Xây dựng chính quyền địa phương
Đắk Nông: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2017

Trong 9 tháng năm 2017, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã tỉnh Đắk Nông đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tổ chức được 40 lớp cho 2.544 người; gắn công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thái Nguyên: Triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng

Trong 9 tháng 2017, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Thái Nguyên tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc và đồng bộ các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là kết luận số 10- KL/TW, ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng…, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 08 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý tham nhũng, nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; tiến hành rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh; thực hiện nghiêm túc kiến nghị của Đoàn công tác số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra, giám sát tại Thái Nguyên; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế, xác minh làm rõ những vấn đề có biểu hiện tiêu cực, báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm.

Đề án 1956 và những chuyển biến tích cực trong chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Gia Lai

Triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTG ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2011 -2015; Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã cho giai đoạn 2015 – 2020 và các văn bản khác có liên quan.

TIN MỚI NHẤT
Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng an toàn thông tin cho công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ
Đà Nẵng ban kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2018
Bắc Giang: Con người là yếu tố quyết định để xây dựng nền hành chính vì dân, chuyên nghiệp, hiện đại
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(15/12/2017 02:54)
Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng an toàn thông tin cho công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ
Nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cần thiết về bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin đối với cơ quan, đơn vị trong quá  ...
Tin mới nhất

Bình Thuận: Xây dựng một nền hành chính phục vụ

Điện Biên: Giải quyết 6.535 thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Đổi mới phương thức thực hiện các giải pháp công tác tư tưởng nhằm khắc phục sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên hiện nay

Phú Yên cơ bản hoàn thành kế hoạch CCHC năm 2017

Gia Lai: Ban hành 52 quyết định công bố thủ tục hành chính

Cung cấp dịch vụ công qua bưu điện thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 6 Luật mới được Quốc hội thông qua

Tin xem nhiều

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống chính trị cơ sở

Ưu điểm của mô hình công vụ việc làm và hoàn thiện thể chế công vụ

Bảo đảm thi hành pháp luật ở địa phương - khó khăn, thuận lợi và giải pháp

Lạng Sơn: Thống nhất tuyển dụng công chức, viên chức thông qua thi tuyển ở tất cả các đơn vị

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Điện Biên

Quảng Ngãi phát triển nguồn nhân lực bền vững

Một số giải pháp đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn hiện nay

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.