Hà Nội, Ngày 21/04/2019

Vai trò của nhân lực trong bộ máy đối với cải cách hành chính

Ngày đăng: 28/11/2018   04:51
Mặc định Cỡ chữ
Để thực hiện chính phủ điện tử, chính quyền điện tử hay nói một cách tổng quát là để thực hiện cải cách hành chính, thì một trong những vấn đề cần phải xác định là nguồn nhân lực của tổ chức hành chính nhà nước đóng vai trò như thế nào trong quá trình cải cách ấy.
Ảnh minh họa: internet

Ở bất cứ quốc gia nào cũng không thể nói tới phát triển kinh tế nếu như không có một nền hành chính hoạt động hiệu quả. Chính vì vậy, cải cách hành chính ngày nay đang diễn ra trên bình diện toàn cầu. Mặc dù lý do để tiến hành cải cách không hoàn toàn giống nhau ở mỗi quốc gia, nhưng tất cả đều chung mục đích hướng tới là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước. Phạm vi, hình thức và các biện pháp thực hiện cải cách cũng rất đa dạng. Một số nước tập trung vào cải cách một số lĩnh vực nhất định trong khi các nước khác lại thực hiện cải cách với quy mô lớn và phạm vi rộng hơn.

Cải cách hành chính làm cho chức năng của nhà nước thay đổi, tập trung nhiều hơn vào hoạt động quản lý vĩ mô. Cùng với đó là yêu cầu của người dân ngày càng cao hơn và phức tạp hơn đối với các cơ quan hành chính nhà nước. Điều này đòi hỏi cán bộ, công chức phải có phẩm chất, năng lực làm việc tốt và có động cơ làm việc tích cực phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của người dân.

Ở nước ta, cải cách hành chính được đặt ra như một đòi hỏi khách quan để tạo tiền đề và thúc đẩy cải cách kinh tế, đồng thời xây dựng được những điều kiện cần thiết để có thể tận dụng được mọi cơ hội của hội nhập và phát triển kinh tế. Cải cách hành chính nước ta là xây dựng một hệ thống hành chính tạo ra điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và xây dựng một nhà nước thật sự “của dân, do dân, vì dân”.

Sự vận hành nền kinh tế theo các quy luật của thị trường sẽ tác động sâu sắc và đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ vai trò, chức năng của nhà nước nói chung và của nền hành chính nhà nước nói riêng, đòi hỏi phải chuyển mạnh từ nền hành chính “quản lý” sang nền hành chính “phục vụ”, xóa bỏ triệt để cơ chế “xin - cho”, khắc phục sự can thiệp trực tiếp, tùy tiện vào các hoạt động của doanh nghiệp, tôn trọng và tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội. Kinh tế thị trường đòi hỏi nhà nước và nền hành chính phải thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững kinh tế đất nước, phải đối xử bình đẳng với các thành phần kinh tế khác nhau, tạo ra “sân chơi”, “luật chơi” phù hợp với quy luật của thị trường và thực hiện tốt vai trò của người trọng tài khách quan, công bằng trong việc kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật, chính sách của các chủ thể tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội.

Để đạt được những điều đó, đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực, trình độ đáp ứng được yêu cầu để thực hiện. Và trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Chính phủ đã xác định mục tiêu cải cách hành chính với trọng tâm là xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Hiệu lực và hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước nói chung và hành chính nhà nước nói riêng, xét cho cùng được quyết định bởi phẩm chất, năng lực và hiệu suất công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, tức là quyết định bởi con người. Vì thế, có thể khẳng định nguồn nhân lực trong bộ máy, hay nói cách khác, công chức nhà nước được đào tạo nghiêm túc, có đủ phẩm chất, năng lực là yếu tố có tính quyết định trong cải cách hành chính đạt kết quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước hiện nay.

H.Nguyên

Theo: baobinhphuoc.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Học tập lý luận chính trị để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên

Ngày đăng 09/04/2019
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ:  Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế. Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi. Đại hội VIII của Đảng (năm 1996) khẳng định: Lười học tập, lười suy nghĩ, không thường xuyên tiếp nhận những thông tin mới, cũng là biểu hiện của sự thoái hóa. Đại hội lần thứ XII của Đảng đánh giá: Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới. Hệ thống, chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị còn nhiều bất hợp lý.

Nêu gương để dân tin, dân theo

Ngày đăng 04/04/2019
Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, nêu gương có một vai trò to lớn và là một giá trị trong chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Bác Hồ khẳng định: Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền. Do đó, Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên không những phải có trách nhiệm tự tu dưỡng tốt, mà còn phải nêu gương trong công tác và lối sống, trong mọi lúc, mọi nơi, nói đi đôi với làm. Theo Người, cán bộ, đảng viên phải nêu gương nói và làm, để dân tin, dân phục, dân yêu…

Người đứng đầu cấp ủy tiếp dân: Hãy nêu gương, đừng chiếu lệ

Ngày đăng 27/03/2019
Việc tiếp dân, đối thoại với dân cần được thực hiện nghiêm túc, không đợi đến bức xúc, không để tích tụ thành điểm nóng.

Cải cách phải cho dân biết, sử dụng

Ngày đăng 25/03/2019
Việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai Chính phủ điện tử; sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian gửi, nhận hồ sơ, giảm công sức, tăng hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, thời gian qua, số người dân chủ động tiếp cận với những tiện ích mà dịch vụ công trực tuyến còn tương đối ít, đòi hỏi công tác tuyên truyền cần sáng tạo hơn, sâu, sát để người dân kịp thời nắm bắt, tiếp cận và áp dụng vào thực tiễn.

Tuổi trẻ là mùa xuân 

Ngày đăng 25/03/2019
Theo quy luật của tự nhiên, một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông, trong đó mùa xuân là mùa đẹp nhất, mùa khởi đầu của một năm với bao hy vọng, đợi chờ! Mùa Xuân - mùa của vạn vật, cỏ cây, hoa lá sinh sôi, đâm chồi, nảy lộc, mùa của sức sống mới! Hoà vào nhịp sống của tự nhiên, tuổi trẻ được xem là tuổi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người –  bởi tuổi trẻ mang trong mình bầu nhiệt huyết, lý tưởng sống, khát vọng được cống hiến. 

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).