21/07/2013 02:36
Cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013(*)

    Ngày 05/7/2013, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013. Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình đã có ý kiến chỉ đạo quan trọng về những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Nội vụ trong 6 tháng cuối năm 2013. Tạp chí Tổ chức nhà nước xin trích đăng kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị.

    “… 1. Về các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Đối với những đề án đã trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư: bám sát ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tổ chức thực hiện. Các đề án còn lại (ngoài 02 đề án được giao bổ sung năm 2013) theo Kết luận của Bộ trưởng phải hoàn thành trong tháng 6 năm 2013, yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

2. Về thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Nội vụ năm 2013

- Tập trung nghiên cứu và xây dựng có chất lượng, đúng tiến độ các Dự án luật, pháp lệnh được giao theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 và 2014 của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.

- Bám sát, hoàn thành tốt các nhiệm được giao theo Chương trình công tác năm 2013 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chương trình công tác của Bộ Nội vụ.

- Khẩn trương trình Bộ trưởng ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ. Đối với Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương: nghiên cứu tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để sớm hoàn thiện dự thảo Quyết định, báo cáo Bộ trưởng xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ quán triệt nội dung Kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, xác định những nội dung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ công tác của đơn vị mình để đề xuất, báo cáo Bộ trưởng. Văn phòng Bộ theo dõi, tổng hợp đưa vào chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2013 của Bộ.

3. Về tổ chức bộ máy, biên chế

- Tiếp tục bám sát việc ban hành các nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ.

- Hoàn thiện để trình Chính phủ Đề án tinh giản biên chế.

- Khẩn trương triển khai xây dựng Nghị định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

- Phối hợp với Văn phòng Chính phủ trong việc trình Chính phủ ban hành nghị định thay thế Nghị định số 13/2008/NĐ-CP và Nghị định số 14/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ theo hướng Bộ đa ngành, đa lĩnh vực để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước trong giai đoạn mới.

4. Về quản lý cán bộ, công chức, viên chức

- Triển khai Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; khẩn trương triển khai xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng, đánh giá đội ngũ công chức, viên chức.

­5. Về tổ chức chính quyền địa phương

- Tham mưu để triển khai Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Hội nghị Trung ương 7 khoá XI về những vấn đề liên quan đến chính quyền địa phương.

- Khẩn trương triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục rà soát các quy định hiện hành về phân cấp Trung ương và địa phương trên các lĩnh vực để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn theo hướng tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tính chủ động của chính quyền địa phương các cấp, bảo đảm  khoa học và có hệ thống.

6. Về cải cách hành chính

- Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 30c/NQ-CP, Nghị quyết số 76/NQ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP; Chỉ thị 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

- Công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính; hướng dẫn triển khai nhân rộng cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong Bộ, đặc biệt trong công tác điều hành, phối hợp giữa các tổ chức, đơn vị trong Bộ.

- Chuẩn bị các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2013 và triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ để phục vụ Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức và công tác cải cách hành chính (tổ chức trong tháng 7/2013).

7. Về chính sách tiền lương

- Triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2013 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.

-  Xây dựng, ban hành thông tư hướng dẫn về nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và các thông tư hướng dẫn Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

8. Về hội và các tổ chức phi chính phủ

- Tiếp tục tăng cường, tập trung công tác quản lý nhà nước đối với hội và các tổ chức phi chính phủ: hoàn thiện thể chế về công tác hội, tổ chức phi chính phủ, tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức hội, quỹ, bảo đảm đúng Hiến pháp, đúng pháp luật.

9. Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

- Tiếp tục triển khai Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức và Quyết định số 1374/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015.

- Xây dựng, biên soạn hệ thống chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và tổ chức thí điểm xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm và theo nhu cầu công việc.

- Tiếp tục triển khai Quyết định số 294/QĐ-BNV về Kế hoạch triển khai đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã giai đoạn 2012-2015 và Quyết định phê duyệt Kế hoạch chi tiết tổ chức các khóa bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ngoài năm 2013.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 312/QĐ-BNV của Bộ trưởng phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2013; Đề án đào tạo, bồi dưỡng cho công chức Bộ Nội vụ theo vị trí việc làm cho công chức, viên chức làm công tác tổ chức, cán bộ ngành Nội vụ.

- Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc Bộ tổ chức tốt công tác giảng dạy theo kế hoạch năm 2013, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo theo chương trình đã được duyệt.

10. Công tác quản lý nhà nước về thanh niên

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tại 62 huyện nghèo; báo cáo cấp có thẩm quyền kết quả bước một của Dự án để xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

- Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi; chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, các nhà khoa học trẻ.

11. Lĩnh vực quản lý nhà nước về thi đua - khen thưởng

-  Tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội về Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua - Khen thưởng theo đúng tiến độ đã đề ra.

- Triển khai xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định mẫu Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Bằng Huân chương, Bằng Huy chương, Cờ Thi đua, Bằng khen, Giấy khen.

- Đôn đốc các bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương và địa phương đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành nhiệm vụ chính trị; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng.

12. Lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo

- Tiếp tục triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc làm việc với Bộ Nội vụ về tình hình tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

- Bám sát việc trình Ban cán sự Đảng Chính phủ Đề án tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tôn giáo các cấp để trình Bộ Chính trị bảo đảm chất lượng, tiến độ.

- Tập trung giải quyết tốt các vấn đề phức tạp trong tôn giáo và an ninh tôn giáo.

13. Công tác quản lý nhà nước về văn thư và lưu trữ

Triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 11/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác sưu tầm, thẩm định, công bố, sử dụng tài liệu, bản đồ, ấn phẩm và khen thưởng đối với các cá nhân, tổ chức đã sưu tầm và hiến tặng tài liệu liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

14. Một số nhiệm vụ khác

Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra trong các hoạt động công vụ; công tác bình đẳng giới và cán bộ nữ. Thực hiện có hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế về lĩnh vực công vụ, công chức và cải cách hành chính nhà nước. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thông tin, nghiên cứu khoa học và ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu khoa học, công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Bộ.

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ cần chủ động, sẵn sàng tiếp nhận và triển khai kịp thời các nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao.

15. Về công tác nội bộ

- Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức kết hợp với việc đẩy mạnh việc tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt trong công tác tổ chức bộ máy, quy hoạch cán bộ và xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng quy hoạch và đào tạo cán bộ theo quy hoạch; từng bước triển khai kiện toàn tổ chức, chức danh quản lý bảo đảm đúng tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

- Triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; nghiêm túc thực hiện các quy định, quy chế làm việc của Bộ; đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng... ».

 

(*) Đầu đề do Tạp chí Tổ chức nhà nước đặt.

[3824]
Cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013(*)“… 1. Về các đ ề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đối với những đề án đã trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư: bám sát ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tổ chức thực hiện. Các đề án còn lại (ngoài 02 đề án được giao bổ sung năm 2013) theo Kết
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế
Quản lý viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ theo Luật Viên chức năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành
Bình Định: Tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(17/09/2018 02:57)
Bộ Nội vụ khai giảng Lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ
Thực hiện Quyết định số 1901/QĐ- BNV ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, sáng ngày 17/9/2018, tại Học viện Hành chính  ...
Tin mới nhất

Kiên Giang: Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về lợi ích của việc xây dựng chính quyền điện tử

Lạng Sơn: Nỗ lực nâng chỉ số ICT

Nhận diện hành vi gây rối, chống phá ở nước ta hiện nay và những giải pháp phòng, chống

Quý III/2018, Lâm Đồng giảm 23 đơn vị sự nghiệp công lập

Đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với CBCCVC

Nguyên tắc kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh với vị trí việc làm trong quản lý cán bộ, công chức ở nước ta

Nghệ An: Lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng tại bộ phận một cửa

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.