Xây dựng nông thôn mới
Tư tưởng của V.I.Lênin về bảo vệ lợi ích quốc gia và sự vận dụng vào cách mạng Việt Nam

V.I.Lênin là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới. Người đã cùng Đảng Bôn-sê-vích Nga lãnh đạo thành công Cách mạng Tháng Mười, sáng lập Nhà nước Xô viết, mở ra thời đại mới cho nhân loại - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, V.I.Lênin đã có những cống hiến to lớn và sâu sắc về bảo vệ lợi ích quốc gia trong điều kiện Đảng Cộng sản cầm quyền, góp phần làm phong phú bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác.

Long An nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở đáp ứng yêu cầu mới

Để đạt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững theo Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh Long An (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Đảng bộ tỉnh xác định một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng cần tập trung thực hiện, đó là: xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh vừa hồng, vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, trong đó, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt hệ thống chính trị cơ sở - lực lượng trực tiếp lãnh đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương.

Một số vấn đề về xây dựng con người Việt Nam

Đại hội XII của Đảng (1-2016) nêu lên sáu nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có nhiệm vụ thứ sáu: “Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh”(1). Vấn đề xây dựng con người Việt Nam cần đặt trong cả một giai đoạn, ít nhất là từ nay đến khoảng 10 năm tới. Những điểm nhấn nào cần được nêu lên để hướng vào việc xây dựng con người Việt Nam đáp ứng được nhu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước?

Sinh hoạt tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh miền núi phía Bắc hiện nay

Trên cơ sở nghiên cứu tình hình tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc (chủ yếu là Phật giáo, Công giáo và Tin lành), bài viết chỉ ra những tác động của các tôn giáo để tìm giải pháp vừa phát huy các giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với các các âm mưu, hành động lợi dụng những vấn đề về tôn giáo, dân tộc để chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm sự ổn định xã hội, phát triển kinh tế bền vững; vừa bảo đảm thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tôn trọng, bảo đảm tự do tôn giáo của nhân dân, xây dựng đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Công tác dân tộc và một số giải pháp về luân chuyển cán bộ làm công tác dân tộc

1. Tầm quan trọng của công tác dân tộc

Những năm gần đây, nhiều cuộc xung đột dân tộc, xung đột tôn giáo hay đan xen giữa dân tộc và tôn giáo diễn ra ngày càng phức tạp, trở thành yếu tố gây mất ổn định ở nhiều quốc gia trên thế giới. Hiện nay, có nhiều tổ chức lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo để thực hiện mưu đồ chính trị, làm tụt hậu kinh tế, rối loạn xã hội, thậm chí lật đổ chế độ của một quốc gia. Vì vậy, dân tộc luôn là vấn đề mấu chốt ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế và an ninh xã hội của quốc gia nói riêng và thế giới nói chung nếu không được giải quyết đúng đắn. Đặc biệt, ở quốc gia có nhiều thành phần dân tộc, nhiệm vụ thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, ổn định xã hội và đoàn kết các dân tộc luôn có mối quan hệ mật thiết và tác động qua lại với nhau. Lĩnh vực dân tộc luôn tiềm ẩn các vấn đề “nhạy cảm”, thường đan xen với những vấn đề trong đời sống xã hội hàng ngày, nên dễ phát sinh mâu thuẫn giữa các dân tộc, ít nhiều tác động tiêu cực đối với sự ổn định chính trị - xã hội, thậm chí ảnh hưởng đến sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia.

TIN MỚI NHẤT
Đồng Tháp có nhiều sáng tạo và mô hình hay trong cải cách hành chính
“Không để nợ thủ tục hành chính thuộc diện cắt giảm, rút gọn"
Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; làm tròn vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(09/11/2018 03:12)
Bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin cho công chức, viên chức Bộ Nội vụ năm 2018
Sáng 09/11, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng về hệ thống thông tin của Bộ Nội vụ cho công chức, viên chức và người  ...
Tin mới nhất

Kiểm soát tài sản, thu nhập trong phòng, chống tham nhũng

Một số đề xuất về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện

“Pháp luật quy định mà anh né tránh thì đừng làm Chủ tịch nữa“

Công khai báo cáo về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

Thủ tướng quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước

Còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

Hà Nội: Phải thực hiện tập trung khi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến các cấp

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.