21/05/2013 10:14
Hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân Tỉnh Quảng Ngãi - Thực trạng và giải pháp

      Quảng Ngãi là tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ, diện tích tự nhiên 5.137 km2, dân số 1.225.000 người, 14 đơn vị hành chính gồm 06 huyện đồng bằng: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ; 06 huyện miền núi: Tây Trà, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Minh Long, Ba Tơ; 01 huyện đảo Lý Sơn  và thành phố Quảng Ngãi.

      Nhiệm kỳ 2011-2016, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ngãi có 55 đại biểu, tổ chức thành 4 ban gồm Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế và Ban Dân tộc.     

      1. Thực trạng hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Quảng Ngãi

Thời gian qua, thông qua các hình thức hoạt động HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện có hiệu quả quyền giám sát của mình. Nội dung giám sát tập trung vào một số lĩnh vực công tác như: việc thực hiện các nghị quyết của HĐND; công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; việc thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; tình hình quản lý, sử dụng đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thu chi ngân sách; công tác quản lý của ngành giáo dục, y tế, văn hóa; công tác xã hội hóa dịch vụ công; phòng chống tội phạm, xét xử thi hành án của các cơ quan tư pháp; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân...

Về giám sát của HĐND tại các kỳ họp: để HĐND thực hiện quyền giám sát tại kỳ họp; Thường trực HĐND tỉnh chủ động phối hợp với Uy ban nhân dân (UBND), Uy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) cùng cấp, các ban của HĐND thống nhất dự kiến nội dung, chương trình trước kỳ họp từ 35 đến 40 ngày. Các cơ quan có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo, đề án trình tại kỳ họp; Thường trực HĐND phân công các ban của HĐND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và chuẩn bị báo cáo thẩm tra về những lĩnh vực được trình tại kỳ họp.

c đại biểu chủ động nghiên cứu văn bản tài liệu, tích cực tham gia ý kiến thảo luận về những nội dung đưa ra tại kỳ họp, nhất là việc tham gia xây dựng nghị quyết kỳ họp, thể hiện được trí tuệ tập thể của đại biểu HĐND trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh, giải quyết các yêu cầu bức xúc của nhân dân địa phương.

Chất lượng phiên chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND tỉnh từng bước được nâng lên và được truyền hình trực tiếp, thu hút sự quan tâm của cử tri. Nội dung chất vấn của đại biểu HĐND tập trung chủ yếu vào những vấn đề bức xúc được cử tri và dư luận xã hội quan tâm như: ô nhiễm môi trường, nạn phá rừng, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định canh, định cư, chống tham nhũng, việc tuân thủ pháp luật, việc thực hiện các chương trình, dự án... Nhiều đại biểu có phương pháp thu thập thông tin khoa học, nắm được bản chất vấn đề, có kỹ năng đặt câu hỏi nên chất vấn sát với những vấn đề bức xúc của địa phương. UBND và các ngành đều chuẩn bị văn bản trả lời nghiêm túc tại kỳ họp. Cuối phiên họp chất vấn, Chủ tọa kỳ họp đề nghị UBND, các cơ quan, tổ chức nghiêm túc thực hiện và yêu cầu các đại biểu HĐND theo dõi, giám sát việc thực hiện lời hứa của người trả lời chất vấn.

Đại biểu HĐND tỉnh tham gia tương đối đầy đủ các kỳ họp HĐND tỉnh và kỳ họp HĐND các địa phương nơi đại biểu ứng cử. Thông qua việc tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp HĐND, vận động cử tri thực hiện nghị quyết HĐND, đồng thời lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri làm cơ sở để HĐND bàn bạc và quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng ở địa phương, giúp HĐND nâng cao chất lượng và hiệu quả các mặt hoạt động.

Về hoạt động giám sát của Thường trực HĐND và các ban của HĐND: Trên cơ sở chương trình giám sát hàng năm của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND phối hợp với các ban xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát trong năm; quyết định thành lập đoàn giám sát, gửi yêu cầu cho các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu sự giám sát để chuẩn bị báo cáo. Đối với các nội dung quan trọng, phức tạp, Thường trực chủ trì, phối hợp với các ban liên quan thực hiện; liên quan đến nhiều ban thì Thường trực phân công phối hợp thực hiện. Khi triển khai giám sát tại địa bàn cấp huyện, đoàn giám sát mời Thường trực, các ban HĐND cấp huyện và tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện tham gia phối hợp. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức chịu sự giám sát của HĐND chấp hành quyết định giám sát một cách nghiêm túc và có tinh thần hợp tác làm việc với đoàn.

Trong năm 2012, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát có hiệu quả việc quản lý và sử dụng nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi. Trên cơ sở các báo cáo của Sở Xây dựng, UBND thành phố, công ty Cổ phần Môi trường đô thị và kết quả khảo sát 82 căn/ngôi nhà trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, Thường trực HĐND tỉnh đã phát hiện các sai phạm trong việc quản lý, sử dụng nhà thuộc sở hữu của Nhà nước, từ đó kịp thời kiến nghị các cơ quan chức năng xác định chính xác số lượng, tổng quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là ở thành phố Quảng Ngãi. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan chức năng có biện pháp giải quyết các sai phạm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân của các sở, ngành, địa phương có liên quan; kiến nghị nghiêm túc xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong những năm qua, HĐND tỉnh đã phát huy tốt vai trò giám sát, phát hiện nhiều sai sót của các tổ chức, cơ quan, đơn vị và kịp thời yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp chấn chỉnh kịp thời hoặc tổ chức kiểm tra, thanh tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Thường trực HĐND chỉ đạo việc theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát, do vậy các kiến nghị sau giám sát của HĐND được các cơ quan, tổ chức thực hiện nghiêm túc, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Tuy nhiên, hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Quảng Ngãi còn một số hạn chế sau:

Mặc dù trước kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh chỉ đạo phân công cụ thể việc chuẩn bị báo cáo, nhưng một số cơ quan vẫn chưa thực hiện đúng yêu cầu về thời gian và chất lượng; phần lớn các đề án, dự thảo nghị quyết gửi đến sát ngày khai mạc nên chỉ có thể hoàn thành báo cáo thẩm tra, không kịp gi trước cho đại biểu nghiên cứu. Trong mỗi kỳ họp rất nhiều nội dung cần phải được thông qua; trong khi đa số đại biểu HĐND tỉnh là kiêm nhiệm, thời gian dành cho hoạt động của đại biểu không nhiều, thời gian để, đại biểu nghiên cứu trước các văn bản trình HĐND rất ít nên hầu hết đại biểu chỉ mới tiếp cận một lần duy nhất là nghe trình bày tại hội trường. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giám sát tại kỳ họp.

Một số đại biểu HĐND tỉnh không nắm được đầy đủ thông tin về tình hình của địa phương cũng như tâm tư, nguyện vọng của nhân dân nên ít tham gia thảo luận và phát biểu ý kiến, ít hoặc không thực hiện quyền chất vấn; ý kiến của một số đại biểu chưa tập trung vào những vấn đề trọng tâm, chưa nêu được các giải pháp thiết thực. Trả lời chất vấn còn né tránh trách nhiệm, chưa dám nhìn thẳng vào sự thật, đổ lỗi cho khách quan nhiều hơn là nhận trách nhiệm; giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém, chưa cụ thể, thiếu định lượng do vậy khó kiểm tra, đánh giá kết quả. Một số tổ đại biểu sinh hoạt chưa đều, nội dung còn hạn chế, chưa nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân địa phương nơi ứng cử để phản ánh tại kỳ họp, chưa tham gia nhiều vào  hoạt động của các ban.  Công tác giám sát chưa đều, chủ yếu do Thường trực HĐND và các ban của HĐND tỉnh tiến hành; việc tham gia hoạt động giám sát của các đại biểu HĐND còn hạn chế, chủ yếu mới giám sát tại kỳ họp.

Một số vấn đề tiêu cực trong quản lý kinh tế, đầu tư xây dựng cơ bản gây bức xúc trong cử tri và dư luận xã hội chưa được HĐND tỉnh kịp thời tổ chức đoàn giám sát; chưa xem xét toàn diện, sâu sắc đối với một số báo cáo của các cơ quan nhà nước; nhiều kiến nghị giám sát chưa cụ thể, chưa xác định rõ trách nhiệm của các chủ thể liên quan sau giám sát. Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát có lúc chưa thật quyết liệt. Hoạt động giám sát công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và HĐND các cấp huyện, xã chưa được tiến hành thường xuyên. Do chế tài xử lý các kiến nghị giám sát chưa rõ ràng và đủ mạnh nên chủ yếu nhắc nhở là chính, từ đó làm giảm hiệu lực giám sát của HĐND các cấp. Một số cơ quan, đơn vị được giám sát chưa tôn trọng và chấp hành nghiêm các kiến nghị của HĐND.

2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Quảng Ngãi

Một là, nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng về vai trò, vị trí của HĐND, về tầm quan trọng của hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, trên cơ sở đó tăng cường, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với tổ chức và hoạt động của HĐND. Cấp ủy đảng lãnh đạo công tác hiệp thương, lựa chọn giới thiệu những đại biểu đủ năng lực, trình độ để thực hiện nhiệm vụ đại biểu theo luật định, đặc biệt chú trọng việc quy hoạch, đào tạo, bố trí đại biểu có năng lực đảm nhiệm các chức danh trưởng, phó các ban HĐND tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ.

Cấp ủy đảng, lãnh đạo HĐND tỉnh thông qua việc định hướng nội dung hoạt động trong từng thời gian cụ thể, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện của HĐND tỉnh, nhất là việc cụ thể hóa các chủ trương của cấp ủy thành nghị quyết của HĐND cùng cấp; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kiến nghị sau giám sát của HĐND; sử dụng kết quả giám sát của HĐND để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện công tác cán bộ tại địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TU của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với HĐND các cấp” nhằm đánh giá, chấn chỉnh việc tổ chức thực hiện; tiếp tục nâng cao nhận thức của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương về vị trí, vai trò của HĐND; nâng cao trách nhiệm của đại biểu HĐND, nhất là đảng viên là đại biểu trong thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu của dân đã được pháp luật quy định.

Hai là, hoàn thiện các quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh.

Đề nghị Quốc hội nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 theo hướng cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của HĐND, Thường trực, các ban và đại biểu HĐND tỉnh; đồng thời tăng số lượng đại biểu chuyên trách nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Thường trực, các ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND.

Sớm ban hành Luật Giám sát của HĐND và các văn bản pháp luật có liên quan, tạo cơ sở pháp lý quy định cụ thể trình tự, thủ tục, nhiệm vụ, quyền hạn và chế tài xử lý đối với các cơ quan, đơn vị vi phạm hay chậm giải quyết kiến nghị sau giám sát cũng như những cam kết khi trả lời chất vấn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả giám sát của HĐND.

 Ba là, đổi mới hoạt động giám sát của HĐND tỉnh.

 Cải tiến công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp, quy định rõ thời hạn các dự thảo báo cáo, đề án, nghị quyết phải chuyển đến cho Thường trực HĐND; các ban HĐND tiến hành thẩm tra các báo cáo với những phân tích, đánh giá và thể hiện rõ chính kiến; những văn bản nào chậm, chưa được thẩm tra dứt khoát không trình ra kỳ họp.

Nâng cao chất lượng thảo luận tại các phiên họp toàn thể. Tăng cường quyền chất vấn của đại biểu, hạn chế những chất vấn mang tính kiến nghị, thông tin và sự việc không rõ; những người bị chất vấn phải trả lời rõ ràng, cụ thể, có tính thuyết phục, không vòng vo, né tránh.

Xác định đúng nội dung giám sát, chọn đúng việc, sử dụng các công cụ thích hợp theo chức năng, vai trò của HĐND; lựa chọn những vấn đề bức xúc mà đa số cử tri quan tâm, cụ thể là những chương trình, dự án có ảnh hưởng đến quyền lợi của nhân dân, các vấn đề liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước. Cần chuẩn bị kỹ thành phần đoàn giám sát, thời điểm tiến hành giám sát...; dành thời gian để trực tiếp nghe ý kiến cử tri phản ánh về những lĩnh vực đang tiến hành giám sát. Quan trọng là huy động được tất cả đại biểu tham gia hoạt động giám sát, khắc phục tình trạng phó thác nhiệm vụ giám sát cho một vài đại biểu được coi là “có kiến thức chuyên môn” trong một lĩnh vực cụ thể.

Tăng cường phối hợp giữa hoạt động giám sát của HĐND tỉnh với giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, UBMTTQ và một số cơ quan liên quan; phối hợp giữa Thường trực với các ban HĐND và giữa các ban HĐND với nhau trong quá trình thực hiện các hoạt động giám sát theo chuyên đề nhằm đạt kết quả toàn diện.

Bốn là, nâng cao chất lượng đại biểu HĐND tỉnh.

Đại biểu HĐND là nhân tố quyết định đến chất lượng hoạt động của HĐND nói chung và chất lượng, hiệu quả giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Muốn nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND trước hết phải chú ý đến cơ cấu và chất lượng của đại biểu. Cần tăng số lượng đại biểu từ các ban của Đảng, giảm đại biểu thuộc các cơ quan quản lý nhà nước, qua đó hạn chế tình trạng đại biểu là người “vừa đá bóng, vừa thổi còi”, làm cho chức năng giám sát của HĐND bị hạn chế. Có kế hoạch bồi dưỡng đại biểu HĐND tỉnh về kỹ năng giám sát, kỹ năng chất vấn và đối thoại, phương pháp hoạt động khi trúng cử và trong suốt nhiệm kỳ của HĐND, bảo đảm các đại biểu có đủ tâm, đủ tài, đủ tầm để nhận biết cái đúng và đề ra các kiến nghị, biện pháp cần thiết khắc phục những hiện tượng tiêu cực, trái pháp luật.

Năm là, tăng cường mối quan hệ giữa HĐND với UBND, UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân cùng cấp; xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội và Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh. Theo đó, mỗi cơ quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mình, đồng thời thực hiện đầy đủ những nội dung phối hợp với các cơ quan khác nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND, giám sát, xây dựng pháp luật, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn tỉnh.

Sáu là, bảo đảm điều kiện hoạt động của HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh.

Tăng số lượng biên chế cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đủ mạnh và tạo điều kiện nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ tham mưu, phục vụ; đồng thời bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, kinh phí hoạt động, phương tiện đi lại phục vụ tốt các hoạt động của HĐND nói chung và hoạt động giám sát của HĐND tỉnh nói riêng.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn hoạt động của HĐND; tổ chức các lớp bồi dưỡng, các hội thảo, hội nghị để nâng cao kỹ năng, trao đổi kinh nghiệm hoạt động của đại biểu HĐND. Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội tăng cường mối quan hệ phối hợp hoạt động với HĐND tỉnh, nhất là trong lĩnh vực giám sát.

Chính phủ cần sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ sử dụng kinh phí của HĐND các cấp phù hợp với hoạt động đặc thù của HĐND như tổ chức kỳ họp, hoạt động giám sát và tiếp xúc cử tri; hướng dẫn thực hiện chế độ kiêm nhiệm đối với các chức danh trong HĐND không phải là cấp trưởng ban, chế độ khen thưởng đối với các tổ chức và đại biểu HĐND.

Lữ Thị Hạnh Huyền Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Ngãi
[4420]
Hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân Tỉnh Quảng Ngãi - Thực trạng và giải phápNhiệm kỳ 2011-2016, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ngãi có 55 đại biểu, tổ chức thành 4 ban gồm Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế và Ban Dân tộc.                     1. Thực trạng hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Quảng
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Nguyên tắc kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh với vị trí việc làm trong quản lý cán bộ, công chức ở nước ta
Nghệ An: Lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng tại bộ phận một cửa
Hà Nội triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(17/09/2018 02:57)
Bộ Nội vụ khai giảng Lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ
Thực hiện Quyết định số 1901/QĐ- BNV ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, sáng ngày 17/9/2018, tại Học viện Hành chính  ...
Tin mới nhất

Đắk Nông: Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng tiện lợi, hiệu quả

TPHCM: Nỗ lực cải cách hành chính để phục vụ người dân tốt hơn

Góp phần xây dựng cách nhìn biện chứng trong công tác quản lý khi thực hiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Thí điểm hợp nhất 3 Văn phòng ở 10 tỉnh, thành phố

Đã phát hiện 437 vụ/665 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng

Bộ Nội vụ khai giảng Lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ

Bộ Nội vụ kiến nghị Vĩnh Long thu hồi các quyết định về công tác cán bộ không đúng

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.