11/09/2013 02:34
Tổng quan phân tích những cải cách lớn đối với cơ cấu tổ chức Chính phủ khoá XII và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Cơ cấu tổ chức Chính phủ khoá XII đã được Quốc hội thông qua đang triển khai thực hiện theo sự chỉ đạo của Chính phủ; theo đó Chính phủ đã ban hành Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 3/12/2007 quy định khung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ. Phân tích tổng quan những cải cách lớn đối với cơ cấu tổ chức Chính phủ khoá XII và những điều chỉnh mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ như sau:

I. Về cơ cấu tổ chức của Chính phủ khoá XII

Nghị quyết số 01/2007/QH12 ngày 31/7/2007 của Quốc hội đã phê chuẩn cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII gồm có 22 Bộ, cơ quan ngang Bộ; trong đó có 18 Bộ và 4 cơ quan ngang Bộ.

Vấn đề cơ bản cần phân tích làm rõ những cải cách lớn đối với cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII như sau:

1. Đã thực hiện được mục tiêu, yêu cầu sắp xếp, điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Chính phủ tinh gọn, hợp lý hơn; giảm được đáng kể số lượng các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về cải cách hành chính Nhà nước

1.1. Cơ cấu tổ chức của Chính phủ khoá XII so với cơ cấu tổ chức của Chính phủ khoá XI đã giảm được 4 Bộ, cơ quan ngang Bộ và 4 cơ quan thuộc Chính phủ. Trong đó:

+ Sáp nhập Bộ Thuỷ sản vào Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

+ Hợp nhất Bộ Thương mại với Bộ Công nghiệp thành Bộ Công thương;

+ Hợp nhất Uỷ ban Thể dục Thể thao với Bộ Văn hoá - Thông tin; chuyển Tổng cục Du lịch vào Bộ này quản lý; đồng thời chuyển giao chức năng, tổ chức bộ máy quản lý về thông tin báo chí, xuất bản sang Bộ Thông tin và Truyền thông và đổi tên thành Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

+ Thành lập Bộ Thông tin và Truyền thông trên cơ sở Bộ Bưu chính, Viễn thông và tiếp nhận chức năng, tổ chức bộ máy quản lý về thông tin báo chí, xuất bản từ Bộ Văn hoá - Thông tin trước đây chuyển sang;

+ Giải thể Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em sau khi chuyển chức năng, tổ chức bộ máy quản lý các lĩnh vực tương ứng của Uỷ ban này sang các bộ: Y tế; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Lao động - Thương binh và Xã hội đảm nhận;

+ Chuyển Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ; Ban Cơ yếu Chính phủ vào Bộ Nội vụ quản lý.

1.2. Về cải cách đối với các cơ quan thuộc Chính phủ trong nhiệm kỳ Chính phủ khoá XII.

+ Điều cần nhấn mạnh ở đây là trong cơ cấu tổ chức của Chính phủ khoá XII chỉ còn 8 cơ quan sự nghiệp thuộc Chính phủ, không còn loại cơ quan thuộc Chính phủ có chức năng quản lý Nhà nước đối với ngành, lĩnh vực để chuyển giao cho các Bộ tương ứng quản lý. Đây được coi là mốc đánh dấu lần đầu tiên trong cơ cấu tổ chức Chính phủ không còn loại cơ quan thuộc Chính phủ có chức năng quản lý Nhà nước so với cơ cấu tổ chức Chính phủ các khoá trước đó.

Vì vậy, Chính phủ đã bao quát và tập trung thống nhất được các chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước vào các Bộ thực hiện; khắc phục được tình trạng vướng mắc, bất cập trước đây khi các cơ quan thuộc Chính phủ tuy có chức năng quản lý Nhà nước nhưng lại không có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nên khó có thể thực hiện được tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

+ Đã quy định rõ các cơ quan thuộc Chính phủ chỉ gồm các đơn vị sự nghiệp, thực hiện chức năng phục vụ quản lý Nhà nước của Chính phủ và cung ứng dịch vụ công cho xã hội; các tổ chức này không có chức năng quản lý nhà nước để phân biệt rạch ròi với chức năng quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ của Chính phủ.

Theo đó, các cơ quan sự nghiệp thuộc Chính phủ được áp dụng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm để phát huy các nguồn lực phát triển, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường và thích ứng với các quan hệ quốc tế trong điều kiện hội nhập.

2. Về cơ bản tất cả các Bộ trong cơ cấu tổ chức Chính phủ khoá XII đều được tổ chức theo mô hình Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; không còn loại Bộ quản lý đơn ngành, đơn lĩnh vực thông qua việc sáp nhập, hợp nhất, tổ chức lại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ để thành lập các Bộ mới theo đa ngành, đa lĩnh vực.

Vấn đề cần nhấn mạnh hơn về mô hình tổ chức Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực được xác định, sắp xếp, điều chỉnh tương đối cơ bản về phạm vi, đối tượng quản lý các ngành, lĩnh vực vào một bộ dựa trên cơ sở luận cứ có tính khoa học và thực tiễn sau đây:

- Đưa các ngành, lĩnh vực vào một Bộ tương ứng quản lý được căn cứ vào những ngành, lĩnh vực đó có mối quan hệ liên thông với nhau, gần nhau, tương tự nhau; bảo đảm thuận lợi cho việc xây dựng cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch và có sự tương đồng phương thức quản lý giữa các ngành, lĩnh vực.

- Mở rộng quy mô quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của Bộ phù hợp với điều kiện thực tế cho phép về trình độ chỉ đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên và mức độ hiện đại hoá công sở, ứng dụng công nghệ thông tin, phương tiện làm việc để bảo đảm tính khả thi, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

- Việc tổ chức Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực đã được thực tế khẳng định là chủ trương đúng, phát huy tác dụng và đem lại lợi ích kép trên các mặt chủ yếu là:

+ Vừa làm cho cơ cấu tổ chức của Chính phủ được tinh gọn đến mức có thể và cần thiết theo xu hướng "Chính phủ tinh gọn - xã hội lớn - hiệu quả cao".

+ Vừa khắc phục được cơ bản hơn tình trạng chồng chéo, trùng dẫm chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm giữa các Bộ, ngành, các cấp quản lý tồn tại nan giải trong nhiều nhiệm kỳ Chính phủ trước đây.

+ Vừa tạo được sự thống nhất hơn trong hoạch định thể chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển giữa các ngành, lĩnh vực và sự chỉ đạo, điều hành giữa các Bộ trong cơ cấu tổ chức Chính phủ mới sẽ tốt hơn, có hiệu quả hơn.

+ Vừa thực hiện được việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện được tinh gọn, hợp lý hơn, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt với các bộ, ngành Trung ương sau khi đã được sắp xếp, điều chỉnh lại theo cơ cấu tổ chức Chính phủ khoá XII.

3. Cơ cấu tổ chức Chính phủ khoá XII có sự tổng rà soát lại chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Chính phủ theo Hiến pháp và các Luật, Pháp lệnh quy định; trên cơ sở đó phân giao chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, đối tượng quản lý các ngành, lĩnh vực cho các bộ, cơ quan ngang bộ với yêu cầu vừa không chồng chéo, trùng dẫm hoặc chưa đủ rõ ràng, chưa hợp lý; vừa không bỏ sót, bỏ trống chức năng, nhiệm vụ

- Thông qua sắp xếp, điều chỉnh lại tổ chức các bộ trong cơ cấu tổ chức Chính phủ khoá XII và việc ban hành các Nghị định mới quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng Bộ, cơ quan ngang Bộ sẽ xử lý cơ bản các vấn đề chồng chéo, trùng dẫm, chưa rõ ràng, chưa hợp lý về chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ, ngành. Đối với các vấn đề có liên quan, cần phối hợp giữa các Bộ, thì xác định rõ cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp thực hiện.

Đây là vấn đề thực sự có ý nghĩa tác dụng tích cực để thực hiện cải cách hành chính đối với cơ cấu tổ chức của Chính phủ. Việc xử lý được những vấn đề chồng chéo, trùng dẫm về chức năng, nhiệm vụ và phân định rõ phạm vi, đối tượng quản lý giữa các Bộ là vấn đề rất phức tạp trong nhiều nhiệm kỳ Chính phủ trước đây nhưng đến nhiệm kỳ Chính phủ khoá XII đã quyết tâm xử lý được một cách tương đối cơ bản, với sự thống nhất cao giữa các bộ, ngành và việc xử lý đó sẽ được thể chế hoá trong Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng Bộ sắp tới.

- Đã bổ sung một số chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước trước đây chưa phân công cho bộ nào thực hiện, thì trong cơ cấu tổ chức Chính phủ khoá XII  và việc ban hành các Nghị định mới về các bộ sẽ được phân giao cho các bộ tương ứng thực hiện như sau:

+ Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước tổng hợp, thống nhất về biển theo chiến lược phát triển về biển;

+ Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về bình đẳng giới (theo quy định của Luật Bình đẳng giới);

+ Giao Bộ Nội vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên (theo quy định của Luật Thanh niên);

+ Giao Bộ Ngoại giao thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về dân số di cư ra nước ngoài;

+ Giao Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về cơ sở hạ tầng kỹ thuật phát thanh, truyền hình;

+ Giao Bộ Xây dựng thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đô thị.

II. Những cải cách về quy định khung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Chính phủ ban hành Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 3/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ (thay thế Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ).

Về cơ bản, Nghị định này mang hàm lượng cải cách rất mạnh về điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của bộ, cơ quan ngang bộ; nhất là  về nhân sự được phân cấp rất nhiều thẩm quyền quyết định cho bộ trưởng về cán bộ, công chức, viên chức nhà nước nhưng về tổ chức bộ máy hành chính được điều chỉnh lại theo yêu cầu có sự quản lý chặt chẽ, thống nhất của Chính phủ đối với toàn bộ hệ thống tổ chức hành chính. Khái quát phân tích một số vấn đề cải cách mới so với trước đây như sau:

1. Về chức năng:

Nghị định mới quy định tại Điều 2: Bộ, cơ quan ngang Bộ (gọi chung là Bộ) là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các ngành, lĩnh vực được giao trong phạm vi cả nước; quản lý Nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ.

So với trước đây, có sự điều chỉnh thôi quy định cho Bộ thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Theo đó, trong Nghị định mới này không có điều nào quy định cho bộ về thực hiện chức năng, nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu đối với phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn Nhà nước, để sau đó quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ này tại Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng Bộ (không phải Bộ nào cũng có loại nhiệm vụ này và nhiệm vụ này cũng sẽ không còn khi các doanh nghiệp Nhà nước đã thực hiện xong cổ phần hoá).

2. Về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ và Bộ trưởng:

- Nghị định mới có 11 Điều (từ Điều 4 đến Điều 14) quy định cụ thể các nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ và Bộ trưởng, gồm: pháp luật; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; hợp tác quốc tế; cải cách hành chính; quản lý Nhà nước các tổ chức thực hiện dịch vụ công; quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, các loại hình kinh tế tập thể, tư nhân khác; quản lý Nhà nước đối với hoạt động của hội, tổ chức phi Chính phủ; về tổ chức bộ máy, biên chế; về cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; về kiểm tra, thanh tra; về quản lý tài chính, tài sản.

- Điểm mới nhất về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ và Bộ trưởng như sau:

Một là, tách rõ được những loại việc trình thuộc thẩm quyền xử lý của Chính phủ với loại việc trình thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm phù hợp với thực tế và quy định mới trong Quy chế làm việc của Chính phủ;

Hai là, quy định rõ thẩm quyền ban hành quyết định, chỉ thị, thông tư, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật về quản lý ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ;

Ba là, phân cấp rất nhiều thẩm quyền cho Bộ trưởng quyết định về nhân sự, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Tại khoản 2 Điều 12 Nghị định này quy định cho Bộ trưởng có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu tất cả các tổ chức thuộc bộ, bao gồm từ chức danh Tổng cục trưởng và tương đương trở xuống (trước đây Tổng cục trưởng và tương đương do Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức) và trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc vụ, văn phòng bộ, thanh tra bộ (do các tổ chức này không có tư cách pháp nhân độc lập nên không thể phân cấp cho người đứng đầu các tổ chức này bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc cấp mình quản lý).

Theo đó, quy định phân cấp cho người đứng đầu các tổ chức thuộc Bộ có tư cách pháp nhân độc lập được bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh còn lại của các đơn vị thuộc cấp mình quản lý, như: Tổng cục trưởng và tương đương được bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức cấp trưởng, cấp phó của các tổ chức thuộc tổng cục và tương đương; trong đó có chức danh cấp vụ, cấp cục, thanh tra, văn phòng thuộc cơ cấu tổ chức của tổng cục; cục trưởng được bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức cấp trưởng, cấp phó của các tổ chức thuộc Cục; người đứng đầu các tổ chức sự nghiệp được bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức cấp trưởng, cấp phó của các tổ chức thuộc cấp mình quản lý.

Việc phân cấp thẩm quyền quyết định về nhân sự nêu trên là bước tiến mới để gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong quản lý cán bộ được tốt hơn, bảo đảm nguyên tắc trách nhiệm đi đôi với quyền hạn tương xứng.

Bốn là, có sự điều chỉnh về thẩm quyền quyết định việc thành lập tổ chức theo yêu cầu chặt chẽ, thống nhất được quy định cụ thể trong Nghị định này. Đó là:

+ Những vụ cần thành lập phòng được quy định tại Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, do Bộ trưởng quyết định thành lập.

+ Những Cục cần thành lập Chi cục được quy định trong Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ; khi cần thành lập mới chi cục thì Bộ quản lý ngành trình Thủ tướng Chính phủ cho phép và giao cho Bộ trưởng quyết định thành lập (trước đây việc thành lập chi cục thuộc cục do Bộ trưởng quyết định thành lập, không quy định trong quyết định thành lập cục và không phải xin phép Thủ tướng Chính phủ).

Việc điều chỉnh thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức nêu trên là cần thiết để không chỉ quản lý tập trung thống nhất về tổ chức bộ máy, biên chế mà còn kiểm soát được chặt chẽ những quy định về thủ tục hành chính không cần thiết do thành lập tổ chức không hợp lý sinh ra.

3. Về cơ cấu tổ chức của Bộ:

3.1. Nghị định này quy định khung cơ cấu tổ chức của Bộ, gồm 2 loại:

+ Các tổ chức giúp Bộ trưởng quản lý Nhà nước (Vụ, văn phòng, thanh tra, cục, tổng cục và tổ chức tương đương, cơ quan đại diện của Bộ ở địa phương và ở nước ngoài);

+ Các tổ chức sự nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ

Điểm mới ở đây là các tổ chức sự nghiệp Nhà nước được thành lập và quy định tại Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ chỉ bao gồm các tổ chức sự nghiệp phục vụ quản lý Nhà nước và Báo, Tạp chí, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Nộ.

3.2. Những quy định mới về cơ cấu tổ chức của Bộ như sau:

Một là, có sự phân định rõ giữa chức năng, nhiệm vụ của Vụ với chức năng, nhiệm vụ của Cục thuộc Bộ; trong đó:

+ Vụ tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ;

+ Cục vừa tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước chuyên sâu, ổn định; vừa thực thi nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ.

Như vậy, có phân biệt tiêu chí thành lập vụ với tiêu chí thành lập cục thuộc Bộ trên cơ sở những luận cứ nhất định; theo đó có sự lựa chọn khi nào cần thành lập Vụ hoặc Cục để vừa bảo đảm thực hiện được chức năng tham mưu với việc trực tiếp tổ chức thực thi chính sách pháp luật về ngành, lĩnh vực.

Vụ có ưu điểm bảo đảm sự quản lý tập trung cao của Bộ nhưng cũng có hạn chế là thường dồn nhiều việc cho Bộ trưởng phải xử lý về mặt thủ tục hành chính. Còn đối với Cục có ưu điểm cơ bản là thực hiện được sự phân cấp quản lý của Bộ trưởng để qua đó chuyển nhiều nhiệm vụ cụ thể cho cục xử lý; mặt khác, việc thành lập Cục sẽ giảm thiểu được thủ tục hành chính và còn tạo "chỗ lùi" cần thiết cho Bộ khi cục xử lý vấn đề nào đó có thể có sơ xuất hoặc thiếu sót thì Bộ đứng ra bổ sung, điều chỉnh được chặt chẽ, thuyết phục hơn.

Hai là, có sự phân định giữa Cục với Tổng cục theo chức năng và đối tượng quản lý ngành, lĩnh vực có tính tiêu chí như sau:

+ Cục được thành lập để tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên sâu, ổn định và thực thi nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ.

Vấn đề cần làm rõ ở đây là đối tượng quản lý của Cục là đối với chuyên ngành, lĩnh vực có phân cấp hoặc không phân cấp quản lý cho địa phương và phạm vi quản lý của Cục thường không nhất thiết trên phạm vi cả nước mà chỉ quản lý theo khu vực lãnh thổ địa phương.

+ Tổng cục được thành lập để tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý Nhà nước chuyên sâu, ổn định và thực thi nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với ngành, lĩnh vực lớn, phức tạp không  phân cấp hoặc phân cấp hạn chế cho địa phương thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ.

Như vậy, Cục và Tổng cục đều có 2 chức năng, nhiệm vụ là tham mưu quản lý Nhà nước chuyên sâu, ổn định và tổ chức thực thi nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với ngành, lĩnh vực. Song, điểm khác nhau cơ bản giữa Cục với Tổng cục chính là Tổng cục có đối tượng quản lý ngành, lĩnh vực lớn, phức tạp và ngành, lĩnh vực đó không phân cấp hoặc phân cấp hạn chế cho địa phương; phạm vi quản lý của Tổng cục đối với toàn ngành, lĩnh vực trên cả nước. Đó cũng là một trong những tiêu chí cơ bản để thành lập Cục hoặc Tổng cục thuộc Bộ.

Ba là, trong cơ cấu tổ chức của Tổng cục và tổ chức tương đương thuộc Bộ được quy định gồm có:

+ Vụ;

+ Văn phòng Tổng cục;

+ Thanh tra Tổng cục;

+ Tổ chức sự nghiệp Nhà nước trực thuộc.

- Đối với Tổng cục được tổ chức và quản lý theo hệ thống ngành dọc, cần có các cục trực thuộc đặt ở địa phương hoặc đối với những Tổng cục cần có Cục quản lý chuyên ngành trực thuộc được quy định tại quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tổng cục.

- Điểm quy định mới đối với Tổng cục ở đây là:

+ Trong cơ cấu tổ chức của Tổng cục có vụ là tổ chức tham mưu giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước. Việc quy định trong cơ cấu tổ chức của Tổng cục có vụ để phân biệt với tên gọi của các tổ chức sự nghiệp không có chức năng quản lý Nhà nước và khắc phục tình trạng thiếu thống nhất hiện nay vừa có tổ chức tham mưu giúp Tổng cục trưởng là Ban, vừa có tổ chức tham mưu giúp Tổng cục trưởng là Vụ. Mặt khác, việc quy định mới đối với tổ chức tham mưu giúp Tổng cục trưởng quản lý Nhà nước là Vụ còn tạo điều kiện thuận lợi để sắp xếp, điều chỉnh tổ chức bộ máy trước yêu cầu cải cách hành chính Nhà nước nhất là tâm lý chung của cán bộ, công chức giữ các chức vụ lãnh đạo quản lý cácT cục và tổ chức tương đương thuộc Bộ.

+ Việc thành lập Tổng cục thuộc Bộ với tiêu chí cơ bản là có đối tượng quản lý chuyên ngành, lĩnh vực lớn, phức tạp và ngành, lĩnh vực đó không phân cấp quản lý hoặc phân cấp hạn chế cho địa phương.

Như vậy không phải ngành, lĩnh vực nào cũng được thành lập Tổng cục và việc thành lập Tổng cục thuộc Bộ khi đảm bảo những tiêu chí cần thiết theo quy định.

4. Về chế độ làm việc và trách nhiệm của Bộ trưởng:

Điểm mới của Nghị định này quy định trách nhiệm của Bộ trưởng đối với Bộ trưởng khác là: các vấn đề trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến Bộ khác, thì phải có ý kiến của Bộ trưởng đó bằng văn bản. Các Bộ trưởng được hỏi ý kiến có trách nhiệm nghiên cứu, trả lời bằng văn bản trong thời gian quy định (bỏ quy định trước đây trong thời gian quy định không trả lời coi như đồng ý để thực hiện nghiêm túc quy định này).

5. Về kỹ thuật biên tập:

Nghị định mới này được biên tập theo yêu cầu rõ ràng hơn, cụ thể hơn, bảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ giữa các nội dung tại các điều, khoản và dễ hiểu, dễ thực hiện; không cần phải ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện đối với Nghị định này.

Như vậy, nhìn tổng thể đã có những cải cách lớn đối với cơ cấu tổ chức Chính phủ khoá XII và có nhiều điều chỉnh quan trọng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ. Những cải cách, điều chỉnh trên đây thực chất là triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu tổ chức Chính phủ khoá XII một cách tích cực, thống nhất, thông suốt, đồng bộ; song vấn đề cơ bản là chất lượng của tổ chức bộ máy hành chính các cấp được nâng lên ngang tầm trước yêu cầu đổi mới, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

                             

TS. Vũ Văn Thái
[4680]
Tổng quan phân tích những cải cách lớn đối với cơ cấu tổ chức Chính phủ khoá XII và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang BộCơ cấu tổ chức Chính phủ khoá XII đã được Quốc hội thông qua đang triển khai thực hiện theo sự chỉ đạo của Chính phủ theo đó Chính phủ đã ban hành Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 3/12/2007 quy định khung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế
Quản lý viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ theo Luật Viên chức năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành
Bình Định: Tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(17/09/2018 02:57)
Bộ Nội vụ khai giảng Lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ
Thực hiện Quyết định số 1901/QĐ- BNV ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, sáng ngày 17/9/2018, tại Học viện Hành chính  ...
Tin mới nhất

Kiên Giang: Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về lợi ích của việc xây dựng chính quyền điện tử

Lạng Sơn: Nỗ lực nâng chỉ số ICT

Nhận diện hành vi gây rối, chống phá ở nước ta hiện nay và những giải pháp phòng, chống

Quý III/2018, Lâm Đồng giảm 23 đơn vị sự nghiệp công lập

Đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với CBCCVC

Nguyên tắc kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh với vị trí việc làm trong quản lý cán bộ, công chức ở nước ta

Nghệ An: Lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng tại bộ phận một cửa

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.