12/01/2017 08:38
Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì phiên họp thứ 2 về cải cách tư pháp

Chiều ngày 11/1, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương họp phiên thứ 2 thảo luận cho ý kiến về Dự thảo báo cáo tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2016; phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và dự kiến chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo năm 2017.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp.

Cùng dự có đồng chí Trương Hòa Bình: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cùng các thành viên Ban Chỉ đạo.

Trong năm 2016, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp (CCTP) Trung ương và các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan trực thuộc Trung ương đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng về CCTP nêu trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và các văn bản của Bộ Chính trị. Phần lớn các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan trực thuộc Trung ương đều đã kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc về CCTP; xây dựng quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCTP tại từng cơ quan, tổ chức, địa phương. Tổ chức bộ máy của các cơ quan được giao thực hiện các nhiệm vụ tư pháp đã được kiện toàn theo đúng quy định của Hiến pháp, Luật tổ chức tòa án nhân dân, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự và các văn bản pháp luật có liên quan. Chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án từng bước được nâng cao, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng oan, sai, quyền con người được bảo đảm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp, bổ trợ tư pháp được coi trọng; hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp tiếp tục được tăng cường; công tác giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp có nhiều tiến bộ.

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương họp phiên thứ 2. (Ảnh: TH).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo nhiệm kỳ 2011-2016 đề ra chưa đạt kết quả; việc chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật của một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa sâu sát, để xảy ra tình trạng một số điều luật của Bộ luật hình sự đã trình Quốc hội thông qua mới phát hiện sai sót…; việc điều tra, xử lý một số vụ án, nhất là các vụ án về tham nhũng, chức vụ còn chậm trễ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức, hoạt động giám định tư pháp chưa đạt yêu cầu đề ra; công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan và cán bộ được giao thực hiện các hoạt động tư pháp chưa được tiến hành thường xuyên…

Trong năm 2017, Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức 04 phiên họp để thảo luận, cho ý kiến về 06 đề án, báo cáo nêu trong dự thảo Chương trình.

Tại phiên họp, các  ý kiến thành viên Ban Chỉ đạo  cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo và phương hướng, nhiệm vụ  năm 2017.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo trong năm 2016, trong đó nhiều vụ án oan sai từ nhiều năm trước dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch nước và sự vào cuộc của Ban chỉ đạo CCTP, các cơ quan tư pháp đã được giải quyết kịp thời.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình lưu ý: “Cần có nghiên cứu tổng quan, toàn diện, khách quan nguyên nhân của những hạn chế chưa đạt được trong thực hiện Nghị quyết 49/NQ-TW của Bộ Chính trị về Chiến lược CCTP đến năm 2020 để thực hiện quyết liệt Nghị quyết 49/NQ-TW trong thời gian tới”.

Theo Phó Thủ tướng, hiện nay cơ sở vật chất của Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án, nhất là Tòa án cấp huyện còn thiếu, trụ sở phải đi mượn, thuê, do đó, cần tiếp tục thực hiện Đề án phân bổ ngân sách cho các cơ quan tư pháp.

Đề cập đến phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2017, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị cần tiếp tục phát huy vai trò của báo chí trong tuyên truyền công tác CCTP, thông qua việc công khai minh bạch trong thực thi quyền tư pháp và giám sát tư pháp để chấn chỉnh những hạn chế tồn tại trong hoạt động tư pháp ; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ việc tranh trụng tại các phiên tòa…

Kết luận phiên họp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương trong năm 2016.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận phiên họp. (Ảnh: TH).

Đồng tình với những hạn chế báo cáo đã nêu, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị, trong năm 2017, các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan trực thuộc Trung ương cần tập trung bám sát phương hướng, nhiệm vụ công tác đã đề ra trong dự thảo báo cáo; trong đó phải bám sát Nghị quyết49/NQ-TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp; bám sát phương hướng, nhiệm vụ CCTP đã được đề cập trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết khác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương.;  đẩy mạnh việc phổ biến, quán triệt thực hiện các nhiệm vụ CCTP theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng; tiếp tục tuyên truyền và tổ chức thi hành nghiêm túc các quy định của Hiến pháp và các văn bản pháp luật về tổ chức, hoạt động tư pháp mới được Quốc hội thông qua.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: Năm 2017, cần thường xuyên kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện sai phạm; thực hiện tốt mục tiêu đề ra xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, từng bước hiện đại; bảo vệ pháp luật, công lý, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân; bảo đảm phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và yêu cầu hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới. Phải gắn nhiệm vụ này với việc thực hiện thật tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức và các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa  để xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, phải gắn việc nâng cao vai trò giám sát của nhân dân và của các cơ quan báo chí, truyền thông.

Đề cập đến chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo trong năm 2017, Chủ tịch nước yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trình đề án, báo cáo cần chủ động tổ chức nghiên cứu, xây dựng đề án, báo cáo và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức có liên quan gửi về Ban Chỉ đạo theo đúng thời gian đã dự kiến, nhằm giúp Ban Chỉ đạo thực hiện đúng chương trình làm việc đã đề ra.

Về công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nắm tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCTP ở từng cơ quan, tổ chức và các địa phương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang  đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện trong từng cơ quan, đơn vị, từng lĩnh vực hoạt động. Chủ tịch nước lưu ý, việc thành lập một số đoàn kiểm tra , giám sát thực hiện các nhiệm vụ CCTP cần được tổ chức gọn, nhẹ, thiết thực, tránh trùng lắp.

Chủ tịch nước đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương tiếp thu, hoàn thiện, bổ sung, hoàn thiện báo cáo, chương trình công tác và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 để báo cáo Bộ Chính trị, gửi các cơ quan chức năng triển khai thực hiện./.

Theo dangcongsan.vn
[577]
Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì phiên họp thứ 2 về cải cách tư phápChủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp. Cùng dự có đồng chí Trương Hòa Bình: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cùng các thành viên Ban Chỉ đạo. Trong năm 2016, Ban
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Tổ chức đơn vị hành chính lãnh thổ ở Liên bang Nga hiện nay
Vai trò, trách nhiệm của Chính phủ trong việc soạn thảo, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, pháp lệnh
Những vấn đề lý luận về phản biện chính sách công
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(23/05/2018 09:54)
Tạp chí Quản lý nhà nước kỷ niệm 25 năm ngày ra số đầu tiên
Chiều ngày 22/5, tại Học viện Hành chính Quốc gia, Tạp chí Quản lý nhà nước trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm ngày xuất  ...
Tin mới nhất

Bác Hồ vận dụng Luật Hồi tỵ?

Khắc phục bệnh lười học lý luận chính trị ở một bộ phận cán bộ, đảng viên

Thủ tướng chỉ thị xây dựng kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2019

Tăng cường giáo dục liêm, chính đối với cán bộ, đảng viên trong tình hình mới

Xây dựng, thực hiện và hoàn thiện cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Thành phố Hồ Chí Minh

Long An: Nêu cao vai trò của người đứng đầu trong cải cách thủ tục hành chính

Bình Dương: Những điển hình trong công tác cải cách thủ tục hành chính

Tin xem nhiều

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5

Hoạt động nổi bật của lãnh đạo Chính phủ trong tuần

Thủ tướng gặp mặt các trí thức khoa học kỹ thuật

Thủ tướng lên đường thăm, làm việc tại châu Âu, Bắc Phi

Thủ tướng Chính phủ: Đẩy mạnh cải cách vì lợi ích chung của đất nước

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2015

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Algeria

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.