19/10/2018 02:47
Bắc Ninh nỗ lực thực hiện mục tiêu bình đẳng giới

Bắc Ninh là một trong những địa phương dẫn đầu trong cả nước về tốc độ đô thị hoá, cũng như phát triển công nghiệp. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh ổn định, kinh tế tăng trưởng bền vững. Đi đôi với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hoá xã hội cũng có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, nhiều chính sách đặc thù của tỉnh đã được ban hành, chính sách an sinh xã hội được quan tâm, trong đó có những chính sách cho phụ nữ và trẻ em là mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện, triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới.

Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh trao tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong triển khai, thi hành Luật Bình đẳng giới

Luật Bình đẳng giới chính thức được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2006 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007 là căn cứ pháp lý quan trọng nhằm đưa vấn đề giới vào quá trình hoạch định và thực thi chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và Bắc Ninh nói riêng; cùng với sự tăng trưởng kinh tế - xã hội, công tác bình đẳng giới của tỉnh luôn được quan tâm đầu tư tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ của các cấp ủy đảng và chính quyền trong công tác cán bộ nữ, khuyến khích chị em tham gia các hoạt động xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thể hiện ở những lĩnh vực, cụ thể sau:

Một là, bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.

Tỉnh đã thể hiện rõ quyết tâm tăng cường các hoạt động có sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị. Thực hiện kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh và chỉ đạo thành lập, kiện toàn các ban ở cấp huyện và các sở, ban, ngành, đoàn thể.

Trên cơ sở các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch hành động của toàn tỉnh, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, các ngành, các cấp đã triển khai lồng ghép các nội dung, các chỉ tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ vào kế hoạch phát triển của ngành, lĩnh vực, vào các chương trình, dự án và chương trình công tác của cơ quan, đơn vị. Một số ngành có số lượng cán bộ là nữ đông đã thực hiện tốt chức năng tham mưu các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ vào các chương trình hoạt động của cơ quan. Đến nay các ngành, các cấp đã nhận thức được việc lồng ghép giới và sự tiến bộ của phụ nữ là một trong nhiệm vụ, triển khai thực hiện thường xuyên.

Thành lập các tổ công tác gồm đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức tỉnh ủy, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh và Tỉnh đoàn thanh niên làm việc với các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy nhằm rà soát đội ngũ cán bộ nữ. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tỉnh chỉ đạo cấp ủy cơ sở (từ chi bộ cơ sở đến đảng ủy xã, phường, thị trấn) quan tâm đến cán bộ nữ. Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Ninh, Đài Truyền thanh các huyện, thị, thành phố; Ban văn hoá xã, phường, thị trấn thường xuyên tuyên truyền theo lịch hàng ngày, trong tuần, trong tháng về nội dung nghị quyết, đặc biệt là tham mưu với các cấp uỷ đảng đảm bảo đạt tỷ lệ nữ cấp uỷ trong Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020 cùng với việc xây dựng, qui hoạch đội ngũ cán bộ nữ có năng lực lãnh đạo quản lý đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Văn bản số 01/BVSTBPN ngày 28/02/2011 chỉ đạo Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố triển khai các hoạt động nhằm phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp. Đồng thời phối hợp với các ngành liên quan giới thiệu nguồn cán bộ nữ có đủ phẩm chất, năng lực, trí tuệ tham gia tái cử, ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; tăng cường tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân nhằm thúc đẩy sự tham gia nhiều hơn của phụ nữ vào các cơ quan dân cử trước và trong dịp bầu cử.

Công tác quy hoạch cán bộ là nữ cũng đã được các cấp uỷ đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện. Hàng năm cấp uỷ, chính quyền và các ban ngành từ tỉnh đến cơ sở đều tiến hành quy hoạch, rà soát quy hoạch, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như về trình độ lý luận cho đội ngũ cán bộ nữ trong diện quy hoạch. Do đó, cán bộ, công chức nữ của tỉnh phần lớn đã đạt chuẩn cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị.

Sau hơn 10 năm triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 có 8 nữ/51 chiếm 15,68%, tăng so với nhiệm kỳ trước là 6,43% (trong đó có 02/15 nữ tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy chiếm 13,3%; có 01 đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy là nữ). Cấp ủy huyện có 56 nữ/420 chiếm 13,3%, tăng so với nhiệm kỳ trước là 3.84% trong đó: 02/8 huyện có nữ Phó Bí thư (huyện Thuận Thành và Lương Tài). Cấp ủy cơ sở có 542 nữ/3.362 (chiếm 16,3%) tăng so với nhiệm kỳ trước là 2,48% (trong đó nữ Bí thư là 6/126; nữ Phó Bí thư là 12/126).

Đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh có 02 nữ/7đại biểu, chiếm 28.57%, giảm so với nhiệm kỳ trước là 4,76% (khóa XIII, tỉnh Bắc Ninh có 2 đại biểu nữ/6 đại biểu); Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội là nữ; Đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, có 15 nữ/53đại biểu, chiếm 28,3% tăng so với nhiệm kỳ trước là 0,85% (trong đó có Chủ tịch HĐND là nữ); Đại biểu HĐND cấp huyện có 84 nữ/289, chiếm 29,06%, tăng so với nhiệm kỳ trước là 6,23% (trong đó có 5/8 huyện có tỷ lệ nữ đạt trên 30%); Đại biểu HĐND cấp xã, phường, thị trấn có 715 nữ/3237 đại biểu, chiếm 22,09%, tăng so với nhiệm kỳ trước là 1,78%.

Tỷ lệ phụ nữ lãnh đạo UBND, HĐND cấp tỉnh, huyện và xã: cấp tỉnh có 01 đồng chí Chủ tịch HĐND là nữ; cấp huyện, thị xã, thành phố có 3/8 huyện, có lãnh đạo nữ. Trong đó có 01 Chủ tịch (huyện Lương Tài), 02 Phó Chủ tịch (Từ Sơn và Tiên Du); cấp xã, phường, thị trấn có 1/126 đồng chí Chủ tịch là nữ và 12/126 đồng chí Phó Chủ tịch là nữ.

Tỷ lệ lãnh đạo nữ cấp sở, ngành, đoàn thể: tổng số có 16/42 sở, ban, ngành, đoàn thể của  tỉnh có lãnh đạo chủ chốt là nữ (trong đó 4 lãnh đạo cấp trưởng Sở Yế, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội LHPN).               Tính đến năm 2016, có 40% các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố có lãnh đạo chủ chốt là nữ.

Hai là, bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động.

 Trong những năm qua, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã bám sát chương trình, kế hoạch, luôn thực hiện tốt các vấn đề xã hội, cơ bản hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu đã đề ra, bảo đảm an sinh xã hội góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; công nghiệp phát triển tạo điều kiện để phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội như: giải quyết việc làm cho nhiều lao động, tăng thu nhập cho một bộ phận nhân dân, đầu tư xây dựng một số công trình công cộng, có điều kiện để giải quyết tốt hơn chế độ, chính sách đối với người có công, người nghèo, trẻ em có hoàn khó khăn… nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương; cơ cấu lao động chuyển dịch nhanh theo hướng giảm mạnh tỷ lệ lao động khu vực nông nghiệp, tăng tỷ lệ lao động khu vực công nghiệp và dịch vụ. Lao động ở khu vực thành thị của tỉnh ngày càng tăng cùng với qúa trình phát triển đô thị hoá. Việc làm tăng cao, v­ượt tốc độ tăng của lực lượng lao động làm cho tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị liên tục giảm và là một trong số ít tỉnh có tỷ lệ thất nghiệp thấp.

Công tác giải quyết việc làm năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể, năm 2007 số lao động được giải quyết việc làm mới là 20.500 lao động, trong đó lao động nữ là 10.250 chiếm 50%, đến năm 2016 số lao động được giải quyết việc làm là 27.000 lao động, trong đó lao động nữ là 18.900 chiếm 70%. Kết quả trong 10 năm số lao động được giải quyết việc làm là 247.942 lao động, trong đó lao động nữ là 141.846 chiếm 57,2%. Tỷ lệ giám đốc các doanh nghiệp là nữ, chiếm tỷ lệ 15% (chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ).

Đặc biệt, chất lượng nguồn nhân lực nữ ngày càng được nâng cao cả về trình độ chuyên môn, thể lực, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp. Đã từng bước hình thành đội ngũ lao động quản lý chuyên nghiệp, có kỹ năng quản lý hiện đại, tiên tiến. Đội ngũ công nhân có kỹ năng làm việc, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Trong hơn 10 năm tỉnh Bắc Ninh đã đào tạo nghề cho khoảng 335.000 lao động, trong đó nữ là khoảng 160.800 (chiếm 48%). Tỷ lệ lao động nữ nông thôn được đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật đạt 40% và giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị duy trì ở mức 3,2%; hàng năm phụ nữ làm chủ lực về kinh tế là hộ nghèo có nhu cầu vay vốn từ các chương trình, được vay vốn đạt 100%.

Ba là, bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

 Phụ nữ và trẻ em gái được tạo điều kiện bình đẳng với nam giới trong nâng cao trình độ văn hóa và trình độ học vấn. Chênh lệch về tỷ lệ học sinh nam - nữ trong các bậc học được thu hẹp. Hệ thống trường học từ mẫu giáo đến THCS được nâng cấp cả về số lượng lẫn chất lượng, đội ngũ giáo viên có trình độ đạt chuẩn các bậc học đạt 100%. Tỷ lệ trẻ em gái đến trường đạt 100%. Cho đến nay, 100% các xã, phường, thị trấn đã đạt phổ cập THCS; Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ về chuyên môn cũng như lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ nữ từ tỉnh đến cơ sở được chú trọng tăng cường. 100% cán bộ được cử đi học đều được hưởng các chính sách theo đúng quy định của nhà nước như chế độ về phụ cấp. Có chế độ đặc thù cho một nhóm đối tượng: chính sách, chương trình học bổng hỗ trợ trẻ em gái và phụ nữ tham gia học tập nâng cao trình độ, đặc biệt có chính sách khuyến khích đối với trẻ em gái, phụ nữ nông thôn.

Các chính sách của nhà nước và của tỉnh Bắc Ninh về trợ cấp cho cán bộ, công chức đi học được áp dụng và triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh đã góp phần tích cực đưa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ổn định, đi vào nền nếp, đồng thời hỗ trợ cho cán bộ nữ về mặt kinh tế, để cán bộ nữ có cơ hội tiếp cận nhiều hơn các chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

Các đối tượng cử đi đào tạo được tiến hành đồng bộ và ngày càng mở rộng cho cả công chức hành chính, viên chức sự nghiệp, cán bộ quản lý doanh nghiệp, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; loại hình, thời gian đào tạo kết hợp nhiều hình thức khác nhau, kinh phí đào tạo được quan tâm đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ nữ chủ động trong công tác, học tập và chăm lo cuộc sống gia đình. Duy trì bền vững tỷ lệ 98% của nam và nữ trong độ tuổi từ 15 đến 40 được công nhận tốt nghiệp THCS. Đến nay tổng số được đào tạo sau đại học, chủ yếu là thạc sỹ, tỷ lệ nữ là 35%.

Bốn là, bình đẳng giới trong lĩnh vực y tế.

Tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về dân số và sức khỏe sinh sản; Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2012-2015 và 2016-2020; xây dựng và triển khai thực hiện Đề án lồng ghép truyền thông nâng cao nhận thức về sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục và phòng chống HIV/AIDS cho vị thành niên, phụ nữ và nam giới.

Với vai trò là cơ quan chuyên môn, ngành Y tế tỉnh có liên quan trực tiếp đến nhiều dịch vụ góp phần bảo đảm an sinh xã hội, đã luôn chú trọng hưởng ứng triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ nữ, dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề chăm sóc sức khoẻ cho phụ nữ và trẻ em. Trong công tác chăm sóc, khám chữa bệnh và nâng cao sức khoẻ cho nhân dân quan tâm đến chương trình chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, nhằm từng bước cải thiện tình trạng sức khoẻ của phụ nữ, nam giới và trẻ em trong cộng đồng. Mạng lưới khám chữa bệnh được đầu tư đến tận cơ sở; các bệnh viên tuyến huyện được nâng cấp và xây dựng mới. Chất lượng khám chữa bệnh được nâng cao, mọi người bệnh đều được hưởng chế độ khám chữa bệnh của ngành y tế… Nghiêm cấm các bác sỹ dừng phương tiện khoa học thuộc lĩnh vực y tế giúp sản phụ lựa chọn giới tính thai nhi; công tác chăm sóc sức khoẻ cho cộng đồng luôn được ngành y tế quan tâm thực hiện, đặc biệt là chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho phụ nữ, trẻ em đã có chuyên khoa, ngành. Đã triển khai có hiệu quả các chính sách và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dân số, cải thiện tình trạng sức khoẻ sinh sản, duy trì mức sinh hợp lý. Hạn chế xu hướng gia tăng mất cân bằng giới tính, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, triển khai toàn diện có hiệu quả các hoạt động chăm sóc sức khoẻ tại cộng đồng. Tổ chức các chiến dịch truyền thông lồng ghép khám và điều trị phụ khoa cho phụ nữ, thực hiện các nội dung khám và quản lý thai sản, các dịch vụ kỹ thuật Kế hoạch hoá gia đình đảm bảo an toàn. Mở rộng mạng lưới tư vấn sức khoẻ sinh sản cho nam giới. Đã triển khai khoa Nam học có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nam giới tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh.

Kết quả sau 10 năm triển khai, tỷ số giới tính khi sinh đã có xu hướng giảm mạnh từ 129 trẻ trai/100 trẻ gái năm 2010 xuống còn 117,6 trẻ trai/100 trẻ gái tính đến cuối năm 2016; giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản từ 54/100.000 trẻ đẻ ra sống năm 2005 xuống còn dưới 15/100.000 trẻ đẻ ra sống vào năm 2016. Hàng năm thực hiện sàng lọc HIV cho phụ nữ mang thai trên địa bàn tỉnh đạt trên 50%. Triển khai thực hiện lồng ghép truyền thông nâng cao nhận thức về sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục và phòng chống HIV/AIDS cho vị thành niên, phụ nữ và nam giới bảo đảm đạt 60% vị thanh niên và nam, nữ từ 18 tuổi trở lên có hiểu biết đầy đủ về HIV/AIDS. Triển khai cung cấp dịch vụ toàn diện về dự phòng lây truyền HIV từ sang con đạt kết quả 100% phụ nữ mang thai nhiễm HIV được tiếp cận dịch vụ chăm sóc và dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con.

Năm là, bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hoá, thông tin.

Tỉnh thường xuyên tuyên truyền phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và các văn bản liên quan. Đồng thời chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bắc Ninh và các cơ quan có bản tin tăng cường thời lượng phát sóng và thường xuyên xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bình đẳng giới. Phổ biến nâng cao kiến thức cơ bản về giới, bình đẳng giới cho cán bộ phòng văn hoá và thể thao các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ văn hoá các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Quán triệt giảm các sản phẩm văn hoá, thông tin mang định kiến giới. Tăng thời lượng phát sóng các chương trình, chuyên mục và số lượng các sản phẩm tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới. Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố có chuyên mục, chuyên đề nâng cao nhận thức về bình đẳng giới.

Sáu là, bình đẳng giới trong lĩnh vực gia đình.

 Trong những năm qua Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động công tác gia đình tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 và Kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2012-2015 và 2016-2020. Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền các hoạt động về công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình. Thực hiện chuyên đề bình đẳng giới trong hoạt động của câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững tại 2 xã là Ngọc Xá, huyện Quế Võ và xã Nội Duệ, huyện Tiên Du; tuyên truyền về pháp luật về bình đẳng giới trong đề án truyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam tại Đài Phát thanh thị xã Từ Sơn và Đài Phát thanh thành phố Bắc Ninh. Trong gia đình, vai trò của phụ nữ đã được cải thiện đáng kể. Người phụ nữ được tôn trọng và được tham gia nhiều hơn vào các quyết định quan trọng trong gia đình vào hoạt động sản xuất tạo thu nhập. Phòng chống bạo lực trên cơ sở giới đang nhận được sự quan tâm của xã hội.

Số nạn nhân được phát hiện tư vấn về pháp lý và sức khoẻ, được hỗ trợ và chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình là 169 người. Số người gây bạo lực gia đình được phát hiện được tư vấn tại các cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình là 184 người; rút ngắn khoảng cách về thời gian tham gia công việc gia đình của nữ so với nam xuống 2 lần; giảm số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh từ  209 vụ năm 2011, xuống còn 108 vụ bạo lực gia đình năm 2016, trong đó: người gây bạo lực chủ yếu là nam giới và người bị bạo lực chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và người già.

Bảy là, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

 Hàng năm, tỉnh đều tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực và kỹ năng hoạt động về bình đẳng giới, kỹ năng lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đối tượng là thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cấp tỉnh, cấp huyện và các đồng chí trưởng ban, chuyên viên trực tiếp làm công tác bình đẳng giới ở các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh. Thực hiện chương trình quốc gia về bình đẳng giới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức tập huấn 48 lớp cho những cộng tác viên trực tiếp tiếp xúc với người dân, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác bình đẳng giới trong gia đình, cộng đồng, đó là những ông bà trưởng thôn, trưởng khu phố ở 126 xã, phường, thị trấn tổng số là 5.124 lượt người tham gia.

Trong đó, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh được xác định có nội dung liên quan đến bình đẳng giới hoặc có vấn đề bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới. Các thành viên các ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp lụât được xác định có nội dung liên quan đến bình đẳng giới hoặc có vấn đề bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới được tập huấn kiến thức về giới, phân tích giới và lồng ghép giới. Đang rà soát, để đề xuất bổ sung biên chế làm công tác bình đẳng giới từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố; hình thành đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ ở các cấp, các ngành được tập huấn nghiệp vụ ít nhất một lần trong năm.

Qua hơn 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới và 6 năm thực hiện Chiến lược quốc gia bình đẳng giới tại tỉnh Bắc Ninh, nhận thức của hệ thống chính trị, xã hội, của gia đình và bản thân người dân nói chung, phụ nữ nói riêng được nâng lên. Nhiều chủ trương, chính sách của các cấp uỷ đảng đã cụ thể hoá nội dung bằng chương trình, hành động cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ phát huy tiềm năng, năng lực và sức sáng tạo, thực hiện quyền và nghĩa vụ trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các hoạt động giới bước đầu được lồng ghép vào chương trình công tác, vào quá trình xây dựng, hoạch định và thực thi chính sách của các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực kinh tế lao động, việc làm… Hoạt động giám sát, kiểm tra việc thực hiện luật pháp chính sách về Bình đẳng giới được Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiến hành thường xuyên, đã kịp thời đưa các kiến nghị, đề xuất, các giải pháp hợp lý góp phần cho sự phát triển phụ nữ. Việc lựa chọn, quy hoạch, đào tạo dự nguồn cán bộ nữ tham gia vào các cấp ủy Đảng, đoàn thể và HĐND các cấp được thực hiện tốt, thể hiện tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp uỷ, HĐND, UBND các cấp từ tỉnh đến cơ sở liên tục tăng sau mỗi nhiệm kỳ. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên nữ, hàng năm có giao chỉ tiêu cụ thể. Chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, giới thiệu và đề bạt đội ngũ cán bộ nữ có trình độ cao, có năng lực công tác vào các vị trí chủ chốt đã góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, rút ngắn khoảng cách bất bình đẳng giới. Cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp quan tâm tới hoạt động vì sự phát triển của phụ nữ, do vậy vị thế của phụ nữ đã được nâng lên, khẳng định được vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội, góp phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế, xã hội giữ vững an ninh, chính trị và trật tự xã hội tại địa phương./.

Lê Doãn Sơn - Tạp chí Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ

[628]
Bắc Ninh nỗ lực thực hiện mục tiêu bình đẳng giớiĐồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh trao tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong triển khai, thi hành Luật Bình đẳng giới Luật Bình đẳng giới chính thức được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Thủ tướng phê chuẩn ông Hồ Đại Dũng giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ
Sáng ngời đạo đức Hồ Chí Minh
Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội để phát triển bền vững đất nước
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(09/11/2018 03:12)
Bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin cho công chức, viên chức Bộ Nội vụ năm 2018
Sáng 09/11, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng về hệ thống thông tin của Bộ Nội vụ cho công chức, viên chức và người  ...
Tin mới nhất

Chọn cán bộ có đức, có tài, có triển vọng vào quy hoạch

Đồng Tháp có nhiều sáng tạo và mô hình hay trong cải cách hành chính

“Không để nợ thủ tục hành chính thuộc diện cắt giảm, rút gọn"

Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; làm tròn vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Kiểm soát tài sản, thu nhập trong phòng, chống tham nhũng

Một số đề xuất về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện

“Pháp luật quy định mà anh né tránh thì đừng làm Chủ tịch nữa“

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.