14/12/2017 02:28
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 6 Luật mới được Quốc hội thông qua

Sáng 14/12/2017, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chủ tịch nước Giang Sơn chủ trì buổi họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố 6 Luật vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Lãnh đạo các bộ, ngành, đơn vị chủ trì soạn thảo các dự án luật cùng đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí đã tham gia họp báo.

6 luật công bố tại họp báo gồm có: Luật Lâm nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Luật Thủy sản; Luật Quản lý nợ công; Luật Quy hoạch.

Toàn cảnh buổi họp báo

Các luật được công bố có nhiều điểm mới đáng chú ý như:

Luật Lâm nghiệp có hiệu lực từ 01/01/2019 gồm 12 chương với 108 điều.

So với Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004, Luật Lâm nghiệp đã quy định một số nội dung mới như đã mở rộng phạm vi điều chỉnh theo hướng liên kết chuỗi các hoạt động lâm nghiệp; thể chế hóa chế định sở hữu rừng theo quy định của Hiến pháp năm 2013; quy định quản lý rừng bền vững; quy định cụ thể về giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, tổ chức quản lý rừng, điều tra, kiểm kê, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và cơ sở dữ liệu rừng; quy định chặt chẽ việc quản lý rừng tự nhiên;…

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng có hiệu lực từ 15/1/2018 bổ sung quy định về áp dụng biện pháp can thiệp sớm để xử lý sớm tổ chức tín dụng có dấu hiệu yếu kém nhưng chưa đến mức phải kiểm soát đặc biệt nhằm hạn chế tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài yếu kém mới phát sinh.

Luật có quy định về xử lý chuyển tiếp đối với các tổ chức tín dụng đã được kiểm soát đặc biệt trước ngày Luật có hiệu lực như: cơ chế xử lý trong trường hợp sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, xây dựng mới phương án xử lý ngân hàng thương mại đã mua bắt buộc và các nguyên tắc thực hiện việc chuyển nhượng các ngân hàng này cho tổ chức tín dụng, nhà đầu tư khác.

Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài có hiệu lực từ 1/7/2018 sửa đổi, bổ sung 11 điều trong số 36 điều của Luật hiện hành.

Liên quan đến các nhiệm vụ của cơ quan đại diện, Luật đã sửa đổi, bổ sung về mặt kỹ thuật của quy định về một số nhiệm vụ lãnh sự của cơ quan đại diện để bảo đảm phù hợp với pháp luật chuyên ngành; bổ sung quy định về nhiệm vụ của cơ quan đại diện thống nhất quản lý thông tin đối ngoại tại quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận để phù hợp với nhiệm vụ của cơ quan đại diện về thống nhất quản lý hoạt động đối ngoại tại quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận; sửa đổi, bổ sung quy định về kinh phí hoạt động thường xuyên dành cho lĩnh vực thương mại của cơ quan đại diện và quy định về quản lý các dự án đầu tư xây dựng của cơ quan đại diện nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý kinh phí, đầu tư xây dựng của cơ quan đại diện.

Luật bổ sung quy định làm rõ nhiệm vụ bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn đối với thành viên và trụ sở cơ quan đại diện; bổ sung quy định về việc cơ quan đại diện tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng năm về hoạt động của các đoàn được cử đi công tác nước ngoài nhằm thể chế hóa Quy chế về thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại do Bộ Chính trị ban hành. Luật quy định về việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhằm thể chế hóa quy định của Hiến pháp năm 2013.

Luật Thủy sản 2017 có hiệu lực từ 01/01/2019 gồm 9 chương với 105 điều, giảm 1 chương và tăng 43 điều so với  luật hiện hành.

Luật đã bổ sung 01 chương (Kiểm ngư) nhằm thiết lập cơ sở pháp lý cao nhất cho tổ chức và hoạt động của Kiểm ngư Việt Nam; bỏ 2 chương về hợp tác quốc tế về hoạt động thủy sản và khen thưởng, xử lý vi phạm. Nội dung hợp tác về khai thác thủy sản tại nước ngoài, tàu cá nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt Nam, nhập khẩu tàu cá được thể hiện trong Chương Khai thác thủy sản; quy định về khen thưởng và xư lý vi phạm đã được quy định tại 1 số luật khác.

Luật khẳng định Kiểm ngư là lực lượng chuyên trách của Nhà nước, thực hiện chức năng bảo đảm thực thi pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản của Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Hệ thống Kiểm ngư bao gồm Kiểm ngư Trung ương và Kiểm ngư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển. Kiểm ngư tỉnh được tổ chức trên cơ sở yêu cầu bảo vệ nguồn lợi thủy sản và nguồn lực của địa phương.

Luật Quản lý nợ công có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018 gồm 10 chương, 63 điều quy định về hoạt động quản lý nợ công bao gồm huy động, sử dụng vốn vay, trả nợ và các nghiệp vụ quản lý nợ công.

Luật đã xác định rõ trách nhiệm, điều kiện vay và trả nợ của chính quyền địa phương, đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ với các luật có liên quan. Nhằm đảm bảo an toàn, bền vững nợ công, việc huy động vốn vay phải đảm bảo các chỉ tiêu an toàn nợ công và bố trí nguồn lực trả nợ đầy đủ, đúng hạn, các khoản vay mới chỉ được thực hiện sau khi đã đánh giá đầy đủ tác động đến quy mô nợ công, trong giới hạn các chỉ tiêu an toàn nợ công và khả năng trả nợ trong trung hạn.

Bên cạnh các quy định về quản lý rủi ro cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ, Luật còn quy định cụ thể về quản lý và xử lý rủi ro với nợ công, từ việc nhận diện rủi ro, phân loại rủi ro, các biện pháp phòng ngừa, xử lý khi xảy ra sự kiện ảnh hưởng đến nợ công.

Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 gồm 6 chương, 59 điều và 3 phụ lục.

Luật Quy hoạch có ý nghĩa rất to lớn đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, vì đây là cơ sở pháp lý thống nhất cho việc xây dựng các quy hoạch của thời kỳ 2021-2030.

Về khái niệm “quy hoạch” và phạm vi điều chỉnh của luật, Luật Quy hoạch xác định quy hoạch phải là việc việc sắp xếp, phân bổ không gian các hoạt động kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường. Luật điều chỉnh chung cho tất cả các loại quy hoạch trên phạm vi cả nước về lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia; trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch.

Luật Quy hoạch có các quy định cụ thể liên quan đến hệ thống quy hoạch và mối liên hệ giữa các loại quy hoạch; nguyên tắc chủ yếu trong hoạt động quy hoạch; nội dung quy hoạch; tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch; thẩm quyền quyết định và phê duyệt quy hoạch; trách nhiệm quản lý nhà nước và thông tin quy hoạch;…

Tại buổi họp báo, các phóng viên, đại diện cơ quan thông tấn, báo chí đặt nhiều câu hỏi và đã được các bộ, ngành, đơn vị chủ trì soạn thảo dự án luật trả lời, giải thích, làm rõ, tạo điều kiện cho công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đưa các bộ luật của Quốc hội vào cuộc sống.

Trần Nghị

[162]
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 6 Luật mới được Quốc hội thông quaLãnh đạo các bộ, ngành, đơn vị chủ trì soạn thảo các dự án luật cùng đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí đã tham gia họp báo. 6 luật công bố tại họp báo gồm có: Luật Lâm nghiệp Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng Luật
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Đó là dân vận
Kiểm soát quyền lực trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”
An Giang: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(19/01/2018 10:31)
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Nội vụ năm 2017
Chiều ngày 18/1/2018, tại Hà Nội, cơ quan Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017. Đồng chí  ...
Tin mới nhất

Kinh nghiệm phát huy vai trò quản lý phát triển xã hội của chính quyền cơ sở ở một số nước trên thế giới

Tổng Bí thư: Kiên quyết loại khỏi bộ máy những cán bộ hư hỏng, tham nhũng

Bài toán tài chính trong tinh giản biên chế

Nhân sự Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Quy định về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Phương pháp đánh giá công chức của Nhật Bản - kinh nghiệm đối với Việt Nam

Quảng Ninh: Đổi mới công tác dân vận, hướng về cơ sở

Tin xem nhiều

Đánh giá cán bộ, công chức

Đánh giá và sử dụng cán bộ trong tình hình hiện nay

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước

Cải cách nền hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2015

Làm gì để thực sự đổi mới đánh giá cán bộ?

Rèn luyện phương pháp, tác phong làm việc của người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Một số giải pháp nâng cao đạo đức công vụ

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.