Thực tiễn - Kinh nghiệm
Vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác dân vận hiện nay

Trong mọi thời kỳ của cách mạng, công tác dân vận của Đảng luôn có vai trò quan trọng đặc biệt. Đây vừa là nội dung, nhiệm vụ, vừa là một phương thức không thể thiếu đối với sự lãnh đạo của Đảng. Sự thành bại của cách mạng cũng như vai trò lãnh đạo gắn liền với năng lực tiến hành công tác dân vận của Đảng và mức độ quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI chỉ rõ: “Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân”(1).

Chính sách tôn giáo trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Trong lịch sử văn minh nhân loại, tôn giáo có vai trò, vị trí lớn, có những đóng góp to lớn vào giá trị văn hóa nhân loại. Ở Việt Nam cũng như các thể chế dân chủ, nhà nước pháp quyền, chính sách tôn giáo được thực hiện theo hướng tách tôn giáo khỏi chính trị; tôn giáo trở thành công việc của cá nhân. Chính sách của Đảng và Nhà nước thể hiện rõ nguyên tắc: tôn trọng tự do tín ngưỡng, đại đoàn kết dân tộc, mọi tổ chức và cá nhân có quyền và nghĩa vụ bình đẳng ngang nhau. Thực tế đặt ra yêu cầu có nhiều quy định cụ thể hơn nữa nhằm thực hiện tốt chính sách tôn giáo.

Giám sát xã hội - một phương thức góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở nước ta

Khoản 2, Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 xác định: “Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình”. Trên tinh thần đó, Hiến pháp đã hiến định vai trò của công dân và các tổ chức đại diện lợi ích hợp pháp của người dân trong “giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước”(1).

Đây là những nội dung mới cần được tiếp tục làm rõ về phương diện lý luận và cụ thể hóa bởi các bước đi, giải pháp trong hoạt động thực tiễn. Bài viết này đề cập đến việc nhận thức và tìm kiếm cách thức thực hiện giám sát xã hội, giám sát của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC), xem như là một trong những phương thức có ý nghĩa thiết thực trong quá trình xây dựng bộ máy Nhà nước Việt Nam trong sạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. 

Quan hệ giữa xã hội hóa dịch vụ công và tinh giản biên chế, từ thực trạng giáo dục ngoài công lập

Văn kiện từ Hội nghị Trung ương lần thứ 10 (khoá XI) của Đảng đã chỉ rõ sự cồng kềnh, kém hiệu quả của bộ máy hành chính hiện nay. Vì vậy, rất cần có sự phân định các nhóm nhân lực để thấy rõ sự cồng kềnh về biên chế - gánh nặng ngân sách nhà nước nằm ở đâu.

Với khoảng hơn bảy triệu người thụ hưởng ngân sách trong nhiều nhóm nhân lực, hơn ba triệu người trong nhóm hưởng lương cho thấy khối các đơn vị sự nghiệp và nhóm hưởng các loại phụ cấp ở cơ sở chiếm số lượng lớn. Trong đó, các đơn vị sự nghiệp công lập – một trong những “địa chỉ” chiếm số lượng biên chế đông đảo. Bài viết chỉ xin trình bày thực trạng giáo dục ngoài công lập để thấy rõ hơn tình trạng trên.

Về chính sách thu hút, tuyển dụng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ

Chính sách thu hút, tuyển dụng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng có vai trò hết sức quan trọng và trở thành một yếu tố mang tầm chiến lược trong quá trình cải cách nền công vụ của nhiều quốc gia trên thế giới. Mỗi quốc gia có những cách thức, phương pháp tiếp cận khác nhau đối với việc phát hiện, thu hút và trọng dụng, đãi ngộ người có tài năng trong nền công vụ. Ở Việt Nam, nhiều cơ quan, địa phương đã có những hình thức, cách làm phù hợp để thu hút người có tài năng vào làm việc trong cơ quan nhà nước, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thật sự có năng lực, phẩm chất và đạo đức, gắn liền với tinh giản biên chế bộ máy hành chính, góp phần xây dựng một nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, trong sạch và vững mạnh. Tuy nhiên trên thực tế, việc thu hút cũng như vấn đề tuyển dụng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng đã và đang gặp phải những khó khăn, vướng mắc nhất định, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả cũng như mục tiêu, ý nghĩa mà chính sách đề ra.

Một số ý kiến về việc thực hiện cơ chế “phân cấp” theo Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

Luật tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/6/2015. Theo đó, để tạo cơ chế pháp lý rõ ràng trong việc xác định thẩm quyền của mỗi cấp chính quyền địa phương cũng như cơ chế trong việc phân cấp giữa cơ quan nhà nước cấp trên với cơ quan nhà nước cấp dưới, việc ủy quyền giữa cơ quan hành chính nhà nước cấp trên cho Ủy ban nhân dân cấp dưới hoặc cơ quan tổ chức khác, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 đã cụ thể vấn đề này bằng các điều luật: Điều 11. Phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương, Điều 12. Phân quyền cho chính quyền địa phương, Điều 13. Phân cấp cho chính quyền địa phương, Điều 14. Ủy quyền cho cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Đây là một trong những quy định mới của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 so với Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003.

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tài chính

Đội ngũ cán bộ, công chức là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức có tính chất quyết định chất lượng của nền hành chính và hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Do đó, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước. Đánh giá những kết quả đạt được trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tài chính trong thời gian vừa qua, bài viết đề xuất các giải pháp có tính định hướng đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tài chính trong thời gian tới.

Các chỉ số đánh giá hiệu quả cung ứng dịch vụ hành chính công ở nước ta hiện nay

Thực hiện tiến trình CCHC nhà nước, Nhà nước ta đã áp dụng một số công cụ, cơ chế đo lường cảm nhận của các đối tượng trong và ngoài nhà nước về quản trị tại địa phương và cung ứng dịch vụ công, tiến hành các cuộc điều tra mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công do Nhà nước cung ứng. Tuy phát triển theo hướng tích cực, song phần lớn các cuộc điều tra, khảo sát này còn phân tán, thiếu bền vững và có quy mô nhỏ. Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và bộ chỉ số đánh giá chất lượng của bộ phận một cửa cấp huyện (DOSSI) đã được áp dụng làm cơ sở lượng hóa công tác cung ứng dịch vụ công của nền hành chính ở nước ta hiện nay.

Một số vấn đề về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam

Trong mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi trình độ phát triển xã hội đòi hỏi một nguồn nhân lực phù hợp. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, để phát huy những thành tựu to lớn đã đạt được trong thời gian qua, trước xu thế hội nhập và nền kinh tế tri thức, nước ta cần có các nguồn lực. Đó là nguồn tài nguyên thiên nhiên, nguồn tài chính, nguồn lực khoa học - công nghệ và nguồn lực con người… Trong đó, nguồn lực con người được coi là nguồn lực quan trọng nhất, có tính chất quyết định sự tăng trưởng và phát triển xã hội. Một quốc gia cho dù có tài nguyên thiên nhiên phong phú, máy móc kỹ thuật hiện đại nhưng không có những con người có trình độ, có đủ khả năng khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đó thì khó đạt được sự phát triển như mong muốn.

Bàn về công tác đánh giá, đo lường kết quả thực thi nhiệm vụ

1. Thực trạng công tác đánh giá

Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá và động viên khích lệ là bốn nội dung chủ yếu của một hệ thống quản trị nhân sự. Trong đó, đánh giá kết quả thực hiện công việc được xem là quan trọng nhất, là điều kiện để thực hiện một cách hiệu quả ba nội dung còn lại. Đánh giá đúng sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực và tăng tính minh bạch. Đến nay, trong quản lý, quản trị nhân sự, hầu hết các nước trên thế giới đều xây dựng và thực hiện đánh giá như một công cụ quản lý để tăng cường chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công. Một hệ thống đánh giá có thể phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau nhưng có thể chia thành ba nhóm mục đích chính:

TIN MỚI NHẤT
Học viện Hành chính quốc gia khai giảng năm học mới 2017-2018
Quảng Ninh thí điểm phục vụ triển khai giám sát chất lượng thủ tục dịch vụ công
Kinh nghiệm triển khai thi tuyển công chức của Hải Phòng
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(17/10/2017 02:53)
Lễ Công bố và trao các Quyết định bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp vụ, ban của Bộ Nội vụ
Chiều ngày 17/10/2017, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Công bố và trao các Quyết định bổ nhiệm công chức giữ chức vụ  ...
Tin mới nhất

Cao Bằng tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước

Việc phải làm!

Đồng Tháp: Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng

“Phải loại bỏ việc sử dụng mối quan hệ để chi phối công việc“

Đổi mới phương thức lãnh đạo - Yếu tố bảo đảm thắng lợi của Đảng Cộng sản Việt Nam trong từng thời kỳ lịch sử

Lễ Công bố và trao các Quyết định bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp vụ, ban của Bộ Nội vụ

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về lĩnh vực chính quyền địa phương

Tin xem nhiều

Đánh giá cán bộ, công chức

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác cán bộ nữ

Quản lý nhà nước về công tác thanh niên hiện nay

Những vấn đề lý luận và thực tiễn hiện nay về “tự bảo vệ” Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Chế định hợp đồng trong Luật Viên chức

Bài học về thời cơ trong Cách mạng Tháng Tám và vận dụng vào thực tiễn hiện nay

Một số giải pháp nâng cao đạo đức công vụ

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.