11/09/2013 02:57
Về tình hình triển khai đề án ISO tại cơ quan Bộ Nội vụ

Ngày 9/10/2006, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ Nội vụ triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 giai đoạn 2006-2010 do đồng chí Bộ trưởng trực tiếp làm Trưởng ban, Lãnh đạo cấp vụ đại diện cho các đơn vị triển khai ISO làm Uỷ viên. Theo chương trình xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO trong cơ quan Bộ, quá trình triển khai xây dựng hệ thống được chia làm 5 giai đoạn chính, trong đó hai giai đoạn đầu là giai đoạn chuẩn bị và giai đoạn xây dựng văn bản hệ thống có khối lượng công việc lớn và phức tạp. Trong năm 2007, Bộ đã tiến hành những công việc cần thiết cho việc xây dựng và áp dụng các quy trình theo tiêu chuẩn ISO, các công việc cuối cùng của giai đoạn xây dựng văn bản hệ thống đang được hoàn tất. Công việc chủ yếu đã thực hiện như sau:

- Đã tổ chức giới thiệu về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 nhằm cung cấp cho các thành viên Ban Chỉ đạo những kiến thức cơ bản về Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 và lợi ích của việc áp dụng hệ thống theo tiêu chuẩn ISO 9000 đối với việc nâng cao chất lượng và cải tiến công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý; giới thiệu những kiến thức và kỹ năng cần thiết để lựa chọn và triển khai áp dụng một hệ thống chất lượng phù hợp, có hiệu quả.Tiếp đó, đã tiến hành họp khởi động dự án dưới sự chủ trì của đồng chí Trưởng ban để thống nhất phương hướng triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của cơ quan Bộ Nội vụ giai đoạn 2006-2010.

- Đã tiến hành việc khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý Nhà nước hiện tại so với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2000. Việc đánh giá thực trạng bao gồm việc rà soát, tìm hiểu thực tế các quy định về chế độ làm việc, hệ thống tài liệu và hoạt động quản lý tại cơ quan Bộ, tập trung vào các hoạt động cần kiểm soát, các tài liệu cần viết và kiểm soát... từ đó xác định khối lượng công việc và thời gian cần thiết để xây dựng và đưa hệ thống vào áp dụng trong thực tiễn. Phạm vi đánh giá tập trung vào hoạt động quản lý Nhà nước của các Vụ chức năng, Thanh tra và Văn phòng bộ. Đánh giá chủ yếu được thực hiện thông qua việc trao đổi, cung cấp bằng chứng và quan sát môi trường làm việc tại các phòng làm việc. Nhóm đánh giá đã làm việc cụ thể với lãnh đạo của từng đơn vị chức năng, nghe những kiến nghị cũng như những khó khăn, vướng mắc đồng thời tiếp thu những đề xuất xây dựng văn bản hệ thống của đơn vị để đưa vào kế hoạch. Kết quả đánh giá đã chỉ ra mức độ phù hợp của các yếu tố hệ thống so với yêu cầu của tiêu chuẩn và đưa ra một số kết luận và khuyến nghị, đề xuất việc xây dựng văn bản hệ thống. Đây chính là thông tin đầu vào cần thiết cho việc xây dựng hệ thống cũng như cho các chương trình cải tiến liên tục tại cơ quan Bộ.

- Đã tổ chức để các đơn vị lựa chọn và đăng ký xây dựng các quy trình giải quyết công việc của đơn vị mình theo tiêu chuẩn ISO. Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị và kết quả khảo sát đánh giá thực trạng, Ban Chỉ đạo đã trình Bộ trưởng, Trưởng ban ký Quyết định số 1183/QĐ-BNV ngày 17/9/2007 ban hành danh mục các quy trình áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 tại cơ quan Bộ Nội vụ với tổng số 39 quy trình (5 tài liệu, quy trình bắt buộc theo tiêu chuẩn và 34 quy trình cụ thể).

- Trên cơ sở phạm vi áp dụng, đã tiến hành lựa chọn đơn vị tư vấn cho việc xây dựng và áp dụng ISO tại Bộ theo hình thức đấu hạn chế. Hội đồng xét thầu đã xem xét, thống nhất lựa chọn và trình Trưởng ban Chỉ đạo cho phép ký hợp đồng tư vấn với Công ty APAVE Việt Nam và Đông Nam Á.

- Trên cơ sở đánh giá thực trạng hoạt động quản lý Nhà nước của cơ quan Bộ, Ban Chỉ đạo thống nhất kế hoạch thực hiện, bao gồm những nội dung chính như: xây dựng quy trình tác nghiệp và quy trình hệ thống; phân công đơn vị chủ trì; thời gian và tiến độ thực hiện; thời gian phổ biến, áp dụng quy trình; thời gian đánh giá chất lượng nội bộ; thời gian cải tiến quy trình; dự kiến thời gian cấp chứng chỉ ISO.

- Đã tổ chức trang bị cho các đối tượng là những người trực tiếp tham gia xây dựng văn bản hệ thống tại cơ quan Bộ về các yêu cầu của văn bản hệ thống, các kỹ năng thiết lập và viết các quy trình, thủ tục phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn và hoạt động của tổ chức.

Căn cứ vào kế hoạch xây dựng hệ thống, từ tháng 9 đến tháng 12/2007, lãnh đạo các đơn vị, các thành viên tổ chuyên viên giúp việc và các chuyên viên được phân công soạn thảo đã phối hợp với các chuyên viên tư vấn thực hiện xây dựng các quy trình cụ thể. Nhìn chung, đến nay 39 tài liệu về cơ bản đã được xây dựng đáp ứng yêu cầu nội dung và tiến độ.

- Kinh phí cho công tác tư vấn, giới thiệu hệ thống ISO và xây dựng các quy trình của hệ thống ISO được lập, sử dụng, quản lý theo quy định chung và theo quyết định của Bộ trưởng, tạo điều kiện để các đơn vị triển khai công việc thuận lợi. Rút kinh nghiệm về việc một số đề án, dự án chậm quyết toán sau khi kết thúc do thiếu chứng từ, đã thực hiện việc ký hợp đồng với thủ trưởng của từng đơn vị và hướng dẫn cụ thể để các đơn vị chủ động thu thập và bảo quản đầy đủ chứng từ cần phải có khi thanh lý, kết thúc hợp đồng.

Một số thuận lợi và khó khăn:

Lãnh đạo Bộ, trực tiếp là đồng chí Bộ trưởng, Trưởng ban chỉ đạo đã rất quan tâm, chỉ đạo sát sao việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong Bộ Nội vụ. Bộ trưởng, Trưởng ban chỉ đạo đã yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai các công việc, bố trí cán bộ đủ năng lực, kinh nghiệm để xây dựng quy trình ISO của đơn vị; bố trí các nguồn lực thực hiện, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai; do đó các công việc được tiến hành tương đối thuận lợi theo kế hoạch. Trên cơ sở những kinh nghiệm thu được qua việc xây dựng và áp dụng thí điểm, Văn phòng Bộ với tư cách thường trực đã giúp Ban chỉ đạo trong việc tổ chức triển khai các công việc liên quan đến các bước xây dựng và thực hiện ISO; hàng tháng có báo cáo đầy đủ, kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng, Trưởng ban chỉ đạo về tiến độ và kết quả thực hiện đối với từng quy trình. Văn phòng cũng đã có những hỗ trợ và góp ý cần thiết đối với những đơn vị có nhu cầu. Đơn vị tư vấn đã cử cán bộ có chuyên môn và có kiến thức về hành chính công, nhiệt tình trong công việc, thực hiện đầy đủ các yêu cầu tư vấn.

 Tuy nhiên, việc triển khai Đề án ISO trong cơ quan Bộ Nội vụ cũng gặp một số khó khăn. Các cơ quan hành chính Nhà nước nói chung và Bộ Nội vụ nói riêng còn tương đối xa lạ với ISO 9001:2000, nhận thức về tiêu chuẩn ISO chưa đồng đều. Lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ có nhiệm vụ xây dựng và áp dụng ISO bận tập trung vào công tác chuyên môn, khó sắp xếp lịch để có thể tham gia đầy đủ vào các cuộc họp của Ban Chỉ đạo và các buổi làm việc với công ty tư vấn. Cán bộ, công chức được giao trách nhiệm chủ trì soạn thảo, xây dựng các quy trình còn hạn chế trong nhận thức về ISO, một số chưa nắm vững các yêu cầu và kỹ năng thiết lập, xây dựng quy trình theo tiêu chuẩn ISO.

Để việc triển khai Đề án ISO theo đúng tiến độ, xin đề nghị: thủ trưởng các đơn vị thuộc bộ cần quan tâm hơn tới việc xây dựng, xem xét, hoàn thiện các quy trình của đơn vị, bảo đảm chất lượng các quy trình cả về nội dung và hình thức trước khi chuyển cho thường trực Ban chỉ đạo như kế hoạch đã đề ra. Các chuyên viên được giao soạn thảo quy trình cần dành thời gian hợp lý để cùng với cán bộ tư vấn và tổ chuyên viên giúp việc hoàn thiện các quy trình. Đối với Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị có tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ về việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000; có sự hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức giao ban trao đổi kinh nghiệm về việc triển khai Quyết định 144 của Thủ tướng Chính phủ.

Ths. Nguyễn Đức Tuấn
[5122]
Về tình hình triển khai đề án ISO tại cơ quan Bộ Nội vụNgày 9/10/2006, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ Nội vụ triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 giai đoạn 2006-2010 do đồng chí Bộ trưởng trực tiếp làm Trưởng ban, Lãnh đạo cấp vụ
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Đồng Tháp có nhiều sáng tạo và mô hình hay trong cải cách hành chính
“Không để nợ thủ tục hành chính thuộc diện cắt giảm, rút gọn"
Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; làm tròn vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(09/11/2018 03:12)
Bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin cho công chức, viên chức Bộ Nội vụ năm 2018
Sáng 09/11, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng về hệ thống thông tin của Bộ Nội vụ cho công chức, viên chức và người  ...
Tin mới nhất

Kiểm soát tài sản, thu nhập trong phòng, chống tham nhũng

Một số đề xuất về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện

“Pháp luật quy định mà anh né tránh thì đừng làm Chủ tịch nữa“

Công khai báo cáo về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

Thủ tướng quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước

Còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

Hà Nội: Phải thực hiện tập trung khi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến các cấp

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.