26/10/2018 02:17
Hội nghị triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam và tập huấn, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018

Sáng 26/10, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam và tập huấn, phổ biến Luật tố cáo năm 2018

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đến dự và chủ trì Hội nghị.
Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Phạm Đức Toàn; lãnh đạo,công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ. Báo cáo viên tại Hội nghị có các đồng chí: Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp Phan Hồng Nguyên và Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Kim. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Trọng thừa khẳng định, ngày Pháp luật năm 2018 được tổ chức trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực triển khai các nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; thực hiện nhiều nhiệm vụ hết sức quan trọng được Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đòi hỏi Bộ Nội vụ phải nỗ lực, quyết tâm rất lớn. Vì vậy, việc triển khai Ngày Pháp luật năm 2018 với Chủ đề: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” là hết sức thiết thực.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật là việc làm hàng ngày, thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Nội vụ. Thứ trưởng đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ chủ động xác định hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó có thể tham khảo một số hình thức hưởng ứng cụ thể như: tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên đề, qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn; lồng ghép trong triển khai hoạt động xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật; tổ chức đối thoại chính sách pháp luật; xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả; sử dụng hiệu quả mạng lưới thông tin cơ sở; tư vấn pháp luật; tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng thể chế, thi hành và bảo vệ pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật. Từ nay đến hết năm 2018, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Ưu tiên tập trung nguồn lực cho công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế, đặc biệt là việc cụ thể hóa các Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 Khóa XII, Nghị quyết của Quốc hội và các Chương trình hành động của Chính phủ liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Bao gồm: Tham mưu, chuẩn bị báo cáo Bộ Chính trị Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã từ nay đến năm 2021. Tập trung xây dựng hồ sơ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi). Khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành các nghị định, các thông tư đảm bảo tiến độ theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản giao nhiệm vụ của các cấp có thẩm quyền. Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2018. Đề xuất kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 (bảo đảm đến hết năm 2019, thực hiện thanh tra, kiểm tra 100% các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ). Hoàn thành công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ tại các địa phương và Bộ, ngành Trung ương.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa nhấn mạnh, ngày Pháp luật năm 2018 là sự kiện chính trị, pháp lý quan trọng góp phần xây dựng, củng cố và phát triển văn hóa lập hiến Việt Nam, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước của ngành Nội vụ nói chung và Bộ Nội vụ nói riêng. Nhân dịp này, thay mặt Ban Cán sự Đảng Bộ, lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa phát động tháng hành động và tuần cao điểm hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018 tại Bộ Nội vụ; đồng thời mong muốn các đơn vị của Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ Phạm Đức Toàn phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp giới thiệu Chuyên đề hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam và đồng chí Nguyễn Văn Kim, Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Tố cáo năm 2018. 

Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp Phan Hồng Nguyên giới thiệu Chuyên đề hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam tại Hội nghị

Trao đổi với Hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp Phan Hồng Nguyên cho biết, với trách nhiệm là cơ quan được giao chủ trì, tham mưu Thủ tướng Chính phủ tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật, Bộ Tư pháp cũng đã và đang tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, trong đó điểm nhấn là tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCNVN vào ngày 09/11;  đánh giá đợt thi đua hưởng ứng 05 năm triển khai Ngày Pháp luật, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả trong hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Dự kiến Thủ tướng Chính phủ sẽ tham dự và phát biểu tại buổi Lễ.

Để phát huy hơn nữa hiệu quả hưởng ứng Ngày Pháp luật góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Bộ, Ngành, đưa Ngày Pháp luật thực sự trở thành ngày hội nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, đồng chí Phan Hồng Nguyên cho rằng Bộ, ngành Nội vụ cần quan tâm triển khai thực hiện một số hoạt động sau:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó có trách nhiệm của Bộ, cơ quan, đơn vị được quy định tại Điều 25 và Điều 28; Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành Nội vụ; đa dạng hóa các hình thức PBGDPL phù hợp với đặc thù, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; triển khai Ngày Pháp luật gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, lĩnh vực chuyên môn của Bộ, ngành Nội vụ.

Thứ hai, tiếp tục xác định việc hưởng ứng Ngày Pháp luật là công việc thường xuyên, liên tục, hằng ngày và là trách nhiệm của toàn ngành, của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để việc học tập, tìm hiểu pháp luật; tuân thủ và chấp hành pháp luật trở thành công việc tự thân của mỗi người.

Thứ ba, tiếp tục phát huy đầy đủ vai trò thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương và Ban thư ký Hội đồng; củng cố, nâng cao năng lực của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ pháp chế của ngành để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công tác PBGDPL trong tình hình mới.

Thứ tư, đánh giá, sơ kết việc triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam để  thấy được thực trạng, rút ra những bài học kinh nghiệm; xây dựng và áp dụng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật nói riêng, công tác PBGDPL của Bộ, ngành Nội vụ.

Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Kim giới thiệu với Hội nghị những điểm mới của Luật Tố cáo 2018
Phố biến với Hội nghị Luật Tố cáo 2018, đồng chí Nguyễn Văn Kim, Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ tập trung giới thiệu những điểm mới của Luật. Cụ thể:
1. Luật đã Bổ sung quy định về tố cáo nặc danh
Tiếp nhận, xử lý tố cáo nặc danh là nội dung mới được bổ sung tại Luật Tố cáo 2018. Điều 25 quy định:
- Không xử lý đối với tố cáo không rõ họ tên, địa chỉ của người tố cáo hoặc qua kiểm tra, xác minh không xác định được người tố cáo hoặc người tố cáo sử dụng họ tên của người khác để tố cáo hoặc thông tin có nội dung tố cáo được phản ánh bằng đơn tố cáo.
- Tiếp nhận, thanh tra, kiểm tra đối với tố cáo thuộc trường hợp nêu trên nhưng có nội dung rõ ràng về người có hành vi vi phạm pháp luật, có tài liệu, chứng cứ cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật và có cơ sở để thẩm tra, xác minh.
2. Rút gọn trình tự giải quyết tố cáo
Tại Điều 28 Luật Tố cáo 2018, trình tự giải quyết tố cáo được rút gọn lại chỉ còn 04 bước, thay vì 05 bước như quy định trước đây.
04 bước này bao gồm: Thụ lý tố cáo; Xác minh nội dung tố cáo; Kết luận nội dung tố cáo; Xử lý kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo; bỏ bước Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo của Luật Tố cáo 2011.
3. Rút ngắn thời gian giải quyết tố cáo
Luật Tố cáo 2018 quy định thời hạn giải quyết tố cáo là không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý tố cáo; Trường hợp vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 30 ngày; đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày (Điều 30).
Trong khi đó, Luật Tố cáo 2011 quy định thời hạn này là 60 ngày, vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 90 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo.

4. Cho phép rút tố cáo

Đây cũng là nội dung mới được đưa vào Luật Tố cáo 2018, Luật Tố cáo 2011 không quy định về nội dung này.

Theo đó, Điều 33 Luật mới chi rõ: Người tố cáo có quyền rút toàn bộ nội dung tố cáo hoặc một phần nội dung tố cáo trước khi người giải quyết tố cáo ra kết luận nội dung tố cáo. Việc rút tố cáo phải được thực hiện bằng văn bản.

Người tố cáo rút tố cáo nhưng nếu lợi dụng việc tố cáo để vu khống, xúc phạm, gây thiệt hại cho người bị tố cáo thì vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi tố cáo của mình, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định.

5. Quy định rõ về bảo vệ người tố cáo

Điều 47 của Luật Tố cáo 2018 định nghĩa rất rõ về đối tượng, phạm vi bảo vệ người tố cáo. Cụ thể, Bảo vệ người tố cáo là việc bảo vệ bí mật thông tin của người tố cáo; bảo vệ vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo, vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo.

Khi có căn cứ về việc vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo và người thân của họ đang bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại ngay tức khắc hay họ bị trù dập, phân biệt đối xử do việc tố cáo, người giải quyết tố cáo, cơ quan khác có thẩm quyền phải áp dụng biện pháp bảo vệ cần thiết.

6. Tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết tố cáo

Trước đây, Luật Tố cáo 2011 không quy định về điều này, trong khi đó, Luật Tố cáo 2018 cho phép người tố cáo ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo khi cần đợi kết quả giải quyết của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác hoặc đợi kết quả giải quyết vụ việc khác có liên quan hoặc cần đợi kết quả giám định bổ sung, giám định lại.

Việc đình chỉ giải quyết tố cáo được thực hiện khi: Người tố cáo rút toàn bộ nội dung tố cáo; Người bị tố cáo là cá nhân chết và nội dung tố cáo chỉ liên quan đến trách nhiệm của người bị tố cáo; Vụ việc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc quyết định đã có hiệu lực của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền… (Điều 34).

Ngoài những điểm mới nêu trên, Luật Tố cáo 2018 vẫn quy định 2 hình thức tố cáo là tố cáo bằng đơn hoặc được trình bày trực tiếp, không mở rộng hình thức tố cáo bằng fax hay email như đề xuất trước đó. Đây cũng là một nội dung đáng chú ý của Luật Tố cáo 2018.

Luật Tố cáo 2018 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Toàn cảnh Hội nghị.

Lã Anh
[4739]
Hội nghị triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam và tập huấn, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đến dự và chủ trì Hội nghị.   Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa phát biểu khai mạc Hội nghị Tham dự Hội nghị
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Thủ tướng phê chuẩn ông Hồ Đại Dũng giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ
Sáng ngời đạo đức Hồ Chí Minh
Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội để phát triển bền vững đất nước
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(09/11/2018 03:12)
Bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin cho công chức, viên chức Bộ Nội vụ năm 2018
Sáng 09/11, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng về hệ thống thông tin của Bộ Nội vụ cho công chức, viên chức và người  ...
Tin mới nhất

Chọn cán bộ có đức, có tài, có triển vọng vào quy hoạch

Đồng Tháp có nhiều sáng tạo và mô hình hay trong cải cách hành chính

“Không để nợ thủ tục hành chính thuộc diện cắt giảm, rút gọn"

Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; làm tròn vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Kiểm soát tài sản, thu nhập trong phòng, chống tham nhũng

Một số đề xuất về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện

“Pháp luật quy định mà anh né tránh thì đừng làm Chủ tịch nữa“

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.