21/08/2013 11:31
Tăng cường đổi mới công tác dân vận của các cấp chính quyền và cơ quan nhà nước

Một trong 8 nội dung quan trọng được Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI vừa nhất trí thông qua là “Tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

    Dưới khía cạnh các cấp chính quyền và cơ quan nhà nước cho thấy, tuy đã có nhiều cố gắng, đạt được những thành tích nổi bật về nhiều mặt, nhưng công tác dân vận vẫn còn những hạn chế, yếu kém, trong đó nổi cộm là “một số cơ quan nhà nước chưa nhận thức sâu sắc và thể hiện rõ trách nhiệm đối với công tác dân vận”; “những yếu kém, khuyết điểm của bộ máy công quyền tạo bức xúc, khiếu kiện trong nhân dân, là kẽ hở để các thế lực thù địch và cơ hội chính trị lợi dụng xuyên tạc, kích động quần chúng, ảnh hưởng tiêu cực đến khối đại đoàn kết toàn dân”.Trong tình hình mới, với chức năng, nhiệm vụ của mình, các cấp chính quyền, các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có trọng trách đặc biệt đối với việc tăng cường, đổi mới công tác dân vận, thể hiện ở một số nội dung chính sau đây:

1. Xác định rõ vị trí, vai trò đặc biệt của chính quyền, các cơ quan nhà nước đối với công tác dân vận trong tình hình mới
Chính quyền nhà nước là chủ thể duy nhất (trong hệ thống chính trị) có chức năng quản lý toàn diện tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Không có lĩnh vực, đối tượng nào nằm ngoài sự quản lý của Nhà nước. Thông qua công tác quản lý, điều hành, các cơ quan, CBCCVC, cơ quan nhà nước thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, giải quyết những yêu cầu hàng ngày của nhân dân. Vì vậy, phong cách và thái độ làm việc của CBCCVC đối với nhân dân quan hệ giữa Đảng với nhân dân.Trong điều kiện Đảng cầm quyền, mối quan hệ Đảng - Dân được thực hiện chủ yếu thông qua mối quan hệ giữa chính quyền, cơ quan nhà nước với người dân.
Đảng lãnh đạo công tác dân vận chủ yếu bằng chủ trương, đường lối, điều đó vẫn chưa đủ mà còn phải có chính quyền đủ năng lực và biết cách làm dân vận mới có thể biến chủ trương, đường lối đó thành hiện thực. Với hệ thống tổ chức bộ máy chặt chẽ, rộng khắp từ Trung ương đến cơ sở, có các nguồn lực to lớn về tài chính, nắm giữ những tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội... chính quyền nhà nước có thể triển khai thực hiện những chương trình, dự án lớn đem lại những thay đổi nhiều mặt đối với cuộc sống của nhân dân.
Thông qua việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, các cấp  chính quyền,các cơ quan nhà nước thực hiện ''chức năng kép'', vừa quản lý điều hành xã hội theo pháp luật, vừa vận động nhân dân, kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập trong chủ trương, chính sách, đồng thời nắm bắt nguyện vọng của nhân dân, những nhân tố mới, những sáng tạo từ phong trào quần chúng để tham mưu đề xuất với Đảng bổ sung, hoàn thiện chủ trương, đường lối.
2. Nội dung công tác dân vận của các cấpchính quyền, cơ quan nhà nước
a) Tham mưu, nghiên cứu, đề xuất, ban hành chính sách
Các chính sách của Nhà nước về hình thức được biểu hiện thành các văn bản quy phạm pháp luật (luật, pháp lệnh, nghị định, thông tư, chỉ thị của Nhà nước), về nội dung thể hiện chủ trương, đường lối của Đảng. Luật, pháp lệnh, nghị định, thông tư… về thực chất là thể chế hoá, luật pháp hoá, cụ thể hoá các chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Sự đúng đắn của chính sách, pháp luật của Nhà nước thể hiện ở những điểm chính là: đúng với đường lối, chính sách, tư tưởng chỉ đo của Đảng;tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý của Nhà nước; tạo môi trường thuận lợi cho nhân dân làm ăn, sinh sống. Giá trị thực tế của chính sách, pháp luật là được thực hiện trong cuộc sống, đem lại lợi ích cho nhân dân, cho đất nước. Sức mạnh tác động của các chính sách là tạo điều kiện về pháp lý, kinh tế và về tổ chức cho nhân dân hành động trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Chính sách đúng, hợp lòng dân, đem lại lợi ích thiết thực cho dân và tăng thêm sức mạnh cho đất nước tự nó sẽ tạo ra sự phấn khởi, hào hứng của nhân dân, là cơ sở tạo thành phong trào quần chúng, củng cố, nâng cao lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Do tác động trực tiếp của các chính sách (thể hiện qua các văn bản quy phạm pháp luật) đối với nhân dân, đối với xã hội, nên nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cơ quan nhà nước là làm tốt việc nghiên cứu, ban hành chính sách.
b) Tổ chức thực hiện chính sách
Theo chức trách của mình, các cấp chính quyền, các cơ quan nhà nước, CBCCVC cần phải nghiên cứu thấu đáo chính sách, vận dụng cho phù hợp với điều kiện cụ thể từng nơi, từng lúc để đưa chính sách đi vào cuộc sống; quản lý và phân bổ hợp lý các nguồn lực giữa các địa phương, vùng miền, điều tiết sản xuất, thu nhập, giảm bớt chênh lệch giàu nghèo, cách biệt về hưởng thụ vật chất, văn hoá và các dịch vụ xã hội về chăm sóc sức khoẻ, y tế, giáo dục, hạn chế mâu thuẫn nảy sinh từ cuộc sống của các tầng lớp nhân dân, tháo gỡ khó khăn, giải quyết nhanh chóng những vướng mắc nảy sinh từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh và cuộc sống;đấu tranh chống lại những hành vi sai trái như quan liêu, vô cảm, thiếu trách nhiệm, tham nhũng, lạm dụng quyền lực, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân; giáo dục, xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật của công dân; sơ kết, rút kinh nghiệm, đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
c)Chủ động xây dựng, hoàn chỉnh cơ chế hoạt động của Nhà nước trong hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng
Xây dựng, hoàn chỉnh cơ chế hoạt động của Nhà nước trong mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, đảm bảo vận hành thông suốt cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý,nhân dân làm chủ. Cần xác định các hình thức tổ chức và có cơ chế cụ thể để phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia quản lý xã hội, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, CBCCVC theo quy định của pháp luật. Xây dựng mối quan hệ giữa các tổ chức của hệ thống chính trị một cách đồng bộ, chặt chẽ. Việc phân công, phối hợp giữa các tổ chức cần được cụ thể hoá bằng các quy định, quy chế phối hợp, hoặc chương trình hoạt động liên ngành… trong đó cơ quan chính quyền phải đóng vai trò trung tâm, trụ cột của các hoạt động phối hợp. Nghiên cứu, bổ sung, đổi mới chính sách của Nhà nước để động viên, khơi dậy, ủng hộ, giúp đỡ các phong trào quần chúng.
d) Hoàn thiện tổ chức bộ máy đểCBCCVC tận tuỵ phục vụ nhân dân
Không ngừng hoàn thiện các cơ chế dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện, nâng cao vai trò của nhân dân tham gia quản lý đất nước, quản lý xã hội, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, các cán bộ, công chức chính quyền. Hoạt động của các cơ quan nhà nước phải đặt nhiệm vụ phục vụ nhân dân lên trên hết, giải quyết đúng đắn và nhanh chóng các công việc có quan hệ trực tiếp đến đời sống nhân dân. Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, giáo dục đạo đức cho CBCCVC để khi tiếp xúc và làm việc với dân có thái độ chân thành, tôn trọng, hướng dẫn và giúp đỡ nhân dân, không thành kiến và phân biệt đối xử. Cần định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm cá nhân và kiểm tra chặt chẽ việc làm hàng ngày của từng CBCCVC. Nâng cao ý thức dân chủ, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm là yếu tố cơ bản để ngăn ngừa và xoá bỏ nạn tham nhũng, bệnh quan liêu, thái độ đại khái, qua loa, vô trách nhiệm của một bộ phận không nhỏ CBCCVC. Tiến hành cải cách hành chính sâu rộng trên các mặt để không chỉ nhằm khắc phục các khuyết điểm, nhược điểm, tệ quan liêu, cửa quyền... đã phát hiện mà còn là đổi mới nhận thức, đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, theo yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý, hiện đại hoá nền hành chính nhà nước, phát huy vai trò quản lý của Nhà nước trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; là một biện pháp quan trọng để củng cố mối liên hệ giữa Nhà nước với dân, tăng cường mối liên hệ giữa nhân dân và Nhà nước.
3. Phương thức công tác dân vận của các cấp chính quyền, cơ quan nhà nước trong tình hình mới
- Công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hànhlà một yêu cầu cơ bản để đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia quản lý xã hội, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, CBCCVC. Đảm bảo công khai, minh bạch về chủ trương, chính sách, pháp luật, về chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ sở; các khoản thu, chi từ ngân sách và các nguồn khác; nội quy, quy định và quy chế làm việc của cơ quan chính quyền; thủ tục hành chính và quy trình giải quyết thủ tục hành chính; phân công công việc và chế độ trách nhiệm; về chế độ khen thưởng và xử lý vi phạm.v.v… Chỉ có công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý điều hành, mỗi cơ quan, CBCCVCnhà nước mới ý thức được trách nhiệm trước công việc, trước nhân dân, tránh lối làm việc tùy tiện, đồng thời nhân dân có thể dễ dàng thực hiện quyền giám sát của mình.
- Dân chủ hoá quá trình xây dựng và thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật. Nhà nước ban hành các quy định pháp lý, các thủ tục hành chính, trước hết phải nhằm bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân. Hiệu quả quản lý của Nhà nước được đánh giá bằng kết quả, lợi ích thực tế đem lại cho dân, chứ không phải bằng cách liệt kê ra những việc làm của cơ quan nhà nước. Dân chủ hoá quá trình xây dựng và thực hiện chính sách là phương thức tốt nhất đảm bảo chính sách đi vào cuộc sống, phù hợp thực tiễn, phát huy hiệu quả. Quá trình nhân dân tham gia vào các hoạt động xây dựng và thực hiện chính sách, một mặt nâng cao nhận thức, sự hiểu biết về quyền, nghĩa vụ công dân; mặt khác hình thành ý thức trách nhiệm, tính tự giác, lòng nhiệt tình cách mạng trong xây dựng đất nước, xây dựng và bảo vệ chính quyền của dân, do dân, vì dân.
Sự tham gia của nhân dân vào việc hoạch định và thực hiện chính sách càng rộng rãi thì hiệu quả thực tế của chính sách càng cao. Vì vậy,cần tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dânmọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tổ chức để nhân dân tham gia ý kiến, phản ánh đầy đủ, kịp thời những ý kiến đóng góp của nhân dân vào các dự thảo luật, nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương.
-CBCCVC nhà nước đều phải làm công tác dân vận.CBCCVC nhà nước trước hết phải là những người nắm chắc chủ trương, chính sách, pháp luật; giải thích chủ trương, chính sách, pháp luật cho dân hiểu; gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật cho dân noi theo. Định kỳ tổ chức đối thoại với nhân dân, tiếp thu ý kiến phê bình góp ý của nhân dân về công tác quản lý điều hành, thái độ và phong cách làm việc của cán bộ, công chức. Cán bộ, công chức ở Trung ương, tỉnh, huyện phải có chương trình đi cơ sở, bám sát thực tiễn, gặp gỡ, tiếp xúc với nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân theo đúng tinh thần Chỉ thị số 18-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận. Xây dựng và thực hành phong cách công tác ''trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin''.
4. Các cấp chính quyềnlàm dân vận bằng sự chủ động phối hợp, liên kết hoạt động của các cơ quan nhà nước với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân để thực hiện các nhiệm vụ, chủ trương chung
Cơ quan nhà nước không thể một mình tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chủ trương đã đề ra mà phải có sự phối hợp, hỗ trợ của các đoàn thể để tuyên truyền, giải thích về nội dung, ý nghĩa của chủ trương, qua đó vận động, tổ chức nhân dân hành động và từ thực tiễn, thu thập ý kiến của đoàn viên, hội viên, của nhân dân vào việc xây dựng, bổ sung chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Các đoàn thể nhân dân cần có sự hợp tác, hỗ trợ của cơ quan chính quyền trước hết về thông tin tình hình và các chủ trương, kế hoạch của Nhà nước để có thể theo sát hoạt động quản lý của chính quyền, có những điều kiện cần thiết về pháp lý, về tổ chức để tiến hành có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động và giáo dục. Quan hệ giữa chính quyền và đoàn thể là quan hệ hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, chứ không chỉ là chính quyền quan tâm hỗ trợ các đoàn thể.
Trong quan hệ phối hợp hoạt động cần hướng nhiều hơn về cơ sở, đến từng hộ dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vận động và giúp nhân dân xoá đói, giảm nghèo vươn lên làm giàu chính đáng, hợp pháp, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc ở từng cộng đồng dân cư. Mặt trận và các đoàn thể nhân dân cần cử đại diện tham gia các ủy ban, hội đồng, tổ chức điều hành một số dự án, chương trình kinh tế - xã hội có quan hệ trực tiếp đến quyền lợi và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân ở cơ sở.
5. Cơ quan quản lý nhà nước làm dân vận bằng việc sử dụng có hiệu quả các công cụ thông tin đại chúng, văn hóa, nghệ thuật
Thông tin đại chúng, văn hoá nghệ thuật là lực lượng rất hùng hậu, sắc bén của Đảng và Nhà nước trên mặt trận tư tưởng văn hoá, cũng là công cụ quan trọng để tuyên truyền, vận động nhân dân. Nội dung tuyên truyền, vận động được chuyển tải qua phương tiện hiện đạivà các hình thức văn hoá, văn học nghệ thuật tác động rất nhanh, rộng và sâu đến nhận thức, tư tưởng tình cảm của các tầng lớp nhân dân, các lứa tuổi.
Cùng với việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với các cơ quan, tổ chức thông tin, báo chí, văn hoá nghệ thuật, cơ quan quản lý nhà nước phải quản lý, tổ chức chỉ đạo cụ thể, xây dựng và phát triển nhanh các đơn vị này phục vụ nhu cầu ngày càng cao của đời sống tinh thần nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộcViệt Nam.
Để nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền và văn hoá nghệ thuật, cần thực hiện các công việcnhư: đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng lý luận, cán bộ tuyên truyền bảo đảm số lượng và có chất lượng cao;đổi mới nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục theo hướng gắn với thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng, hiệu quả thiết thực;mở rộng hình thức đối thoại trong hoạt động tuyên truyền giáo dục; tăng dần mức đầu tư về biên chế, kinh phí; từng bước hiện đại hoá điều kiện làm việc, trang thiết bị hệ thống thông tin tuyên truyền, văn hoá nghệ thuật; xây dựng, bổ sung hệ thống các quy định, cơ chế, chính sách quản lý các hoạt động liên quan tới lĩnh vực thông tin tuyên truyền, văn hoá nghệ thuật; xử lý kịp thời và nghiêm minh đối với những vi phạm pháp luật trên lĩnh vực này...
Chính quyền cơ sở làm dân vận thông qua công tác hoà giải, qua việc phát huy vai trò của gia đình, dòng họ, các cá nhân có uy tín trong cộng đồng. Hoà giải chính là phương thức cơ bản và hiệu quả để giải quyết những mẫu thuẫn, bất đồng nói trên. Hoà giải tốt, kịp thời sẽ góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, ngăn ngừa nguy cơ tích tụ mâu thuẫn phát sinh “điểm nóng”. Do vậy, trong hoạt động quản lý điều hành chính quyền cần sử dụng và phối hợp tất các lực lượng tại chỗ trong mi địa phương, đơn vị, cộng đồng để làm công tác hoà giải.
Vũ Ngọc Lân
[7123]
Tăng cường đổi mới công tác dân vận của các cấp chính quyền và cơ quan nhà nướcDưới khía cạnh các cấp chính quyền và cơ quan nhà nước cho thấy, tuy đã có nhiều cố gắng, đạt được những thành tích nổi bật về nhiều mặt, nhưng công tác dân vận vẫn còn những hạn chế, yếu kém, trong đó nổi cộm là “một số cơ quan nhà nước chưa nhận thức sâu
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Áp dụng mô hình quản lý thực thi công việc theo kết quả trong cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam
Nam Định nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với hoạch định, thực thi và đánh giá chính sách công ở nước ta hiện nay
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(12/10/2018 04:45)
Hội thảo Khoa học "Dấu ấn cải cách hành chính triều Nguyễn - Giá trị lịch sử và đương đại"
Sáng ngày 12/10, tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo Khoa học "Dấu ấn cải cách hành chính triều  ...
Tin mới nhất

Đẩy mạnh việc thực hiện bình đẳng giới trong công tác cán bộ

Cử tri và Nhân dân kỳ vọng vào quyết tâm phòng, chống tham nhũng

Bình Phước cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng

Chủ tịch nước được bầu, tuyên thệ trước Quốc hội ngay đầu Kỳ họp thứ 6

Công tác cán bộ là công việc gốc của Đảng

Đắk Nông thực hiện “Năm dân vận chính quyền”: Xây dựng phong cách người cán bộ, công chức, viên chức vì dân

Thành lập thành phố Đồng Xoài thuộc Bình Phước

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.