Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Sự thống nhất lý tưởng đạo đức với lý tưởng chính trị - Giá trị đặc sắc trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí minh

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là một tài sản tinh thần vô giá, là nền tảng tư tưởng để xây dựng xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh luôn có sự thống nhất giữa lý tưởng đạo đức với lý tưởng chính trị cộng sản chủ nghĩa. Mặc dù, chính trị và đạo đức là hai hình thái ý thức xã hội khác nhau, phản ánh những lĩnh vực, khía cạnh khác nhau của đời sống xã hội, nhưng giữa chúng luôn có mối quan hệ chặt chẽ, tác động, ảnh hưởng chi phối lẫn nhau. Chính trị luôn gắn liền với đạo đức; ngược lại, đạo đức luôn là cơ sở quyết định những vấn đề chính trị cách mạng(1). V.I.Lênin chỉ rõ: "Đạo đức, đó là những gì góp phần phá hủy xã hội cũ của bọn bóc lột và góp phần đoàn kết tất cả những người lao động chung quanh giai cấp vô sản đang sáng tạo ra xã hội mới của những người cộng sản. Đạo đức cộng sản là đạo đức phục vụ cuộc đấu tranh ấy, là đạo đức nhằm đoàn kết những người lao động chống mọi sự bóc lột, chống mọi chế độ tư hữu nhỏ. Đối với những người cộng sản, tất cả đạo đức là nằm trong cái kỷ luật đoàn kết keo sơn đó, và trong cuộc đấu tranh tự giác của quần chúng chống bọn bóc lột"(2).

Bác Hồ với việc đoàn kết, thống nhất trong Đảng

Một trong những giá trị truyền thống vô cùng quý báu của dân tộc chúng ta qua hàng nghìn năm lịch sử là truyền thống đoàn kết xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Truyền thống đó đã được Đảng Cộng sản Việt Nam giữ gìn, phát huy, nâng lên tầm thời đại, trong đó lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh là người khởi xướng và duy trì. Sự sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta là đã tìm ra những hình thức tốt nhất để tập hợp quần chúng, nhân dân làm cách mạng, tiêu biểu là Mặt trận Dân tộc thống nhất, Mặt trận Việt Minh và các tổ chức đoàn thể quần chúng sau này, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Theo Bác Hồ, Đảng đoàn kết “làm cho quần chúng mến Đảng, ra sức ủng hộ Đảng và tự giác, tự nguyện chịu Đảng lãnh đạo” (1); “củng cố mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng... nhân dân thấm nhuần và thực hiện chính sách của Đảng” (2).

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý

Sinh thời, với nhận thức đúng đắn về vai trò của phụ nữ đối với sự phát triển của xã hội cũng như mong muốn xây dựng một xã hội công bằng, bình đẳng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn quan tâm đến việc tạo điều kiện để phụ nữ tham gia vào mọi hoạt động của xã hội, kể cả trong công tác lãnh đạo, quản lý. Chúng ta tìm thấy trong di sản tư tưởng của Người những chỉ dẫn quý báu về việc tại sao phải thu hút phụ nữ vào các cơ quan lãnh đạo, quản lý, những trở ngại và giải pháp khắc phục để phụ nữ có thể phát huy khả năng lãnh đạo, quản lý.            

Các giải pháp phòng, chống tham nhũng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tham nhũng là một vấn nạn đã và đang trở thành hiểm họa khiến mọi quốc gia trên thế giới phải lo ngại. Tham nhũng tàn phá một cách trầm trọng tiến trình hoạt động bình thường của hệ thống chính trị và việc thực hiện chính sách nhà nước, làm xói mòn đạo đức và tinh thần xã hội, ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế. Đấu tranh chống tham nhũng là yêu cầu khách quan và là nhiệm vụ trọng tâm của các nước trên thế giới. Ở Việt Nam, Đảng ta coi tham nhũng là một trong bốn nguy cơ làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa và rất quan tâm đến công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Ngay từ khi sáng lập ra Đảng ta và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và trăn trở về vấn nạn tham nhũng trong bộ máy của Đảng và Nhà nước. Người đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu về đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Vì vậy, việc nghiên cứu các giải pháp chống tham nhũng theo tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa rất lớn trong công tác đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay.

Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với Dân

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đặt ra đòi hỏi khách quan phải giữ vững và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân là tài sản vô cùng quý báu đối với cách mạng Việt Nam. Nhận thức đúng đắn tư tưởng đó của Người là cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ của mình góp phần quan trọng giữ vững và tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

Trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc nói chung cũng như­ trong xây dựng chỉnh đốn đảng và trong xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do nhân dân, vì nhân dân, bao giờ Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng rất quan tâm đến vấn đề chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên. Theo Bác, cán bộ, đảng viên phải làm gương cho nhân dân cả về lời nói và việc làm, để cho dân tin, dân phục, dân yêu, từ đó làm cho dân tin Ðảng, phục Ðảng, yêu Ðảng và làm theo chính sách của Ðảng và Chính phủ. ….Nhất là những người cán bộ và lãnh tụ, càng phải làm cho xứng đáng lòng tin cậy của Ðảng, của dân tộc. Càng phải làm gương cho cả đảng viên, tất cả quần chúng noi theo[1].            

TIN MỚI NHẤT
Họp Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập xây dựng Đề án “Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập”
Học tập và làm theo phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2017
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(21/02/2017 02:34)
Họp Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập xây dựng Đề án “Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập”
Sáng 21/2/2017, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập xây dựng Đề án “Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính,  ...
Tin mới nhất

Ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tổ chức và của cán bộ, đảng viên

UBND tỉnh Bình Phước nhận lỗi trước Thủ tướng

Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

Chức năng, cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Giảm thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch "Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2017"

Pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước

Tin xem nhiều

Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ trong giai đoạn hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ

Đổi mới phong cách công tác của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước hiện nay

Những giải pháp nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong Đảng

Quan điểm của Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và sự vận dụng của Đảng ta hiện nay

Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.