03/02/2015 02:25
Phấn đấu trở thành “đảng viên tốt” theo lời dạy của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên trở thành những “đảng viên tốt”, xứng đáng “vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Những tư tưởng của Người về phấn đấu trở thành “người đảng viên tốt” vẫn còn nguyên giá trị và có ý nghĩa cực kỳ to lớn trong công tác xây dựng Đảng ta trong giai đoạn hiện nay.

Ảnh minh họa: internet
Người “đảng viên tốt” trong tư tưởng Hồ Chí Minh bao hàm những vấn đề tiêu chuẩn, yêu cầu, phương pháp, cách thức phấn đấu trở thành người đảng viên thực sự lôi cuốn quần chúng trong học tập, lao động sản xuất, chiến đấu, công tác nhằm bảo đảm cho nhiệm vụ kháng chiến, kiến quốc giành thắng lợi. Trước hết, Hồ Chí Minh khẳng định: Xây dựng chi bộ tốt, vững mạnh là việc làm vô cùng quan trọng đối với Đảng ta. Trong đó, xây dựng đảng viên tốt là vấn đề cốt lõi của chi bộ tốt. Người cho rằng: “đảng viên tốt thì chi bộ mới tốt”. Bởi, mỗi chi bộ là tế bào hợp thành tổ chức Đảng, mỗi đảng viên mà ra sức phấn đấu trở thành đảng viên tốt, thì tất yếu sẽ có chi bộ tốt, mỗi chi bộ đều tốt thì toàn Đảng sẽ mạnh thêm.
Theo quan niệm của Hồ Chí Minh, đảng viên tốt là phải ghi nhớ và thực hiện tốt 10 nhiệm vụ của người đảng viên, phải gương mẫu trong mọi công việc, phải liên hệ chặt chẽ với quần chúng; phải là người “không một phút nào quên lý tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Đảng viên tốt còn phải là người có năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ lao động, sản xuất và chiến đấu; phải là người có đạo đức cách mạng, sống có tình có nghĩa “hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin mà sống không có tình có nghĩa thì đâu phải là hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin”. Những tiêu chuẩn người đảng viên tốt-thực chất là Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi đảng viên phải nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trước quần chúng, trước đồng chí của mình về thực hiện mọi mặt công tác mà đoàn thể giao. Nói tóm lại, phải có đủ phẩm chất đạo đức và năng lực công tác hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Trong đó, tiêu biểu về lý tưởng, hành động và liên hệ mật thiết với quần chúng, làm “mực thước” cho quần chúng noi theo là những tiêu chuẩn quan trọng nhất.
Theo Hồ Chí Minh, đảng viên là những người ưu tú nhất, tiêu biểu nhất, hăng hái nhất, cách mạng nhất trong phong trào cách mạng của quần chúng. Người chỉ rõ, người đảng viên tốt rất cần thiết và xuất hiện ở nhiều lĩnh vực. Có người đảng viên tốt trong lao động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lao động trí óc, đánh giặc, quản lý… Do đó, mỗi đảng viên dù công tác ở lĩnh vực nào, cương vị gì, cũng đều phải phấn đấu trở thành đảng viên tốt; coi đó là bổn phận thiêng liêng, trách nhiệm lớn lao, niềm vinh dự, tự hào trước Đảng và nhân dân.
Không chỉ đưa ra những tiêu chuẩn, Hồ Chí Minh còn chỉ rõ cách thức, phương pháp rèn luyện để trở thành người đảng viên tốt. Người cho rằng, muốn có đảng viên tốt thì “chi bộ phải thường xuyên giáo dục mỗi đồng chí đảng viên”, phải giúp đỡ đảng viên hằng ngày phải tự kiểm điểm mình. Nghĩa là, để có đảng viên tốt thì không chỉ mỗi đảng viên cố gắng, phấn đấu, rèn luyện, mà phải phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ trong việc giáo dục, rèn luyện đảng viên. Một trong những phương thức căn bản nhất để giáo dục, rèn luyện cán bộ trở thành đảng viên tốt là phát huy tinh thần đấu tranh, phải thật thà tự phê bình và phê bình; phải thực hiện thường xuyên như “rửa mặt phải rửa hằng ngày”.
Trong tình hình hiện nay, khi “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống” có ảnh hưởng lớn đến niềm tin của nhân dân đối với uy tín của Đảng, thì việc tiếp tục quán triệt và thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về “người đảng viên tốt” có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, cấp thiết trong công tác xây dựng Đảng. Để trở thành “đảng viên tốt”, mỗi cán bộ, đảng viên và các tổ chức đảng, mà trực tiếp là chi bộ cần thực hiện những nội dung, biện pháp cơ bản sau đây:
Một là, nâng cao nhận thức tư tưởng Hồ Chí Minh về “đảng viên tốt” đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay.
Đây là nội dung, biện pháp quan trọng hàng đầu để mỗi đảng viên nhận thức sâu sắc giá trị, ý nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng nói chung, xây dựng đội ngũ đảng viên nói riêng. Một trong những vấn đề cốt lõi của công tác xây dựng Đảng ta hiện nay là phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của mỗi đảng viên. Để phát huy “chất cộng sản”, mỗi đảng viên càng phải nhận thức sâu sắc giá trị, ý nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh để phấn đấu trở thành “đảng viên tốt”. Từ  đó, thấm sâu vào tư tưởng, ý chí và có biện pháp phấn đấu thường xuyên, bền bỉ, mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh, cho dù khó khăn đến đâu cũng phấn đấu và trở thành đảng viên tốt. Để nhận thức sâu sắc giá trị, ý nghĩa tư tưởng của Người, các tổ chức cơ sở đảng, mọi đảng viên phải tiếp tục học tập, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về phấn đấu trở thành “đảng viên tốt”; coi đó là việc làm xuyên suốt quá trình công tác, phấn đấu của mỗi đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hai là, nêu cao tinh thần tự tu dưỡng, rèn luyện mọi lúc, mọi nơi để trở thành đảng viên tốt, xứng đáng với niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng.
Trở thành “đảng viên tốt” - không thể tự có, hay muốn nói mình tốt mà được quần chúng cho mình là tốt, mà phải thông qua quá trình tu dưỡng, rèn luyện mọi lúc mọi, mọi nơi, trong công tác hằng ngày. Niềm tin của quần chúng đối với đảng viên chính ở chỗ, người đảng viên của Đảng phải thực sự trở thành “mực thước” cho quần chúng noi theo. Hiện nay, một bộ phận không nhỏ đảng viên, do không thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống, năng lực công tác, thậm chí không còn giữ được tư cách của đảng viên, sa vào tham ô, nhũng nhiễu nhân dân, thiếu quan tâm đến đời sống, nhu cầu của nhân dân, chỉ lo vun vén cá nhân, làm giàu bất chính… dẫn đến làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Do vậy, một trong những biện pháp tốt để lấy lại niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, là mỗi đảng viên phải nêu cao tinh thần tự tu dưỡng, rèn luyện để trở thành đảng viên tốt; làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Muốn giáo dục nhân dân, làm cho mọi người đều tốt cả thì cán bộ, đảng viên phải tự giáo dục và rèn luyện hằng ngày”.
Ba là, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ gắn với thường xuyên đấu tranh tự phê bình và phê bình của đội ngũ đảng viên.
Chi bộ là nơi trực tiếp quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên trưởng thành và lớn mạnh. Chi bộ tốt là môi trường cực kỳ thuận lợi để mỗi đảng viên tu dưỡng, phấn đấu trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ chi bộ giao cho. Trong đó, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ là yếu tố trực tiếp tác động đến sự trưởng thành về mọi mặt của đảng viên. Cùng với nâng cao năng lực lãnh đạo, chi bộ phải phát huy tinh thần thường xuyên đấu tranh tự phê bình và phê bình của đội ngũ đảng viên. Điều đó có ý nghĩa rất to lớn, giúp đảng viên nhận thấy những ưu điểm, khuyết điểm của bản thân, từ đó phát huy “những mặt tốt nảy nở như hoa mùa xuân”, làm cho “mặt xấu mất dần đi”, đây là cách tốt nhất để trở thành người đảng viên tốt. Tuy nhiên, trong đấu tranh phê bình phải quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là phê bình để giúp nhau cùng tiến bộ, cùng phát triển và trở thành người đảng viên tốt; phải tránh lợi dụng phê bình để “nói xấu”, “hạ bệ” lẫn nhau.
Bốn là, gắn chặt việc thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI) với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.
Hiện nay, toàn Đảng đang tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI) về những vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng, gắn với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đây là một trong những biện pháp cực kỳ quan trọng, là “phương thuốc” hiệu nghiệm nhất để rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, năng lực công tác để trở thành người đảng viên tốt. Cùng với phát huy vai trò của các tổ chức cơ sở đảng, chi bộ, mỗi đảng viên phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm, nghĩa vụ, niềm tự hào trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Coi đó là việc làm thường xuyên, từ tư duy, tư tưởng, tình cảm đến hoạt động cụ thể hằng ngày học tập, lao động, công tác…
Tăng cường triển khai thực hiện trên thực tế cả bề rộng, chiều sâu, trên các lĩnh vực hoạt động. Các tổ chức cơ sở đảng, chi bộ đặc biệt chú trọng đến những việc làm hay, sáng kiến, hiệu quả thiết thực, gương người tốt, điển hình trong phấn đấu trở thành đảng viên tốt, nhất là những đảng viên có sự phấn đấu vượt bậc, những đảng viên công tác trên những lĩnh vực đặc thù, thầm lặng, nơi biên giới, hải đảo… đã hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ Tổ quốc, sự bình yên và cuộc sống của nhân dân… Đó là, những đảng viên tốt thực sự thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cần phổ biến, nhân rộng, phát huy ảnh hưởng đến đảng viên trong toàn Đảng trong tình hình hiện nay.
Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu trở thành đảng viên tốt, thực sự là việc làm đầy ý nghĩa, thể hiện tình cảm trách nhiệm, ý chí, niềm tin của mỗi cán bộ, đảng viên đối với Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; đồng thời, là hành động không lời, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và đội ngũ đảng viên hiện nay. Do vậy, suy ngẫm thấu đáo, nêu cao trách nhiệm, tu dưỡng, rèn luyện thường xuyên, công tác hiệu quả, phấn đấu trở thành “đảng viên tốt” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu hiện cao nhất tinh thần của người đảng viên, góp phần xây dựng Đảng ta luôn thực sự trong sạch, xứng đáng với niềm tin yêu, quý trọng của nhân dân.
Đại tá, TS. Nguyễn Sỹ Họa - Phó chủ nhiệm Khoa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Lục quân
Theo: qdnd.vn
[5697]
Phấn đấu trở thành “đảng viên tốt” theo lời dạy của Bác HồẢnh minh họa: internet   Người “đảng viên tốt” trong tư tưởng Hồ Chí Minh bao hàm những vấn đề tiêu chuẩn, yêu cầu, phương pháp, cách thức phấn đấu trở thành người đảng viên thực sự lôi cuốn quần chúng trong học tập, lao động sản xuất,
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Cải cách chính sách tiền lương gắn với cải cách hành chính; đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và của các đơn vị sự nghiệp công lập
Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Đảng bộ tỉnh Sơn La
Quảng Ninh tập trung xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ ở cơ sở
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(18/10/2018 04:37)
Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ tổ chức Hội thi cắm hoa chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
Chiều ngày 18/10, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ tổ chức Hội thi cắm hoa nghệ thuật chào mừng ngày Phụ  ...
Tin mới nhất

Bắc Ninh nỗ lực thực hiện mục tiêu bình đẳng giới

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tinh giản biên chế là xu thế tất yếu và đúng đắn

Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ tổ chức Hội thi cắm hoa chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước bảo đảm tăng cường sức mạnh và hoàn thiện hệ thống chính trị

Trình Chính phủ phương án cắt giảm trên 70% điều kiện đầu tư kinh doanh

Năm 2025: 100% hồ sơ BHXH sẽ được số hoá

Công đoàn Bộ Nội vụ: Tập huấn về Cách mạng 4.0 và ứng dụng trong xây dựng, hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.