11/10/2018 01:26
Công tác phụ nữ qua 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới tại tỉnh Thanh Hóa

Trong những năm qua, công tác bình đẳng giới đã nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng và chính quyền tỉnh Thanh Hóa, trở thành nội dung xuyên suốt trong triển khai hoạt động trên tất cả các lĩnh vực đời sống chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội với nhiều giải pháp, hình thức phong phú và đạt nhiều thành tựu nổi bật được các cấp, các ngành đánh giá và ghi nhận.

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2016 - 2021

1. Quán triệt triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới


Sau khi Luật Bình đẳng giới được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2006 và Chính phủ triển khai các nghị định, hướng dẫn thi hành, các cấp uỷ đảng, chính quyền tỉnh Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tuyên truyền rộng rãi trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời chỉ đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; cấp ủy, chính quyền các huyện, thị, thành phố triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả; xác định rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp, của từng gia đình và toàn xã hội về thực hiện bình đẳng giới.

Trên cơ sở Nghị định số 186/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thanh Hóa đã giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bình đẳng giới và kiện toàn bộ máy cán bộ để tham mưu giúp UBND tỉnh tiến hành sắp xếp lại tổ chức, bộ máy và phân công cán bộ phòng lao động - thương binh và xã hội tham mưu về công tác bình đẳng giới trong các cơ quan chuyên môn của UBND cấp huyện, xã; giao cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Phó Trưởng ban thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh. Sở Tư pháp với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của UBND tỉnh đã xây dựng đề cương tuyên truyền làm cơ sở cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên khi tham gia giới thiệu, phổ biến Luật. Đài phát thanh truyền hình, Báo Thanh Hóa và các cơ quan thông tin đại chúng khác cũng đã mở các chuyên mục tuyên truyền về bình đẳng giới.

Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh đã chủ động tham mưu cho Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh lồng ghép đưa các nội dung tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới vào các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Thanh Hóa theo từng giai đoạn; quán triệt, phổ biến cho đội ngũ cán bộ chuyên trách và báo cáo viên chủ chốt trong hệ thống các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tổ chức tập huấn cho 200 thành viên cấp tỉnh và huyện, thị, thành phố. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tập huấn cho lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thị, thành phố, cán bộ phụ trách về bình đẳng giới trong ngành lao động.

Để góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền triển khai Luật, tùy chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, pa nô, áp phích, giới thiệu chuyên đề, hỏi đáp, ấn phẩm, phát hành các tờ gấp. Thực hiện lồng ghép nội dung tuyên truyền với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tổ chức tọa đàm, trao đổi hoặc thông qua các cuộc họp, kỳ sinh hoạt; kết hợp tuyên truyền nội dung Luật với việc nêu gương các điển hình tiên tiến cũng như phê phán các hành vi vi phạm Luật Bình đẳng giới; tổ chức thi “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về Bình đẳng giới”...Nhờ đó, nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên về bình đẳng giới ngày càng được nâng lên. Cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ được đào tạo, tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng về bình đẳng giới.

Ngoài ra, với vai trò là cơ quan tham mưu, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động chỉ đạo các cấp hội tổ chức triển khai sâu rộng đến hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh, xác định vai trò trách nhiệm của các cấp hội trong việc triển khai, thực thi Luật Bình đẳng giới và trong việc phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các ngành trong việc lồng ghép giới vào các mục tiêu, chỉ tiêu của địa phương, đơn vị. Vì vậy 27/27 huyện, thị, thành và các đơn vị trực thuộc đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai Luật Bình đẳng giới, các nghị định hướng dẫn của Chính phủ đến cán bộ hội và hội viên phụ nữ dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú như sinh hoạt lồng ghép tổ nhóm hoặc câu lạc bộ phụ nữ với vấn đề bình đẳng giới; tổ chức thi tìm hiểu luật dưới nhiều hình thức thi viết, sân khấu hóa; tập huấn trang bị kiến thức và kỹ năng lồng ghép giới cho thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cùng cấp.

Các cấp hội phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở đã thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung một số văn bản cho phù hợp với các nguyên tắc của Luật Bình đẳng giới; tham mưu lồng ghép nội dung bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng đến các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân hiểu và thực hiện.

Hội LHPN tỉnh chủ động phối hợp với sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh để cập nhật các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên để làm căn cứ thực hiện có hiệu quả công tác bình đẳng giới; tổ chức các chương trình hội nghị, tập huấn về công tác bình đẳng giới; tranh thủ nguồn kinh phí của địa phương, các dự án, tổ chức phi chính phủ để tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sống, phòng chống bạo lực gia đình. Tổ chức thi tìm hiểu Luật Bình đẳng giới, tọa đàm, các hình thức sân khấu hóa, góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, trình độ năng lực mọi mặt cho phụ nữ.

2.  Những kết quả đạt được

Với mục tiêu nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong việc tham gia bộ máy lãnh đạo các cấp, các ngành, các cấp hội đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ hội trong từng nhiệm kỳ, phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn giới thiệu những chị em có đủ tiêu chuẩn tham gia cấp ủy đảng, chính quyền và các ban, ngành từ tỉnh đến cơ sở, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Các biện pháp khuyến khích và hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện bình đẳng giới trong cơ quan, tổ chức và gia đình.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được bảo đảm cơ hội, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng về mọi mặt. Các chính sách đãi ngộ, hưởng phúc lợi, đánh giá, nhận xét cán bộ thực hiện theo quy định pháp luật, không có sự khác nhau giữa nam và nữ. Công tác rà soát, tạo nguồn quy hoạch cán bộ được quan tâm hàng năm và theo nhiệm kỳ. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nữ khi nghỉ sinh con và cán bộ đi đào tạo dài hạn đạt kết quả học tập tốt nếu đủ tiêu chuẩn vẫn thuộc đối tượng được xét các danh hiệu thi đua trong năm. Việc xây dựng các văn bản, kế hoạch, chương trình, quy chế nội bộ và các công việc khác của các cơ quan, đơn vị đều được thực hiện đảm bảo theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo mọi cán bộ, công chức trong cơ quan cả nam và nữ đều có cơ hội bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình, hình thức tổ chức lấy ý kiến là tổ chức hội nghị cán bộ, công chức. Khuyến khích và hỗ trợ cán bộ, công chức, người lao động thực hiện bình đẳng giới trong cơ quan và gia đình như: tổ chức các chương trình gặp mặt dâu, rể, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm nhân ngày tết cổ truyền, ngày tết thiếu nhi, ngày gia đình Việt Nam… qua đó tuyên truyền, khuyến khích thực hiện bình đẳng giới từ trong gia đình.

Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng tiến bộ, hạnh phúc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là mục tiêu hướng tới trong các chương trình, hoạt động của hội. Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc được lồng ghép chặt chẽ với việc thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, các cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội. Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với 8 tiêu chí tác động toàn diện đến các vấn đề của gia đình được tổ chức triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ hưởng ứng, đang từng bước đi vào cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực cho bản thân phụ nữ, gia đình và cộng đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 475.474 hộ gia đình đạt cả 8 tiêu chí cuộc vận động, góp phần thiết thực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.

Các cấp hội có nhiều hình thức hiệu quả để hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc thông qua tổ chức“Ngày hội gia đình hạnh phúc”; tổ chức Hội thi “Văn hóa gia đình”, “Nuôi con sạch, khỏe”; Hội thảo "Bữa cơm thơm ngon tròn vị tốt cho sức khỏe”, “Công thức yêu thương; diễn đàn “Lắng nghe trẻ em nói”, “Quyền trẻ em”... Các hoạt động truyền thông nâng cao kiến thức, kỹ năng về chăm sóc sức khỏe sinh sản, dân số kế hoạch hóa gia đình, nuôi dạy con, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống dịch bệnh, HIV/AIDS, phòng chống bạo lực gia đình... luôn là những nội dung chính hoặc được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt hội viên, sinh hoạt câu lạc bộ, nhóm phụ nữ tiết kiệm, góp phần hỗ trợ phụ nữ thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng gia đình hạnh phúc.

Hội đã xây dựng và thực hiện một số đề tài, đề án lấy gia đình là đối tượng để tác động, tạo ra phương thức can thiệp, hỗ trợ toàn diện như: Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” đã hướng dẫn, hỗ trợ cho 388.000 bà mẹ, 387.000 ông bố có con dưới 16 tuổi và 493 ngàn trẻ vị thành niên được tiếp cận kiến thức, kỹ năng quan trọng trong cuộc sống gia đình, xây dựng mối quan hệ, chia sẻ trách nhiệm của nam giới và các thành viên trong gia đình, góp phần giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học, hạn chế tình trạng trẻ vị thành niên vi phạm đạo đức, pháp luật và tệ nạn xã hội. Dự án “Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” đã cung cấp cho phụ nữ kỹ năng, kiến thức về xây dựng góc tư vấn, các mô hình xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Thông qua thực hiện các đề án, dự án đã góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng mọi mặt cho phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, tham gia xây dựng nông thôn mới.

Trong lĩnh vực kinh tế, lao động và việc làm đã có nhiều chuyển biến tích cực: tỷ lệ nữ tham gia lực lượng lao động năm 2012 đạt 49.2% đến năm 2017 tăng lên 49.8%; tỷ lệ lao động nữ được đào tạo chuyên môn kỹ thuật/tổng số người được đào tạo chuyên môn kỹ thuật năm 2012 đạt 43.4%/274.635 đến năm 2017 tăng lên 44.9%/992.867; tỷ lệ nữ có việc làm/tổng số người có việc làm năm 2012 đạt 49.2%/1.999.525 đến năm 2017 tăng lên 49.8%/2.048.078. Số phụ nữ tham gia vào các lĩnh vực kinh doanh đặc biệt là kinh doanh các loại hình dịch vụ ngày càng tăng. Năm 2017, tỷ lệ nữ giám đốc, chủ doanh nghiệp, chủ trang trại đạt 17%/tổng số. Thành quả lao động phổ thông tính bằng tiền lương bình quân một giờ lao động của nam và nữ trên địa bàn tỉnh không có sự chênh lệch lớn. Điều này cho thấy, đóng góp của lao động nam và nữ trong việc tạo ra của cải vật chất ngày càng tiến tới sự bình đẳng. Việc thực hiện các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (chính sách về thai sản, ốm đau, nghỉ chế độ…) đối với lao động nữ, phụ nữ nghèo được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ đã giúp lao động nữ trong các doanh nghiệp tư nhân cũng như trong các cơ quan nhà nước yên tâm làm việc, công tác.

Để hỗ trợ phụ nữ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Hội LHPN tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp với Sở Tư pháp về việc “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2013-2017”, thực hiện tiểu đề án “Tuyên truyền,  phổ biến giáo dục pháp luật cho phụ nữ nông dân và phụ nữ dân tộc thiểu số”, tổ chức tập huấn Luật bình đẳng giới, Luật hôn nhân gia đình, Luật phòng chống bạo lực gia đình, luật phòng chống HIV/AIDS… cho hội viên, phụ nữ.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên nòng cốt về bình đẳng giới và công tác phụ nữ ngày càng được củng cố. Việc xây dựng tài liệu để phục vụ công tác truyền thông được các cấp Hội chú trọng. Hội LHPN tỉnh đã biên soạn và phát hành 17.900 cuốn thông tin phụ nữ Thanh Hóa, cấp phát 138.547 cuốn Thông tin phụ nữ Việt Nam, 690 bộ sách về Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, 2.000 cuốn tài liệu Hỏi - đáp về Bình đẳng giới, 5.188 bản tin phổ biến, giáo dục pháp luật, 82 bộ tranh truyền thông về phòng chống bạo lực gia đình, 150 cuốn thông tin phụ nữ và bình đẳng giới, 56 cuốn tài liệu về công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo trong tình hình hiện nay và trên 100.000 cuốn tài liệu, sổ tay, tờ rơi, tranh ảnh, pano, áp phích  làm tài liệu tuyên truyền, sinh hoạt hội viên ở cơ sở.

Đặc biệt, Hội LHPN tỉnh xây dựng 4.864 tin, bài, phóng sự; chuyên trang “Phụ nữ tỉnh Thanh” trên Báo Thanh Hóa, Báo văn hóa & đời sống; duy trì chuyên mục “Phụ nữ tỉnh Thanh” phát sóng mỗi tháng 2 kỳ trên Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh đã phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục phát sóng thường kỳ hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; phối hợp với Báo Thanh Hóa xây dựng chuyên trang hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ.

Sau 10 năm triển khai tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về giới, bình đẳng giới và công tác phụ nữ, đã có 635 cơ sở hội tổ chức học tập, cung cấp tài liệu sinh hoạt hội viên; 798.919 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ được tuyên truyền phổ biến về Nghị quyết 11-NQ/TW, trên 3 triệu lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ được tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, các kiến thức về giới thông qua các buổi sinh hoạt, học tập chuyên đề, tiếp cận nghiên cứu tài liệu, sổ tay, tờ rơi. Thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần làm chuyển biến nhận thức về giới và bình đẳng giới, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng đối với công tác phụ nữ. Các chính sách ưu tiên về giáo dục đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nghề nghiệp, học nghề, tạo việc làm, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ được quan tâm nhiều hơn; thành viên tham gia Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp đề ra nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ về mọi mặt. Phụ nữ được tôn trọng và bình đẳng hơn, địa vị của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội ngày càng được cải thiện.

Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động thực tiễn nhiều chị em cán bộ hội đã trưởng thành nhanh chóng qua hoạt động. Trong 10 năm qua, đã có 03 cán bộ hội cấp tỉnh, 60 cán bộ hội cấp huyện được điều động, luân chuyển sang cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể khác. Các chị đã có những đóng góp quan trọng trong công tác lãnh đạo, quản lý, đồng thời là những cán bộ đại diện và chăm lo cho công tác vì sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ. Hội phụ nữ các cấp duy trì và phát huy có hiệu quả hơn 3.500 mô hình như: 1.158 câu lạc bộ (CLB) “Gia đình hạnh phúc”, 1.029 CLB “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, 711 CLB “Không sinh con thứ 3”, 199 CLB “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, 40 CLB “Liên thế hệ tự giúp nhau”, 119 CLB “dinh dưỡng”, 123 CLB “Phụ nữ tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”, 67 CLB "Phụ nữ với pháp luật", 10 CLB “Trợ giúp pháp lý”, 156 CLB “Phòng chống bạo lực gia đình”,  1.300 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, 93 CLB “Phòng chống TNXH”, 04 CLB “Giáo dục sớm cho trẻ”, CLB “Đường dây nóng tố giác tội phạm”,…

Qua 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới, nhận thức của người dân về bình đẳng giới được cải thiện rõ rệt, tình trạng bất bình đẳng giới, định kiến giới trong cộng đồng dân cư từng bước được xóa bỏ; hủ tục lạc hậu của một số địa phương phần nào đã thay đổi, vị thế vai trò của phụ nữ và nam giới được khẳng định trong xã hội... sự phân biệt đối xử giữa nam và nữ cũng có những nét tiến bộ rõ rệt, các chuẩn mực đạo đức xã hội được coi trọng, vai trò của người phụ nữ được đánh giá đúng mực tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia hoạt động xã hội và tổ chức tốt cuộc sống gia đình, ứng xử và giữ gìn hạnh phúc gia đình.

3. Một số kiến nghị, đề xuất

Một là, Trung ương cần tăng cường chỉ đạo các địa phương tiếp tục quan tâm quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ gắn với việc bố trí, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ hội sang làm cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các sở, ban, ngành, đoàn thể; nghiên cứu có chính sách đặc thù đối với cán bộ nữ. Tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện các dự án có mục tiêu ưu tiên về giới, đặc biệt là các dự án nâng cao năng lực cho phụ nữ nhằm tạo điều kiện cho phụ nữ vùng miền núi, vùng sâu khó khăn có cơ hội được tiếp cận với tiến bộ xã hội, nâng cao năng lực, tạo nguồn cho công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ nữ.

Hai là, tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ riêng đối với cán bộ nữ trong đào tạo, sử dụng và luân chuyển, nhất là chính sách khuyến khích nhân tài chung đặc biệt là cán bộ nữ để có kế hoạch đưa đi đào tạo trong nước và ngoài nước, tạo nguồn cán bộ đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tăng cường công tác đào tạo theo chức danh cán bộ, công chức theo vị trí việc làm nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng phụ trách chuyên sâu; hàng năm mở các khóa đào tạo cán bộ hội các cấp phát triển cả về số lượng và chất lượng theo hướng liên kết đào tạo tại địa phương.

Ba là, sửa đổi quy định về tăng độ tuổi nghỉ hưu cho lao động nữ làm việc trong điều kiện bình thường, bảo đảm không phân biệt đối xử về tuổi nghỉ hưu giữa lao động nam và lao động nữ; sửa đổi, bổ sung Nghị định 55/2009/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới, trong đó phải quy định rõ chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi “Lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức”.

Bốn là, Bộ Nội vụ sớm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan hướng dẫn thực hiện chi tiết quy định hỗ trợ nữ cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia đào tạo, bồi dưỡng mang theo con dưới ba mươi sáu tháng tuổi./.

Lê Doãn Sơn

[1850]
Công tác phụ nữ qua 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới tại tỉnh Thanh HóaĐại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2016 - 2021 1.  Quán triệt triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới Sau khi Luật Bình đẳng giới được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2006 và Chính phủ triển khai
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Cải cách chính sách tiền lương gắn với cải cách hành chính; đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và của các đơn vị sự nghiệp công lập
Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Đảng bộ tỉnh Sơn La
Quảng Ninh tập trung xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ ở cơ sở
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(18/10/2018 04:37)
Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ tổ chức Hội thi cắm hoa chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
Chiều ngày 18/10, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ tổ chức Hội thi cắm hoa nghệ thuật chào mừng ngày Phụ  ...
Tin mới nhất

Bắc Ninh nỗ lực thực hiện mục tiêu bình đẳng giới

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tinh giản biên chế là xu thế tất yếu và đúng đắn

Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ tổ chức Hội thi cắm hoa chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước bảo đảm tăng cường sức mạnh và hoàn thiện hệ thống chính trị

Trình Chính phủ phương án cắt giảm trên 70% điều kiện đầu tư kinh doanh

Năm 2025: 100% hồ sơ BHXH sẽ được số hoá

Công đoàn Bộ Nội vụ: Tập huấn về Cách mạng 4.0 và ứng dụng trong xây dựng, hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.