Hà Nội, Ngày 27/03/2019

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Ngày đăng: 24/04/2016   03:51
Mặc định Cỡ chữ
TIỂU SỬ TÓM TẮT BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
LÊ VĨNH TÂN

 
 - Họ và tên:    LÊ VĨNH TÂN
  - Ngày tháng năm sinh: 02/7/1958
  - Dân tộc: Kinh
  - Tôn giáo: Không
  - Quê quán: Xã Tân Hòa, Huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp
  - Chức vụ Đảng: Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ, Ủy viên BCH Trung Ương Đảng
  - Ngày vào Đảng: 13/01/1980
  - Ngày chính thức: 13/7/1981
  - Trình độ văn hóa: 12/12
  - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí nông nghiệp
  - Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
  - Trình độ Quản lý nhà nước: Lớp bồi dưỡng về Quản lý nhà nước
  - Trình độ ngoại ngữ: Anh B

 

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).