Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Thực hành chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng và bộ máy nhà nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề đạo đức cách mạng và chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng, bộ máy nhà nước. Theo Người, chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng là một nội dung liên quan trực tiếp tới vận mệnh của Đảng, chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước và quyết định đến thành công của sự nghiệp cách mạng ở nước ta. Do vậy, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, vừa là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cán bộ, công chức, của toàn Đảng, toàn dân ta. 

Đánh giá, sử dụng đội ngũ cán bộ của Đảng theo tư tưởng "hiểu biết cán bộ, khéo dùng cán bộ" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cán bộ và công tác cán bộ luôn là mối quan tâm hàng đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng. Theo Người, cán bộ là gốc của mọi công việc, là yếu tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp cách mạng. Tuy nhiên, trong thực tiễn không phải khi nào, ở đâu cán bộ cũng phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng đó là cấp ủy các cấp, nhất là lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa thực sự đánh giá và sử dụng đúng đội ngũ cán bộ. Vì vậy, nghiên cứu nắm vững và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về "hiểu biết cán bộ, khéo dùng cán bộ" có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Sự thống nhất lý tưởng đạo đức với lý tưởng chính trị - Giá trị đặc sắc trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí minh

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là một tài sản tinh thần vô giá, là nền tảng tư tưởng để xây dựng xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh luôn có sự thống nhất giữa lý tưởng đạo đức với lý tưởng chính trị cộng sản chủ nghĩa. Mặc dù, chính trị và đạo đức là hai hình thái ý thức xã hội khác nhau, phản ánh những lĩnh vực, khía cạnh khác nhau của đời sống xã hội, nhưng giữa chúng luôn có mối quan hệ chặt chẽ, tác động, ảnh hưởng chi phối lẫn nhau. Chính trị luôn gắn liền với đạo đức; ngược lại, đạo đức luôn là cơ sở quyết định những vấn đề chính trị cách mạng(1). V.I.Lênin chỉ rõ: "Đạo đức, đó là những gì góp phần phá hủy xã hội cũ của bọn bóc lột và góp phần đoàn kết tất cả những người lao động chung quanh giai cấp vô sản đang sáng tạo ra xã hội mới của những người cộng sản. Đạo đức cộng sản là đạo đức phục vụ cuộc đấu tranh ấy, là đạo đức nhằm đoàn kết những người lao động chống mọi sự bóc lột, chống mọi chế độ tư hữu nhỏ. Đối với những người cộng sản, tất cả đạo đức là nằm trong cái kỷ luật đoàn kết keo sơn đó, và trong cuộc đấu tranh tự giác của quần chúng chống bọn bóc lột"(2).

Bác Hồ với việc đoàn kết, thống nhất trong Đảng

Một trong những giá trị truyền thống vô cùng quý báu của dân tộc chúng ta qua hàng nghìn năm lịch sử là truyền thống đoàn kết xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Truyền thống đó đã được Đảng Cộng sản Việt Nam giữ gìn, phát huy, nâng lên tầm thời đại, trong đó lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh là người khởi xướng và duy trì. Sự sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta là đã tìm ra những hình thức tốt nhất để tập hợp quần chúng, nhân dân làm cách mạng, tiêu biểu là Mặt trận Dân tộc thống nhất, Mặt trận Việt Minh và các tổ chức đoàn thể quần chúng sau này, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Theo Bác Hồ, Đảng đoàn kết “làm cho quần chúng mến Đảng, ra sức ủng hộ Đảng và tự giác, tự nguyện chịu Đảng lãnh đạo” (1); “củng cố mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng... nhân dân thấm nhuần và thực hiện chính sách của Đảng” (2).

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý

Sinh thời, với nhận thức đúng đắn về vai trò của phụ nữ đối với sự phát triển của xã hội cũng như mong muốn xây dựng một xã hội công bằng, bình đẳng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn quan tâm đến việc tạo điều kiện để phụ nữ tham gia vào mọi hoạt động của xã hội, kể cả trong công tác lãnh đạo, quản lý. Chúng ta tìm thấy trong di sản tư tưởng của Người những chỉ dẫn quý báu về việc tại sao phải thu hút phụ nữ vào các cơ quan lãnh đạo, quản lý, những trở ngại và giải pháp khắc phục để phụ nữ có thể phát huy khả năng lãnh đạo, quản lý.            

Các giải pháp phòng, chống tham nhũng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tham nhũng là một vấn nạn đã và đang trở thành hiểm họa khiến mọi quốc gia trên thế giới phải lo ngại. Tham nhũng tàn phá một cách trầm trọng tiến trình hoạt động bình thường của hệ thống chính trị và việc thực hiện chính sách nhà nước, làm xói mòn đạo đức và tinh thần xã hội, ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế. Đấu tranh chống tham nhũng là yêu cầu khách quan và là nhiệm vụ trọng tâm của các nước trên thế giới. Ở Việt Nam, Đảng ta coi tham nhũng là một trong bốn nguy cơ làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa và rất quan tâm đến công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Ngay từ khi sáng lập ra Đảng ta và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và trăn trở về vấn nạn tham nhũng trong bộ máy của Đảng và Nhà nước. Người đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu về đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Vì vậy, việc nghiên cứu các giải pháp chống tham nhũng theo tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa rất lớn trong công tác đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay.

TIN MỚI NHẤT
Gỡ nút thắt chồng chéo chức năng, nhiệm vụ
Kinh nghiệm của một số nước về phòng, chống tham nhũng
Cải thiện dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực đất đai ở Đắk Nông: Bắt đầu từ cán bộ thực thi
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(21/03/2017 09:04)
Lễ Công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm, giao Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
Chiều ngày 21/03/2017, tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ  ...
Tin mới nhất

Điện Biên:Từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức cấp xã

Kỷ luật cá nhân vi phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm người nhà

Chính phủ điện tử: Bộ Tài chính, Đà Nẵng dẫn đầu về mức độ sẵn sàng

Hà Giang: Bước đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực ngành Nội vụ ở Việt Nam hiện nay

Công nhận 6 xã đảo thuộc tỉnh Tiền Giang

Long An: Nhiều chuyển biến nhưng hiệu quả chưa cao trong thực hiện quy chế dân chủ và thi đua dân vận khéo

Tin xem nhiều

Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ trong giai đoạn hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ

Đổi mới phong cách công tác của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước hiện nay

Những giải pháp nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong Đảng

Quan điểm của Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và sự vận dụng của Đảng ta hiện nay

Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.