Hà Nội, Ngày 27/03/2019

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa

Ngày đăng: 08/01/2016   03:32
Mặc định Cỡ chữ
TIỂU SỬ TÓM TẮT THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
NGUYỄN TRỌNG THỪA
 

 

  - Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG THỪA
  - Ngày tháng năm sinh: 01/06/1963
  - Dân tộc: Kinh
  - Tôn giáo: Không
  - Quê quán: Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương
  - Chức vụ Đảng: Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ
  - Ngày vào Đảng: 31/01/1992 
  - Ngày chính thức: 31/01/1993
  - Trình độ văn hóa: 10/10
  - Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế
  - Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân 
  - Trình độ Quản lý nhà nước: Cao cấp
  - Trình độ ngoại ngữ: Anh B

Theo Thông báo số 6215/TB-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ về việc phân công công tác đối với ông Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ:

Phụ trách các lĩnh vực: 
- Công tác cải cách hành chính.
- Công tác thanh niên.
- Công tác tổng hợp.

Phụ trách các đơn vị: 
- Vụ Cải cách hành chính; 
- Vụ Công tác thanh niên; 
- Vụ Tổng hợp
.

 

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).