11/09/2013 02:34
Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước

I. Tình hình triển khai công tác cải cách hành chính năm 2007

Ngay từ đầu năm, trong Nghị quyết số 01/2007/NQ-CP ngày 03/01/2007, Chính phủ đã xác định trong năm 2007 công tác cải cách hành chính phải được đẩy mạnh hơn, coi đó là khâu đột phá, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm dân chủ và phòng, chống tham nhũng. Cải cách hành chính phải tập trung đồng bộ các nội dung về thể chế, tổ chức bộ máy, công chức công vụ, tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong triển khai cải cách hành chính, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương triển khai những việc cụ thể để đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính.

Các bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp đã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính trong phạm vi trách nhiệm của mình. Qua thực tiễn triển khai cho thấy các cấp, các ngành đã chú trọng bảo đảm việc thực hiện đồng bộ các nội dung của cải cách hành chính. Công tác xây dựng thể chế được các bộ, ngành trung ương và chính quyền địa phương các cấp quan tâm, góp phần xây dựng hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và thể chế nhà nước. Các tỉnh như An Giang, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Hà Tây, Hậu Giang, Lai Châu, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ninh, Quảng Trị, Tây Ninh, Thái Bình, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc... đã làm tốt công tác rà soát văn bản pháp luật. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được triển khai tốt. Việc đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan hành chính được chú trọng gắn với việc thực hiện hiện đại hóa hành chính, đưa công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính. Các tỉnh Bắc Ninh, Bình Thuận, Đà Nẵng, Đồng Nai, thành phồ Hà Nội, Lạng Sơn, Nghệ An, Phú Yên, Tiền Giang, Tuyên Quang, Quảng Trị đã triển khai có kết quả việc áp dụng hệ thống quản lý tiêu chuẩn chất lượng ISO vào các cơ quan hành chính. Sau đây là những kết quả chủ yếu về cải cách hành chính trong năm 2007:

1. Triển khai cơ cấu tổ chức của Chính phủ theo Nghị quyết của Quốc hội

Đây là một trong các nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính trong năm 2007. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo chặt chẽ và cụ thể việc chuẩn bị đề án cơ cấu tổ chức Chính phủ. Ngay sau khi được Quốc hội thông qua, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sâu sát việc triển khai. Kết quả là từ 37 cơ quan, bao gồm 26 bộ, cơ quan ngang bộ và 11 cơ quan thuộc Chính phủ qua triển khai còn 22 bộ, cơ quan ngang bộ và 8 cơ quan thuộc Chính phủ. Qua sắp xếp tổ chức các cơ quan của Chính phủ đã khẳng định tính đúng đắn của nguyên tắc tổ chức bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, các Bộ, cơ quan ngang bộ tập trung vào thực hiện chức năng quản lý Nhà nước ở tầm vĩ mô, các cơ quan thuộc Chính phủ là các tổ chức sự nghiệp, không có chức năng quản lý Nhà nước; đồng thời việc sắp xếp các Bộ, ngành Trung ương cũng tạo điều kiện để sắp xếp các cơ quan chuyên môn ở cấp tỉnh, cấp huyện gọn nhẹ hơn.

Gắn với việc triển khai cơ cấu tổ chức của Chính phủ là việc xây dựng và ban hành các thể chế quan trọng của các cơ quan hành chính Nhà nước. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 178 ngày 03/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ, Nghị định số 179 về Quy chế làm việc của Chính phủ. Đây là 2 văn bản pháp luật cơ bản chứa đựng nhiều tinh thần cải cách. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các Bộ: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công thương, Y tế, Thông tin truyền thông, Lao động thương binh xã hội, Văn hóa thể thao du lịch.

2. Về phân cấp, ủy quyền

2.1. Về phân cấp

Công tác phân cấp được tiếp tục triển khai trong quá trình làm rõ vai trò, chức năng của các cơ quan hành chính Nhà nước, kết hợp chặt chẽ với rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, khắc phục những bất hợp lý về thẩm quyền và thủ tục, quy trình giải quyết công việc của dân và tổ chức. Kết quả đạt được trong năm 2007 là:

- Phân cấp cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức sự nghiệp Nhà nước không thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phân cấp cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức thuộc bộ, ban, ngành: tổng cục và tương đương, cục, vụ, thanh tra, văn phòng, các tổ chức sự nghiệp thuộc bộ và tương đương và trưởng, phó trưởng phòng thuộc cục, văn phòng bộ, thanh tra bộ; phân cấp cho người đứng đầu các tổ chức thuộc bộ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh còn lại của các đơn vị thuộc cấp mình quản lý.

- Giao Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định cho phép chủ đầu tư các dự án khi có chủ trương đầu tư hoặc sau khi được đăng ký đầu tư hoặc sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư phù hợp với quy hoạch thì được vào khu vực đó để tiến hành việc điều tra, khảo sát, thủ tục xác định diện tích đất để lập dự án.

- Chuyển giao các Ban Quản lý khu công nghiệp, Ban quản lý khu kinh tế thuộc Thủ tướng Chính phủ về UBND cấp tỉnh quản lý; chuyển Ban quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất về UBND các tỉnh Bình Dương, Kon Tum và Quảng Ngãi quản lý; đồng thời phân cấp cho UBND cấp tỉnh thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng ban, Phó trưởng ban và ủy viên các Ban quản lý này. Tương tự là phân cấp cho Bộ trưởng các Bộ có liên quan về thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng, Phó Ban quản lý làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam, Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc.

- Phân cấp cho UBND cấp xã thực hiện chứng thực bản sao giấy tờ. Đây là biện pháp cải cách có ý nghĩa, tạo thuận lợi cho người dân đến UBND cấp xã để chứng thực các loại giấy tờ mà không phải lên UBND cấp huyện hoặc phòng công chứng cấp tỉnh như trước đây.

- Phân cấp cho UBND cấp xã xác nhận hộ nghèo thay vì người dân phải lên Sở lao động thương binh xã hội như trước đây.

Các địa phương như Hải Phòng, Lâm Đồng, Phú Yên, Quảng Ninh... đã chú trọng triển khai việc phân cấp giữa của cơ quan hành chính trong phạm vi quản lý Nhà nước, tập trung vào các lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch ngân sách, tài chính, đất đai, xây dựng, lao động thương binh xã hội, giáo dục, tổ chức cán bộ...

2.2. Về ủy quyền:

Một số Bộ đã ủy quyền ký các loại giấy phép nhằm tạo thuận lợi cho quá trình giải quyết công việc của dân, tổ chức, cụ thể như:

- Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) ủy quyền cho Cục trưởng cục kỹ thuật an toàn công nghiệp ký giấy phép kinh doanh, sản xuất vật liệu nổ công nghiệp và giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực ký giấy phép hoạt động điện lực; Vụ trưởng Vụ cơ khí, luyện kim và hóa chất ký giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu tiền chất sử dụng trong sản xuất công nghiệp, giấp phép xuất nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp, giấy phép nhập khẩu Nitrat Amon.

- Các Cục quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng được giao thẩm quyền cấp giấy phép, ví dụ Cục Điện ảnh cấp giấy phép phổ biến phim, Cục nghệ thuật biểu diễn cấp giấy phép chương trình biểu diễn nghệ thuật, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và triển lãm cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật.

- Bộ Tài nguyên Môi trường ủy quyền cho Cục trưởng Cục quản lý tài nguyên nước ký các loại giấy phép về thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất; Cục trưởng Cục Địa chất khoáng sản cấp giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; Vụ trưởng Vụ thẩm định và đánh giá tác động môi trường quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Việc triển khai mạnh vấn đề phân cấp, ủy quyền đã mang lại kết quả tích cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của  người đứng đầu cơ quan hành chính trong thực hiện công việc, giảm thiểu thời gian chờ đợi của tổ chức và công dân.

3. Về cải cách thủ tục hành chính

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt và chỉ đạo triển khai Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007-2010. Việc triển khai đề án này và nỗ lực cải cách các bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp đã góp phần tạo ra những kết quả cụ thể như sau:

- Các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương các cấp đã tập trung rà soát thủ tục hành chính, loại bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết, phiền hà cản trở hoạt động của doanh nghiệp. Các tỉnh An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Cần Thơ, Đồng Nai, Hà Nam, Thành phố Hà Nội, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Vĩnh Phúc... qua làm tốt công tác này đã loại bỏ được nhiều thủ tục hành chính không còn phù hợp.

- Đơn giản hóa thủ tục và quy trình đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và cấp giấy phép khắc dấu đối với doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp (Thông tư liên tịch số 02 ngày 27/02/2007 của 3 Bộ: Kế hoạch đầu tư, Tài chính, và Công an). Việc triển khai các quy định này gắn với mô hình một cửa liên thông bước đầu đã giảm đáng kể phiền hà cho doanh nghiệp. Đặc biệt, mới đây, với Nghị quyết số 59 ngày 30/11/2007 của Chính phủ về một số giải pháp xử lý vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng và cải cách một số thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp và văn bản do Bộ Công an hướng dẫn thi hành ban hành trong tháng 12/2007 đã loại bỏ giấy phép khắc dấu đối với doanh nghiệp. Nghị quyết số 59 cũng xác định trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn thống nhất nội dung về đăng ký kinh doanh và đăng ký mã số thuế trong một bộ hồ sơ duy nhất nộp tại Sở Kế hoạch và đầu tư và việc giải quyết trong thời hạn tối đa là 5 ngày làm việc.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định bãi bỏ một số quy định và thủ tục hành chính trong hồ sơ xin cấp giấp phép để thực hiện cơ chế một cửa tại Bộ; Bộ Tài chính có quyết định số 78 ngày 18/9/2007 ban hành Quy chế hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế và giải quyết các thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế theo cơ chế một cửa.

- Thủ tục hành chính trong việc xác định thành phần dân tộc vốn là một vấn đề lâu nay còn khó khăn, phức tạp đã được đơn giản hóa và rõ ràng.

- Thủ tục hành chính trong việc đăng ký và quản lý hộ khẩu, cấp chứng minh thư nhân dân, cấp hộ chiếu phổ thông theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Công an đã có bước cải cách tích cực, đơn giản hồ sơ, biểu mẫu, rút ngắn thời gian giải quyết.

4. Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Nhiều địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 26/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Một số tỉnh, thành phố có Chỉ thị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, ban hành kế hoạch, tổ chức tập huấn cho cán bộ công chức, xây dựng đề án triển khai cụ thể, như Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Bình Thuận, thành phố Đà Nẵng, Đắc Lắc, Đắk Nông, Hà Nam, Hà Tây, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Kon Tum, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Nam Định, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Sóc Trăng, Thái Bình, Thừa Thiên Huế...

Tỉnh Vĩnh Phúc đã khai trương một cửa liên thông trong lĩnh vực đất đai tại Uỷ ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên; tỉnh Ninh Thuận thí điểm một cửa liên thông trong lĩnh vực đất đai, chính sách người có công tại Uỷ ban nhân dân các xã, phường của thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Tỉnh Nghệ An đã  khai trương mô hình một cửa hiện đại tại thành phố Vinh; tỉnh Bình Thuận triển khai một cửa liên thông trên 5 lĩnh vực (đất đai, đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu công trình xây dựng cho cá nhân tại 8/10 huyện, thị xã; thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thí điểm mô hình một cửa liên thông hiện đại tại các Quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, triển khai nhân rộng mô hình này tại 3 quận, 1 huyện và thí điểm liên thông từ các quận, huyện này với một số xã, phường, thị trấn trên 2 lĩnh vực là cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất và Giấy phép xây dựng. Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tập huấn về "kỹ năng giao tiếp và dịch vụ khách hàng", thành phố Hải Phòng đã xây dựng chương trình bồi dưỡng và tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức làm ở bộ phận một cửa. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức thí điểm cơ chế một cửa tại tỉnh Hà Tĩnh từ 01/2007 đã có kết quả tốt, tháng 8/2007 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có quyết định áp dụng rộng cơ chế một cửa tại Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Hải Dương, Hải Phòng, Lạng Sơn, Thái Bình, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Long.

Về thí điểm thực hiện cơ chế một cửa ở một số Bộ:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1734/TTg-CCHC ngày 27/10/2006, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 2945/BNV-CCHC và số 2946/BNV-CCHC ngày 15/10/2007 gửi các Bộ (7 Bộ trong danh sách thí điểm là các Bộ: Công thương; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Nội vụ; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Lao động - Thương binh và Xã hội; 2 Bộ chủ động triển khai là các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giáo dục và Đào tạo).

Ngày 6/12/2007, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị sơ kết để đánh giá thực hiện thí điểm cơ chế một cửa tại 7 Bộ thí điểm và đã có báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này.

Đánh giá chung:

Trong năm 2007, công tác cải cách hành chính đã được triển khai đồng đều hơn ở các cơ quan hành chính nhà nước. Người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp đã căn cứ vào sự chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để thực hiện cải cách hành chính trong phạm vi trách nhiệm của mình. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cải cách hành chính được các  Bộ, ngành và địa phương quan tâm hơn. Bộ Công thương đã tổ chức đoàn kiểm tra tình hình thực hiện thủ tục hành chính tại nhiều địa phương; Bộ Xây dựng tổ chức đoàn kiểm tra, làm việc với thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội về thủ tục hành chính trong quản lý đầu tư xây dựng; Bộ Khoa học và Công nghệ có đoàn làm việc với các Bộ, địa phương về thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công lập và thực hiện Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg áp dụng ISO trong cơ quan hành chính nhà nước. Công tác kiểm tra cải cách hành chính cũng được các địa phương quan tâm hơn. Nhiều địa phương đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổ chức được nhiều đoàn kiểm tra tại các sở, ngành, quận, huyện và xã, phường, thị trấn, như các tỉnh, thành phố: An Giang, Bạc Liêu, Bình Thuận, Bến Tre, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Hà Giang, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hoà Bình, Hậu Giang, Kiên Giang, Lai Châu, Long An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh, Yên Bái v.v... Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh hoạt động của cơ quan hành chính. Một số địa phương đã xử lý, kỷ luật cán bộ, công chức hay kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân như Bình Thuận, Bến Tre, thành phố Hà Nội, Hải Phòng....

Chế độ báo cáo cải cách hành chính trong năm cũng đã được chấn chỉnh và đi vào nề nếp hơn. Nhiều Bộ, ngành và địa phương có báo cáo cải cách hành chính đầy đủ và chất lượng tốt, nêu được tình hình thực hiện cải cách hành chính, có phân tích, đánh giá và đề xuất các biện pháp để đẩy mạnh cải cách hành chính như các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Thông Tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam và các tỉnh, thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Thuận, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hậu Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ninh, Quảng Trị, Tây Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Phúc...

Qua một năm triển khai công tác cải cách hành chính, có thể khẳng định những nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính được Chính phủ xác định đã được bảo đảm thực hiện, có sự tiến bộ đáng kể trên các mặt ủy quyền, cải cách thủ tục hành chính và triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Công tác cải cách hành chính trong năm đã góp phần vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Mặc dù có những kết quả như vậy, nhưng cải cách hành chính vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, còn một số yếu kém chủ yếu như sau:

- Môi trường kinh doanh vẫn còn nhiều bất cập, chưa thực sự thông thoáng, rõ ràng cho doanh nghiệp, cho các nhà đầu tư. Thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của dân, doanh nghiệp vẫn còn phức tạp, cản trở hoạt động của người dân, doanh nghiệp.

- Môi trường pháp lý bao gồm các thể chế, các cơ chế, chính sách chưa rõ ràng, còn có những quy định không nhất quán.

- Phẩm chất và năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức không đáp ứng yêu cầu quá trình chuyển đổi kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế và phục vụ dân, doanh nghiệp.

- Trong triển khai cải cách hành chính, tính chủ động nhất là của các bộ, ngành trung ương từ nghiên cứu đến đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý những bất cập về thể chế, cơ chế chính sách và thủ tục hành chính còn có phần hạn chế.

II. Nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính năm 2008

Các bộ, ngành và chính quyền địa phương căn cứ vào Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X, xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động về cải cách hành chính trong phạm vi trách nhiệm của mình. Trong triển khai, phải bảo đảm mục tiêu tổng quát mà Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 đã xác định là đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Sau đây, là những nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính:

1. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế

Cần tập trung vào hai loại thể chế quan trọng là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và thể chế hành chính nhà nước.

Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật thủ tục hành chính và Luật Công vụ theo kế hoạch chuẩn bị trình Quốc hội xem xét.

2. Tiếp tục xây dựng và đưa vào triển khai các Nghị định của Chính phủ về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 178 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Nghị định số 179 về Quy chế làm việc của Chính phủ. Trên cơ sở 2 Nghị định này, trong Quý I /2008 ban hành Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các  Bộ, cơ quan ngang bộ và 8 cơ quan thuộc Chính phủ còn lại cũng như Nghị định về cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

3. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính được xác định là khâu đột phá để tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho họat động của nhân dân và doanh nghiệp, góp phần khắc phục nhanh những bất cập, yếu kém vè môi trường kinh doanh, môi trường pháp lý đang cản trở hoạt động của doanh nghiệp và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Các nhiệm vụ, công việc phải triển khai trong công tác này đã được xác định rõ trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X. Các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp có trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ, công việc được phân công.

Chính quyền địa phương các cấp tiếp tục triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông bảo đảm hiệu quả, gắn việc triển khai với rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính.

4. Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực

Trong công tác này, cần tập trung chỉ đạo một số vấn đề sau:

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

- Đổi mới cách đánh giá cán bộ, công chức theo hướng người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chính trong đánh giá cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý.

- Đổi mới công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức để có những biện pháp quản lý thích hợp, nhất là chế độ làm việc có thời hạn, chế độ luân chuyển, bổ nhiệm lại. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Nghị định số 132/CP về chính sách tinh giản biên chế, thông qua đó xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng công việc được giao.

- Nghiên cứu bổ sung các cơ chế, chính sách mới để động viên, khuyến khích và biểu dương những cán bộ, công chức thực thi công vụ tốt. Đây cũng là một biện pháp để góp phần giữ được những cán bộ, công chức giỏi ở lại bộ máy hành chính.

5. Chuẩn bị và triển khai một số thí điểm

Nghị quyết Trung ương 5 khóa X và Chương trình hành động của Chính phủ đã xác định một số thí điểm phải triển khai. Trong năm 2008 cần tập trung chuẩn bị để triển khai các thí điểm sau:

- Thí điểm không tổ chức HĐND ở huyện, quận, phường,

- Thí điểm nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch UBND xã.

- Thí điểm thực hiện cơ chế cấp phát ngân sách theo kết quả công việc đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp dịch vụ công.

6. Triển khai cải cách tiền lương cán bộ, công chức theo chủ trương, nghị quyết của Đảng.

7. Nghiên cứu ban hành và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách thích hợp để đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương xã hội hóa trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao.

8. Hoàn thiện chính sách, chế độ đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo chủ trương, nghị quyết của Đảng.

III. Những vấn đề cần lưu ý trong triển khai cải cách hành chính

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính.

2. Trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp triển khai cải cách hành chính.

3. Chú trọng công tác kiểm tra triển khai cải cách hành chính.

4. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức có tiêu cực trong giải quyết công việc của dân, tổ chức. 

T.S Đinh Duy Hòa
[5375]
Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nướcI. Tình hình triển khai công tác cải cách hành chính năm 2007 Ngay từ đầu năm, trong Nghị quyết số 01/2007/NQ-CP ngày 03/01/2007, Chính phủ đã xác định trong năm 2007 công tác cải cách hành chính phải được đẩy mạnh hơn, coi đó là khâu đột phá, góp phần
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Áp dụng mô hình quản lý thực thi công việc theo kết quả trong cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam
Nam Định nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với hoạch định, thực thi và đánh giá chính sách công ở nước ta hiện nay
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(12/10/2018 04:45)
Hội thảo Khoa học "Dấu ấn cải cách hành chính triều Nguyễn - Giá trị lịch sử và đương đại"
Sáng ngày 12/10, tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo Khoa học "Dấu ấn cải cách hành chính triều  ...
Tin mới nhất

Đẩy mạnh việc thực hiện bình đẳng giới trong công tác cán bộ

Cử tri và Nhân dân kỳ vọng vào quyết tâm phòng, chống tham nhũng

Bình Phước cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng

Chủ tịch nước được bầu, tuyên thệ trước Quốc hội ngay đầu Kỳ họp thứ 6

Công tác cán bộ là công việc gốc của Đảng

Đắk Nông thực hiện “Năm dân vận chính quyền”: Xây dựng phong cách người cán bộ, công chức, viên chức vì dân

Thành lập thành phố Đồng Xoài thuộc Bình Phước

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.