11/09/2013 02:24
Để bồi dưỡng tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên có hiệu quả

Một trong những nội dung cơ bản, quan trọng của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) của Đảng ta được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII thông qua là: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động" (1) và "làm cho thế giới quan Mác - Lê-nin và tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh giữ vị trí chỉ đạo trong đời sống tinh thần xã hội" (2). Trong mục: về con đường đi lên CNXH ở nước ta, tại văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX có đoạn viết: "Chúng ta một lần nữa khẳng định: Cương lĩnh là ngọn cờ chiến đấu vì thắng lợi của sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam từng bước quá độ lên CNXH, định hướng cho mọi hoạt động của Đảng hiện nay và trong những thập kỷ mới. Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh" (3). Tinh thần Nghị quyết Đại hội X Đảng Cộng sản Việt Nam vừa qua cũng đã khẳng định lại nội dung nói trên là: kiên định mục tiêu chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt là, tháng 11/2006, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X đã ra Chỉ thị số 06/CT-BCT: "Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Rõ ràng là, cùng với lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng và nhân dân ta trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Khẳng định điều này, đã chứng tỏ bước phát triển quan trọng trong nhận thức và tư duy lý luận của Đảng ta.

Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kết quả của sự vận dụng đúng đắn, phát triển sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam, là một hệ thống quan điểm khoa học toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam trong cách mạng giải phóng dân tộc và đi lên CNXH, được soi sáng bởi lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin.

Cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là sự thống nhất giữa giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người, độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Trên thực tế, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành tài sản tinh thần vô cùng quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam và của dân tộc Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn đèn pha soi sáng con đường đi của cách mạng Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa (XHCN) ngày nay. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã, đang góp phần to lớn đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác là: đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên CNXH.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam, dẫn lối, đưa đường, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hăng hái tiến lên giữ vững và thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH: nhất là thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của Đảng và nhân dân ta, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Cùng với lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở lý luận cơ bản,đóng vai trò quan trọng góp phần có hiệu quả làm hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống, thế giới quan và phương pháp luận khoa học cho mỗi cán bộ, Đảng viên. Nó giúp cho họ không ngừng nâng cao sự hiểu biết, giác ngộ lý tưởng cách mạng XHCN, trau dồi phẩm chất chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống cách mạng và nâng cao năng lực công tác. Qua đó, nó làm cho người cán bộ, Đảng viên luôn có điều kiện, khả năng để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, việc học tập, bồi dưỡng, nâng cao tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên các cấp của Đảng ta hiện nay là vấn đề cơ bản, quan trọng và cấp bách của quá trình tiếp tục sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; đồng thời đây cũng là một trong những nội dung rất quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Hiện nay, việc bồi dưỡng, nâng cao tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ Đảng viên của Đảng cần phải trang bị cho họ một cách cơ bản, hệ thống, toàn diện cả về quan điểm, tư tưởng, tình cảm, đạo đức cách mạng, cũng như về phương pháp nhận thức và hành động cách mạng khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực tiễn cuộc sống. Trong đó, trước mắt và chủ yếu nên tập trung bồi dưỡng cho đội ngũ đảng viên những nội dung cơ bản sau đây:

Một là, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên những quan điểm, tư tưởng cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa chỉ đạo xuyên suốt quá trình cách mạng Việt Nam trong cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng XHCN như: tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân; tư tưởng Hồ Chí Minh về khối đại đoàn kết dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng là sự nghiệp của quần chúng; tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển đất nước theo con đường XHCN, bỏ qua giai đoạn phát triển chế độ tư bản chủ nghĩa; tư tưởng Hồ Chí Minh về "không có gì quý hơn độc lập, tự do" và tư tưởng nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lối sống "cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư", tác phong khiêm tốn, giản dị, cởi mở, gần gũi quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, làm cho người Đảng viên học tập, nắm vững được thực chất phương pháp nhận thức và hành động cách mạng khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng Việt Nam.

Hai là, giáo dục, bồi dưỡng cho đội ngũ đảng viên về tình cảm, đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, tác phong khiêm tốn, giản dị, cởi mở, gần gũi quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, làm cho người Đảng viên học tập, nắm vững được thực chất phương pháp nhận thức và hành động cách mạng khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng Việt Nam.

Ba là, một trong những yêu cầu rất cơ bản, quan trọng của việc bồi dưỡng, nâng cao tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay là, phải làm cho họ biết tiếp thu sâu sắc, vận dụng sáng tạo và thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn công tác của mình. Phải làm cho người Đảng viên luôn: học đi đôi với hành; lý luận liên hệ với thực tiễn; nhà trường sát với cuộc sống: nói và làm phải đi đôi với nhau. Từ đó, giúp họ khắc phục triệt để mọi biểu hiện: học không đi đôi với hành, lý luận không gắn liền với thực tiễn; nhà trường không gắn với cuộc sống; nói và làm không đi đôi với nhau.

Một trong những vấn đề cơ bản, mấu chốt của việc bồi dưỡng, nâng cao tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên hiện nay là phải làm cho họ biết vận dụng quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào giải quyết thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quân sự được đặt ra trong thực tiễn cuộc sống, nhất là trong thực tiễn hoạt động của đơn vị mình và thực tiễn công tác của mỗi người cán bộ, Đảng viên. Mặt khác, phải giáo dục, giúp đỡ và nâng cao ý thức trách nhiệm cho mọi Đảng viên để họ luôn biết "sống, chiến đấu, lao động, học tập và công tác theo gương Bác Hồ vĩ đại". Đó chính là khẩu hiệu hành động cụ thể, thiết thực của mỗi cán bộ, Đảng viên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của Đảng và nhân dân ta hiện nay, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Hiện nay, nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ giúp cho người Đảng viên luôn có sự định hướng đúng đắn trong nhận thức, tư duy và hành động cách mạng. Đồng thời sẽ giúp cho họ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi diễn biến phức tạp của tình hình, mọi khó khăn của đất nước; để họ kịp thời có những quyết sách đúng đắn để giải quyết thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong xây dựng đơn vị, cơ quan cũng như trong xã hội và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời giúp cho cán bộ, Đảng viên luôn nêu cao được tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng nhận rõ mọi âm mưu và đập tan mọi hành động phá hoại của kẻ thù đối với cách mạng Việt Nam.

Vì vậy, hiện nay vấn đề bồi dưỡng, nâng cao tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ Đảng viên các cấp của Đảng và Nhà nước ta đã và đang là một trong những nội dung rất cơ bản, quan trọng và cấp thiết của quá trình bồi dưỡng, nâng cao tri thức khoa học nhằm phát triển thế giới quan Mác - Lê-nin cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên; để họ có đủ điều kiện, khả năng, phẩm chất, năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; góp phần tích cực và có hiệu quả vào việc phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng thành công CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Thực hiện tốt những nội dung cơ bản trên đây là góp phần thiết thực vào thực hiện thắng lợi cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hiện nay; đồng thời đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam vào thực tiễn cuộc sống.

Ghi chú:

(1), (2) Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CHXH, NXB ST, Hà Nội, 1991, Tr.10, 21.

(3) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB CTQG, Hà Nội, 2001, Tr.83

T.S Nguyễn Văn Vinh
[4842]
Để bồi dưỡng tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên có hiệu quảMột trong những nội dung cơ bản, quan trọng của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) của Đảng ta được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII thông qua là: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa tiếp xã giao đoàn đại biểu đại diện Chương trình tình nguyện Liên hợp quốc (UNV) khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân khảo sát và làm việc tại tỉnh Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ
Ban hành 16 văn bản QPPL trong tháng 8/2018
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(21/09/2018 04:05)
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa tiếp xã giao đoàn đại biểu đại diện Chương trình tình nguyện Liên hợp quốc (UNV) khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
Chiều ngày 20/9/2018, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa có buổi tiếp xã giao và làm việc với đoàn đại biểu  ...
Tin mới nhất

An Giang bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Bổ sung thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ kiểm tra tại tỉnh Lào Cai

Khai mạc Triển lãm trực tuyến “Lịch sử quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản qua tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu”

Cần Thơ: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng cải cách hành chính

Cải cách hành chính ở cấp xã tại Bắc Giang: Thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu

Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.