Phòng chống ma túy
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, góp phần xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh
1. Sự cần thiết nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC chính quyền cấp xã
1.1. Xuất phát từ đặc điểm chính quyền cấp xã và vị trí, vai trò của đội ngũ CBCC chính quyền cấp xã
Chính quyền cấp xã là đơn vị hành chính ở cơ sở, trực tiếp tổ chức đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Đây cũng là nơi gần dân nhất, tiếp thu những ý kiến của nhân dân để phản ánh cho Đảng và Nhà nước hoàn thiện chính sách, pháp luật. Trên thực tế, CBCC cấp xã phải giải quyết một khối lượng công việc rất lớn, đa dạng và phức tạp, liên quan đến mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng ở cơ sở. Do đó, nếu đội ngũ CBCC sa sút về phẩm chất, không đủ năng lực công tác sẽ gây những hậu quả tiêu cực và nghiêm trọng về nhiều mặt đối với mỗi địa phương nói riêng và cả nước nói chung. 
Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác cán bộ nữ
1. Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về cán bộ nữ
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo công tác phụ nữ, chăm lo tới lực lượng phụ nữ và phát triển đội ngũ cán bộ nữ thông qua việc ban hành các chỉ thị, nghị quyết, luật pháp, chính sách liên quan tới công tác phụ nữ và công tác cán bộ nữ. Ngày 27/4/2007, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW (Nghị quyết số 11) về công tác phụ nữ với quan điểm "xây dựng, phát triển vững chắc đội ngũ cán bộ nữ tương xứng với vai trò to lớn của phụ nữ là yêu cầu khách quan, là nội dung quan trọng trong chiến lược công tác cán bộ của Đảng" và nhiệm vụ "xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học nữ có trình độ cao, cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa". Đồng thời, Luật Bình đẳng giới được Quốc hội thông qua năm 2007 là một bước tiến quan trọng, là công cụ để thực hiện bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.
Công tác quản lý nhân lực hành chính công ở Việt Nam hiện nay

Nhân lực hành chính công là một trong những yếu tố rất quan trọng và mang tính quyết định của nền hành chính nhà nước. Bởi nhân lực hành chính công, trước hết là đội ngũ cán bộ, công chức - là sản phẩm, cũng đồng thời là chủ thể của nền hành chính nhà nước. Trong quá trình hoạt động công vụ mang tính quyền lực nhà nước, cán bộ, công chức nhà nước tác động đến mọi mặt đời sống xã hội, đến quyền và lợi ích của công dân, tổ chức và cả cộng đồng xã hội. Mọi yếu tố của nền hành chính nhà nước, như: thể chế, cơ cấu tổ chức, tài chính công và tiến trình quản lý đều do đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước xây dựng và tổ chức thực hiện.

Về sửa đổi, bổ sung, xây dựng các chức danh và tiêu chuẩn công chức hiện nay

Tiến hành sửa đổi, bổ sung, xây dựng được 100% các chức danh và tiêu chuẩn công chức ở thời điểm năm 2015 là một mục tiêu cụ thể của Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012. Công việc này cũng được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.

5 triệu người sẽ được tăng lương từ 1/2015
Chiều 6/11, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận đề xuất tăng lương của Bộ Tài chính. Theo đó sẽ có 5 triệu người thuộc 3 nhóm đối tượng được tăng lương từ ngày 1/1/2015.

Theo tờ trình, từ ngày 1/1/2015 sẽ thực hiện điều chỉnh tăng 8% đối với tiền lương của 3 đối tượng gồm người nghỉ hưu; trợ cấp ưu đãi người có công với số đối tượng do NSNN đảm bảo khoảng 2,9 triệu người.

Cùng đó, bộ phận cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống hiện chiếm khoảng 35% tổng số cán bộ là trên 1,8 triệu người cũng đề xuất tăng lương.

Thách thức của Chính phủ Việt Nam trong quản lý chi tiêu công

Báo cáo tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho biết, trong điều kiện kinh tế phát triển không thuận lợi, ngân sách vẫn phải tập trung cho đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng, thực hiện các chính sách xã hội và tiền lương. Trong khi đó, vay ưu đãi nước ngoài có xu hướng giảm do Việt Nam đã bước vào nhóm nước có thu nhập trung bình, tỷ trọng vay trong nước tăng, huy động trái phiếu Chính phủ chủ yếu là dưới 5 năm dẫn đến nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ trong ngắn hạn tăng lên. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn bảo đảm trả nợ đầy đủ, không để phát sinh nợ quá hạn.

Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tiền lương đối với các đơn vị sự nghiệp công lập

Khu vực sự nghiệp dịch vụ công có vai trò quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu, cơ bản cho nhân dân, bảo đảm phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Số lượng người làm việc trong khu vực sự nghiệp công và quỹ lương chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số đối tượng hưởng lương và trợ cấp từ ngân sách nhà nước, nên việc đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tiền lương đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có vai trò đặc biệt quan trọng và có tính quyết định đối với quá trình cải cách tiền lương ở nước ta.

Một số vấn đề đặt ra trong thí điểm thi tuyển công chức lãnh đạo, quản lý ở các bộ, ngành, địa phương

Đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến địa phương có vai trò rất quan trọng trong việc quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. Họ là những người trực tiếp tham mưu xây dựng, hoạch định chính sách, tổ chức triển khai các cơ chế, chính sách và pháp luật trên các lĩnh vực quản lý của bộ, ban, ngành, đoàn thể ở trung ương và các địa phương; đồng thời là những người trực tiếp quản lý, điều hành đội ngũ cán bộ, công chức thuộc quyền thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đây cũng là nguồn nhân lực quan trọng bổ sung cho đội ngũ lãnh đạo cao cấp của các bộ, ngành và địa phương. Vì vậy, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng là yêu cầu cấp bách, khách quan và là đòi hỏi của thực tiễn quản lý hiện nay. Trong đó, đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng là một trong những giải pháp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tạo bước đột phá để thực hiện tốt Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

TIN MỚI NHẤT
Hội thảo khoa học "Tiếp tục nâng cao chất lượng Tạp chí Tổ chức nhà nước theo tiêu chuẩn quốc tế"
Phú Yên: 9 nội dung trọng tâm thực hiện Năm Dân vận chính quyền 2018
Hòa Bình: Giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(19/06/2018 04:52)
Hội thảo khoa học "Tiếp tục nâng cao chất lượng Tạp chí Tổ chức nhà nước theo tiêu chuẩn quốc tế"
Sáng 19/6, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng Tạp chí Tổ chức nhà nước theo tiêu chuẩn  ...
Tin mới nhất

Yên Bái: Công bố quyết định hợp nhất một số cơ quan đảng - chính quyền

Bộ Nội vụ ra mắt Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp

Bối cảnh quốc tế và trong nước tác động đến phát triển “văn hóa mạng” ở Việt Nam hiện nay

Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị trên Cổng thông tin điện tử của Bộ

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Hiệu quả từ ứng dụng công nghệ thông tin trong bảo hiểm y tế

An Giang ứng dụng Zalo xây dựng chính quyền 4.0

Bến Tre: Tăng cường cải cách chế độ công vụ, công chức

Tin xem nhiều

Công tác quản lý nhân lực hành chính công ở Việt Nam hiện nay

Cải cách nền hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2015

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, góp phần xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác cán bộ nữ

Thu hút và trọng dụng nhân tài trong giai đoạn hiện nay

Thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.