Xây dựng chính quyền địa phương
Đắk Nông: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2017

Trong 9 tháng năm 2017, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã tỉnh Đắk Nông đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tổ chức được 40 lớp cho 2.544 người; gắn công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thái Nguyên: Triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng

Trong 9 tháng 2017, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Thái Nguyên tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc và đồng bộ các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là kết luận số 10- KL/TW, ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng…, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 08 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý tham nhũng, nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; tiến hành rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh; thực hiện nghiêm túc kiến nghị của Đoàn công tác số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra, giám sát tại Thái Nguyên; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế, xác minh làm rõ những vấn đề có biểu hiện tiêu cực, báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm.

Đề án 1956 và những chuyển biến tích cực trong chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Gia Lai

Triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTG ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2011 -2015; Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã cho giai đoạn 2015 – 2020 và các văn bản khác có liên quan.

TIN MỚI NHẤT
Cải cách hành chính tại Vĩnh Phúc: Những chuyển biến tích cực
Những khoảng trống trong chính sách pháp luật về phụ nữ - đề xuất giải pháp
Từ quan điểm của Hồ Chí Minh về Liêm, Chính đến việc xây dựng chính phủ liêm chính
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(23/11/2017 02:46)
Công bố báo cáo “Tổng quan về chính sách phúc lợi của thanh niên Việt Nam”
Sáng ngày 22/11/2017, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ, Trung tâm phát triển OECD và tổ chức Hanns Seidel Foundation (Cộng hòa Liên  ...
Tin mới nhất

Công bố báo cáo “Tổng quan về chính sách phúc lợi của thanh niên Việt Nam”

Thông qua dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi)

Hà Nội tiếp tục đổi mới, thực hiện tốt công tác cán bộ

Tìm giải pháp tạo nguồn thực hiện điều chỉnh chính sách tiền lương

Kết quả bước đầu trong sắp xếp lại bộ máy ở Bộ Công thương

Khai mạc Triển lãm "Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga tới cách mạng Việt Nam"

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên: Nhận diện và phòng, chống

Tin xem nhiều

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống chính trị cơ sở

Ưu điểm của mô hình công vụ việc làm và hoàn thiện thể chế công vụ

Bảo đảm thi hành pháp luật ở địa phương - khó khăn, thuận lợi và giải pháp

Lạng Sơn: Thống nhất tuyển dụng công chức, viên chức thông qua thi tuyển ở tất cả các đơn vị

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Điện Biên

Quảng Ngãi phát triển nguồn nhân lực bền vững

Một số giải pháp đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn hiện nay

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.