qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã có những chủ trương, giải pháp quyết liệt trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng; góp phần xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chuyển biến tích cực sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy ở Kon Tum

Ngày đăng 13/02/2019
Khi thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tỉnh Kon Tum đã triển khai quyết liệt, với những cách làm sáng tạo. Sau hơn một năm, nhiều cơ quan, đơn vị được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập đã hoạt động ổn định, có chuyển biến tích cực.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam 

Ngày đăng 01/02/2019
Bài viết phân tích, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số của huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị; lập trường chính trị và phẩm chất đạo đức; đề xuất giải pháp góp phần xây dựng cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số huyện Tây Giang đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội ngũ này theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7 khóa XII.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).