Hà Nội, Ngày 27/03/2019

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng

Ngày đăng: 08/01/2016   03:28
Mặc định Cỡ chữ
TIỂU SỬ TÓM TẮT THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
NGUYỄN DUY THĂNG
 
- Họ và tên:              NGUYỄN DUY THĂNG
- Ngày tháng năm sinh: 28/9/1963
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Quê quán: Xã Mão Điền – Huyện Thuận Thành – Tỉnh Bắc Ninh
- Chức vụ Đảng: Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên BCH Đảng uỷ Bộ Nội vụ.
- Ngày vào Đảng: 31/03/1997
- Ngày chính thức: 31/03/1998
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý hành chính công
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Trình độ quản lý nhà nước: Cao cấp
- Trình độ ngoại ngữ: Anh C

Theo Quyết định số 1471/QĐ-BNV ngày 22/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phân công lại công tác các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Quyết định số 1504/QĐ-BNV ngày 28/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung phân công công tác các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Thông báo số 4027/TB-BNV ngày 06/11/2013; Thông báo số 4047/TB-BNV ngày 01/10/2014 về việc Phân công công tác đối với Thứ trưởng:

Phụ trách các lĩnh vực: 
- Chính quyền địa phương;
- Chính sách tiền lương nhà nước;
- Quân sự địa phương;
- Công tác thông tin, tin học;
- Các Dự án ADB, UNDP của Bộ;
- Nâng bậc lương cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ;
- Công tác hội và tổ chức phi chính phủ;
- Bình đẳng giới.
 
Phụ trách các đơn vị: 
- Vụ Chính quyền địa phương; 
- Vụ Tiền lương; 
- Tạp chí Tổ chức nhà nước; 
- Trung tâm Thông tin; 
- Vụ Tổ chức phi chính phủ; 
- Dự án ADB; Dự án UNDP.
 
 
 

 

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).