11/09/2013 02:57
Về tình hình triển khai đề án ISO tại cơ quan Bộ Nội vụ

Ngày 9/10/2006, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ Nội vụ triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 giai đoạn 2006-2010 do đồng chí Bộ trưởng trực tiếp làm Trưởng ban, Lãnh đạo cấp vụ đại diện cho các đơn vị triển khai ISO làm Uỷ viên. Theo chương trình xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO trong cơ quan Bộ, quá trình triển khai xây dựng hệ thống được chia làm 5 giai đoạn chính, trong đó hai giai đoạn đầu là giai đoạn chuẩn bị và giai đoạn xây dựng văn bản hệ thống có khối lượng công việc lớn và phức tạp. Trong năm 2007, Bộ đã tiến hành những công việc cần thiết cho việc xây dựng và áp dụng các quy trình theo tiêu chuẩn ISO, các công việc cuối cùng của giai đoạn xây dựng văn bản hệ thống đang được hoàn tất. Công việc chủ yếu đã thực hiện như sau:

- Đã tổ chức giới thiệu về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 nhằm cung cấp cho các thành viên Ban Chỉ đạo những kiến thức cơ bản về Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 và lợi ích của việc áp dụng hệ thống theo tiêu chuẩn ISO 9000 đối với việc nâng cao chất lượng và cải tiến công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý; giới thiệu những kiến thức và kỹ năng cần thiết để lựa chọn và triển khai áp dụng một hệ thống chất lượng phù hợp, có hiệu quả.Tiếp đó, đã tiến hành họp khởi động dự án dưới sự chủ trì của đồng chí Trưởng ban để thống nhất phương hướng triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của cơ quan Bộ Nội vụ giai đoạn 2006-2010.

- Đã tiến hành việc khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý Nhà nước hiện tại so với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2000. Việc đánh giá thực trạng bao gồm việc rà soát, tìm hiểu thực tế các quy định về chế độ làm việc, hệ thống tài liệu và hoạt động quản lý tại cơ quan Bộ, tập trung vào các hoạt động cần kiểm soát, các tài liệu cần viết và kiểm soát... từ đó xác định khối lượng công việc và thời gian cần thiết để xây dựng và đưa hệ thống vào áp dụng trong thực tiễn. Phạm vi đánh giá tập trung vào hoạt động quản lý Nhà nước của các Vụ chức năng, Thanh tra và Văn phòng bộ. Đánh giá chủ yếu được thực hiện thông qua việc trao đổi, cung cấp bằng chứng và quan sát môi trường làm việc tại các phòng làm việc. Nhóm đánh giá đã làm việc cụ thể với lãnh đạo của từng đơn vị chức năng, nghe những kiến nghị cũng như những khó khăn, vướng mắc đồng thời tiếp thu những đề xuất xây dựng văn bản hệ thống của đơn vị để đưa vào kế hoạch. Kết quả đánh giá đã chỉ ra mức độ phù hợp của các yếu tố hệ thống so với yêu cầu của tiêu chuẩn và đưa ra một số kết luận và khuyến nghị, đề xuất việc xây dựng văn bản hệ thống. Đây chính là thông tin đầu vào cần thiết cho việc xây dựng hệ thống cũng như cho các chương trình cải tiến liên tục tại cơ quan Bộ.

- Đã tổ chức để các đơn vị lựa chọn và đăng ký xây dựng các quy trình giải quyết công việc của đơn vị mình theo tiêu chuẩn ISO. Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị và kết quả khảo sát đánh giá thực trạng, Ban Chỉ đạo đã trình Bộ trưởng, Trưởng ban ký Quyết định số 1183/QĐ-BNV ngày 17/9/2007 ban hành danh mục các quy trình áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 tại cơ quan Bộ Nội vụ với tổng số 39 quy trình (5 tài liệu, quy trình bắt buộc theo tiêu chuẩn và 34 quy trình cụ thể).

- Trên cơ sở phạm vi áp dụng, đã tiến hành lựa chọn đơn vị tư vấn cho việc xây dựng và áp dụng ISO tại Bộ theo hình thức đấu hạn chế. Hội đồng xét thầu đã xem xét, thống nhất lựa chọn và trình Trưởng ban Chỉ đạo cho phép ký hợp đồng tư vấn với Công ty APAVE Việt Nam và Đông Nam Á.

- Trên cơ sở đánh giá thực trạng hoạt động quản lý Nhà nước của cơ quan Bộ, Ban Chỉ đạo thống nhất kế hoạch thực hiện, bao gồm những nội dung chính như: xây dựng quy trình tác nghiệp và quy trình hệ thống; phân công đơn vị chủ trì; thời gian và tiến độ thực hiện; thời gian phổ biến, áp dụng quy trình; thời gian đánh giá chất lượng nội bộ; thời gian cải tiến quy trình; dự kiến thời gian cấp chứng chỉ ISO.

- Đã tổ chức trang bị cho các đối tượng là những người trực tiếp tham gia xây dựng văn bản hệ thống tại cơ quan Bộ về các yêu cầu của văn bản hệ thống, các kỹ năng thiết lập và viết các quy trình, thủ tục phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn và hoạt động của tổ chức.

Căn cứ vào kế hoạch xây dựng hệ thống, từ tháng 9 đến tháng 12/2007, lãnh đạo các đơn vị, các thành viên tổ chuyên viên giúp việc và các chuyên viên được phân công soạn thảo đã phối hợp với các chuyên viên tư vấn thực hiện xây dựng các quy trình cụ thể. Nhìn chung, đến nay 39 tài liệu về cơ bản đã được xây dựng đáp ứng yêu cầu nội dung và tiến độ.

- Kinh phí cho công tác tư vấn, giới thiệu hệ thống ISO và xây dựng các quy trình của hệ thống ISO được lập, sử dụng, quản lý theo quy định chung và theo quyết định của Bộ trưởng, tạo điều kiện để các đơn vị triển khai công việc thuận lợi. Rút kinh nghiệm về việc một số đề án, dự án chậm quyết toán sau khi kết thúc do thiếu chứng từ, đã thực hiện việc ký hợp đồng với thủ trưởng của từng đơn vị và hướng dẫn cụ thể để các đơn vị chủ động thu thập và bảo quản đầy đủ chứng từ cần phải có khi thanh lý, kết thúc hợp đồng.

Một số thuận lợi và khó khăn:

Lãnh đạo Bộ, trực tiếp là đồng chí Bộ trưởng, Trưởng ban chỉ đạo đã rất quan tâm, chỉ đạo sát sao việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong Bộ Nội vụ. Bộ trưởng, Trưởng ban chỉ đạo đã yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai các công việc, bố trí cán bộ đủ năng lực, kinh nghiệm để xây dựng quy trình ISO của đơn vị; bố trí các nguồn lực thực hiện, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai; do đó các công việc được tiến hành tương đối thuận lợi theo kế hoạch. Trên cơ sở những kinh nghiệm thu được qua việc xây dựng và áp dụng thí điểm, Văn phòng Bộ với tư cách thường trực đã giúp Ban chỉ đạo trong việc tổ chức triển khai các công việc liên quan đến các bước xây dựng và thực hiện ISO; hàng tháng có báo cáo đầy đủ, kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng, Trưởng ban chỉ đạo về tiến độ và kết quả thực hiện đối với từng quy trình. Văn phòng cũng đã có những hỗ trợ và góp ý cần thiết đối với những đơn vị có nhu cầu. Đơn vị tư vấn đã cử cán bộ có chuyên môn và có kiến thức về hành chính công, nhiệt tình trong công việc, thực hiện đầy đủ các yêu cầu tư vấn.

 Tuy nhiên, việc triển khai Đề án ISO trong cơ quan Bộ Nội vụ cũng gặp một số khó khăn. Các cơ quan hành chính Nhà nước nói chung và Bộ Nội vụ nói riêng còn tương đối xa lạ với ISO 9001:2000, nhận thức về tiêu chuẩn ISO chưa đồng đều. Lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ có nhiệm vụ xây dựng và áp dụng ISO bận tập trung vào công tác chuyên môn, khó sắp xếp lịch để có thể tham gia đầy đủ vào các cuộc họp của Ban Chỉ đạo và các buổi làm việc với công ty tư vấn. Cán bộ, công chức được giao trách nhiệm chủ trì soạn thảo, xây dựng các quy trình còn hạn chế trong nhận thức về ISO, một số chưa nắm vững các yêu cầu và kỹ năng thiết lập, xây dựng quy trình theo tiêu chuẩn ISO.

Để việc triển khai Đề án ISO theo đúng tiến độ, xin đề nghị: thủ trưởng các đơn vị thuộc bộ cần quan tâm hơn tới việc xây dựng, xem xét, hoàn thiện các quy trình của đơn vị, bảo đảm chất lượng các quy trình cả về nội dung và hình thức trước khi chuyển cho thường trực Ban chỉ đạo như kế hoạch đã đề ra. Các chuyên viên được giao soạn thảo quy trình cần dành thời gian hợp lý để cùng với cán bộ tư vấn và tổ chuyên viên giúp việc hoàn thiện các quy trình. Đối với Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị có tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ về việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000; có sự hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức giao ban trao đổi kinh nghiệm về việc triển khai Quyết định 144 của Thủ tướng Chính phủ.

Ths. Nguyễn Đức Tuấn
[3845]
Về tình hình triển khai đề án ISO tại cơ quan Bộ Nội vụNgày 9/10/2006, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ Nội vụ triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 giai đoạn 2006-2010 do đồng chí Bộ trưởng trực tiếp làm Trưởng ban, Lãnh đạo cấp vụ
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Tính ưu việt của chính quyền dân chủ nhân dân ở miền Bắc - nhân tố quan trọng trong thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1975
Nhìn tổng thể hệ thống chính trị địa phương
Nhân ngày Chiến thắng 30/4, nghĩ về chữ “Thắng”
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(25/04/2017 03:30)
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa tiếp Đại sứ Israel tại Việt Nam.
Sáng ngày 25/4, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đã có buổi tiếp bà Meirav Eilon Shahar - Đại sứ Israel  ...
Tin mới nhất

Lãnh đạo tư duy đột phá toàn diện ở Quảng Ninh: cơ sở khoa học và bài học kinh nghiệm

Yêu cầu thực hành cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng ta trong tình hình mới

Nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính trị - hành chính cho cán bộ dân tộc thiểu số cơ sở khu vực Tây Nguyên

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri

Tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7/2017

Tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách xây dựng nông thôn mới

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên

Tin xem nhiều

Đánh giá cán bộ, công chức

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác cán bộ nữ

Những vấn đề lý luận và thực tiễn hiện nay về “tự bảo vệ” Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Quản lý nhà nước về công tác thanh niên hiện nay

Chế định hợp đồng trong Luật Viên chức

Bài học về thời cơ trong Cách mạng Tháng Tám và vận dụng vào thực tiễn hiện nay

Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2015-2020 đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.