26/08/2013 05:20
Học tập phong cách Hồ Chí Minh của người cán bộ- lý luận thực tiễn

 Phong cách làm việc của cán bộ hay phong cách cán bộ là tổng hợp những phương pháp, biện pháp, cách thức riêng có, tiêu biểu, ổn định mà người cán bộ sử dụng hàng ngày để thực hiện nhiệm vụ của mình.

 Phong cách cán bộ không chỉ là phương pháp xử lý công việc và ứng xử xã hội, mà còn là sự thể hiện các quan điểm, lập trường chính trị - giai cấp, tư cách đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ Đảng và Nhà nước.

Theo đó, phương pháp, cách thức làm việc là bộ phận cấu thành của phong cách làm việc, là biện chứng giữa cái chung với cái riêng. Phong cách làm việc (cái chung) được thể hiện thông qua các biện pháp, cách thức làm việc (cái riêng). Trong từng biện pháp, cách thức làm việc đều phản ánh phong cách làm việc riêng có của mỗi người. Sẽ sai lầm nếu đồng nhất phong cách làm việc với các biện pháp, cách thức làm việc. Ví dụ, đi cơ sở, tiếp xúc với quần chúng là việc mà mọi cán bộ lãnh đạo đều phải thực hiện, nhưng tùy theo phẩm chất chính trị, đạo đức, trí tuệ và năng lực thực tiễn của mỗi người sẽ hình thành phong cách làm việc riêng có ở mỗi cán bộ của Đảng. Phong cách làm việc là cái đời thường, dung dị, nhưng lại phản ánh các phẩm chất bên trong của con người. Phẩm chất tuy là cái sâu kín, bên trong của con người, song không phải là cái trừu tượng mà được biểu hiện trong hành động, bằng những cử chỉ, hành vi trong thực thi nhiệm vụ, trong cách đối nhân xử thế...  Nó như tấm gương phản chiếu của tâm hồn, tư tưởng con người.
Người cán bộ của Đảng tất yếu phải có phong cách làm việc khoa học. Điều đó bắt nguồn từ những cơ sở lý luận, thực tiễn sau:
Một là, phong cách làm việc giữ vai trò quan trọng ở tất cả các khâu trong quy trình lãnh đạo. Thực tế lãnh đạo cách mạng Việt Nam qua các giai đoạn cho thấy, chất lượng và hiệu quả của việc ra nghị quyết, tổ chức thực hiện nghị quyết, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết thực hiện nghị quyết đều tùy thuộc một phần rất quan trọng vào phong cách làm việc của cán bộ của Đảng.
Hai là, phong cách cán bộ là một trong những yếu tố quan trọng để tạo thành chất lượng của đội ngũ cán bộ. Đó là một nhân tố rất quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong công cuộc đổi mới. Với tư cách là người khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, Đảng chỉ có thể làm tròn sứ mệnh đó, khi xây dựng đội ngũ cán bộ của mình có phong cách làm việc thích ứng với yêu cầu công cuộc đổi mới. Người cán bộ lãnh đạo với tư cách là những “mưu sĩ” của Đảng, người đầy tớ của nhân dân, người chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc, không thể không phấn đấu hết mình để có được phong cách làm việc khoa học, có hiệu quả cao. Yêu cầu đó càng quan trọng và cấp thiết trong bối cảnh phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. 
Ba là, phong cách cán bộ phải được đổi mới để đáp ứng với yêu cầu và trình độ phát triển ngày càng cao của đối tượng lãnh đạo. Khi đã giành được chính quyền, quần chúng nhân dân với tư cách là người chủ, với trình độ dân trí phát triển ngày càng cao, thì một yêu cầu khách quan đặt ra đối với đảng cầm quyền và đội ngũ cán bộ của Đảng là phải không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng phong cách làm việc khoa học phù hợp với yêu cầu và trình độ của quần chúng.
Bốn là, những thành tựu của khoa học công nghệ đã tạo bước chuyển lớn về chất trong tầm nhìn, cách nghĩ, cách làm, tạo ra những điều kiện và khả năng mới trong lao động, lãnh đạo, quản lý, làm xuất hiện những mối quan hệ đa dạng, nhiều chiều giữa các quốc gia, dân tộc có chế độ chính trị khác nhau. Nhân tố khách quan đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ của Đảng phải đổi mới toàn diện, trong đó đổi mới, xây dựng phong cách làm việc khoa học là yêu cầu quan trọng, cấp thiết trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.
Thời gian qua, sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng đã thu được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa nhiều mặt. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm, những bất cập. Đáng chú ý là sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; sự yếu kém cả về trình độ, năng lực và phong cách của người cán bộ. Điều đó đe doạ đến sự tồn vong của Đảng và sự thành bại của cách mạng. Vì thế, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, không ngừng học tập, rèn luyện phong cách cho cán bộ, đảng viên không chỉ là vấn đề cơ bản, thường xuyên mà còn trở thành vấn đề cấp thiết hiện nay.
Năm là, phong cách Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong nền tảng tinh thần của xã hội ta, có giá trị trường tồn, sự cảm hoá, lôi cuốn sâu sắc và mạnh mẽ. Học tập phong cách Hồ Chí Minh vừa là yêu cầu cơ bản, lâu dài, vừa có ý nghĩa cấp thiết trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng hiện nay. Nhận rõ vấn đề trên, Đảng ta đã xác định học tập phong cách Hồ Chí Minh là điều kiện tiên quyết để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, tạo sức mạnh đưa cách mạng đến thành công. Thực tiễn trong từng thời kỳ cách mạng, Đảng ta đều đặt ra yêu cầu rất cao đối với việc học tập, rèn luyện phong cách của người cán bộ, đảng viên. Ngay từ Đại hội II, Đảng ta đã chỉ rõ: toàn Đảng hãy ra sức học tập đường lối chính trị, tác phong và đạo đức cách mạng của Hồ Chủ tịch; sự học tập ấy là điều kiện tiên quyết làm cho Đảng mạnh và làm cho cách mạng đi mau đến thắng lợi hoàn toàn. Trong thời kỳ thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện, Đại hội VI của Đảng coi việc đổi mới phong cách làm việc là một trong những nội dung quan trọng của việc đổi mới bản thân Đảng và sự lãnh đạo của Đảng. Đại hội VII của Đảng xác định “đổi mới một bước cơ bản nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng” là một trong những yêu cầu đổi mới và chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, ngày 07/11/2006, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ngày 14/4/2011 Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mục đích là làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc về nội dung và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, học tập, làm theo tấm gương đạo đức và tác phong của Người, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, xây dựng phong cách làm việc thực sự khoa học. Cuộc vận động được phát động rộng rãi trong toàn xã hội và ngày càng phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, đem lại kết quả thiết thực. 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách làm việc mới của đội ngũ cán bộ của Đảng và Nhà nước - phong cách Hồ Chí Minh, được biểu hiện ở các đặc trưng sau:
Thứ nhất, sự thống nhất giữa tính đảng, tính nguyên tắc cao với tính năng động, sáng tạo của người cán bộ.
Đây là nội dung cơ bản, yêu cầu trước nhất của phong cách Hồ Chí Minh. Người yêu cầu: phẩm chất hàng đầu của người cán bộ là phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Phẩm chất này quán xuyến trong mọi hoạt động của người cán bộ. Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, người cán bộ đều phải xuất phát từ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước. Mọi hoạt động của người cán bộ đều phải đặt lợi ích của cách mạng, của Tổ quốc lên trên hết. Phải đứng vững trên lập trường giai cấp công nhân mà xem xét, ra quyết định và xây dựng kế hoạch hành động, giải quyết mọi vấn đề, dũng cảm bảo vệ cái đúng, phê phán cái sai.
Biện chứng của cuộc sống là mọi sự vật, hiện tượng luôn luôn vận động và phát triển trong sự phong phú, đa dạng và không kém phần phức tạp. Trong khi đó, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, mỗi quyết định của người cán bộ - dù có đúng đắn đến mấy cũng là sản phẩm chủ quan của con người trong một thời gian và không gian hữu hạn, do đó tuyệt nhiên không thể là phương án tối ưu, “cẩm nang” trong giải quyết mọi vấn đề. Bởi vậy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời với việc giữ vững quan điểm, lập trường, tính đảng, tính nguyên tắc cao, người cán bộ của Đảng phải chủ động, sáng tạo, nhanh nhạy với sự phát triển mới của tình hình để tìm, lựa chọn giải pháp tối ưu, phù hợp với điều kiện, không gian, thời gian và đối tượng cụ thể.
Thứ hai, sự thống nhất giữa nhiệt tình cách mạng với tính trung thực, khách quan, khoa học.
Nhiệt tình cách mạng là yếu tố cơ bản trong phẩm chất của người cán bộ. Lòng thiết tha yêu nước, thương dân là động lực chân chính thôi thúc cán bộ ngày đêm chuyên tâm lo toan cho công việc. Chỉ có tận tụy, say mê, trăn trở với công việc, người cán bộ mới có sự tìm tòi, sáng tạo, mới đề xuất được những ý kiến hay, hình thành những phương án sáng tạo để thực thi nhiệm vụ đạt hiệu quả cao. Song, nhiệt tình cách mạng chỉ thực sự đem lại hiệu quả thiết thực cho cuộc sống của nhân dân khi thống nhất với tính trung thực, tôn trọng và tuân theo quy luật khách quan. Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu: trong mọi công việc đều phải nghiên cứu, phân tích khoa học thực tế khách quan, với thái độ trung thực, đánh giá đúng thực chất tình hình, xem xét, cân nhắc kỹ hoàn cảnh cụ thể, xác định rõ những quan hệ bên trong các sự kiện đang xảy ra và những yếu tố bên ngoài có liên quan, từ đó tìm ra những mắt khâu chủ yếu để đi đến những quyết định chính xác, tối ưu. Đồng thời, phải có tầm nhìn xa, trông rộng, biết giải quyết một cách khoa học giữa nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Người cán bộ giữ chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn, thì việc xây dựng một phong cách làm việc khách quan, khoa học, công tâm lại càng quan trọng và cần thiết. 
Nhiệt tình cách mạng sẽ trở thành duy tâm, duy ý chí nếu thiếu tri thức khoa học. Do đó, nhiệt tình cách mạng của người cán bộ chỉ đem lại hiệu quả cao khi có tri thức, thực sự am hiểu công việc, đặc biệt phải tinh thông nghiệp vụ theo cương vị mình phụ trách. Có nhiệt tình mà thiếu tri thức khoa học sẽ dẫn tới làm sai đường lối, chính sách, hành động trái quy luật, thậm chí dẫn đến phá hoại một cách vô ý thức. Thực tế, có không ít những ý định xây dựng tốt đẹp, nhưng do thiếu tri thức, dẫn đến phá hoại ngay dự định của chính mình.  
Thứ ba, sự thống nhất giữa cách làm việc dân chủ, tập thể với tính quyết đoán và tinh thần trách nhiệm cá nhân cao.
Người cán bộ bao giờ cũng gắn với tổ chức, nằm trong tổ chức. Nói tới cán bộ là nói tới người giữ trọng trách trong một tập thể. Không có người cán bộ đứng ngoài hay đứng trên tập thể. Bởi vậy, xây dựng phong cách dân chủ, tập thể là yêu cầu không thể thiếu với người cán bộ của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi cán bộ lãnh đạo các cấp phải thường xuyên “trưng cầu ý kiến phê bình của cấp dưới” và “không nên tự tôn, tự đại”, “phải nghe và hỏi ý kiến của cấp dưới”, tức là phải thực hành dân chủ với tính cách là một chế độ làm việc, một phong cách làm việc của người cán bộ.
Sức mạnh và trí tuệ của Đảng bắt nguồn từ tập thể và do tập thể. Điều đó lại phụ thuộc vào phong cách làm việc dân chủ, tập thể, tính quyết đoán và trách nhiệm cá nhân của các thành viên trong tập thể lãnh đạo. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu tấm gương sáng ngời về cách làm việc dân chủ, tôn trọng tập thể, lắng nghe tập thể. Đồng thời, Người cũng dám chịu trách nhiệm cá nhân trước tập thể, “trước quốc dân đồng bào”, kịp thời đưa ra những quyết định đúng. Những hiện tượng coi thường tập thể, hoặc dựa dẫm, ỷ lại tập thể, không dám quyết đoán, không nêu cao trách nhiệm cá nhân đều làm yếu năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và dẫn tới sự trì trệ. Phong cách làm việc dân chủ, tập thể đó chỉ có được khi mỗi thành viên trong tập thể có đức tính thực sự cầu thị, đoàn kết, khiêm tốn, trung thực và thẳng thắn, có lý có tình trong tự phê bình và phê bình.
Thứ tư, sự thống nhất giữa nhận thức và hoạt động thực tiễn, lời nói đi đôi với việc làm.
Người cán bộ của Đảng với vai trò là những lãnh tụ của phong trào, phải là những người có trí tuệ, có nhận thức lý luận sâu, rộng, có năng lực tư duy khoa học, nắm được các quy luật vận động khách quan của sự vật; đồng thời cũng là người có năng lực vận dụng tri thức khoa học vào tổ chức thực tiễn, là người am hiểu tình hình, có đủ tri thức để phân tích tình hình thực tiễn và xác định phương hướng hành động phù hợp với quy luật khách quan, thúc đẩy sự vật phát triển. Phẩm chất ấy được thể hiện trong sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, giữa lời nói với việc làm thường ngày của người cán bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra rằng, người cán bộ phải biết “đem lý luận áp dụng vào công việc thực tế”, học phải đi đôi với hành, học để làm việc chứ không phải để lòe người. Quan điểm của Người là “lý luận cùng thực hành phải luôn đi đôi với nhau”. Không những thế, người cán bộ Đảng và Nhà nước còn phải biết “dựa vào điều kiện thiết thực và kinh nghiệm cách mạng ở các nước, ở trong nước và địa phương” để đề ra nội dung lãnh đạo cho đúng, cho sát, cho phù hợp, cho chắc chắn. Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ “trong lúc học lý luận phải nghiên cứu công việc thực tế, kinh nghiệm thực tế”, vì có như vậy, lý luận mới có sức mạnh, mới thiết thực.
Thứ năm, sâu sát cơ sở, thường xuyên liên hệ mật thiết với quần chúng.
Để làm tròn trọng trách trước Đảng và nhân dân giao phó, người cán bộ phải thấu hiểu lòng dân, phải luôn quan tâm “chăm lo sức dân”. Muốn vậy, phải thường xuyên sâu sát cơ sở, liên hệ mật thiết với quần chúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm xây dựng cho đội ngũ cán bộ của Đảng có phong cách làm việc sâu sát cơ sở, liên hệ chặt chẽ với quần chúng. Người dạy: Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng. Người căn dặn những cán bộ phụ trách: “phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm, chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh”(1).
Thực tế đã chứng minh, chỉ có sâu sát cơ sở, người cán bộ mới kiểm nghiệm được sự sát đúng của các quyết định, mới phát hiện được sự đúng sai trong chấp hành của cơ sở, mới thấy được nhân tố mới, những điển hình tiên tiến để ủng hộ và nhân rộng ra. Cũng chỉ có đi vào quần chúng, trong phong trào sáng tạo của quần chúng, mới có cơ sở để hoạch định những chủ trương mới, những quyết định sát đúng, đáp ứng kịp thời, thiết thực những yêu cầu cuộc sống đặt ra.

Ghi chú:
(1) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, H.1995, tr.269.
Đại tá, ThS. Nguyễn Đức Hạnh Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng
[8568]
Học tập phong cách Hồ Chí Minh của người cán bộ- lý luận thực tiễnPhong cách cán bộ không chỉ là phương pháp xử lý công việc và ứng xử xã hội, mà còn là sự thể hiện các quan điểm, lập trường chính trị - giai cấp, tư cách đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ Đảng và Nhà nước. Theo đó, phương pháp, cách thức làm việc
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế
Quản lý viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ theo Luật Viên chức năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành
Bình Định: Tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(17/09/2018 02:57)
Bộ Nội vụ khai giảng Lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ
Thực hiện Quyết định số 1901/QĐ- BNV ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, sáng ngày 17/9/2018, tại Học viện Hành chính  ...
Tin mới nhất

Kiên Giang: Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về lợi ích của việc xây dựng chính quyền điện tử

Lạng Sơn: Nỗ lực nâng chỉ số ICT

Nhận diện hành vi gây rối, chống phá ở nước ta hiện nay và những giải pháp phòng, chống

Quý III/2018, Lâm Đồng giảm 23 đơn vị sự nghiệp công lập

Đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với CBCCVC

Nguyên tắc kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh với vị trí việc làm trong quản lý cán bộ, công chức ở nước ta

Nghệ An: Lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng tại bộ phận một cửa

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.