Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đánh giá, sử dụng đội ngũ cán bộ của Đảng theo tư tưởng "hiểu biết cán bộ, khéo dùng cán bộ" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cán bộ và công tác cán bộ luôn là mối quan tâm hàng đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng. Theo Người, cán bộ là gốc của mọi công việc, là yếu tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp cách mạng. Tuy nhiên, trong thực tiễn không phải khi nào, ở đâu cán bộ cũng phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng đó là cấp ủy các cấp, nhất là lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa thực sự đánh giá và sử dụng đúng đội ngũ cán bộ. Vì vậy, nghiên cứu nắm vững và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về "hiểu biết cán bộ, khéo dùng cán bộ" có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Sự thống nhất lý tưởng đạo đức với lý tưởng chính trị - Giá trị đặc sắc trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí minh

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là một tài sản tinh thần vô giá, là nền tảng tư tưởng để xây dựng xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh luôn có sự thống nhất giữa lý tưởng đạo đức với lý tưởng chính trị cộng sản chủ nghĩa. Mặc dù, chính trị và đạo đức là hai hình thái ý thức xã hội khác nhau, phản ánh những lĩnh vực, khía cạnh khác nhau của đời sống xã hội, nhưng giữa chúng luôn có mối quan hệ chặt chẽ, tác động, ảnh hưởng chi phối lẫn nhau. Chính trị luôn gắn liền với đạo đức; ngược lại, đạo đức luôn là cơ sở quyết định những vấn đề chính trị cách mạng(1). V.I.Lênin chỉ rõ: "Đạo đức, đó là những gì góp phần phá hủy xã hội cũ của bọn bóc lột và góp phần đoàn kết tất cả những người lao động chung quanh giai cấp vô sản đang sáng tạo ra xã hội mới của những người cộng sản. Đạo đức cộng sản là đạo đức phục vụ cuộc đấu tranh ấy, là đạo đức nhằm đoàn kết những người lao động chống mọi sự bóc lột, chống mọi chế độ tư hữu nhỏ. Đối với những người cộng sản, tất cả đạo đức là nằm trong cái kỷ luật đoàn kết keo sơn đó, và trong cuộc đấu tranh tự giác của quần chúng chống bọn bóc lột"(2).

Bác Hồ với việc đoàn kết, thống nhất trong Đảng

Một trong những giá trị truyền thống vô cùng quý báu của dân tộc chúng ta qua hàng nghìn năm lịch sử là truyền thống đoàn kết xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Truyền thống đó đã được Đảng Cộng sản Việt Nam giữ gìn, phát huy, nâng lên tầm thời đại, trong đó lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh là người khởi xướng và duy trì. Sự sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta là đã tìm ra những hình thức tốt nhất để tập hợp quần chúng, nhân dân làm cách mạng, tiêu biểu là Mặt trận Dân tộc thống nhất, Mặt trận Việt Minh và các tổ chức đoàn thể quần chúng sau này, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Theo Bác Hồ, Đảng đoàn kết “làm cho quần chúng mến Đảng, ra sức ủng hộ Đảng và tự giác, tự nguyện chịu Đảng lãnh đạo” (1); “củng cố mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng... nhân dân thấm nhuần và thực hiện chính sách của Đảng” (2).

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý

Sinh thời, với nhận thức đúng đắn về vai trò của phụ nữ đối với sự phát triển của xã hội cũng như mong muốn xây dựng một xã hội công bằng, bình đẳng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn quan tâm đến việc tạo điều kiện để phụ nữ tham gia vào mọi hoạt động của xã hội, kể cả trong công tác lãnh đạo, quản lý. Chúng ta tìm thấy trong di sản tư tưởng của Người những chỉ dẫn quý báu về việc tại sao phải thu hút phụ nữ vào các cơ quan lãnh đạo, quản lý, những trở ngại và giải pháp khắc phục để phụ nữ có thể phát huy khả năng lãnh đạo, quản lý.            

Các giải pháp phòng, chống tham nhũng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tham nhũng là một vấn nạn đã và đang trở thành hiểm họa khiến mọi quốc gia trên thế giới phải lo ngại. Tham nhũng tàn phá một cách trầm trọng tiến trình hoạt động bình thường của hệ thống chính trị và việc thực hiện chính sách nhà nước, làm xói mòn đạo đức và tinh thần xã hội, ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế. Đấu tranh chống tham nhũng là yêu cầu khách quan và là nhiệm vụ trọng tâm của các nước trên thế giới. Ở Việt Nam, Đảng ta coi tham nhũng là một trong bốn nguy cơ làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa và rất quan tâm đến công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Ngay từ khi sáng lập ra Đảng ta và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và trăn trở về vấn nạn tham nhũng trong bộ máy của Đảng và Nhà nước. Người đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu về đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Vì vậy, việc nghiên cứu các giải pháp chống tham nhũng theo tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa rất lớn trong công tác đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay.

Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với Dân

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đặt ra đòi hỏi khách quan phải giữ vững và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân là tài sản vô cùng quý báu đối với cách mạng Việt Nam. Nhận thức đúng đắn tư tưởng đó của Người là cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ của mình góp phần quan trọng giữ vững và tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân.

TIN MỚI NHẤT
Sao lại ngại tiếp dân?
Xây dựng cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị cấp tỉnh ở Thái Bình
Quan điểm của Đảng về phòng, chống tham nhũng trong Văn kiện Đại hội XII
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(22/05/2017 03:15)
Hội thảo góp ý đề cương Đề án Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập
Sáng 22/5/2017, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo góp ý đề cương Đề án Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ  ...
Tin mới nhất

Một số vấn đề về hội và quản lý nhà nước đối với hội ở nước ta hiện nay

Hà Giang: Nhận diện những "nút thắt" để doanh nghiệp phát triển nhanh hơn, mạnh hơn

Quảng Ngãi: Khẩn trương rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Điện Biên: Tinh gọn để nâng cao hiệu quả

Bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định, gây bức xúc dư luận

Cử tri với Quốc hội

Tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng

Tin xem nhiều

Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ trong giai đoạn hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ

Quan điểm của Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và sự vận dụng của Đảng ta hiện nay

Đổi mới phong cách công tác của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước hiện nay

Những giải pháp nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong Đảng

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.