21/06/2013 01:44
Cải cách hành chính - động lực thu hút đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh

        Trong những năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã tích cực thực hiện đồng bộ việc cải cách hành chính theo hướng một cửa, một cửa liên thông hiện đại để bộ máy hành chính hoạt động hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn và tiết kiệm nhất. Những kết quả tích cực trong cải cách hành chính đã thu hút đầu tư, nhất là đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào tỉnh Bắc Ninh luôn đứng tốp đầu cả nước. 

        Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Bắc Ninh tăng liên tục nhiều năm (từ vị trí thứ 20 năm 2007 đến 2011 lên thứ 2 toàn quốc). Vốn đầu tư nước ngoài đang là động lực chính giúp tỉnh Bắc Ninh hướng tới mục tiêu đến 2015 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp.        

       Nét nổi bật tại Bắc Ninh là đã tiến hành quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xác định các khu, các cụm công nghiệp để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi nhằm thu hút các nhà đầu tư như: công khai, minh bạch môi trường đầu tư; đơn giản hóa các thủ tục đầu tư; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư; không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh… Năm 2007, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh là đơn vị đầu tiên trong cả nước triển khai áp dụng cơ chế một cửa liên thông trong việc cấp giấy chứng nhận về đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số thuế, đăng ký mẫu dấu. Đến năm 2010, cơ chế một cửa tại Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh tiếp tục thực hiện đối với các lĩnh vực thẩm định dự án có nguồn vốn ngân sách nhà nước, lĩnh vực đấu thầu và cấp giấy chứng nhận đầu tư. Kể từ khi áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông các hồ sơ công việc của tổ chức và công dân đều được xem xét giải quyết kịp thời, chính xác, thủ tục hành chính và thời gian giải quyết công việc nhanh gọn. Thời gian giải quyết đăng ký kinh doanh, cấp mã số thuế, con dấu và các công việc có liên quan được rút ngắn còn không quá 7 ngày; số lần tổ chức và công dân đi lại tới cơ quan hành chính giảm còn không quá 3 lần; thủ tục hành chính giảm còn 9 bước… Đặc biệt, trước đây tổ chức, công dân có yêu cầu giải quyết công việc phải tới ít nhất là 3 cơ quan, thì nay chỉ còn phải đến 1 nơi duy nhất là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thông qua xúc tiến đầu tư và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, từ năm 1997 đến tháng 11/2012 tỉnh Bắc Ninh đã thu hút được trên 400 đơn vị FDI trong đó 373 dự án FDI, còn hoạt động, với tổng vốn đầu tư đăng ký: 4.229,58 triệu USD; diện tích đất của các doanh nghiệp FDI là: 479 ha (không tính diện tích của các dự án đầu tư hạ tầng), suất đầu tư trung bình 11,88 triệu USD/ha.

Kết quả thu hút đầu tư đến hết năm 2012

Địa bàn:

Năm 2012

Lũy kế từ năm 1997 đến hết

tháng 12/2012

Số dự án cấp mới

Số dự án điều chỉnh

Vốn đầu tư đăng ký (triệu USD)

Số dự án

Vốn đầu tư đăng ký (triệu USD)

Vốn đầu tư trung bình/1 dự án (triệu USD)

Trong KCN

41

18

1031,05

300

4.211,54

14,04

Ngoài KCN

08

13

65,34

73

218,04

2,99

Tổng:

49

31

329,54

373

4.229,58

11,88

 Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

 Đến nay, khoảng 20 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án FDI đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh, trong đó: Hàn Quốc có 100 dự án, vốn đầu tư đăng ký 1.077 triệu USD (chiếm 30% tổng vốn đăng ký FDI toàn tỉnh); Nhật Bản có 52 dự án, vốn đầu tư 638 triệu USD (chiếm 18% tổng vốn FDI toàn tỉnh); Đài Loan 28 dự án, vốn đầu tư đăng ký 543 triệu USD. Một số tập đoàn lớn đầu tư tại tỉnh như: Canon, Samsung, Honhai… Các dự án FDI đầu tư vào tỉnh chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp điện tử với vốn đăng ký 1.449 triệu USD, chiếm 40,9% tổng vốn FDI toàn tỉnh. Các dự án có vốn đầu tư lớn như: Samsung 670 triệu USD, Canon 130 triệu USD… Vốn đầu tư thực hiện của các dự án FDI đến hết tháng 11/2012 đạt 2.120 triệu USD (50,1% vốn đầu tư đăng ký).

Trong những năm qua, khu vực kinh tế đầu tư nước ngoài của tỉnh Bắc Ninh đã khẳng định vị trí của mình và trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đầu tư nước ngoài FDI trong thời gian qua đã đóng góp đáng kể vào tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh Bắc Ninh. Tỷ lệ đóng góp của khu vực FDI trong GDP toàn tỉnh tăng dần qua các năm: năm 2001 là 7,7%; năm 2006 tăng lên 9,7%; năm 2010 đạt 28,2%; năm 2011 đạt 33,9%. Khu vực kinh tế có vốn FDI cũng góp phần vào chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất của tỉnh. Giá trị sản xuất công nghiệp khu vực FDI giai đoạn 2001-2005 đạt 5.184 tỷ đồng (giá cố định), chiếm 23,6% và giai đoạn 2006-2010 đạt 43.681 tỷ đồng, chiếm 46,2% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Giá trị sản xuất khu vực FDI tăng với tốc độ nhanh qua các năm: Năm 2001 đạt 842 tỷ đồng (giá cố định), năm 2005 đạt 1.462 tỷ đồng, năm 2010 đạt 22.859 tỷ đồng, năm 2011 đạt 32.004 tỷ đồng, năm 2012 ước đạt trên 49.000 tỷ đồng, chiếm 80% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh.

Xuất khẩu của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh,  thúc đẩy gia tăng tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Bắc Ninh. Giai đoạn 2001-2005, kim ngạch xuất khẩu khu vực FDI đạt 54,85 triệu USD, chiếm 18,9% kim ngạch xuất khẩu của cả tỉnh; giai đoạn 2006-2010 đạt 2.281 triệu USD, chiếm 51,67%; năm 2011 đạt 2.761 triệu USD, chiếm 97,7%; năm 2012 đạt trên 12.800 triệu USD chiếm 99,2%. Tỷ lệ kim ngạch xuất khẩu của khu vực FDI trong kim ngạch xuất khẩu của cả tỉnh đã tăng với tốc độ cao, từ  0,2% vào năm 2001 lên 38,4% vào năm 2005, năm 2010 đạt 66,8% (với giá trị xuất khẩu đạt 1.602 triệu USD, chủ yếu trong lĩnh vực điện tử) và đến 2012 là 99,2%.

Đầu tư nước ngoài của tỉnh Bắc Ninh đóng góp ngày càng lớn vào nguồn thu ngân sách của tỉnh. Nộp ngân sách của khu vực đầu tư nước ngoài đạt 259 tỷ đồng thời kỳ 2001-2005, chiếm 8% tổng thu ngân sách toàn tỉnh; giai đoạn 2006-2010 đạt 1.565 tỷ đồng, chiếm 10,7%. Số nộp ngân sách khu vực FDI tăng nhanh qua từng năm: Năm 2001 là 47,03 tỷ đồng, năm 2006 tăng lên 150 tỷ đồng và năm 2010 đạt 521 tỷ đồng. Đồng thời, đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động: năm 2006 đã tạo việc làm cho 7.699 người lao động, chiếm 12%; năm 2010 tăng lên 36.800 người, chiếm 30,9% tổng số lao động trong các doanh nghiệp toàn tỉnh.

Một số giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của tỉnh Bắc Ninh

Để hoạt động đầu tư nước ngoài tiếp tục phát huy hiệu quả đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phương hướng thu hút FDI giai đoạn 2011-2015 là tăng chất lượng, hiệu quả và đảm bảo môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với định hướng phát triển bền vững, có sự cam kết về chuyển giao công nghệ thích hợp với từng ngành, từng dự án, cam kết về điều kiện tiền lương cho người lao động, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách địa phương, phát triển đội ngũ lao động có kỹ năng cao. Ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, công nghệ sạch ít gây ô nhiễm môi trường, tạo ra giá trị gia tăng sản phẩm lớn, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên hướng tới phát triển bền vững. Các ngành khuyến khích đầu tư gồm: công nghệ thông tin, điện tử, vi điện tử, công nghệ sinh học, du lịch, y tế, giáo dục - đào tạo, dịch vụ giải trí… Thu hút các dự án FDI gắn với nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ theo hướng bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Khuyến khích thu hút vào ngành công nghiệp phụ trợ nhằm giảm chi phí đầu vào về nguyên - phụ liệu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm sản xuất trong nước.

Mục tiêu cơ bản trong giai đoạn 2011-2015 đối với khu vực FDI như sau: thu hút hàng năm được khoảng 40-50 dự án với vốn đầu tư khoảng 500 triệu USD; xuất khẩu bình quân đạt 13 tỷ  USD/năm, chiếm khoảng 95% tổng kim ngạch xuất khẩu. Giá trị sản xuất công nghiệp bình quân hàng năm 16 tỷ triệu USD, chiếm khoảng 60% tổng giá trị sản xuất công nghiệp. Nộp ngân sách bình quân hàng năm 1.500 tỷ đồng, chiếm khoảng 20% tổng thu ngân sách toàn tỉnh.

Để thực hiện được phương hướng và mục tiêu thu hút FDI giai đoạn 2011-2015 tỉnh Bắc Ninh cần thực hiện một số giải pháp như sau:

Thứ nhất, thường xuyên tổ chức gặp mặt các nhà đầu tư và đại diện các tổ chức quốc tế đang hoạt động, công tác trên địa bàn toàn quốc. Có danh mục các dự án cần thu hút, các chính sách ưu đãi của tỉnh; công bố quy hoạch thu hút đầu tư vào các lĩnh vực mà tỉnh Bắc Ninh có thế mạnh, tiềm năng về tài nguyên, lao động để các nhà đầu tư có cơ hội lựa chọn. Trong công tác xúc tiến, thu hút đầu tư theo hướng hiệu quả và tạo điều kiện phát triển bền vững: tập trung vào các thị trường lớn, tiềm năng như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản; tập trung thu hút các dự án có vốn đầu tư lớn, sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng cao… Thúc đẩy việc phát triển các khu công nghiệp chuyên ngành, tạo lập ngành công nghiệp mũi nhọn (điện tử, viễn thông) và công nghiệp hỗ trợ.

Thứ hai, nâng cao chất lượng dịch vụ công, thực hiện hiệu quả "cơ chế một cửa". Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối tham mưu cho Uy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ vướng mắc; thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện những khó khăn của các doanh nghiệp, bảo đảm cho công tác sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phát triển ổn định. Đối với các dự án không có điều kiện thực hiện, kiên quyết thu hồi hoặc tạo điều kiện chuyển đổi.

 Thứ ba, có chính sách đúng đắn trong xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp để kịp thời thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hoàn thiện đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Bắc Ninh đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 nhằm phát triển đồng bộ, hiệu quả và bền vững giữa đầu tư, xây dựng các khu công nghiệp trên địa bàn và các quy hoạch chuyên ngành khác; tham gia vào việc phân bố, điều chỉnh lại không gian kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo sự phát triển hài hoà giữa các khu vực làm cơ sở để Bắc Ninh hội nhập và phát triển bền vững. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước về đầu tư trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đặc biệt chú trọng tới công tác tổ chức thực hiện các chính sách mới. Khẩn trương đào tạo nâng cao chất lượng và thu hút cán bộ có năng lực làm công tác thu hút đầu tư. Quan tâm nâng cao chất lượng các trường dạy nghề, trường công nhân kỹ thuật, thu hút đào tựo lực lượng lao động trẻ ở khu vực nông thôn với số lượng lớn để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu lao động cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Thứ tư, chăm lo đời sống cho người lao động, tạo môi trường làm việc hiệu quả, có phương pháp hợp lý khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ hạ tầng các khu công nghiệp gắn với các công trình phúc lợi xã hội: nhà ở cho người lao động, trường học, công viên, chợ, nhà trẻ, trung tâm văn hoá thể thao, cơ sở chăm sóc sức khoẻ cho người lao động, nhằm đảm bảo cho các khu công nghiệp phát triển bền vững, góp phần cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp.

Chú trọng công tác bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp. Đổi mới và nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo và hoạt động sau thẩm định, tăng cường giám sát quá trình triển khai thực hiện của các doanh nghiệp ngay từ khi xây dựng. Đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng và các doanh nghiệp thứ cấp thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường.

   Tài liệu tham khảo:

1. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, tr.29.

2. Báo cáo thường niên về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI do     Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố.

3. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh 2015-2020 và tầm nhìn đến 2030;

4. Số liệu thống kê thời kỳ 1997-2012.

ThS. Khổng Văn Thắng Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh
[4793]
Cải cách hành chính - động lực thu hút đầu tư tại tỉnh Bắc NinhChỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Bắc Ninh tăng liên tục nhiều năm (từ vị trí thứ 20 năm 2007 đến 2011 lên thứ 2 toàn quốc). Vốn đầu tư nước ngoài đang là động lực chính giúp tỉnh Bắc Ninh hướng tới mục tiêu đến 2015 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp.
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Nguyên tắc kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh với vị trí việc làm trong quản lý cán bộ, công chức ở nước ta
Nghệ An: Lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng tại bộ phận một cửa
Hà Nội triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(17/09/2018 02:57)
Bộ Nội vụ khai giảng Lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ
Thực hiện Quyết định số 1901/QĐ- BNV ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, sáng ngày 17/9/2018, tại Học viện Hành chính  ...
Tin mới nhất

Đắk Nông: Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng tiện lợi, hiệu quả

TPHCM: Nỗ lực cải cách hành chính để phục vụ người dân tốt hơn

Góp phần xây dựng cách nhìn biện chứng trong công tác quản lý khi thực hiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Thí điểm hợp nhất 3 Văn phòng ở 10 tỉnh, thành phố

Đã phát hiện 437 vụ/665 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng

Bộ Nội vụ khai giảng Lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ

Bộ Nội vụ kiến nghị Vĩnh Long thu hồi các quyết định về công tác cán bộ không đúng

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.