Hà Nội, Ngày 18/07/2019

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa

Ngày đăng: 08/01/2016   03:32
Mặc định Cỡ chữ
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa
TIỂU SỬ TÓM TẮT THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
NGUYỄN TRỌNG THỪA

                                                                         

 

 

  - Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG THỪA
  - Ngày tháng năm sinh: 01/06/1963
  - Dân tộc: Kinh
  - Tôn giáo: Không
  - Quê quán: Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương
  - Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ
  - Ngày vào Đảng: 31/01/1992 
  - Ngày chính thức: 31/01/1993
  - Trình độ văn hóa: 10/10
  - Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế
  - Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân 
  - Trình độ Quản lý nhà nước: Cao cấp
  - Trình độ ngoại ngữ: Anh B

Theo Quyết định số 2695/QĐ-BNV ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ:

Giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực công tác: 
- Công tác tôn giáo;
- Công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức;
- Công tác kế hoạch, tài chính;
- Công tác cải cách hành chính;
- Khi Bộ trưởng vắng mặt từ 02 ngày trở lên, Bộ trưởng ủy quyền Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa thay mặt Bộ trưởng điều hành công tác của Bộ; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Bộ trưởng.

Phụ trách các đơn vị: 
- Ban Tôn giáo Chính phủ;
- Vụ Công chức - Viên chức;
- Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Vụ Cải cách hành chính.

Tin tức cùng chuyên mục

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Ngày đăng 24/04/2016
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Lãnh đạo Bộ Nội vụ

Ngày đăng 24/04/2016
Lãnh đạo Bộ Nội vụ

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng

Ngày đăng 08/01/2016
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn

Ngày đăng 08/01/2016
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường

Ngày đăng 08/01/2016
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).