Thực tiễn - Kinh nghiệm
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức ở nước ta hiện nay

Cải cách công vụ, công chức trên cơ sở chuyển nền công vụ chức nghiệp sang nền công vụ theo vị trí việc làm để xây dựng nền công vụ tiên tiến, chuyên nghiệp và hiện đại, phù hợp với mục tiêu hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế là một cuộc chuyển đổi cơ bản, có tính cách mạng, phải vượt qua nhiều thách thức. Theo đó, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để họ có đầy đủ phẩm chất, năng lực mới theo yêu cầu của một nền công vụ tiên tiến, chuyên nghiệp và hiện đại là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đòi hỏi cả hệ thống chính trị cùng dốc sức, quyết tâm thực hiện.

Niềm tin pháp luật - thước đo hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

1. Bàn về niềm tin pháp luật:

Tại Điều 16 của Hiến pháp năm 2013 quy định Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội”, cũng như toàn bộ Chương 2 của Hiến pháp quy định về quyền con người và quyền, nghĩa vụ của công dân. Những quy định này của Hiến pháp phải được thể chế hóa bằng các luật và được thi hành, đây cũng là niềm tin của mọi người dân vào Hiến pháp và pháp luật. Vấn đề là làm thế nào để gây dựng và nuôi dưỡng niềm tin pháp luật? Có lẽ không thể chỉ dựa vào hy vọng, vào sự yên tâm về lòng tốt của người khác. Sự tin cậy cần được bảo vệ bởi luật pháp. Dù lạc quan tới đâu thì vẫn phải thừa nhận rằng, hiện nay dường như cái nhìn bi quan đối với xã hội khá phổ biến. Khi mà người khác không làm những gì họ nói, nói khác những gì họ đã làm và trái với quy định của Hiến pháp và pháp luật thì sự hoài nghi sẽ xuất hiện. Thực tế rằng, đằng sau những vất vả mưu sinh, người lao động đang dần bị tước niềm tin bởi những tham nhũng, nhiêu khê trong bộ máy hành chính; những gian lận trong giáo dục, những dối trá trong y tế, hay sự thiếu hụt của các trợ cấp và an sinh xã hội…

Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống góp phần bảo vệ chính trị nội bộ

Mặc dù chưa đề cập đến thuật ngữ “suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống” của cán bộ, đảng viên, nhưng ngay từ khi thành lập Liên đoàn những người cộng sản, C.Mác và Ph.Ăng-ghen đã khẳng định vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ đảng của giai cấp công nhân. Điều lệ của Liên đoàn những người cộng sản nêu rõ: “Mỗi cơ quan của Liên đoàn phải thi hành những biện pháp cần thiết để đảm bảo sự an toàn của Liên đoàn và tăng cường hoạt động của Liên đoàn”(1). Từ đó, C.Mác đã cảnh báo về sự tha hoá, suy thoái, biến chất từ bên trong, từ nội bộ tổ chức của những người cộng sản: “Những phần tử thù địch trong nội bộ Quốc tế, họ sẽ phá hoại phong trào ở tất cả các nước mà họ đó có được mảnh đất đứng chân”(2). Những quan điểm này đã được C.Mác và Ph. Ăng-ghen thực hiện nhất quán trong hoạt động của mình, góp phần quan trọng về lý luận và thực tiễn cho các đảng cộng sản sau này vận dụng, phát triển.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2/2/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên", các tổ chức cơ sở đảng đã khẳng định được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên đã được các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo thực hiện, nhất là đối với các tổ chức cơ sở đảng yếu kém, có nhiều khó khăn, những địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Việc lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả quan trọng (trên 2.500 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới); chất lượng cấp ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020 được nâng lên (trình độ cao đẳng, đại học trở lên chiếm gần 80%); cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn ngày càng được chuẩn hóa về trình độ chuyên môn (93% có trình độ trung cấp trở lên), lý luận chính trị (64% có trình độ trung cấp trở lên), năng lực từng bước được nâng lên; số thôn, ấp, bản, làng chưa có chi bộ độc lập giảm nhanh; xuất hiện nhiều mô hình tự quản, xã hội hóa ở cộng đồng dân cư trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Xây dựng đội ngũ cán bộ nữ trong chiến lược cán bộ của Đảng ta hiện nay

Công tác cán bộ nữ được Đảng và Bác Hồ luôn quan tâm ngay từ những ngày đầu thành lập nước. Hơn 87 năm qua, đội ngũ lãnh đạo, quản lý nữ phát triển không ngừng cả về số lượng, chất lượng cũng như những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tiếp tục nêu: “Tăng tỉ lệ cán bộ lãnh đạo, cấp ủy là người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ, cán bộ trẻ”. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, tăng cường và phát huy vai trò to lớn của đội ngũ cán bộ nữ trong hệ thống chính trị ở các cấp.

Chế độ bầu cử và việc xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ và có trách nhiệm giữa đại biểu Quốc hội và cử tri

Nền tảng chính trị - pháp lý của mối quan hệ giữa đại biểu Quốc hội với cử tri là chế độ bầu cử. Trong xã hội dân chủ, bầu cử trở thành “công cụ” hữu hiệu nhất để buộc các đại biểu dân cử phải coi trọng lợi ích của cử tri, liên hệ chặt chẽ và có trách nhiệm với cử tri, nhất là cử tri ở đơn vị bầu cử. Bài viết phân tích tác động của chế độ bầu cử đối với việc xây dựng mối quan hệ giữa đại biểu Quốc hội với cử tri và đề xuất các kiến nghị hoàn thiện chế độ bầu cử đại biểu Quốc hội, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng “cơ chế để ĐBQH gắn bó chặt chẽ và có trách nhiệm với cử tri”([1]).

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ta hiện nay

Đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước, cải cách hành chính, kiến thức về hội nhập và kỹ năng thực thi công việc để phục vụ yêu cầu của công dân, tổ chức ngày càng tốt hơn. Thông qua đó, giúp họ nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao, đồng thời hoàn thiện các tiêu chuẩn của ngạch và của từng vị trí chức danh đang đảm nhiệm. Thời gian qua, hoạt động ĐTBD đã được thực hiện tương đối tốt, song vẫn còn không ít những hạn chế cần được tiếp tục đổi mới, khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả công tác ĐTBD cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của tình hình mới hiện nay.

TIN MỚI NHẤT
Bạc Liêu bầu nữ Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới
Bộ Nội vụ đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Viên chức
Hà Nội triển khai công tác dân số trong tình hình mới
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(13/07/2018 01:42)
Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Sáng 13/7/2018, tại trụ sở Bộ, Hội đồng khoa học khoa học Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động khoa học  ...
Tin mới nhất

Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Thiếu cơ sở đánh thuế 45% cho tài sản không giải trình được nguồn gốc

Quản lý rủi ro đối với nợ công

Cán bộ xã đã nghỉ việc sẽ được tăng mức trợ cấp hàng tháng

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường tiếp Giám đốc Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ Công Thương

Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.