15/12/2017 02:01
Đổi mới phương thức thực hiện các giải pháp công tác tư tưởng nhằm khắc phục sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên hiện nay

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và theo chương trình, kế hoạch hoạt động toàn khóa, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ra Nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ (Nghị quyết). Nghị quyết đã chỉ rõ tình hình, nguyên nhân, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay. Đồng thời, đề ra quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Các giải pháp được nêu trong Nghị quyết khá toàn diện, cụ thể, cả về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. 

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan cơ quan, đơn vị. Ảnh minh họa: Baodienbienphu.com.vn

Để triển khai thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy, tổ chức đảng cần thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp, trong đó các giải pháp công tác tư tưởng có vai trò quan trọng hàng đầu, bởi đây là một trong những giải pháp căn bản, cốt lõi, chi phối và bổ trợ, giúp cho việc thực hiện các giải pháp khác có hiệu quả triệt để hơn. Mọi hành vi, hành động, lời nói, việc làm hay những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên đều bắt nguồn từ nhận thức, tư tưởng. Nhận thức, tư tưởng không đúng, không đầy đủ, lệch lạc, hoài nghi, mơ hồ… là cơ sở tiền đề dẫn đến những hành vi, hành động, động cơ không chuẩn mực, không trong sáng, không đúng đắn, thậm chí là “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” một cách vô tình hay có chủ ý.

Thực tế cho thấy, công tác tư tưởng đã được các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện thường xuyên. Đây vừa là nhiệm vụ, vừa là phương thức lãnh đạo quan trọng, hữu hiệu của các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn Đảng. Tuy nhiên, vấn đề mấu chốt hiện nay là các cấp ủy, tổ chức đảng phải tiến hành công tác tư tưởng như thế nào để đạt hiệu quả cao?

1. Đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chỉ rõ một trong những nguyên nhân chủ quan đầu tiên của suy thoái về tư tưởng chính trị là công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giảng dạy và học tập nghị quyết của Đảng chưa được coi trọng đúng mức, kém hiệu quả. Nội dung và phương pháp giáo dục, truyền đạt chậm đổi mới, chưa tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức về tình trạng suy thoái, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và những hậu quả gây ra. Thực tế cho thấy, không ít cán bộ, đảng viên tuy đã được học qua nhiều lớp đào tạo, hoặc bồi dưỡng lý luận chính trị, nhưng chưa thực sự am hiểu, nắm vững, thậm chí nhận thức rất mơ hồ, phiến diện, lệch lạc về những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tình trạng ngại học tập lý luận, học tập nghị quyết khá phổ biến. Không ít cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị có thái độ lười học tập, thậm chí tìm cách đối phó, học cho qua, cho xong cốt để lấy chứng chỉ, bằng cấp.

Để đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ rõ phải thực hiện chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng cần xây dựng kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận bắt buộc hàng năm đối với cán bộ, đảng viên gắn với việc cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới phù hợp từng đối tượng, từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, coi đây là trách nhiệm, việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên. Lấy kết quả học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị là một trong những nội dung tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của cán bộ, đảng viên. Nghị quyết cũng chỉ rõ, các học viện, nhà trường cần đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức dạy và học lý luận chính trị gắn với ứng dụng thực tế, tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ chất lượng dạy và học. Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

Để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập lý luận chính trị theo tinh thần Nghị quyết, các học viện, nhà trường phải tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng; tăng thời lượng trao đổi, thảo luận, đối thoại giữa giảng viên với người học; gắn nội dung từng chuyên đề, bài giảng với thực tiễn sôi động trong nước và quốc tế; đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học tập, bồi dưỡng, rèn luyện của học viên; dành thời gian thỏa đáng và bố trí giảng viên có kinh nghiệm tham gia đánh giá kết quả học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị của học viên; lấy ý kiến nhận xét, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của cán bộ, học viên của các học viện, nhà trường là một trong những nội dung xem xét, đánh giá cán bộ, nhất là khi quy hoạch, luân chuyển, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ.

2. Đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là người đứng đầu trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Giáo dục chính trị tư tưởng là một nội dung quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, nhất là trước những thời điểm có tính bước ngoặt, trước những nhiệm vụ có nhiều khó khăn, thách thức. Cùng với công tác giáo dục lý luận chính trị được tổ chức chính quy, bài bản trong các học viện, nhà trường, công tác giáo dục chính trị tư tưởng phải được thực hiện thường xuyên, cả trong trường lớp và đặc biệt là trong sinh hoạt đảng, trong hoạt động, công tác hàng ngày của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, gắn với tư cách, vị trí, vai trò, chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên. Đối với mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cần nắm vững, nhận thức rõ những vấn đề tư tưởng chính trị trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, đồng thời nắm vững nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm chính trị của tổ chức cũng như của bản thân với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân.

Thực tiễn xây dựng, chỉnh đốn Đảng những năm đổi mới cho thấy, mức độ kết quả đạt được của công tác xây dựng Đảng cũng như hoạt động lãnh đạo của Đảng phụ thuộc phần rất lớn vào vai trò, trách nhiệm, phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh, sự gương mẫu và quyết tâm chính trị của các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu. Sở dĩ các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng các nhiệm kỳ trước chưa đạt kết quả như mong muốn, thậm chí có nghị quyết thực hiện chưa đạt yêu cầu do nhiều nguyên nhân, trong đó, nguyên nhân cơ bản là do thực hiện chưa đồng bộ, thiếu kiên quyết, trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu với tư cách là những hạt nhân chính trị lãnh đạo chưa được phát huy triệt để. Bởi vậy, Nghị quyết về xây dựng Đảng lần này nhấn mạnh phải kiên quyết, kiên trì thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn; phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nhân dân, trong đó cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp là nòng cốt; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" có hiệu quả. 

Theo đó, các cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu các cấp phải xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên của tổ chức, địa phương, đơn vị mình. Đặc biệt, mỗi cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy phải đề cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo tư tưởng, coi trọng và thường xuyên tiến hành công tác tư tưởng, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong sinh hoạt đảng cũng như trong công tác, học tập hàng ngày. Mỗi cấp ủy, thường vụ cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy phải thể hiện rõ bản lĩnh, quyết tâm chính trị cao nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, kiên quyết không buông xuôi, không thỏa hiệp, dĩ hòa vi quý, tạo được sự thống nhất về tư tưởng chính trị, chuyển cho được ý chí, quyết tâm chính trị của cấp ủy, thường vụ cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy thành ý chí, quyết tâm chính trị của toàn đảng bộ, chi bộ đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ngay trong tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị mình.

3. Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng

Sinh hoạt đảng là một hoạt động đặc thù của các cấp ủy, tổ chức đảng được tiến hành chủ yếu bằng các cuộc họp, hội nghị của các cấp ủy, đảng bộ, chi bộ, tổ đảng… theo quy định, hướng dẫn của Đảng. Tất cả các đảng viên dù giữ chức vụ, cương vị nào cũng đều sinh hoạt ở một tổ chức đảng nhất định. Tất cả những vấn đề về tư tưởng đều gắn với những chủ thể (tập thể, cá nhân) nhất định trong cấp ủy, tổ chức đảng, không có tư tưởng lơ lửng, chung chung. Bất cứ nội dung, hình thức sinh hoạt đảng nào cũng gắn liền với những vấn đề về tư tưởng liên quan. Tất cả các tính chất của sinh hoạt đảng (tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu) đều tác động mạnh mẽ tới tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong tổ chức đảng. Nội dung sinh hoạt đảng càng quan trọng, nhiệm vụ chính trị càng nặng nề, khó khăn, tính tư tưởng và yêu cầu của công tác tư tưởng càng lớn. Chi bộ, tổ chức đảng càng yếu kém, mất đoàn kết, yêu cầu giải quyết những vấn đề tư tưởng càng nhiều, càng phức tạp hơn. Bởi vậy, để góp phần phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên nhất thiết phải nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. Đây là môi trường sinh hoạt, học tập, rèn luyện chính thống, bắt buộc và thường xuyên của cán bộ, đảng viên.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng gắn với giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, đấu tranh phòng, chống quy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các cấp ủy, tổ chức đảng phải tiếp đổi mới nội dung, hình thức sinh cấp ủy, chi bộ theo hướng đổi mới nhận thức, cách lựa chọn, xác định nội dung sinh hoạt cấp ủy; tránh xác định nội dung một cách chung chung, qua loa, đại khái, tách bạch riêng rẽ giữa nội dung sinh hoạt chi bộ với nội dung sinh hoạt chuyên môn. Trong sinh hoạt đảng, cấp ủy cần định hướng chi bộ nhấn mạnh, đi sâu thảo luận, làm rõ những vấn đề về tư tưởng, đạo đức có thể nảy sinh trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị cũng như trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo vị trí việc làm của cán bộ, đảng viên. Cấp ủy, chi bộ cần nắm bắt, tập trung nhấn mạnh, phân tích kỹ những khía cạnh tác động về mặt tư tưởng, đạo đức trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

Mặt khác, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy cần tăng cường kiểm tra, giám sát hoặc trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng. Mức độ tuân thủ và chấp hành tốt các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, ý thức tổ chức, kỷ luật, các quy chế, quy định của Đảng, của cấp ủy, chi bộ là tiêu chí quan trọng để đánh giá lập trường, quan điểm, tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên.

4. Gắn chặt công tác tư tưởng với công tác tổ chức, cán bộ

Thực tế cho thấy, công tác tổ chức, cán bộ là một trong những công tác có tác động rất lớn đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Nếu công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện tốt, xử lý thấu tình, đạt lý, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chế độ, chính sách đúng người, đúng việc sẽ tác động tích cực đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Ngược lại, nếu thực hiện không tốt, có tiêu cực sẽ tác động xấu, thậm chí tạo sự bất mãn, mất lòng tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Do đó, để tạo sự ổn định, thống nhất về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, các cấp ủy, tổ chức đảng phải coi trọng và thực hiện tốt công tác tư tưởng khi tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, thực hiện đúng đắn, khách quan, công tâm các khâu của công tác cán bộ.

          Để tăng cường công tác tư tưởng trong công tác tổ chức, cán bộ, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chỉ rõ phải tiếp tục hoàn thiện quy chế đánh giá cán bộ một cách khoa học, phù hợp; quy định lấy phiếu tín nhiệm ở các cấp, các ngành định kỳ hoặc đột xuất. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Hàng năm hoặc khi chuẩn bị đề bạt, luân chuyển, điều động công tác đối với cán bộ, tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức và cán bộ, đảng viên là: chương trình hành động của tập thể và cá nhân; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; kết quả thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; tự phê bình và phê bình; sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý; hiệu quả đấu tranh, khắc phục suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". 

Nghị quyết cũng chỉ ra những biện pháp mạnh như: kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các quy định nhằm tăng cường quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên; khắc phục tình trạng ăn uống, “liên hoan”, “gặp mặt” không lành mạnh, với động cơ không trong sáng; khắc phục những bất hợp lý trong công tác cán bộ nhằm bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, tổng thể, liên thông giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị và chấn chỉnh, khắc phục tình trạng kén chọn vị trí, chức danh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

5. Tăng cường giáo dục, rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, đạo đức cách mạng là cái “gốc” của người cách mạng, "Cũng như sông có nguồn thì mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”(1).

Tuy nhiên, “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”(2). Do đó, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, phải làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, từ người lãnh đạo đến đảng viên bình thường luôn phấn đấu, rèn luyện và thể hiện những phẩm chất cần có của người cách mạng như: yêu nước, yêu thương đồng bào, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thấm nhuần phương châm, lẽ sống, cách ứng xử với công việc, với bản thân, với đồng chí, đồng nghiệp, với nhân dân bằng tư cách, nhân cách trong sáng của người chiến sĩ cộng sản chân chính. Bất cứ tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên nào nhận thức lệch lạc những điều tưởng như khuôn xáo, máy móc, giáo điều cũng là biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống.

Vì vậy, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã nhấn mạnh, các cấp ủy, tổ chức đảng cần xây dựng và thực hiện có hiệu quả nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, trong đó chú trọng xây dựng hệ thống chuẩn mực các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng và với nhân dân. Đặc biệt, hàng năm, người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; các cấp ủy, tổ chức đảng kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình. 

6. Đẩy mạnh đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng

Nhận thức về bản chất sự vật, hiện tượng của mỗi con người, thậm chí của một chính đảng, một giai cấp là một quá trình, trong đó không phải bao giờ cũng diễn ra suôn sẻ, thuận lợi hay nhanh chóng. Tư tưởng là sự phản ánh hiện thực khách quan vào não người, song sự phản ánh đó thông qua những con người cụ thể với những tố chất, điều kiện, hoàn cảnh, nhu cầu, động cơ, mục đích, lợi ích riêng, thậm chí khác hoặc trái ngược nhau, do đó luôn có những biểu hiện lệch lạc, phiến diện, thiếu khách quan cần phải đấu tranh loại bỏ, xây dựng, khắc phục, củng cố. Thực tế cũng cho thấy, quá trình ra đời, tồn tại và phát triển của các đảng cộng sản chân chính luôn là quá trình đấu tranh chống những tư tưởng phi vô sản, sai trái, thù địch từ bên ngoài. Do đó, tăng cường đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng trong nội bộ và từ bên ngoài để phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên là hết sức cần thiết.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ rõ, toàn Đảng phải chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị. Tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nhất là những mô hình mới, kinh nghiệm hay; khuyến khích phát triển tư duy lý luận phù hợp với đường lối đổi mới của Đảng. Các biện pháp cụ thể là:

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng quy định tự phê bình và phê bình, khắc phục cho được tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh; cấp trên gợi ý kiểm điểm và trực tiếp dự, chỉ đạo ở những nơi có vấn đề phức tạp, nơi có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

- Tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, xuất bản, internet, mạng xã hội. Phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Chủ động định hướng, cung cấp thông tin thường xuyên hoặc đột xuất; chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm quy định về thông tin, báo chí, tuyên truyền. 

- Chủ động chuẩn bị các phương án, biện pháp cụ thể, sát với tình hình; xây dựng hệ thống lý luận sắc bén để đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường giáo dục, học tập lý luận chính trị, bảo đảm mỗi cán bộ, đảng viên có đủ trí tuệ, bản lĩnh, trình độ, năng lực nhận thức để tự “miễn dịch”, tự phòng, chống “diễn biến hòa bình”, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

- Hoàn thiện Quy chế về kỷ luật phát ngôn đối với cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm những cá nhân, nhóm người cấu kết với nhau, lợi dụng vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", tôn giáo, dân tộc để tuyên truyền, xuyên tạc và có hành vi nói, viết, lưu trữ, phát tán tài liệu sai trái. Tổ chức diễn đàn trao đổi, đối thoại những vấn đề còn có nhận thức, quan điểm khác nhau liên quan đến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước./.

PGS.TS. Dương Trung Ý - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

------------------------

Ghi chú:

(1) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, H.2000, tr. 253.

(2) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 9, Nxb CTQG, H.2000, tr. 293.

tcnn.vn
[694]
Đổi mới phương thức thực hiện các giải pháp công tác tư tưởng nhằm khắc phục sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên hiện nayCông tác giáo dục chính trị, tư tưởng góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan cơ quan, đơn vị. Ảnh minh họa: Baodienbienphu.com.vn Để triển khai thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy, tổ chức đảng cần thực
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Gắn kết cải cách hành chính với ứng dụng công nghệ thông tin
Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Khánh Hòa: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(17/07/2018 04:06)
Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Chiều ngày 17/07/2018, tại trụ sở Bộ, Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển  ...
Tin mới nhất

Ninh Bình: Tăng cường các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân

Mô hình phát triển bền vững của EU và OECD và hàm ý chính sách phát triển bền vững ở Việt Nam

Chuyên gia điểm những lý do khiến bộ máy “càng giảm lại càng phình“

Quảng Nam nghiên cứu chính sách khuyến khích cán bộ nghỉ hưu trước tuổi

Nhiều bài học kinh nghiệm từ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với Thứ trưởng Trần Thị Hà

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.