Thời sự - Chính trị
Hoạch định chính sách công ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp

Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, đời sống kinh tế - xã hội thay đổi ngày một nhanh chóng. Bên cạnh đó, quá trình hội nhập và toàn cầu hóa cũng như cuộc khủng hoảng tài chính khu vực và thế giới đã tác động mạnh đến nền kinh tế Việt Nam, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Xu hướng dân chủ hóa đời sống xã hội và trình độ dân trí ngày càng cao đã đặt ra đòi hỏi ngày càng lớn đối với Nhà nước. Đồng thời, các biến động lớn về môi trường, tài nguyên, dân số…đặt ra nhiều thách thức đòi hỏi Nhà nước phải xây dựng và ban hành các chính sách công để giải quyết. Các chính sách được nhà nước ban hành trong thời gian qua đã tác động tích cực đến đời sống kinh tế - xã hội, giải quyết nhiều vấn đề bức thiết, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân... Tuy nhiên, quá trình hoạch định và thực thi chính sách vẫn còn nhiều bất cập.

Một số điều kiện bảo đảm cấp phiếu lý lịch tư pháp ở mức độ 4 dịch vụ hành chính công trực tuyến

Trong những năm qua, trước yêu cầu cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực của quản lý nhà nước, dịch vụ hành chính công trực tuyến đã từng bước hình thành, phát triển và đã đem lại những tiện ích to lớn phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ cũng như Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2010 của Thủ tướng Chính phủ đã xác định một trong ba trọng tâm của cải cách hành chính là “nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công”[1]. Đồng thời, với yêu cầu hiện đại hóa hành chính, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã xác định rõ mục tiêu: “Nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước thông qua đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, tổ chức; cung cấp các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ cá nhân và tổ chức mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau”[2]. Trong lĩnh vực lý lịch tư pháp, Chính phủ giao Bộ Tư pháp “Xây dựng hệ thống và hướng dẫn thực hiện qua mạng điện tử trên toàn quốc đối với việc: Cung cấp lý lịch tư pháp, thực hiện xong trước ngày 01/01/2016”[3]. Như vậy, đối với các cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp (bao gồm Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và 63 Sở Tư pháp), việc cấp phiếu lý lịch tư pháp trên mạng điện tử hay việc cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến là nhiệm vụ quan trọng, là giải pháp hữu hiệu góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến nói chung và dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực lý lịch tư pháp nói riêng là công việc còn mới mẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, vì vậy, đòi hỏi phải có những điều kiện, tiền đề nhất định thì mới có thể mang lại hiệu quả thiết thực của hoạt động này trong cuộc sống.

Quản lý theo kết quả trong khu vực công

Từ những năm 1990, quản lý theo kết quả (Results Based Management -RBM) đã được áp dụng rộng rãi trong cả khu vực tư và khu vực công, ở các nước phát triển và đang phát triển. Mục tiêu chung của RBM là bảo đảm rằng mọi nỗ lực của cá nhân, bộ phận, tổ chức và các quá trình đều hướng tới đạt những kết quả mong đợi. Thực tiễn áp dụng RBM đã tạo nên bước ngoặt trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả, công bằng[1], công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các tổ chức. Bài viết giới thiệu khái quát về RBM trong khu vực công, bao gồm khái lược các phương thức quản lý khu vực công, khái niệm và đặc trưng của RBM, quy trình và lợi ích của RBM.

Bản lĩnh chính trị của cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị trước yêu cầu mới

Công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta hiện nay đòi hỏi đội ngũ cán bộ chủ chốt có khả năng tổ chức lực lượng, tạo ra sức mạnh vật chất nhằm hiện thực hóa ý chí của Đảng, của dân tộc, đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Đội ngũ cán bộ phải có năng lực trí tuệ, có ý chí, nghị lực vượt qua không chỉ sự chống phá của các thế lực thù địch, mà còn phải khắc phục những hạn chế, trở ngại xã hội, kể cả sức ỳ của những lạc hậu và cản trở của bản thân về nhận thức, tư duy, kể cả chủ trương, quan điểm và cơ chế lỗi thời. Đó là những cán bộ có bản lĩnh chính trị.

TIN MỚI NHẤT
Tạo lập đội ngũ cán bộ chất lượng và đồng bộ cho chặng đường mới
Định hướng chiến lược bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới
Hiện đại hóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: tầm nhìn, mục tiêu, sứ mệnh
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(22/06/2017 02:24)
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc tại Bộ Nội vụ
Sáng 22/6/2017, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động  ...
Tin mới nhất

Tự quản địa phương ở Liên bang Nga và gợi mở cho Việt Nam

Thực trạng xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở Việt Nam hiện nay

Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh - kim chỉ nam cho hoạt động đối ngoại quốc phòng trong thời kỳ mới

Tạp chí Văn thư - Lưu trữ Việt Nam nhận giải C Giải Báo chí quốc gia năm 2016

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong tình hình hiện nay

Tin xem nhiều

Đánh giá cán bộ, công chức

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác cán bộ nữ

Những vấn đề lý luận và thực tiễn hiện nay về “tự bảo vệ” Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Quản lý nhà nước về công tác thanh niên hiện nay

Chế định hợp đồng trong Luật Viên chức

Bài học về thời cơ trong Cách mạng Tháng Tám và vận dụng vào thực tiễn hiện nay

Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2015-2020 đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.