25/10/2018 03:12
Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 6, chiều ngày 25/10/2018, Quốc hội tiến hành công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV

I. Khối chủ tịch nước

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 323 phiếu(chiếm 66,6% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 146 phiếu( chiếm 30,1% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu(chiếm 1,24% tổng số đại biểu Quốc hội).

II. Khối Quốc hội

01. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 437 phiếu (chiếm 90,1% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 34 phiếu(chiếm 7,01% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 0,82% tổng số đại biểu Quốc hội).

02. Bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 372 phiếu (chiếm 76,7% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 91 phiếu (chiếm 18,76% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 11 phiếu (chiếm 2,27% tổng số đại biểu Quốc hội).

03. Ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 374 phiếu (chiếm 77,11% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 92 phiếu(chiếm 18,97% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 09 phiếu(chiếm 1,86% tổng số đại biểu Quốc hội).

04. Ông Đỗ Bá Tỵ, Phó CHủ tịch Quốc hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 327 phiếu (chiếm 67,42% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 135 phiếu(chiếm 27,84% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:13 phiếu (chiếm 2,68% tổng số đại biểu Quốc hội).

05. Ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 362 phiếu(chiếm 74,64% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm:102 phiếu(chiếm 21,03% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 07 phiếu(chiếm 1,44% tổng số đại biểu Quốc hội).

06. Bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, CHủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 210 phiếu (chiếm 43,3% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 232 phiếu (chiếm 47,84% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 32 phiếu (chiếm 6,6% tổng số đại biểu Quốc hội).

07. Ông Phan Thanh Bình, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 326 phiếu (chiếm 67,22% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 146 phiếu (chiếm 30,1% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 0,41% tổng số đại biểu Quốc hội).

08. Ông Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 290 phiếu (chiếm 59,79% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 181 phiếu (chiếm 37,32% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 0,62% tổng số đại biểu Quốc hội).

09. Ông Phan Xuân Dũng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 276 phiếu(chiếm 56,91% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 176 phiếu (chiếm 36,29% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 22 phiếu (chiếm 4,54% tổng số đại biểu Quốc hội).

10. Ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp Luật của Quốc hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 317 phiếu (chiếm 65,36% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 145 phiếu (chiếm 29,9% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 12 phiếu (chiếm 2,47% tổng số đại biểu Quốc hội).

11/ Ông Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 330 phiếu (chiếm 68,04% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 139 phiếu (chiếm 28,66% tổng số đại biểu Quốc hội).

+Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 1,03% tổng số đại biểu Quốc hội).

12/ Ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 323 phiếu (chiếm 66,6% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 144 phiếu (chiếm 29,69% tổng số đại biểu Quốc hội).

+Số phiếu tín nhiệm thấp: 07 phiếu (chiếm 1,44% tổng số đại biểu Quốc hội),.

13/ Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 279 phiếu (chiếm 57,53% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 171 phiếu (chiếm 35,26% tổng số đại biểu Quốc hội).

+Số phiếu tín nhiệm thấp: 25 phiếu (chiếm 5,15% tổng số đại biểu Quốc hội.

14/ Bà Lê Thị Nga, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội:

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 338 phiếu (chiếm 69,69% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 118 phiếu (chiếm 24,33% tổng số đại biểu Quốc hội).

+Số phiếu tín nhiệm thấp: 19 phiếu (chiếm 3,92% tổng số đại biểu Quốc hội).

15/ Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 315 phiếu (chiếm 64,95% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 133 phiếu (chiếm 27,42% tổng số đại biểu Quốc hội).

+Số phiếu tín nhiệm thấp:  26 phiếu (chiếm 5,36 % tổng số đại biểu Quốc hội).

16/ Ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 263 phiếu (chiếm 54,23 % tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 182 phiếu (chiếm 37,53 % tổng số đại biểu Quốc hội).

+Số phiếu tín nhiệm thấp:  29 phiếu (chiếm 5,98 % tổng số đại biểu Quốc hội).

17/ Ông Trần Văn Túy, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 341 phiếu (chiếm 70,31 % tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 120 phiếu (chiếm 24,74 % tổng số đại biểu Quốc hội).

+Số phiếu tín nhiệm thấp: 14 phiếu (chiếm 2,89 % tổng số đại biểu Quốc hội).

18/ Ông Võ Trọng Việt, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  286 phiếu (chiếm 58,97% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 166 phiếu (chiếm 34,23% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 23 phiếu (chiếm 4,74% tổng số đại biểu Quốc hội).

III. Khối Chính Phủ

1/ Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 393 phiếu (chiếm 81,03% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 68 phiếu (chiếm 14,02% tổng số đại biểu Quốc hội).

+Số phiếu tín nhiệm thấp: 14 phiếu (chiếm 2,89% tổng số đại biểu Quốc hội),

2/ Ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 336 phiếu (chiếm 69,28 % tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 122 phiếu (chiếm 25,15% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 15 phiếu (chiếm 3,09 % tổng số đại biểu Quốc hội).

3/ Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 377 phiếu (chiếm 77,73% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 85 phiếu (chiếm 17,53% tổng số đại biểu Quốc hội).

+Số phiếu tín nhiệm thấp: 10 phiếu (chiếm 2,06% tổng số đại biểu Quốc hội).

4/ Ông Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 354 phiếu (chiếm 72,99% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 103 phiếu (chiếm 21,24% tổng số đại biểu Quốc hội).

+Số phiếu tín nhiệm thấp: 17 phiếu (chiếm 3,51% tổng số đại biểu Quốc hội).

5/ Ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 305 phiếu (chiếm 62,89% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 140 phiếu (chiếm 28,87% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:  28 phiếu (chiếm 5,77% tổng số đại biểu Quốc hội).

6/ Ông Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 210 phiếu (chiếm 43,3% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 212 phiếu (chiếm 43,71% tổng số đại biểu Quốc hội).

+Số phiếu tín nhiệm thấp:  50 phiếu (chiếm 10,31% tổng số đại biểu Quốc hội).

7/ Ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 341 phiếu (chiếm 70,31% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 120 phiếu (chiếm 24,74% tổng số đại biểu Quốc hội).

+Số phiếu tín nhiệm thấp: 12 phiếu (chiếm 2,47% tổng số đại biểu Quốc hội).

8. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 273 phiếu (chiếm 56,29% tổng số đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm      : 149 phiếu (chiếm 30,72% tổng số đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 51 phiếu (chiếm 10,52% tổng số đại biểu Quốc hội)

9. Ông Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 169 phiếu (chiếm 34,85% tổng số đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm        : 270 phiếu (chiếm 55,67% tổng số đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 34 phiếu (chiếm 7,01% tổng số đại biểu Quốc hội)

10. Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công thương

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 226 phiếu (chiếm 46,6% tổng số đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm        : 188 phiếu (chiếm 38,76% tổng số đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 57 phiếu (chiếm 11,75% tổng số đại biểu Quốc hội)

11. Ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 255 phiếu (chiếm 52,58% tổng số đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm       : 203 phiếu (chiếm 41,86% tổng số đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 14 phiếu (chiếm 2,89% tổng số đại biểu Quốc hội)

12. Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 307 phiếu (chiếm 63,3% tổng số đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm        : 153 phiếu (chiếm 31,55% tổng số đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 12 phiếu (chiếm 2,47% tổng số đại biểu Quốc hội)

13. Ông Đào Ngọc Dung , Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 258 phiếu (chiếm 53,2% tổng số đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm        : 189 phiếu (chiếm 38,97% tổng số đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 25 phiếu (chiếm 5,15% tổng số đại biểu Quốc hội)

14. Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 169 phiếu (chiếm 34,85% tổng số đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm        : 208 phiếu (chiếm 42,89% tổng số đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 97 phiếu (chiếm 20% tổng số đại biểu Quốc hội)

15. Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 229 phiếu (chiếm 47,22% tổng số đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm        : 195 phiếu (chiếm 40,21% tổng số đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 49 phiếu (chiếm 10,1% tổng số đại biểu Quốc hội)

16. Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 273 phiếu (chiếm 56,29% tổng số đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm        : 175 phiếu (chiếm 36,08% tổng số đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 24 phiếu (chiếm 4,95% tổng số đại biểu Quốc hội)

17. Ông Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 159 phiếu (chiếm 32,78% tổng số đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm        : 226 phiếu (chiếm 46,6% tổng số đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 89 phiếu (chiếm 18,35% tổng số đại biểu Quốc hội)

18. Ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 197 phiếu (chiếm 40,62% tổng số đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm        : 208 phiếu (chiếm 42,89% tổng số đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 69 phiếu (chiếm 14,23% tổng số đại biểu Quốc hội)

19. Ông Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 339 phiếu (chiếm 69,9% tổng số đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm        : 122 phiếu (chiếm 25,15% tổng số đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 11 phiếu (chiếm 2,27% tổng số đại biểu Quốc hội)

20. Ông Lê Minh Khái Tổng Thanh tra Chính phủ

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 304 phiếu (chiếm 62,68% tổng số đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm        : 158 phiếu (chiếm 32,58% tổng số đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 12 phiếu (chiếm 2,47% tổng số đại biểu Quốc hội)

21. Ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 318 phiếu (chiếm 65,57% tổng số đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm        : 134 phiếu (chiếm 27,63% tổng số đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 22 phiếu (chiếm 4,54% tổng số đại biểu Quốc hội)

22. Ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 140 phiếu (chiếm 28,87% tổng số đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm        : 194 phiếu (chiếm 40% tổng số đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 137 phiếu (chiếm 28,25% tổng số đại biểu Quốc hội)

23. Ông Lễ Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 157 phiếu (chiếm 32,37% tổng số đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm        : 250 phiếu (chiếm 51,55% tổng số đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 64 phiếu (chiếm 13,2% tổng số đại biểu Quốc hội)

24. Ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 142 phiếu (chiếm 29,28% tổng số đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm        : 221 phiếu (chiếm 45,57% tổng số đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 107 phiếu (chiếm 22,06% tổng số đại biểu Quốc hội)

25/ Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 148  phiếu (chiếm 30,52% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm:        252 phiếu (chiếm 51,96 % tổng số đại biểu Quốc hội).

+Số phiếu tín nhiệm thấp:  72 phiếu (chiếm 14,85% tổng số đại biểu Quốc hội).

26/ Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 224 phiếu (chiếm 46,19% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm:       197 phiếu (chiếm 40,62 % tổng số đại biểu Quốc hội).

+Số phiếu tín nhiệm thấp:  53 phiếu (chiếm 10,93% tổng số đại biểu Quốc hội).

IV. Khối Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước.

1/ Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 286 phiếu (chiếm 58,97 % tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 171 phiếu (chiếm 35,62 % tổng số đại biểu Quốc hội).

+Số phiếu tín nhiệm thấp: 18 phiếu (chiếm 3,71% tổng số đại biểu Quốc hội).

2. Ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 204 phiếu (chiếm 42,06% tổng số đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm        : 229 phiếu (chiếm 47,22% tổng số đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 41 phiếu (chiếm 8,45% tổng số đại biểu Quốc hội)

3. Ông Hồ Đức Phớc Tổng kiểm toán Nhà nước

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 245 phiếu (chiếm 50,52% tổng số đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm        : 194 phiếu (chiếm 40% tổng số đại biểu Quốc hội)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 36 phiếu (chiếm 7,42% tổng số đại biểu Quốc hội)

Theo quochoi.vn
[4416]
Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV I. Khối chủ tịch nước Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước + Số phiếu tín nhiệm cao: 323 phiếu(chiếm 66,6% tổng số đại biểu Quốc hội). + Số phiếu tín nhiệm: 146 phiếu( chiếm 30,1% tổng
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Thủ tướng phê chuẩn ông Hồ Đại Dũng giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ
Sáng ngời đạo đức Hồ Chí Minh
Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội để phát triển bền vững đất nước
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(09/11/2018 03:12)
Bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin cho công chức, viên chức Bộ Nội vụ năm 2018
Sáng 09/11, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng về hệ thống thông tin của Bộ Nội vụ cho công chức, viên chức và người  ...
Tin mới nhất

Chọn cán bộ có đức, có tài, có triển vọng vào quy hoạch

Đồng Tháp có nhiều sáng tạo và mô hình hay trong cải cách hành chính

“Không để nợ thủ tục hành chính thuộc diện cắt giảm, rút gọn"

Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; làm tròn vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Kiểm soát tài sản, thu nhập trong phòng, chống tham nhũng

Một số đề xuất về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện

“Pháp luật quy định mà anh né tránh thì đừng làm Chủ tịch nữa“

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.