Thực tiễn - Kinh nghiệm
Nhiều kết quả tích cực trong triển khai Dự án 600 Phó chủ tịch xã và Đề án 500 trí thức trẻ ở Hà Giang

Hà Giang là tỉnh miền núi, vùng cao, biên giới, dân tộc, có đường biên giới dài trên 277 km tiếp giáp với Trung Quốc, địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, một bộ phận lớn dân cư sinh sống phân tán ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới. Tỉnh có 10 huyện và 01 thành phố, với 195 xã, phường, thị trấn, trong đó có 141 xã đặc biệt khó khăn, có 6 huyện nghèo thuộc Chương trình 30a của Chính phủ, toàn tỉnh có 22 dân tộc, trong đó gần 90% dân số sống ở khu vực nông thôn, mỗi dân tộc có phong tục tập quán và nhận thức khác nhau; đời sống đồng bào các dân tộc vùng cao, vùng sâu, vùng xa còn rất khó khăn, mặt bằng trình độ dân trí còn thấp, trình độ sản xuất còn lạc hậu.

Đưa tri thức trẻ ưu tú về làm Phó Chủ tịch xã - thực tiễn từ Cao Bằng

Cao Bằng là một tỉnh miền núi biên giới phía Bắc, có tổng diện tích đất tự nhiên 6.724,62 km², trong đó diện tích rừng, núi chiếm 90%; dân số toàn tỉnh 524.190 người (số liệu năm 2015) có trên 332 km đường biên giới giáp với tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc. Tỉnh Cao Bằng có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 01 thành phố và 12 huyện với 199 xã, phường, thị trấn, trong đó có 148 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn. Đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở vẫn còn nhiều bất cập về trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như thiếu về nhân lực. Tính đến cuối năm 2011, tổng số cán bộ, công chức (CBCC) cấp xã là 3.608 người, trong đó tỷ lệ CBCC cấp xã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn chỉ chiếm 55,3%, còn tới 44,7% CBCC cấp xã chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn (chưa có trình độ trung cấp trở lên). Đây là những yếu tố hạn chế sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

Tiến cử trong chế độ phong kiến Việt Nam và kinh nghiệm đối với công tác cán bộ hiện nay

Lịch sử các triều đại phong kiến nước ta tuy mang tính tập quyền và chuyên chế cao, nhưng việc tuyển chọn quan lại đã được xây dựng thành chế độ có tính khách quan, nhằm quy tụ và sử dụng được rộng rãi nhân tài cho đất nước. Xét trên phương diện tuyển dụng nhân tài của các triều đại cho thấy, bên cạnh việc sử dụng quan lại theo thế tập (hay tập ấm), thì các triều đại đồng thời sử dụng quan lại theo nhân tài. Thông thường, sử dụng theo nhân tài chủ yếu được thực hiện thông qua chế độ khoa cử, bắt đầu được đặt ra từ triều Lý và kéo dài đến khi chế độ phong kiến suy vong. 

Vai trò của chính quyền xã đối với quản lý phát triển xã hội
Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, “Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do luật định”. Như vậy, chính quyền cấp xã bao gồm: Hội đồng nhân dân cấp xã và Ủy ban nhân dân cấp xã. Đây là cấp chính quyền có số lượng lớn nhất và có đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội đa dạng nhất trong các loại hình đơn vị hành chính với 9.064 xã, chiếm trên 80% tổng số đơn vị hành chính cấp cơ sở hiện nay (11.162 xã, phường, thị trấn). Chính quyền cấp xã là cầu nối giữa nhà nước với các tổ chức và cá nhân trong xã, đại diện cho nhà nước, để thực thi quyền lực nhà nước, triển khai, tổ chức thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước ở xã. Chính quyền xã giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện công tác quản lý các vấn đề phát triển xã hội ở nông thôn.
Những quan điểm cơ bản thể hiện tư duy mới của Đảng ta về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Nghiên cứu tư duy mới của Đảng ta về những quan điểm cơ bản về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa chính là việc vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện và hoàn cảnh mới nhằm: kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, dự báo chính xác và kịp thời, xử lý hiệu quả các vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn, giải quyết tốt các mối quan hệ phản ánh quy luật đổi mới và phát triển ở nước ta, tất cả vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đổi mới công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm tới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên để phục vụ cách mạng và nhân dân. Người khẳng định: cán bộ là gốc của mọi công việc, cán bộ tốt thì phong trào mới tốt. Vấn đề cán bộ luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm và là một trong những nội dung quan trọng trong việc xây dựng Văn kiện Ðại hội Đảng từ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Mỗi thời kỳ cách mạng của đất nước đặt ra những yêu cầu cụ thể xây dựng đội ngũ cán bộ thích hợp nhưng vẫn bảo đảm nguyên tắc, quy trình về công tác cán bộ theo chủ trương, định hướng của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng công chức ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

1. Thực trạng công tác tuyển dụng công chức ở thành phố Tuy Hòa trong những năm qua

Thành phố Tuy Hòa hiện nay có 12 phòng chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân (UBND), với 90 biên chế, 20 hợp đồng trong chỉ tiêu. Hàng năm, việc bổ sung công chức cho các cơ quan của thành phố được thực hiện bằng nhiều hình thức như: đăng ký chỉ tiêu, chức danh thi tuyển tại Hội đồng tuyển dụng công chức của tỉnh; tiếp nhận công chức từ các địa phương khác; chuyển công chức cấp xã; tiếp nhận không qua thi tuyển những người có trình độ đại học trở lên, có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc và có thời gian công tác trên 60 tháng tại các cơ quan, đơn vị khác (ngoài các cơ quan hành chính); thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc ở bậc đại học, sau đại học theo chính sách thu hút nhân tài của tỉnh.

TIN MỚI NHẤT
Sẽ quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với công chức cấp xã theo yếu tố đặc thù của từng loại đơn vị hành chính
Người đứng đầu quyết định biên chế giảm nhỏ giọt hay tăng vượt khung
Quảng Ninh: Người dân tích cực hưởng ứng dịch vụ công trực tuyến
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(17/08/2017 04:00)
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường tiếp đoàn cán bộ, công chức chính quyền địa phương nước bạn Lào
Sáng ngày 17/8/2017, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường đã có buổi tiếp đoàn cán bộ, công chức chính quyền  ...
Tin mới nhất

Vĩnh Phúc: Trung tâm hành chính công mang lại bước đột phá trong cải cách hành chính

Ninh Thuận: Đẩy mạnh cải cách hành chính tạo sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Cải cách tổ chức bộ máy nhà nước - bước đột phá cần thiết: Gần 30 năm vẫn… “nóng”

Gia Lai tiếp tục tập trung cho công tác cải cách hành chính

Có những cán bộ công chức “đánh trống ghi danh“

Hà Nội sáp nhập nhiều phòng ban, giảm hàng trăm biên chế

"Thanh bảo kiếm" trong phòng chống tham nhũng, lãng phí ​

Tin xem nhiều

Đánh giá cán bộ, công chức

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác cán bộ nữ

Những vấn đề lý luận và thực tiễn hiện nay về “tự bảo vệ” Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Quản lý nhà nước về công tác thanh niên hiện nay

Chế định hợp đồng trong Luật Viên chức

Bài học về thời cơ trong Cách mạng Tháng Tám và vận dụng vào thực tiễn hiện nay

Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2015-2020 đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.