Hà Nội, Ngày 29/03/2020

Hướng tới đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ III