Xây dựng chính quyền địa phương
Bắc Giang: Triển khai thực hiện quy định khen thưởng đối với cá nhân, tổ chức có thành tích trong đấu tranh chống tham nhũng

Năm 2015, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tiếp tục được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai toàn diện, bước đầu đem lại hiệu quả; công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử được đẩy mạnh; vụ việc tham nhũng, tiêu cực được phát hiện, xử lý kịp thời. Vai trò của xã hội, cơ quan dân cử, sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác PCTN tiếp tục được phát huy.

Tăng cường trách nhiệm giải trình và minh bạch trong hoạt động hành chính ở xã, phường, thị trấn của tỉnh Thừa Thiên- Huế

Tăng cường giải trình và minh bạch trong hoạt động hành chính nhà nước đang là xu hướng tất yếu của nền hành chính hiện đại. Đảng, Nhà nước ta đã và đang nỗ lực thực hiện những cam kết phục vụ nhân dân; mở rộng và kêu gọi sự tham gia tích cực của người dân thực hiện giám sát, phản biện các hoạt động quản lý của chính quyền. Trong tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, giải trình và minh bạch trong hoạt động hành chính trở thành nhiệm vụ xuyên suốt trong các nội dung cải cách hành chính ở Việt Nam. Giải trình và minh bạch trước hết là nhằm bảo đảm bản chất dân chủ của xã hội, thể hiện quyền của người dân trong việc tham gia quản lý nhà nước. Giải trình và minh bạch là một trong những giải pháp quan trọng để khắc phục tệ quan liêu, tham nhũng, làm trong sạch bộ máy quản lý; là điều kiện không thể thiếu để bộ máy nhà nước tiếp thu trí tuệ của nhân dân đóng góp cho các hoạt động quản lý và là một yêu cầu cần thiết để thành công trong hội nhập quốc tế.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và quản lý cán bộ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Gia Lai là một tỉnh miền núi biên giới nằm ở khu vực bắc Tây Nguyên, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh. Do đặc thù về vị trí địa lý, điều kiện kinh tế - xã hội, thành phần và cơ cấu dân số, dân tộc hiện hữu, nên công tác đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD), sử dụng và quản lý nguồn cán bộ là dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh cũng mang tính chất đặt thù, phù hợp với yêu cầu khách quan về quản lý xã hội của địa phương, vừa đảm bảo sự chỉ đạo chung của Chính phủ về công tác củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên(1), vừa thực hiện kế hoạch về công tác ĐTBD, sử dụng, quản lý cán bộ của tỉnh Gia Lai(2) trong thời kỳ mới.

TIN MỚI NHẤT
Biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên
Đổi mới, cơ cấu lại khu vực sự nghiệp công lập, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế
Cải cách bộ máy hành chính nhà nước- khung chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(21/02/2017 02:34)
Họp Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập xây dựng Đề án “Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập”
Sáng 21/2/2017, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập xây dựng Đề án “Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính,  ...
Tin mới nhất

Kiên Giang đề nghị có hướng dẫn về “tuổi bổ nhiệm lần đầu” đối với cán bộ, công chức, viên chức

Người có chức quyền suy thoái đạo đức sẽ thành lực cản trong cơ quan

Vấn đề cốt lõi trong phòng, chống tham nhũng

Phát huy vai trò của chính quyền xã trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta hiện nay

Mô hình văn phòng HĐND cấp tỉnh: Phải đáp ứng yêu cầu tham mưu, phục vụ

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hà Nội thí điểm khoán kinh phí, thu hồi xe công

Tin xem nhiều

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống chính trị cơ sở

Ưu điểm của mô hình công vụ việc làm và hoàn thiện thể chế công vụ

Lạng Sơn: Thống nhất tuyển dụng công chức, viên chức thông qua thi tuyển ở tất cả các đơn vị

Bảo đảm thi hành pháp luật ở địa phương - khó khăn, thuận lợi và giải pháp

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Điện Biên

Quảng Ngãi phát triển nguồn nhân lực bền vững

Tăng cường đổi mới công tác dân vận của các cấp chính quyền và cơ quan nhà nước

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.