11/07/2013 03:20
Tăng cường giáo dục nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo

       Việt Nam là một quốc gia có 3 mặt giáp biển (Đông - Đông Nam - Tây Nam), với diện tích hơn 4.200 km² biển nội thủy, có hơn 4.000 hòn đảo, bãi đá ngầm lớn nhỏ. Bờ biển trải dài hơn 3.260 km qua 28 tỉnh thành phố; tổng số diện tích của các huyện ven biển chiếm tới 17% tổng diện tích cả nước, khoảng 1/5 dân số của cả nước sinh sống ở khu vực này. 

      Biển Việt Nam có đầy đủ các yếu tố cấu thành theo Luật Biển quốc tế như đường cơ sở, vùng nội thủy, vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa và có nhiều lợi thế để phát triển. Biển Đông có vị thế chiến lược của vành đai phát triển châu Á - Thái Bình Dương, là một trong những đường chiến lược giao thương quốc tế. Hàng hoá xuất, nhập khẩu của Việt Nam chủ yếu là thông qua đường biển, gắn liền với huyết mạch giao thương hàng hải quốc tế. Nguồn tài nguyên biển của Việt Nam rất phong phú và đa dạng như nuôi trồng, phát triển các nguồn lợi thủy sinh; tài nguyên khoáng sản; tài nguyên về tiềm năng khai thác và phát triển du lịch biển, đặc biệt là về giao thông vận tải biển...

Biển, đảo nước ta có vị trí địa chính trị đặc biệt quan trọng với hệ thống cảng biển dày đặc kết hợp với mạng hàng hải quốc tế, Việt Nam đang trở thành quốc gia mạnh về hàng hải và giao thông biển. Đồng thời, biển, đảo của nước ta còn là điểm trung chuyển hàng hóa lớn, là căn cứ dịch vụ hàng hải như tiếp dầu, nơi sửa chữa, đóng mới tàu, thuyền, trú, tránh bão, tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

Hiện nay, trên biển Đông và các hải đảo đã và đang diễn ra những tranh chấp phức tạp, quyết liệt về chủ quyền giữa các quốc gia; là nơi tiềm ẩn những bất trắc khó lường, những thách thức, đe dọa đến sự toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ, biển, đảo, an ninh của nước ta. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi chúng ta phải phát huy thế mạnh về biển đảo, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển đi đôi với tăng cường khả năng bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia, bảo vệ tài nguyên và môi trường sinh thái biển, phấn đấu trở thành một quốc gia mạnh về biển. Vì vậy, cần tăng cường khả năng quản lý, bảo vệ vùng biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược trong tình hình mới.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra các chủ trương, đường lối về phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Những quan điểm, tư tưởng, mục tiêu về phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên biển, đảo nêu trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước đều thể hiện rõ ý chí, quyết tâm "đưa nước ta trở thành một nước mạnh về kinh tế biển, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và hợp tác quốc tế"(1). Do đó, việc quan trọng nhất hiện nay là phải tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao hơn nữa nhận thức của toàn dân, nhất là đối với các lực lượng trực tiếp bảo vệ, bám biển, đảo, về vai trò, tầm quan trọng chiến lược của biển, đảo về nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo trong tình hình mới. Nội dung tuyên truyền, giáo dục cần triển khai một cách toàn diện, trong đó tập trung vào một số vấn đề sau đây:

Một là, tuyên truyền, giáo dục để mỗi người dân nắm vững các quan điểm của Đảng trong phát triển kinh tế biển, nhận thức rõ vùng biển, đảo là địa bàn chiến lược có vị trí quyết định đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước. Đảng ta đã xác định: “Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững hòa bình, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta(2). Phát triển kinh tế - xã hội của đất nước luôn gắn với phát triển kinh tế biển, đảo; kinh tế biển, đảo là một bộ phận không thể tách rời kinh tế đất nước và thúc đẩy cùng nhau phát triển. Do đó, một yêu cầu khách quan, cấp bách là phải bảo vệ vững chắc biển, đảo của Tổ quốc, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, tạo dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân nhân ngày càng vững chắc trên biển, đảo. Công tác tuyên truyền, giáo dục nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo phải tạo được nhận thức thống nhất, đồng thuận góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hai là, tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm công dân trong việc quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo. Phát huy lòng yêu nước, tự tôn dân tộc để bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta…”. Biển, đảo là một địa bàn chiến lược có tính chất đặc thù và có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là nơi hàng ngày diễn ra công cuộc xây dựng và đấu tranh rất phức tạp, căng thẳng, nhằm bảo vệ độc lập, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Vì vậy, nội dung bảo đảm quốc phòng, an ninh trên biển, đảo đang đặt ra những yêu cầu mới, với sự chuẩn bị kỹ càng về mặt tư tưởng, nhận thức và bảo đảm vật chất cho các lực lượng quốc phòng, an ninh làm nhiệm vụ quản lý, thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền và lực lượng khai thác kinh tế biển, đảo. Cần tuyên truyền, giáo dục cho các lực lượng bảo vệ biển, đảo nhận thức sâu sắc quan điểm của Đảng và Nhà nước ta là phát triển kinh tế biển, đảo phải đi đôi với bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế biển, đảo là tạo cơ sở, nền tảng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên biển, đảo ngày càng vững mạnh. Ngược lại, chỉ có bảo đảm quốc phòng, an ninh tốt mới quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo, tạo điều kiện cho kinh tế biển phát triển, nhất là ở vùng biển, đảo xa bờ.

Ba là, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, nâng cao hiểu biết về chủ quyền lãnh hải quốc gia, những quy định của luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với các vùng biển, các quy định, chế tài xử phạt các hành vi vi phạm, bảo đảm luật pháp được thực thi một cách nghiêm túc, có hiệu quả. Đồng thời, xây dựng quy tắc "ứng xử" trên biển phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế. Tuyên truyền, giáo dục để các lực lượng bảo vệ biển, đảo nắm vững nội dung đấu tranh về pháp lý và ngoại giao, tạo dư luận quốc tế ủng hộ Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo và quyền lợi quốc gia trên biển. Những thay đổi to lớn về địa chính trị, kinh tế, trật tự pháp lý quốc tế diễn ra trên biển và đại dương, nhất là từ khi Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 ra đời, cùng sự tăng cường mạnh mẽ các hoạt động khai thác tiềm năng biển làm nảy sinh nhiều vấn đề mới và mâu thuẫn về chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán, về quyền lợi và lợi ích giữa các quốc gia. Cần quán triệt và tuyên truyền quan điểm: "vì lợi ích quốc gia trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc"(3). Nhu cầu về hợp tác cũng như đấu tranh trên biển, đảo giữa các nước ngày càng lớn. Do các vấn đề về biển, đảo có quan hệ trực tiếp đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống quốc gia trong mối quan hệ với các quốc gia khác, cho nên vai trò đấu tranh pháp lý và đặc biệt là "ngoại giao biển" ngày càng tăng. Để dư luận quốc tế ủng hộ trong việc bảo vệ chủ quyền, quyền lợi quốc gia trên biển, thềm lục địa và các đảo, quần đảo, công tác tuyên truyền, giáo dục cần được tiến hành thường xuyên, làm cho các lực lượng bảo vệ biển, đảo nhận thức sâu sắc về quan điểm, lập trường của Đảng và Nhà nước ta đối với các vấn đề liên quan đến biển Đông, đến các quần đảo, hải đảo của ta. Đồng thời, thông qua việc tuyên truyền, giới thiệu những tài liệu, tư liệu, chứng cứ pháp lý khẳng định chủ quyền đối với các vùng biển, thềm lục địa, các đảo và quần đảo của nước ta.

Bốn là, tổ chức thông tin thường xuyên, kịp thời cho các lực lượng bảo vệ biển, đảo về tình hình, những tiến bộ và kết quả đạt được trong các cuộc đàm phán về biên giới, lãnh hải giữa nước ta với các nước có liên quan. Nắm vững quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong việc giải quyết các bất đồng về biên giới, lãnh thổ trên biển và về ranh giới thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế với các nước láng giềng là thông qua thương lượng trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau, phù hợp với luật pháp và tập quán quốc tế, "trong khi nỗ lực thúc đẩy đàm phán để tìm giải pháp cơ bản, lâu dài, cần duy trì ổn định trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng, các bên có liên quan không có hành động làm phức tạp thêm tình hình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực, cùng nhau tìm kiếm những hình thức hợp tác thích hợp để giải quyết các vấn đề về các vùng biển, đảo, thềm lục địa...”(4).

Năm là, tuyên truyền, giáo dục để các lực lượng bảo vệ biển, đảo nắm vững kế hoạch và quy hoạch phát triển kinh tế biển, đảo. Đặc biệt là xây dựng các trung tâm kinh tế, trung tâm công nghiệp và đô thị ven biển, miền duyên hải, tận dụng ưu thế của hệ thống đảo, vùng biển nước ta, tạo thành những động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế chung của từng khu vực và của cả nước. Tăng cường xây dựng, hiện đại hóa tạo ra sức mạnh tổng hợp và phát huy vai trò quản lý, bảo vệ biển, đảo của Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Phòng không - Không quân, Thông tin liên lạc, Tác chiến điện tử và lực lượng ngư dân trên biển. Đồng thời, nêu cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền các địa phương của cả nước, nhất là các địa phương ven biển, hải đảo trong việc xây dựng cơ sở chính trị - xã hội, xây dựng "thế trận lòng dân", thế trận "chiến tranh nhân dân trên biển". Đoàn kết, tạo đồng thuận xã hội để kiên quyết và làm thất bại mọi mưu đồ xâm lược chủ quyền vùng biển, đảo của các thế lực thù địch. Đảng ta xác định: "Lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng; xóa bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ, thành phần giai cấp, chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung... để tập hợp, đoàn kết mọi người vào mặt trận chung, tăng cường đồng thuận xã hội"(5). Trên cơ sở nhận thức rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước, các lực lượng bảo vệ biển, đảo nâng cao ý thức, trách nhiệm trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên biển; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo, đấu tranh kịp thời, kiên quyết với những âm mưu và hành động của nước ngoài vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Với mục tiêu và quan điểm đó, kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước và nâng lên một tầm cao mới, nhất định thế và lực của đất nước, dân tộc ta ngày càng lớn mạnh, bảo đảm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 Ghi chú:

(1), (4) Nguyễn Văn Tình, Nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, số 12/2006.

(2), (3) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H.2011, tr.81-82, tr.46.

      (5) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG - ST, H.2011, tr.48.

Thượng tá, TS. Dương Quang Hiển Viện Khoa học Xã hội nhân văn quân sự - Bộ Quốc phòng
[6876]
Tăng cường giáo dục nhiệm vụ bảo vệ biển, đảoBiển Việt Nam có đầy đủ các yếu tố cấu thành theo Luật Biển quốc tế như đường cơ sở, vùng nội thủy, vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa và có nhiều lợi thế để phát triển.   Biển Đông có vị thế chiến lược của vành đai phát triển châu Á - Thái
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Nguyên tắc kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh với vị trí việc làm trong quản lý cán bộ, công chức ở nước ta
Nghệ An: Lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng tại bộ phận một cửa
Hà Nội triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(17/09/2018 02:57)
Bộ Nội vụ khai giảng Lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ
Thực hiện Quyết định số 1901/QĐ- BNV ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, sáng ngày 17/9/2018, tại Học viện Hành chính  ...
Tin mới nhất

Đắk Nông: Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng tiện lợi, hiệu quả

TPHCM: Nỗ lực cải cách hành chính để phục vụ người dân tốt hơn

Góp phần xây dựng cách nhìn biện chứng trong công tác quản lý khi thực hiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Thí điểm hợp nhất 3 Văn phòng ở 10 tỉnh, thành phố

Đã phát hiện 437 vụ/665 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng

Bộ Nội vụ khai giảng Lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ

Bộ Nội vụ kiến nghị Vĩnh Long thu hồi các quyết định về công tác cán bộ không đúng

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.