11/01/2017 02:27
Hà Nội: Tạo bản lề vững chắc

Năm 2016, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, với tinh thần đổi mới và quyết tâm chính trị cao, Thành ủy Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng. Đây là bước khởi đầu thuận lợi, tạo đà để thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2017.

/uploads/resources/huonggiang/images/5e70b878267fd3b8e8ad3adbeac062b3.jpg
Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo
Chỉ bảy tháng sau Đại hội Đảng bộ thành phố, Thành ủy đã hoàn thành việc xây dựng và ban hành tám chương trình công tác toàn khóa, cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết, thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các chương trình ngay từ năm đầu nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, Thành ủy lựa chọn những vấn đề nóng, sát hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, thông tri, như các nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, các chỉ thị về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm trật tự văn minh đô thị, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và nhà ở (sổ đỏ)…, làm cơ sở cho các cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện, đem lại hiệu quả thiết thực.
Một kết quả nổi bật, đáng ghi nhận trong công tác đảng năm qua của TP Hà Nội, đó là việc Thành ủy chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Mặc dù là địa bàn có số lượng cử tri, số đơn vị bầu cử lớn nhất cả nước, số lượng ứng cử viên tự do chiếm tỷ lệ cao, nhưng do công tác triển khai bài bản, đồng bộ, khoa học, đúng quy định, quy trình pháp luật về công tác bầu cử, cho nên tỷ lệ cử tri đi bầu đạt cao (98,98%), bầu đủ 30 đại biểu Quốc hội, 105 đại biểu HĐND thành phố… Cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, an toàn, đúng luật, thật sự là ngày hội của toàn dân.
Năm 2016, cũng là năm TP Hà Nội bắt đầu triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức. Với sự nỗ lực, quyết tâm cao, đến nay, thành phố đã cơ bản hoàn thành công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy. Qua đó, đã giảm 59 phòng, ban, giảm 182 trưởng, phó phòng, ban; giảm 130 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở; giảm 27 ban quản lý dự án, hai quỹ, giảm 99 cấp trưởng, phó tại các ban quản lý dự án và quỹ. Bộ máy tinh gọn hơn, giảm chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động ổn định, hiệu quả, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.
Thành ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các giải pháp khắc phục những yếu kém, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng, khẩn trương triển khai Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tập trung vào ba vấn đề trọng tâm, cấp bách trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Đó là đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, đấu tranh ngăn ngừa, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, đấu tranh quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. Trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết, Thành ủy và các cấp ủy đảng phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, sâu sát, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm. Các hoạt động kiểm tra, giám sát theo chuyên đề tại các địa bàn trọng điểm được tăng cường. Những vấn đề được báo chí, người dân phản ánh nhanh chóng được phản hồi. Nhờ đó, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của thành phố năm 2016. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị được nâng lên, dân chủ trong Đảng, trong xã hội ngày càng mở rộng.
Tuy nhiên, việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên một số lĩnh vực còn chưa quyết liệt. Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, quản lý đất đai, ùn tắc giao thông, phòng cháy, chữa cháy, ô nhiễm môi trường còn diễn biến phức tạp; an toàn thực phẩm chưa được quản lý chặt chẽ; văn hóa ứng xử của một số cán bộ, công chức còn yếu kém. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, nền nếp, chất lượng sinh hoạt đảng của một số tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế. Một số cấp ủy còn biểu hiện thiếu quyết liệt, sát sao; tổ chức thực hiện thiếu chủ động, sáng tạo, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.
Tạo đột phá về kỷ cương hành chính
Năm 2017, dự báo tình hình kinh tế - chính trị trên thế giới tiếp tục có những thuận lợi, thách thức đan xen, tác động trực tiếp đến Thủ đô và đất nước, đòi hỏi các cấp ủy Đảng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Thành ủy xác định mục tiêu công tác năm nay là thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, khắc phục những yếu kém, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, tạo chuyển biến mạnh trong công tác cán bộ, đảng viên, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành của thành phố cần linh hoạt, sáng tạo, phát huy nội lực, sức mạnh đoàn kết toàn dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, đối ngoại. Trước hết, thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế Thủ đô gắn với tái cơ cấu kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; khuyến khích khởi nghiệp. Đồng thời, làm tốt công tác quy hoạch, quản lý trật tự, xây dựng đô thị, tài nguyên và cải thiện chất lượng môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai đồng bộ cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4, xây dựng chính quyền điện tử. Tổ chức thực hiện hiệu quả tám chương trình công tác lớn của Thành ủy bằng các kế hoạch, đề án cụ thể. Các cấp tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, tạo sự đột phá về kỷ cương hành chính. Nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ, văn hóa ứng xử chuẩn mực nơi công sở.
Trên cơ sở những kết quả đạt được của năm 2016, với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, chúng ta tin tưởng rằng, Thành ủy Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng của năm 2017, tạo bản lề vững chắc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.
Theo nhandan.com.vn
[978]
Hà Nội: Tạo bản lề vững chắc/uploads/resources/huonggiang/images/5e70b878267fd3b8e8ad3adbeac062b3.jpg   Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo   Chỉ bảy tháng sau Đại hội Đảng bộ thành phố, Thành ủy đã hoàn thành việc xây dựng và ban hành tám
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Long An: Nêu cao vai trò của người đứng đầu trong cải cách thủ tục hành chính
Bình Dương: Những điển hình trong công tác cải cách thủ tục hành chính
Hà Giang tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI,XII)
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(23/05/2018 09:54)
Tạp chí Quản lý nhà nước kỷ niệm 25 năm ngày ra số đầu tiên
Chiều ngày 22/5, tại Học viện Hành chính Quốc gia, Tạp chí Quản lý nhà nước trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm ngày xuất  ...
Tin mới nhất

Nâng cao năng suất lao động - Yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Tố cáo qua điện thoại: Ăn lương dân đóng thuế thì dân yêu cầu phải làm

Không có chuyện cán bộ không làm được việc vẫn ngồi “ghế” lãnh đạo

Đại biểu Quốc hội: Chủ tịch đặc khu có cần Bộ Nội vụ giới thiệu?

Thủ tướng bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Bộ TN&MT sẽ cắt giảm 63,8% điều kiện đầu tư kinh doanh

Quảng Ngãi: Còn nhiều hạn chế trong cải cách hành chính

Tin xem nhiều

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống chính trị cơ sở

Ưu điểm của mô hình công vụ việc làm và hoàn thiện thể chế công vụ

Bảo đảm thi hành pháp luật ở địa phương - khó khăn, thuận lợi và giải pháp

Lạng Sơn: Thống nhất tuyển dụng công chức, viên chức thông qua thi tuyển ở tất cả các đơn vị

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Điện Biên

Quảng Ngãi phát triển nguồn nhân lực bền vững

Một số giải pháp đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn hiện nay

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.