Xây dựng chính quyền địa phương
Vận dụng quan điểm Đại hội XII của Đảng về quản lý phát triển xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng xác định: “Quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội”. Đây là tư duy mới của Đảng trong lãnh đạo đất nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa và để phát triển xã hội bền vững phải thực hành quản lý phát triển xã hội. Qua thực tiễn hơn 30 năm đổi mới đất nước, Đảng ta đã nhận thức rõ rằng phải có những chủ trương, chính sách kịp thời để xử lý hiệu quả những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn, giải quyết tốt các mối quan hệ lớn phản ánh quy luật đổi mới và phát triển ở nước ta. Đó là quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân theo quy luật kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và do đó để lãnh đạo, điều hành toàn diện công cuộc phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng, Nhà nước phải thực hành quản lý phát triển xã hội. 

“Năm Dân vận chính quyền” - tạo niềm tin với dân, xây dựng chính quyền vững mạnh

Tại Cà Mau, thời gian qua, công tác dân vận của chính quyền trong tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đã tham mưu cấp ủy giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị, bức xúc của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Tuy nhiên, một số nơi cấp ủy, chính quyền chưa thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, từng lúc thiếu sự liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong tổ chức triển khai, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; một số cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức chưa thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác dân vận, còn biểu hiện xa dân, nhũng nhiễu, mất dân chủ, gây phiền hà trong nhân dân, làm ảnh hưởng, giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp chưa cao.

Những kết quả nổi bật trong công tác thu hút đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc

Sau 20 năm tái lập, với đường lối, chủ trương phát triển đúng đắn, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, chặt chẽ, đồng bộ của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, nền kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc đã có những bước phát triển vượt bậc. Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch nhanh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và giảm tỷ trọng nông nghiệp. Quy mô nền kinh tế năm 2016 tăng 39,5 lần so với năm 1997 khi mới tái lập tỉnh. Thành công trên có một phần đóng góp không nhỏ của công tác xúc tiến, thu hút đầu tư của tỉnh.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số nhằm phát triển bền vững vùng Tây Bắc

Trên cơ sở phân tích những kết quả đạt được và khó khăn, bất cập trong chính sách đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ người DTTS  vùng Tây Bắc, bài viết đề xuất một số giải pháp: xây dựng và triển khai có hiệu quả các chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người DTTS; sửa đổi, bổ sung chính sách đối với công tác cử tuyển; chính sách ưu đãi đối với cán bộ DTTS được điều động, luân chuyển đến công tác tại vùng sâu, vùng xa; tiếp tục sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình đào tạo cán bộ DTTS cho phù hợp với thực tiễn...

Quảng Ninh: Nhiều giải pháp thực hiện Năm dân vận chính quyền

Năm 2018 được Ban Dân vận Trung ương lấy chủ đề là "Năm dân vận chính quyền" nhằm thúc đẩy, tăng cường hơn nữa công tác dân vận, nỗ lực xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân. Ðồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả tham mưu thực hiện công tác dân vận theo Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng và Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới". Từ đó, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường mối quan hệ giữa Ðảng với nhân dân, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội…

Kiên Giang: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng

Quý I-2018, các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2018; hoàn thành cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch số 630 KH/TU ngày 27/8/2012 của tỉnh ủy thực hiện kết luận hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, gắn với việc tổ chức thực hiện thông báo kết luận số 90-TB/TU ngày 04/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Chỉ đạo, đôn đốc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

TIN MỚI NHẤT
Nghị sĩ ở một số quốc gia với việc xử lý kiến nghị của cử tri và những liên hệ đến Việt Nam
Bình Dương: Công tác cải cách hành chính tiếp tục đạt kết quả tích cực
TP Hồ Chí Minh: Ðẩy mạnh cải cách hành chính, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(19/07/2018 04:07)
Ký kết Chương trình phối hợp triển khai xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2018-2020
Sáng ngày 19/7/2018, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN), Hội Cựu  ...
Tin mới nhất

Bình Định sẽ giảm hơn 2.100 cán bộ cơ sở

Bộ Tư pháp chuẩn bị thi tuyển nhiều lãnh đạo cấp vụ

Thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN

Công tác phụ nữ là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị

Thời gian khi xét khen thưởng của nữ cán bộ nữ ngành Tư pháp được giảm 1/3

Ký kết Chương trình phối hợp triển khai xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2018-2020

Họp Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2013/NĐ-CP

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.