29/01/2015 03:08
Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước

Trong suốt 85 năm qua, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là nhân tố quyết định những thành tựu to lớn của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội tiếp tục được ghi nhận tại Hiến pháp năm 2013.

 Ở nước ta, các cơ quan hành chính nhà nước hợp thành một chỉnh thể thống nhất, toàn vẹn, có quan hệ chặt chẽ, ràng buộc với nhau; mỗi cơ quan hành chính là một khâu, mắt xích trong toàn hệ thống. Hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương tới địa phương có một số đặc điểm chính như: phải căn cứ vào đường lối, chủ trương của Đảng trong từng giai đoạn và linh hoạt, chủ động, thích ứng kịp thời với các yêu cầu của thực tiễn đặt ra. Hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan hành chính. Tổ chức đảng thực hiện vai trò này thông qua ban hành các nghị quyết và giám sát việc triển khai các nghị quyết đó. Hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương tới địa phương do đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước thực hiện theo yêu cầu của hoạt động công vụ, đó là tuân thủ pháp luật, tính chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa và trách nhiệm thực thi công vụ cao. Các đảng viên trong cơ quan hành chính nhà nước có nghĩa vụ gương mẫu thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. Hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước chịu sự kiểm tra, giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân (HĐND) và trong nội bộ hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, sự giám sát của nhân dân thông qua các tổ chức đoàn thể, đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng. Đảng thực hiện kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và các đảng viên trong các cơ quan nhà nước để phát hiện, khuyến khích những nhân tố tích cực, đồng thời chấn chỉnh kịp thời các hiện tượng tiêu cực, vi phạm đường lối, chủ trương, điều lệ của Đảng.

Sau 28 năm thực hiện đường lối đổi mới, hệ thống cơ quan hành chính nhà nước đã góp phần quan trọng thúc đẩy công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Phân tích, lý giải, tổng kết quá trình hình thành và phát triển quan điểm, chủ trương của Đảng về cải cách hành chính nói chung, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước nói riêng qua các kỳ Đại hội Đảng, từ Đại hội VI (tháng 6/1986) đến Đại hội XI (năm 2011), có thể rút ra một số nhận xét sau:

Một là, tư tưởng, quan điểm về nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hình thành và phát triển gắn liền với quá trình đổi mới tư duy về tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước nói chung và nền hành chính nói riêng nhằm đạt mục tiêu quan trọng là thúc đẩy nền kinh tế thị trường phát triển theo định hướng XHCN.

Hai là, sự hình thành các quan điểm, nguyên tắc chỉ đạo công cuộc cải cách hành chính cũng như lộ trình các bước thực hiện cải cách ở Việt Nam xuất phát từ yêu cẩu đổi mới kinh tế. Do vậy, việc nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước được định hướng mạnh mẽ vào việc phục vụ nhân dân và doanh nghiệp phát triển kinh tế, tháo gỡ những vướng mắc và tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh, tạo đà cho sự phát triển mọi mặt của đời sống xã hội.

Ba là, các quan điểm và nguyên tắc cải cách hành chính, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước được hình thành và phát triển một cách nhất quán, liên tục, từng bước được bổ sung, hoàn thiện và nhanh chóng trở thành hệ thống quan điểm tương đối cơ bản, đầy đủ về nền hành chính và cải cách nền hành chính, đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính.

Bốn là, quá trình đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước là tiền đề cho việc hoạch định chính sách, chủ trương cải cách hành chính ở nước ta. Không thể nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính khi không tiến hành đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trên các phương diện: cải cách thể chế, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.

Năm là, các quan điểm về nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước được đặt trên nền tảng những quan điểm, phương hướng chung về xây dựng Nhà nước pháp quyển XHCN, đặt trong quan hệ chặt chẽ với cải cách lập pháp và cải cách tư pháp, đồng thời, đổi mới hệ thống chính trị.

Sáu là, trong quá trình thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính, từng bước tiếp thu có chọn lọc các giá trị nền hành chính của các nước phát triển thông qua việc tiếp cận các thành tựu lý luận và kinh nghiệm của cải cách hành chính nhà nước, tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các nước trên thế giới.

Bảy là, tiến trình cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam vừa bảo đảm tính kế thừa có chọn lọc những yếu tố hợp lý của nền hành chính, bộ máy hành chính trước đây, vừa bảo đảm phù hợp với các điều kiện của Việt Nam. Mục tiêu là hướng tới xây dựng một nền hành chính phát triển, dân chủ, đồng thời, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và yêu cầu công tác quản lý nhà nước trong điều kiện đổi mới đất nước.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Đảng ta đã chỉ rõ những yếu kém, bất cập trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước. Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đã chỉ rõ: "Năng lực dự báo, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước trên một số lĩnh vực yếu; phân cấp mạnh nhưng thiếu kiểm tra, kiểm soát; trật tự, kỷ cương xã hội không nghiêm". Có một số nguyên nhân chính dẫn tinh trạng trên như:

Thứ nhất, một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng là việc đề ra đường lối, chủ trương làm cơ sở, định hướng chính trị đối với hoạt động quản lý nhà nước của cơ quan hành chính. Tuy nhiên, trên thực tế chất lượng công tác nghiên cứu lý luận và ban hành nghị quyết của Đảng chưa cao. Văn kiện Đại hội XI của Đảng nhận định: "Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn nhìn chung vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Nhận thức trên một số vấn đề cụ thể của công cuộc đổi mới còn hạn chế, thiếu thống nhất"(1).

Thứ hai, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên một số lĩnh vực quản lý nhà nước còn chưa tập trung, kiên quyết, dứt điểm; kỷ luật kỷ cương chưa nghiêm. Tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu(2). Đường lối, chủ trương đúng, nhưng nếu không chú ý khâu tổ chức thực hiện cũng dẫn tới những ảnh hưởng làm suy giảm vai trò lãnh đạo của Đảng.

Thứ ba, công tác xây dựng Đảng còn có những mặt bất cập, dẫn tới tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, dẫn tới hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước chưa cao.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước là một trong những yêu cầu khách quan. Bảo đảm phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng để nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay, cần thực hiện một sô' giải pháp sau:

1. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn làm cơ sỏ cho việc xây dựng và ban hành chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng phù hợp với quy luật khách quan của sự vận động phát triển đời sống xã hội.

2. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện chủ trương, đuờng lối lãnh đạo của Đảng trong hoạt động quản lý nhà nước. Kiên quyết khắc phục tình trạng Đảng bao biện, làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo thể chế hóa đúng, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng thông qua các văn bản quản lý của cơ quan hành chính nhà nước.

3.Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả từng mặt nội dung hoạt động chủ yếu của cơ quan nhà nước. Đó là: nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch phát triển của ngành và quy hoạch phát triển kinh tế - xã h.ội của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành thể chế, trong đó chú trọng việc rà soát cấc văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện các quy định, chính sách, nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt quan tâm tới 3.   việc xử lý sau thanh tra.

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính từ Trung ương tới địa phương phải gắn với quá trình thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, phù hợp với đặc điểm hệ thống chính trị nước ta hiện nay cũng như quan điểm đổi mới hệ thống chính trị, đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Tập trung hoàn thiện thể chế về tổ chức bộ máy, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương tới địa phương; hoàn thiện mô hình tổ chức các bộ đa ngành, đa lĩnh vực, sở đa ngành, đa lĩnh vực, thực hiện giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy hành chính một cách thực chất; đẩy mạnh thực hiện phân cấp quản lý giữa Trung ương và địa phương, đảm bảo cho Chính phủ và các bộ tập trung vào công tác hoạch định chính sách và nâng cao tính chủ động, sáng tạo cho địa phương; tăng cường phân cấp ở cấp tỉnh, thực hiện chuyển một số nhiệm vụ của UBND cấp tỉnh về các sở quản lý chuyên ngành.

5.  Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm xây dựng đội ngũ đảng viên là cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước, yêu cầu của cải cách hành chính. Cần tiếp tục nghiên cứu cơ chế phối hợp trình cấp có thẩm quyền nhằm tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền ở Trung ương và địa phương trong việc cho ý kiến chỉ đạo kịp thời đối với các vụ việc phức tạp, liên quan đến đối tượng cán bộ do các cấp ủy đảng ở Trung ương và địa phương quản lý hoặc các vụ việc có ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành, địa phương và đất nước ./.

ThS. Phạm Đức Toàn - Phó Chánh văn phòng Bộ Nội vụ

Ghi chú:

(1), (2) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 18.

Tài liệu tham khảo:

1.  Đảng Cộng sản Việt Nam (1986), Văn kiện Đại hội Dẳng toàn quốc lần thứ VI, http://dangcon-gsan.vn/cpv/

Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại 1. hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, Nxb CTQG, H. 1991.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII, NxbCTQG, H. 1996.

3.  Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, http://dangcongsan.vn/cpv/

4. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, NxbCTQG, H. 1996.

5. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Nxb CTQG, H. 2003.

6. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứX, Nxb CTQG, H. 2006.

7. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứXI, Nxb CTQG, H. 2011.

8.  Đảng Cộng sản Việt Nam (2012), Văn kiện Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, http://dangcongsan.vn/cpv/

9.    Nguyễn Đăng Thành, Bảo đảm tỉnh chính trị của hoạt động quản lý nhà nước, Tạp chí Lý luận chính trị, số 6, 2012.

10. http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Xay- dung-nha-nuoc-phap-quyen/2012/19107/Phat-huy- vai-tro-lanh-dao-cua-Dang-trong-nang-cao-hieu.aspx

[9347]
Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nướcỞ nước ta, các cơ quan hành chính nhà nước hợp thành một chỉnh thể thống nhất, toàn vẹn, có quan hệ chặt chẽ, ràng buộc với nhau mỗi cơ quan hành chính là một khâu, mắt xích trong toàn hệ thống. Hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương tới
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Nguyên tắc kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh với vị trí việc làm trong quản lý cán bộ, công chức ở nước ta
Nghệ An: Lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng tại bộ phận một cửa
Hà Nội triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(17/09/2018 02:57)
Bộ Nội vụ khai giảng Lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ
Thực hiện Quyết định số 1901/QĐ- BNV ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, sáng ngày 17/9/2018, tại Học viện Hành chính  ...
Tin mới nhất

Đắk Nông: Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng tiện lợi, hiệu quả

TPHCM: Nỗ lực cải cách hành chính để phục vụ người dân tốt hơn

Góp phần xây dựng cách nhìn biện chứng trong công tác quản lý khi thực hiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Thí điểm hợp nhất 3 Văn phòng ở 10 tỉnh, thành phố

Đã phát hiện 437 vụ/665 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng

Bộ Nội vụ khai giảng Lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ

Bộ Nội vụ kiến nghị Vĩnh Long thu hồi các quyết định về công tác cán bộ không đúng

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.