Bình đẳng giới
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả từ thực tiễn của tỉnh Lâm Đồng

Quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, bên cạnh chú trọng lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng luôn xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong đó đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là yêu cầu bức thiết, vừa bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo của các tổ chức trong hệ thống chính trị, khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, góp phần tinh giản biên chế... Vì vậy, trong những năm qua Đảng bộ tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và tổ chức đảng các cấp. Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực.

Giải pháp cho vấn đề biên chế trong hệ thống hành chính hiện nay

1. Biên chế là thuật ngữ về hành chính tổ chức

 Mỗi tổ chức lập ra đều cần một số người nhất định đảm nhiệm công việc. Tuy nhiên, không phải tổ chức nào cũng cần phải tuân thủ biên chế mới được lập ra. Ví dụ, số người cần cho một đơn vị sản xuất ngoài nhà nước, tùy thuộc quy mô mà người chủ có tính toán về nhu cầu con người khác nhau, bảo đảm cho tổ chức hoạt động. Một đơn vị sản xuất hay dịch vụ nhỏ lẻ (trên dưới chục người) chủ yếu thu hút lao động theo kiểu có việc mới cần người, một người có thể làm nhiều loại công việc. Do đó, không liên quan gì đến nhận thức về “biên chế”.

Một số kinh nghiệm của ông cha ta trong thu hút và trọng dụng người tài

Bài viết tổng hợp và phân tích những kinh nghiệm về thu hút và trọng dụng nhân tài của ông cha ta trong lịch sử. Để có một đội ngũ quan lại có đủ đức và tài, ông cha ta đã đặc biệt quan tâm đến công tác tuyển dụng bằng những hình thức hữu hiệu như khoa cử, tiến cử, bảo cử, tự tiến cử và nhiệm tử với sự kiểm soát chặt chẽ về chất lượng; đồng thời, các chính sách trọng dụng, đãi ngộ cũng như chế tài thưởng phạt nghiêm minh cũng được ông cha ta sử dụng rất hiệu quả. Trên cơ sở tổng hợp, phân tích những kinh nghiệm trong lịch sử, bài viết cũng nêu ra một số kiến nghị có thể tham khảo, áp dụng vào việc xây dựng chính sách thu hút, trọng dụng công chức có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước của ta hiện nay.

Đổi mới phương thức thực hiện các giải pháp công tác tư tưởng nhằm khắc phục sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên hiện nay

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và theo chương trình, kế hoạch hoạt động toàn khóa, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ra Nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ (Nghị quyết). Nghị quyết đã chỉ rõ tình hình, nguyên nhân, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay. Đồng thời, đề ra quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Các giải pháp được nêu trong Nghị quyết khá toàn diện, cụ thể, cả về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. 

Đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

Kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh là chủ trương chỉ đạo chiến lược của Đảng và Nhà nước ta, đã được triển khai thực hiện trong suốt 30 năm đổi mới và bước đầu đạt được nhiều thành tựu to lớn, thiết thực. Tuy nhiên, hiện nay đang có sự bất cập cả về nhận thức, chính sách, pháp luật cần được các cấp, các ngành quán triệt sâu sắc và đề ra giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những mặt còn hạn chế, đồng thời nâng cao hiệu quả việc kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong thời kỳ mới. 

Bảo đảm sự tham gia của người dân vào quá trình ban hành quyết định hành chính

1. Nội dung của bảo đảm sự tham gia của người dân vào quá trình ban hành quyết định hành chính

Điều 28 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước. Nhà nước tạo điều kiện cho công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội”. Quy định này của Hiến pháp tuy không đề cập cụ thể quyền tham gia vào quá trình ban hành quyết định hành chính (QĐHC), nhưng với cách hiểu ban hành QĐHC là một hoạt động của quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành chính thì có thể khẳng định: tham gia vào quá trình ban hành QĐHC là một trong những nội dung của quyền tham gia vào quản lý nhà nước.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong tình hình mới

Đại hội lần thứ XII của Đảng đề ra những định hướng và giải pháp đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Thực hiện mục tiêu đó có nhiều nội dung, trong đó nội dung phòng, chống tham nhũng lãng phí được nhấn mạnh trong các bài học kinh nghiệm của cách mạng; trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa cũng như trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. 

Những khoảng trống trong chính sách pháp luật về phụ nữ - đề xuất giải pháp

Có thể nói, quyền của phụ nữ và trẻ em nói chung, trẻ em gái nói riêng ở Việt Nam trong các bản Hiến pháp và các văn bản pháp luật đều thể hiện rõ 2 yếu tố căn bản đó là “bình đẳng và ưu tiên”. Có những quyền được pháp luật xây dựng bảo đảm quyền bình đẳng giữa nam và nữ trước pháp luật nhằm xoá bỏ sự phân biệt đối xử trong công việc, trong đời sống chính trị, kinh tế và trong đời sống gia đình. Còn quyền ưu tiên (trong việc tuyển dụng, sắp xếp công việc, nghỉ hưu, các chính sách ưu đãi về vốn...) có tác dụng tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ thể hiện khả năng của mình với việc đóng góp ngày càng nhiều cho gia đình, xã hội, đồng thời tránh rủi ro trong nghề nghiệp, trong cuộc sống gia đình và xã hội.

TIN MỚI NHẤT
Áp dụng mô hình quản lý thực thi công việc theo kết quả trong cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam
Nam Định nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với hoạch định, thực thi và đánh giá chính sách công ở nước ta hiện nay
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(12/10/2018 04:45)
Hội thảo Khoa học "Dấu ấn cải cách hành chính triều Nguyễn - Giá trị lịch sử và đương đại"
Sáng ngày 12/10, tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo Khoa học "Dấu ấn cải cách hành chính triều  ...
Tin mới nhất

Đẩy mạnh việc thực hiện bình đẳng giới trong công tác cán bộ

Cử tri và Nhân dân kỳ vọng vào quyết tâm phòng, chống tham nhũng

Bình Phước cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng

Chủ tịch nước được bầu, tuyên thệ trước Quốc hội ngay đầu Kỳ họp thứ 6

Công tác cán bộ là công việc gốc của Đảng

Đắk Nông thực hiện “Năm dân vận chính quyền”: Xây dựng phong cách người cán bộ, công chức, viên chức vì dân

Thành lập thành phố Đồng Xoài thuộc Bình Phước

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.