Thực tiễn - Kinh nghiệm
Đưa tri thức trẻ ưu tú về làm Phó Chủ tịch xã - thực tiễn từ Cao Bằng

Cao Bằng là một tỉnh miền núi biên giới phía Bắc, có tổng diện tích đất tự nhiên 6.724,62 km², trong đó diện tích rừng, núi chiếm 90%; dân số toàn tỉnh 524.190 người (số liệu năm 2015) có trên 332 km đường biên giới giáp với tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc. Tỉnh Cao Bằng có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 01 thành phố và 12 huyện với 199 xã, phường, thị trấn, trong đó có 148 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn. Đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở vẫn còn nhiều bất cập về trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như thiếu về nhân lực. Tính đến cuối năm 2011, tổng số cán bộ, công chức (CBCC) cấp xã là 3.608 người, trong đó tỷ lệ CBCC cấp xã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn chỉ chiếm 55,3%, còn tới 44,7% CBCC cấp xã chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn (chưa có trình độ trung cấp trở lên). Đây là những yếu tố hạn chế sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

Tiến cử trong chế độ phong kiến Việt Nam và kinh nghiệm đối với công tác cán bộ hiện nay

Lịch sử các triều đại phong kiến nước ta tuy mang tính tập quyền và chuyên chế cao, nhưng việc tuyển chọn quan lại đã được xây dựng thành chế độ có tính khách quan, nhằm quy tụ và sử dụng được rộng rãi nhân tài cho đất nước. Xét trên phương diện tuyển dụng nhân tài của các triều đại cho thấy, bên cạnh việc sử dụng quan lại theo thế tập (hay tập ấm), thì các triều đại đồng thời sử dụng quan lại theo nhân tài. Thông thường, sử dụng theo nhân tài chủ yếu được thực hiện thông qua chế độ khoa cử, bắt đầu được đặt ra từ triều Lý và kéo dài đến khi chế độ phong kiến suy vong. 

Vai trò của chính quyền xã đối với quản lý phát triển xã hội
Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, “Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do luật định”. Như vậy, chính quyền cấp xã bao gồm: Hội đồng nhân dân cấp xã và Ủy ban nhân dân cấp xã. Đây là cấp chính quyền có số lượng lớn nhất và có đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội đa dạng nhất trong các loại hình đơn vị hành chính với 9.064 xã, chiếm trên 80% tổng số đơn vị hành chính cấp cơ sở hiện nay (11.162 xã, phường, thị trấn). Chính quyền cấp xã là cầu nối giữa nhà nước với các tổ chức và cá nhân trong xã, đại diện cho nhà nước, để thực thi quyền lực nhà nước, triển khai, tổ chức thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước ở xã. Chính quyền xã giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện công tác quản lý các vấn đề phát triển xã hội ở nông thôn.
Những quan điểm cơ bản thể hiện tư duy mới của Đảng ta về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Nghiên cứu tư duy mới của Đảng ta về những quan điểm cơ bản về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa chính là việc vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện và hoàn cảnh mới nhằm: kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, dự báo chính xác và kịp thời, xử lý hiệu quả các vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn, giải quyết tốt các mối quan hệ phản ánh quy luật đổi mới và phát triển ở nước ta, tất cả vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đổi mới công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm tới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên để phục vụ cách mạng và nhân dân. Người khẳng định: cán bộ là gốc của mọi công việc, cán bộ tốt thì phong trào mới tốt. Vấn đề cán bộ luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm và là một trong những nội dung quan trọng trong việc xây dựng Văn kiện Ðại hội Đảng từ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Mỗi thời kỳ cách mạng của đất nước đặt ra những yêu cầu cụ thể xây dựng đội ngũ cán bộ thích hợp nhưng vẫn bảo đảm nguyên tắc, quy trình về công tác cán bộ theo chủ trương, định hướng của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng công chức ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

1. Thực trạng công tác tuyển dụng công chức ở thành phố Tuy Hòa trong những năm qua

Thành phố Tuy Hòa hiện nay có 12 phòng chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân (UBND), với 90 biên chế, 20 hợp đồng trong chỉ tiêu. Hàng năm, việc bổ sung công chức cho các cơ quan của thành phố được thực hiện bằng nhiều hình thức như: đăng ký chỉ tiêu, chức danh thi tuyển tại Hội đồng tuyển dụng công chức của tỉnh; tiếp nhận công chức từ các địa phương khác; chuyển công chức cấp xã; tiếp nhận không qua thi tuyển những người có trình độ đại học trở lên, có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc và có thời gian công tác trên 60 tháng tại các cơ quan, đơn vị khác (ngoài các cơ quan hành chính); thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc ở bậc đại học, sau đại học theo chính sách thu hút nhân tài của tỉnh.

Mối quan hệ giữa đạo đức công vụ và pháp luật công vụ - một số khía cạnh pháp luật

Văn hóa công vụ là một khái niệm, một phạm trù rộng, được tạo bởi văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể. Từ góc nhìn luật học thì bộ phận “vật thể” của văn hóa công vụ là tất cả các quy định thể chế pháp luật công vụ; còn “văn hóa phi vật thể” trong công vụ là những nhận thức, quan niệm của con người về những hành vi, thái độ, cách xử sự trong quan hệ công vụ, chuẩn mực cần có của người thi hành công vụ. Văn hóa công vụ được thể hiện dưới nhiều hình thức, biểu hiện khác nhau, mà một trong những biểu hiện của nó là đạo đức công vụ, đạo đức của người thi hành công vụ. Trong bài viết này tập trung phân tích đạo đức công vụ và pháp luật về công vụ ở khía cạnh pháp lý của vấn đề.

TIN MỚI NHẤT
Hà Nội: Tăng tiện ích tối đa cho người dân, doanh nghiệp
Tổng quan về Nghị viện Singapore
Thông báo kết luận thanh tra về công tác quản lý công chức của UBND tỉnh Tiền Giang
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(26/06/2017 03:25)
Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng Tạp chí Tổ chức nhà nước đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới"
Sáng 26/6, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng Tạp chí Tổ chức nhà nước đáp ứng yêu cầu  ...
Tin mới nhất

Cải cách hành chính gắn với nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành

Phú Thọ: Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

Một số nội dung sửa đổi, bổ sung trong quy hoạch cán bộ

Xây dựng Chính phủ liêm chính theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Sắp xếp, kiện toàn các bộ, cơ quan ngang bộ theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực: Khắc phục lắp ghép, sáp nhập cơ học

Chính quyền địa phương trong phân cấp quản lý nhà nước hiện nay

Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng Tạp chí Tổ chức nhà nước đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới"

Tin xem nhiều

Đánh giá cán bộ, công chức

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác cán bộ nữ

Những vấn đề lý luận và thực tiễn hiện nay về “tự bảo vệ” Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Quản lý nhà nước về công tác thanh niên hiện nay

Chế định hợp đồng trong Luật Viên chức

Bài học về thời cơ trong Cách mạng Tháng Tám và vận dụng vào thực tiễn hiện nay

Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2015-2020 đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.