10/08/2018 03:06
Họp Ban Chỉ đạo xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị

Sáng 10/8/2018, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức họp Ban chỉ đạo xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị (Đề án).

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu khai mạc cuộc họp

Dự cuộc họp có đồng chí Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thường trực; đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội Vụ; đồng chí Nguyễn Ngọc Vân, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; các thành viên Ban chỉ đạo và tổ biên tập xây dựng Đề án.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước theo tinh thần của Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 08/NQ-CP. Đặc hệ biệt trước yêu cầu mới của cải cách hành chính, cải cách chế độ công chức, công vụ, hệ thống này đã bộc lộ những bất cập về tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động. Tổ chức hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhiều nhưng không mạnh, không thống nhất. Bộ máy tổ chức cồng kềnh, chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Hoạt động của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng còn nhiều chồng chéo, trùng lặp, chất lượng chưa cao. Đội ngũ công chức, viên chức của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhiều nhưng hoạt động chưa hiệu quả. Do đó, xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị là cần thiết. Cuộc họp Ban Chỉ đạo và Tổ Biên tập xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị để thống nhất Kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập cũng như các cơ quan liên quan và định hướng nội dung, đề cương đề án.

Bộ trưởng nhấn mạnh, nhiệm vụ đặt ra cho Ban Chỉ đạo và Tổ Biên tập xây dựng Đề án là phải đưa ra được các định hướng, giải pháp sắp xếp lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tinh gọn về tổ chức, hiệu quả về cơ chế hoạt động theo tinh thần của Nghị quyết số 08/NQ-CP.

Chánh Văn phòng Bộ Nội Vụ Vũ Đăng Minh công bố Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng đề án

Tại cuộc họp, đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội Vụ đã công bố Quyết định số 1573/QĐ-BNV ngày 16/7/2018 về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Các đại biểu tham dự cuộc họp đã nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Vân, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trình bày dự thảo Kế hoạch xây dựng Đề án và Đề cương Đề án.

Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Nguyễn Ngọc Vân trình bày dự thảo Kế hoạch xây dựng Đề án và Đề cương Đề án.

Theo đó, Đề án xây dựng nhằm phân tích rõ thực trạng, đề xuất các giải pháp củng cố, kiện toàn tổ chức hệ thống, tổ chức bộ máy tinh gọn; cơ chế hoạt động hiệu quả cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị; từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước trong tình hình mới. Đồng thời, xác định các nhiệm vụ phải triển khai thực hiện trong quá trình xây dựng Đề án để bảo đảm Đề án trình Thủ tướng Chính phủ theo chương trình hành động của Chính phủ tại Nghị quyết số 08/NQ-CP.

Đối tượng của Đề án là các Học viện, viện, trường, trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, trực thuộc Tỉnh ủy, Thành ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Huyện ủy, Quận ủy, Thành ủy, Thị ủy thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Học viện, viện, trường, trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; trường, trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các học viện, trường, trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc tổ chức chính trị - xã hội. Đối tượng áp dụng của Đề án không bao gồm các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Đề án thực hiện từ năm 2019 đến năm 2025.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường phát biểu tại cuộc họp

Cuộc họp đã thảo luận, cho ý kiến đóng góp về dự thảo Đề án và Đề cương đề án. Các đại biểu tập trung vào các nội dung về: mục tiêu, quan điểm và phạm vi nghiên cứu nêu trong dự thảo Đề án; đánh giá thực trạng về tổ chức và hoạt động của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; kế hoạch tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng về tổ chức và hoạt động của một số cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; kinh phí xây dựng... từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đề án cụ thể, chất lượng, khả thi.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tiếp thu ý kiến phát biểu của các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, tổ biên tập và các cơ quan liên quan. Đây là những ý kiến gợi mở rất nhiều vấn đề liên quan tới phạm vi, đối tượng điều tra, khảo sát. Bộ trưởng giao Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức xây dựng đề cương chi tiết chung của đề án, gửi cho các thành viên Ban Chỉ đạo ở các đơn vi, bộ, ngành có liên quan để bổ sung thêm những nội dung cần thiết trên cơ sở triển khai bám vào đề cương xây dựng Đề án.

Về kế hoạch khảo sát và làm việc với một số cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị, Bộ trưởng yêu cầu phải có kế hoạch chi tiết về phân công nhiệm vụ, thành lập đoàn, địa điểm, thời gian.

Bộ trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo Lê Vĩnh Tân phân công Bộ Nội vụ và Ban Tổ chức Trung ương sẽ là đầu mối chính để tổng hợp, lấy ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo.

Cuối cùng, do thời gian xây dựng Đề án không còn nhiều, theo Kế hoạch, Đề án sẽ phải trình vào tháng 3 năm 2019, Bộ trưởng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập phát huy hết trách nhiệm đóng góp cho việc xây dựng Đề án có chất lượng, khả thi.

Quang cảnh cuộc họp

Hoài Nga
[392]
Họp Ban Chỉ đạo xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trịĐồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu khai mạc cuộc họp Dự cuộc họp có đồng chí Triệu
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Áp dụng mô hình quản lý thực thi công việc theo kết quả trong cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam
Nam Định nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với hoạch định, thực thi và đánh giá chính sách công ở nước ta hiện nay
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(12/10/2018 04:45)
Hội thảo Khoa học "Dấu ấn cải cách hành chính triều Nguyễn - Giá trị lịch sử và đương đại"
Sáng ngày 12/10, tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo Khoa học "Dấu ấn cải cách hành chính triều  ...
Tin mới nhất

Đẩy mạnh việc thực hiện bình đẳng giới trong công tác cán bộ

Cử tri và Nhân dân kỳ vọng vào quyết tâm phòng, chống tham nhũng

Bình Phước cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng

Chủ tịch nước được bầu, tuyên thệ trước Quốc hội ngay đầu Kỳ họp thứ 6

Công tác cán bộ là công việc gốc của Đảng

Đắk Nông thực hiện “Năm dân vận chính quyền”: Xây dựng phong cách người cán bộ, công chức, viên chức vì dân

Thành lập thành phố Đồng Xoài thuộc Bình Phước

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.