13/03/2015 10:12
Nhìn lại cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2014 - kết quả và hạn chế
1. Năm 2014 - Xác định rõ về mục tiêu và quyết liệt về giải pháp
Ngày 31/12/2013, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) năm 2014 tỉnh Khánh Hòa, tiếp tục cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với lộ trình đã được xác định trong Chương trình CCHC giai đoạn 2011 – 2020 của tỉnh. 
Bộ phận một cửa hiện đại xã Diên Lạc - huyện Diên Khánh
Mục tiêu năm 2014 tiếp tục hướng vào các trọng tâm bao gồm:
- Đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ;
- Hoàn thành việc triển khai mô hình một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại ở các sở, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, mở rộng thêm 28 đơn vị cấp xã; 
- Tạo đột phá trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;
- Đưa vào vận hành cơ chế tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến qua mạng tin học từ mức độ 3 trở lên;
- Nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.
Căn cứ Kế hoạch chung của tỉnh, các Sở đầu mối tham mưu CCHC đã trình ban hành đầy đủ các kế hoạch triển khai trên các lĩnh vực: tuyên truyền CCHC, kiểm soát TTHC, rà soát, đơn giản hóa TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin, Tin học hóa dịch vụ công mức độ 3, kiện toàn tổ chức, cán bộ tham mưu giúp việc CCHC; tập huấn nghiệp vụ cho công chức chuyên trách CCHC. Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh cũng đã nhanh chóng cụ thể hóa nhiệm vụ CCHC của tỉnh vào kế hoạch CCHC của đơn vị mình và nhanh chóng chỉ đạo việc tổ chức thực hiện.
Để tăng cường năng lực tham mưu, từng bước nâng cao chất lượng chỉ đạo, quản lý CCHC của các cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ CCHC; Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Nội vụ tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho đội ngũ công chức chuyên trách CCHC của các sở, ban, ngành, địa phương. Ngoài ra, một số sở, UBND huyện cũng chủ động tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành, địa phương.
Năm 2014 là năm công tác tuyên truyền CCHC được tăng cường với nhiều hình thức phong phú và thiết thực như: tổ chức hội thi, hội thảo, đối thoại, khảo sát thăm dò ý kiến, đặc biệt, Sở Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với Sở VHTT và Du lịch (Trung tâm Văn hóa tỉnh) xây dựng chương trình tuyên truyền lưu động bằng hình thức sân khấu hoá tại 8 đơn vị cấp xã thuộc 6 huyện, thị xã, thành phố thu hút hàng ngàn lượt người xem và cổ vũ. Bên cạnh đó, tỉnh đã thành lập Cổng thông tin điện tử CCHC của tỉnh và đưa vào vận hành từ ngày 06/10/2014 để tăng cường tuyên truyền trên mạng Internet, đồng thời tăng cường kênh cung cấp dịch công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp; thành lập Ban Biên tập Cổng và ban hành Quy chế hoạt động. Đến nay, chỉ sau hơn 04 tháng vận hành, website đã thu hút gần 19.000 lượt truy cập. Việc tuyên truyền công tác CCHC nói chung và tuyên truyền trên Cổng, trang thông tin điện tử trong năm 2014 đã được các sở, ngành chú trọng hơn trước.
Đoàn kiểm tra của tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc chỉ đạo, điều hành CCHC và việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch CCHC năm 2014 tại 9 đơn vị cấp sở, 01 cơ quan ngành dọc, 04 đơn vị cấp huyện, 03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện và 10 đơn vị cấp xã. Qua đó, đã phát hiện, làm rõ những mặt tích cực, những hạn chế và yếu kém, chấn chỉnh kịp thời các sai sót, vi phạm. Nhiều cơ quan, địa phương đã kịp thời ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính trong phạm vi ngành, địa phương và đã tổ chức thực hiện.
Để giúp đánh giá thực chất kết quả đầu ra của CCHC, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, đồng thời tham mưu Kế hoạch triển khai thực hiện cho năm 2014, lấy Chỉ số mức độ hài lòng đưa vào đánh giá, xác định Chỉ số CCHC các Sở, ngành, UBND cấp huyện. Ngày 03/02/2015, UBND tỉnh đã phê duyệt và công bố Báo cáo Chỉ số mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và các bệnh viện đa khoa, chuyên kho trên địa bàn tỉnh năm 2014.
Có thể nói, sự vào cuộc quyết tâm ngay từ đầu của hầu hết các Sở, ngành, địa phương từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã, với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt đã tạo sinh khí mạnh mẽ cho công tác CCHC, góp phần tích cực đem lại những kết quả quan trọng trên địa bàn tỉnh.
2. Những kết quả quan trọng về cải cách thể chế, thủ tục hành chính
Trong năm 2014, nhiều chính sách quan trọng đã được tỉnh ban hành, trong đó tập trung hoàn thiện thể chế về tổ chức, bộ máy hành chính và quản lý, phát triển kinh tế - xã hội. Về cơ bản, hệ thống thể chế quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã hoàn thiện và khá đồng bộ, tạo cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã. Danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư ngoài ngân sách đến năm 2015, các quy định về quản lý đất đai, xây dựng, lệ phí, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại cũng được ban hành khá đầy đủ, đáp ứng yêu cầu thực tế.
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế về mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh với tổ chức, cá nhân công dân, gắn với cải cách thủ tục hành chính, tỉnh đã công bố danh mục 111 thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3 tại 33 cơ quan, đơn vị, địa phương.
Các sở, ban, ngành, địa phương đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố kịp thời 80 thủ tục hành chính ban hành mới, 129 thủ tục sửa đổi, bổ sung, 58 thủ tục bị bãi bỏ. Qua sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực UBND tỉnh, các sở, ngành đã rà soát, đề nghị cắt giảm thời gian giải quyết đối với 897/1.528 thủ tục hành chính. Đến nay, đã thẩm định và công bố 562 thủ tục được cắt giảm thời gian, gồm: Xây dựng (14 TTHC); Tài chính (1 TTHC); Tài nguyên môi trường (53 TTHC); Kế hoạch đầu tư (66 TTHC); Lao động, thương binh và Xã hội (29 TTHC); Giao thông vận tải (67 TTHC); Y tế (38 TTHC); Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (42 TTHC); Nội vụ ( 42 TTHC); Giáo dục và Đào tạo (18 TTHC); Văn hóa, Thể thao & Du lịch (84 TTHC); Công thương (27 TTHC); Khoa học & Công nghệ (9 TTHC); Thông tin & Truyền thông (15 TTHC); Tư pháp (50 TTHC) và Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong (7 TTHC). Trong số này, có nhiều thủ tục giảm từ 50 – 80% thời gian so với quy định hiện hành của Trung ương, tiêu biểu là thủ tục Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất; Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý; Đăng ký biến động quyền sử dụng đất đối với doanh nghiệp tư nhân. Có 65 TTHC lĩnh vực đăng ký kinh doanh thuộc chức năng của Sở KHĐT giảm từ 7 hoặc 5 ngày xuống còn 03 ngày. Thậm chí có thủ tục lĩnh vực khoáng sản giảm từ 3 năm xuống còn 30 ngày.
Song song đó, các Sở đang tiếp tục rà soát, đề xuất bổ sung thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến qua mạng internet mức độ 3 và quy trình phối hợp liên thông giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến qua mạng tin học để rút ngắn tối đa thời gian xử lý, đồng thời tiếp tục quan tâm rà soát để đơn giản hóa cho được về biểu mẫu, thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết, bảo đảm việc rút ngắn thời gian là hoàn toàn khả thi trên thực tế.
Cũng trong năm 2014, đã có 23 sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện phương thức chuyển phát nhanh kết quả giải quyết TTHC theo yêu cầu của khách hàng. Thống kê chưa đầy đủ cũng đã có khoảng 30 nghìn lượt hồ sơ thực hiện theo phương thức này, tiết kiệm một khoản rất lớn về thời gian, chi phí, công sức đi lại của người dân, chưa kể những tác động tích cực chưa thể đo đếm hết về mặt an toàn xã hội, môi trường và chi phí cơ hội.
Trong năm 2014, lĩnh vực cải cách TTHC ghi nhận những cách làm, sáng kiến rất hiệu quả từ chính các đơn vị, cơ sở. Ví dụ: Cục Thuế tỉnh tiến hành biên soạn, điều chỉnh các Quy trình nghiệp vụ giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, phí, lệ phí để niêm yết công khai tại Cục Thuế, mở hộp thư điện tử CCHC (cchcthue.khh@gdt.gov.vn) để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người nộp thuế. UBND xã Diên Lạc (huyện Diên Khánh) đã biên soạn một bộ tờ khai mẫu để công dân tham khảo khi làm thủ tục. Nhờ vậy mà người dân có thể tự hoàn chỉnh hồ sơ một cách nhanh chóng và chính xác, thay vì phải mất nhiều thời gian để cán bộ hướng dẫn như trước đây. Từ ngày 01/12/2014, BHXH tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện giao dịch hồ sơ qua mạng Internet cho các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, giúp cho các đơn vị sử dụng lao động có thể lập và gửi hồ sơ BHXH một cách nhanh chóng, giảm thời gian đi lại nhiều lần, tiết kiệm chi phí in ấn, cập nhật kịp thời thông tin về chế độ, chính sách và những quy định về hồ sơ, biểu mẫu,…
3. Hiện đại hóa cơ chế một cửa, một cửa liên thông và đẩy mạnh hành chính điện tử
Đến nay, mô hình một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại đã được triển khai xong ở cấp tỉnh, cấp huyện (18 sở, ngành và 08 huyện, thị xã, thành phố) và 79 đơn vị cấp xã. Nếu so với mục tiêu đề ra cho đến năm 2015 (cấp tỉnh 50%, cấp huyện 75%, cấp xã 30%) thì kết quả thực hiện đến năm 2014 đã vượt xa (cấp tỉnh 100%, cấp huyện 100%, cấp xã 57,5%). Cùng với việc triển khai mạnh mẽ ứng dụng E-office để điều hành công việc và gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính thuộc tỉnh, kết quả này tạo ra bước chuyển đặc biệt quan trọng về tư duy và phương thức quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân, nâng cao chất lượng cơ chế một cửa, một cửa liên thông, là tiền đề trực tiếp để thực hiện TTHC trực tuyến mức độ 3 trở lên.
Cùng với việc triển khai mô hình một cửa liên thông hiện đại, các cơ quan, đơn vị tiếp tục hoàn thiện quy chế tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; quy chế tổ chức và hoạt động, kiện toàn nhân sự, tăng cường kỷ cương tại Bộ phận một cửa, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Sở Nội vụ đã nghiên cứu, xây dựng Đề án thí điểm phối hợp giải quyết TTHC trực tuyến qua mạng tin học theo cơ chế một cửa liên thông trình UBND tỉnh, nhằm rút kinh nghiệm thực tiễn để tin học hóa toàn bộ quy trình thủ tục liên thông giữa các cơ quan, các cấp hành chính. Tính đến 30/11/2014, Bộ phận một cửa các sở, ngành, địa phương đã tiếp nhận và trả kết quả giải quyết gần 1.783.000 hồ sơ. Số hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết tại các đơn vị cấp xã trên 535.500 hồ sơ, tỷ lệ sớm và đúng hạn đạt trên 99%. Tại nhiều Sở, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và sớm hạn đạt 100%, tiêu biểu có các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Cục Hải quan tỉnh,… 
Toàn bộ thông tin, dữ liệu về giải quyết hồ sơ TTHC được tổng hợp, cập nhật trên phần mềm kiểm soát TTHC, cho phép thống kê, truy xuất kết quả tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của tất cả các cơ quan từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã bất kỳ lúc nào. Đồng thời, thông qua hệ thống này, lãnh đạo UBND tỉnh có thể kiểm tra quy trình giải quyết của bất kỳ hồ sơ nào của tất cả các cơ quan hành chính.
Tất cả website các sở, ngành, địa phương đều tạo liên kết đến Cổng thông tin tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, giúp khách hàng có thêm kênh truy cập, tra cứu thông tin thủ tục, đăng ký thực hiện thủ tục trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3. Cổng thông tin điện tử CCHC tỉnh cũng đã cung cấp khá đầy đủ các ứng dụng cho người dân và doanh nghiệp cũng như cán bộ, công chức, viên chức, từ: cung cấp danh mục và đường liên kết truy cập Cổng tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa các Sở, ngành, địa phương (từ tỉnh đến cấp xã), tra cứu cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính toàn tỉnh, tra cứu thủ tục trực tuyến mức độ 3, nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ, thống kê kết quả giải quyết hồ sơ của tất cả các cơ quan, đơn vị, tra cứu dữ liệu văn bản chỉ đạo và điều hành. Đồng thời cho phép thực hiện tương tác thuận lợi giữa người dân và doanh nghiệp với các cơ quan hành chính thông qua ứng dụng Góp ý và hỏi đáp, Tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị về giải quyết hồ sơ tại Bộ phận một cửa. Nhiều ứng dụng thiết thực khác đang tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện.
Đến nay, đã có hơn 4.100 tài khoản đã được cấp cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc chiếm khoảng 80%. Có 19 cơ quan cấp tỉnh, 08 UBND cấp huyện, 108 UBND cấp xã có Trang Thông tin điện tử; 20 cơ quan cấp tỉnh, 08 UBND cấp huyện, 108 UBND cấp xã sử dụng phần mềm Quản lý hồ sơ văn bản; 16 cơ quan cấp tỉnh, 06 UBND cấp huyện và 108 UBND cấp xã sử dụng phần mềm Một cửa điện  tử.
UBND tỉnh đã ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, quy định cụ thể việc trao đổi văn bản điện tử trong nội bộ cơ quan, giữa các cơ quan nhà nước với nhau và giữa cơ quan nhà nước với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Quy định này nêu rõ danh mục văn bản trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử qua môi trường mạng, danh mục văn bản vừa gửi dưới dạng điện tử kèm văn bản giấy; quy định tính hợp pháp của văn bản điện tử, tiến tới triển khai ứng dụng chữ ký số thay thế dần việc bắt buộc gửi tài liệu, văn bản giấy. Đây là một giải pháp tạo chuyển biến lớn nhằm vào 03 mục tiêu cơ bản: hiện đại hóa cơ chế chỉ đạo, điều hành, quản lý và kiểm soát công việc trên nền tảng tin học hóa; rút  ngắn tối đa thời gian gửi - nhận văn bản và giải quyết công việc hành chính, nhận thông tin và giải quyết công việc kịp thời mọi nơi, mọi lúc; giảm mạnh chi phí hành chính. Cùng với việc cấp chứng thư số cho 90% cán bộ lãnh đạo cấp phòng trở lên, chỉ sau 02 tháng triển khai (tính từ ngày 01/11/2014 – 31/12/2014), các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tiết kiệm được khoảng 20.000 bản văn bản giấy giao dịch chính thức giữa các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện (chưa kể văn bản sao gửi trong nội bộ cơ quan, trong phạm vi giữa các cơ quan thuộc cấp huyện), góp phần giảm đáng kể chi phí hành chính. Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện Thông báo mời họp và gửi văn bản sao y trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.
Ngành thuế Khánh Hòa đã triển khai kê khai thuế trực tuyến tại trang web: http://kekhaithue.gdt.gov.vn; kê khai thông tin lưu trú trực tuyến cho các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp tra cứu thông tin về số thuế đã nộp, xác nhận thông tin khác tại kiosk thông tin tại Bộ phận một cửa của Cục Thuế. Đến năm 2014, 100% doanh nghiệp đã đăng ký kê khai thuế qua mạng, 394 doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử với tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước 47 tỷ đồng. Từ ngày 26/5/2014, thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu được thực hiện trên Hệ thống thông quan điện tử tự động và cơ chế một cửa quốc gia (Vnaccs/Vcis). Vì vậy, thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ và thông quan hàng hóa được rút ngắn, tạo thuận lợi rất nhiều cho doanh nghiệp.
4. Những vấn đề tồn tại cần khắc phục
 Trong năm 2014, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp đổi mới và nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành CCHC trên phạm vi toàn tỉnh, bảo đảm yêu cầu đồng bộ, hiệu quả, tạo đột phá, tiết kiệm nguồn lực thực hiện. Nhiều mục tiêu quan trọng đề ra đến năm 2015 đã được tập trung triển khai và hoàn thành vượt mục tiêu ngay trong năm 2014, như: thực hiện mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại ở cả 03 cấp hành chính, tin học hóa giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, kiện toàn hệ thống tổ chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện, gửi nhận văn bản điện tử.
Nhiều nhiệm vụ, giải pháp CCHC thiết thực được sự đồng thuận, ủng hộ của các sở, ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân như: đánh giá xếp hạng CCHC; khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng làm công tác CCHC, tuyên truyền CCHC; thành lập Cổng thông tin điện tử CCHC của tỉnh; kiểm tra CCHC; cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; hoàn thiện và mở rộng mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại; Đề án thí điểm phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến qua mạng tin học theo cơ chế một cửa liên thông; chuyển phát nhanh kết quả giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng trực tuyến mức độ 3, gửi nhận văn bản điện tử, áp dụng các mô hình, sáng kiến CCHC của công chức, viên chức trẻ vào thực tiễn công việc.
Điểm nổi bật là sau nhiều nỗ lực, đến nay các điều kiện thực hiện Hành chính điện tử đã cơ bản hình thành, bước đầu phát huy tác dụng tích cực trên cả hai mặt: nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành và phục vụ, cung cấp dịch vụ hành chính công cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tuy nhiên, điều tra xã hội học cho thấy còn nhiều cơ quan, đơn vị chưa đạt mức độ hài lòng 75% (xem loạt bài Chỉ số mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính và các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2014).
Bên cạnh những kết quả quan trọng, tổng hợp chung cho thấy còn tồn tại một số vấn đề cần phải được chỉ đạo khắc phục triệt để.
Lập và triển khai kế hoạch cải cách hành chính còn lúng túng, bị động
Vẫn còn đơn vị chưa cập nhật nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch CCHC của tỉnh vào Kế hoạch của đơn vị, chưa phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc, cách trình bày chưa theo hướng dẫn. Bên cạnh đó, đa số đơn vị, địa phương chưa có dự toán ngân sách cho việc triển khai thực hiện kế hoạch 2014.
Thời hạn báo cáo kết quả rà soát và kiến nghị đơn giản hóa TTHC theo Kế hoạch rà soát do cơ quan được phân công chủ trì tham mưu không đồng bộ với tiến độ Kế hoạch CCHC năm 2014 của tỉnh.
Kết quả kiểm tra của tỉnh cũng cho thấy nhiều cơ quan, đơn vị chưa kiểm soát các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch một cách thường xuyên, do vậy không nắm chắc những việc đã hoàn thành, cũng như việc bị chậm tiến độ hoặc thậm chí không triển khai.
Cải cách thể chế chưa đồng bộ, kịp thời
Hạn chế chủ yếu là do việc tham mưu bị phân tán theo chức năng của từng ngành nên chưa có sự đồng bộ và tập trung về các mục tiêu và nhiệm vụ kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh, chưa tạo ra đột phá trong thể chế của địa phương, làm giảm năng lực cạnh tranh. Việc tham mưu ban hành nhiều quy định, chính sách còn chậm, việc theo dõi triển khai trong thực tế chưa sâu sát, liên tục, dẫn đến việc rà soát, sửa đổi, hoàn thiện chưa kịp thời. Kế hoạch CCHC tỉnh Khánh Hòa năm 2014 đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chính sách đối với các lĩnh vực: ưu đãi, thu hút đầu tư, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đất đai, tài nguyên nước, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản, bảo vệ môi trường,... Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, một số sở, ban, ngành liên quan đã báo cáo kết quả rà soát nhưng còn nhiều sở chưa báo cáo theo đúng quy định. Việc đôn đốc chưa quyết liệt, đến nay chưa xây dựng được báo cáo tổng hợp đề xuất.
Các nỗ lực cải cách thủ tục hành chính chưa đủ mạnh
Việc đơn giản hóa hồ sơ, biểu mẫu, đổi mới cơ chế, phương thức chia sẻ thông tin và phối hợp giải quyết thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính còn chậm. Việc rà soát, hệ thống hóa và công bố TTHC (Đề án 30) được tiến hành theo quy trình chưa phù hợp, các TTHC do Trung ương ban hành quá rườm rà, phức tạp, do vậy có sự không thống nhất giữa các tỉnh, thành trong cả nước, gây khó khăn cho việc áp dụng ISO, áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông và tin học hóa quy trình thủ tục. Thông tin, tuyên truyền và giới thiệu, hướng dẫn việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trực tuyến qua mạng internet ở mức độ 3 tại các ngành, địa phương chưa hiệu quả.
Việc cập nhật cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và liên kết cơ sở dữ liệu đến website của các Sở, ngành, địa phương chưa hoàn thành đúng tiến độ. Nhiều văn bản luật đã có hiệu lực thi hành nhưng việc quy định chi tiết và hướng dẫn triển khai của các Bộ, ngành Trung ương còn chậm, thủ tục hành chính chưa được công bố kịp thời gây khó khăn cho việc công bố cập nhật thủ tục hành chính của tỉnh.
Hồ sơ trễ hẹn, quá hạn còn nhiều tại một số cơ quan, đơn vị
Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn ở một số lĩnh vực vẫn còn cao tại các Sở: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh. Theo báo cáo của các cơ quan, địa phương, nguyên nhân chủ yếu là do: sự phối hợp của các cơ quan có liên quan trong việc phối hợp giải quyết thủ tục hành chính, năng lực công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã còn hạn chế, tiền sử dụng đất quá lớn nên người dân không đủ khả năng nộp, bên cạnh đó các văn bản pháp luật về đất đai thường xuyên thay đổi cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết hồ sơ.
Ngoài ra, việc triển khai Bộ phần mềm một cửa điện tử tại một số sở, huyện còn chậm. Đến nay, các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư vẫn chưa vận hành toàn diện Bộ phần mềm đã được cài đặt. Việc hoàn thiện mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại của thành phố Nha Trang, Cam Ranh và thị xã Ninh Hòa chưa đúng tiến độ UBND tỉnh quy định.
Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số cơ quan vi phạm nguyên tắc, đặc biệt là hướng dẫn bổ sung hồ sơ ban đầu không có phiếu hướng dẫn (hướng dẫn bằng miệng); phòng chuyên môn không phối hợp với Bộ phận một cửa hướng dẫn hồ sơ mà tự hướng dẫn riêng. Việc bổ túc hồ sơ sau khi tiếp nhận không có văn bản thông báo của lãnh đạo cơ quan, hồ sơ trễ hạn không rõ lý do hoặc đùn đẩy trách nhiệm cho cơ quan khác, không báo trước bắt công dân đi lại nhiều lần, không có văn bản hẹn lại thời hạn trả kết quả, không xin lỗi dù đó là lỗi của cơ quan hành chính. Việc phối hợp giải quyết hồ sơ liên thông thiếu tích cực, đa số là trễ hạn quy định. Điều này cho thấy có sự buông lỏng, thiếu kiểm tra và chấn chỉnh thường xuyên đối với Bộ phận một cửa tại một số cơ quan, đơn vị.
Cải cách chế độ công vụ, công chức chưa đáp ứng kỳ vọng
Điểm vướng mắc hiện nay là công tác đánh giá cán bộ, công chức hàng năm chưa thật sát với kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Chưa có hệ thống tiêu chí đầy đủ, cụ thể để đánh giá toàn diện, chính xác chất lượng của từng cán bộ, công chức cũng như toàn hệ thống. Do đó, trong Kế hoạch CCHC của tỉnh năm 2014, UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ chủ trì xây dựng và thí điểm thực hiện tiêu chí đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm, chức danh của cán bộ, công chức, viên chức và dự kiến triển khai trong Quý I/2014. Tuy nhiên hiện nay Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức nên sẽ tổ chức triển khai thực hiện sau khi Nghị định ban hành. Như vậy, về mặt chủ trương, tỉnh Khánh Hòa đã đi trước một bước, tuy nhiên công tác triển khai thực hiện chủ trương còn chậm so với yêu cầu đặt ra.
Cải cách tài chính công chưa có đột phá
Nhìn chung, định mức phân bổ thấp chỉ đủ để đảm bảo hoạt động nên nguồn kinh phí tiết kiệm được để tăng thu nhập tại các cơ quan hành chính rất hạn chế, chủ yếu là tiết kiệm từ biên chế (do chưa thực hiện tuyển dụng). Đối với đơn vị sự nghiệp, bất cập là một số đơn vị thực hiện chuyển đổi, kiện toàn bộ máy, đơn vị tự đảm bảo chi hoạt động chưa có đầy đủ phương tiện, máy móc, ảnh hưởng đến hiệu quả và chất lượng công việc. Bên cạnh đó, một số đơn vị có nguồn thu không ổn định đã ảnh hưởng đến thu nhập của cán bộ, công nhân viên.
Về cơ bản, tài chính công chấp hành các quy định của Trung ương, tỉnh không thể tự xây dựng cơ chế tài chính riêng. Ngân sách của tỉnh cấp để thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính còn hạn chế, chưa đủ đáp ứng các nhiệm vụ trong kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh đề ra. Đến nay, mặc dù tỉnh đã có Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập gắn với đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công, nhưng nhiều căn cứ pháp lý cần thiết chưa đồng bộ, do vậy trong thực tế chưa thể thực hiện.
Hạ tầng công nghệ thông tin chưa hoàn thiện, ISO chưa liên thông
Mặc dù một số dự án công nghệ thông tin vừa hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng hạ tầng đã có dấu hiệu quá tải, không theo kịp tiến độ triển khai mô hình một cửa hiện đại và các ứng dụng trực tuyến mức độ 3. Hiện nay, Bộ phần mềm một cửa điện tử đã cho phép giao dịch trực tuyến đến mức độ 4, nhưng chưa triển khai đầy đủ chứng thư số chuyên dùng, chưa có sự nối kết cần thiết giữa các ngành liên quan (hành chính – ngân hàng – kho bạc) nên chưa thực hiện được.
Việc áp dụng ISO bị cắt khúc, thiếu sự liên tục đối với các thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông, có liên quan đến nhiều cơ quan, nhiều cấp; chưa kiểm soát, đánh giá hiệu quả thực hiện tại các cơ quan một cách chặt chẽ, hiệu quả. kinh phí dành cho cải cách hành chính còn rất hạn hẹp. Do vậy, nhiều nhiệm vụ cần kinh phí bị chậm hoặc phải giãn tiến độ, trong khi thực tế có thể thực hiện sớm hơn rất nhiều nếu có đủ ngân sách.
Nguyên nhân chủ yếu
Nguyên nhân khách quan, xuất phát từ triển khai của các Bộ, ngành Trung ương chưa đồng bộ (nhất là thể chế, thủ tục), việc phân cấp cho địa phương còn rất hạn chế. Nhiều việc đã có nghị quyết của Chính phủ nhưng Bộ chủ trì triển khai rất chậm, địa phương phải chờ hướng dẫn.
Về chủ quan, trước hết phải nói đến nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thủ trưởng nhiều đơn vị chưa trực tiếp chỉ đạo công tác cải cách hành chính, thậm chí khoán trắng cho công chức chuyên trách cải cách hành chính. Do vậy, việc triển khai cải cách hành chính không bám mục tiêu, thiếu động lực, thiếu sự nghiên cứu nghiêm túc và thiếu sự phối hợp ngay trong chính nội bộ cơ quan, đặc biệt là một số cơ quan được phân công tham mưu các nội dung, lĩnh vực CCHC tại Chương trình CCHC giai đoạn 2011 – 2020 của tỉnh, một số ngành lớn và một số đơn vị huyện, thị xã, thành phố.
Kết quả kiểm tra của tỉnh cũng đã chỉ ra nhiều nguyên nhân như: trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở, ngành, địa phương chưa sâu sát, thiếu quyết liệt; sự kết hợp trong nội bộ cơ quan không thống nhất, sự yếu kém của Bộ phận một cửa không kiểm soát được đầu vào của thủ tục, không theo dõi được quy trình xử lý; trong quá trình giải quyết thủ tục, đầu ra của quy trình này là đầu vào của quy trình tiếp theo, song giữa các cơ quan chưa có sự phối hợp đồng bộ vì mục tiêu chung,...
Những hạn chế nêu trên làm chậm tiến độ cải cách hành chính trên thực tế, đặc biệt là tác động chưa tích cực tới môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh, kéo Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) xuống thấp. Từ kết quả kiểm tra thực tế tại các cơ quan, địa phương và tổng hợp, phân tích tình hình triển khai trong những năm qua, nguyên nhân hạn chế chủ yếu xuất phát từ chủ quan của các cơ quan hành chính. 
Vấn đề cần đặt ra là vì sao nhiều nguyên nhân hạn chế đã kéo dài trong những năm qua chưa khắc phục được?
Thực tiễn cho thấy, để khắc phục triệt để những vấn đề còn tồn tại thì bên cạnh chỉ đạo, điều hành đồng bộ và quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; các sở, ngành, địa phương phải nhận thức đúng mức trách nhiệm chính trị của cơ quan và cá nhân từng lãnh đạo đối với cải cách hành chính, từ đó mới xây dựng cho mình quyết tâm và động lực cải cách hành chính thật sự.
Nguyễn Trọng Thái – Phó Giám đốc Sở nội vụ
Theo: khanhhoa.gov.vn
[2771]
Nhìn lại cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2014 - kết quả và hạn chếBộ phận một cửa hiện đại xã Diên Lạc - huyện Diên Khánh   Mục tiêu năm 2014 tiếp tục hướng vào các trọng tâm bao gồm: - Đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ - Hoàn thành việc triển khai mô
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế
Quản lý viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ theo Luật Viên chức năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành
Bình Định: Tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(17/09/2018 02:57)
Bộ Nội vụ khai giảng Lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ
Thực hiện Quyết định số 1901/QĐ- BNV ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, sáng ngày 17/9/2018, tại Học viện Hành chính  ...
Tin mới nhất

Kiên Giang: Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về lợi ích của việc xây dựng chính quyền điện tử

Lạng Sơn: Nỗ lực nâng chỉ số ICT

Nhận diện hành vi gây rối, chống phá ở nước ta hiện nay và những giải pháp phòng, chống

Quý III/2018, Lâm Đồng giảm 23 đơn vị sự nghiệp công lập

Đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với CBCCVC

Nguyên tắc kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh với vị trí việc làm trong quản lý cán bộ, công chức ở nước ta

Nghệ An: Lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng tại bộ phận một cửa

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.