Thực tiễn - Kinh nghiệm
Những vấn đề đặt ra từ hoạt động lễ hội, tín ngưỡng ở Việt Nam hiện nay

Việt Nam là một quốc gia có nhiều loại hình tôn giáo, tín ngưỡng, với trên 80% dân số có đời sống tâm linh, tín ngưỡng, tôn giáo. Ngoài 14 tôn giáo đã được Nhà nước thừa nhận, Việt Nam còn có nhiều loại hình tín ngưỡng dân gian như thờ cúng tổ tiên, thờ anh hùng dân tộc, thờ thành hoàng, thờ mẫu, tàn dư của tín ngưỡng phồn thực, tín ngưỡng thờ cúng các tổ nghề, thờ cúng ma, cúng thần của đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi phía Bắc, thờ cúng Yang của đồng bào các tộc người thiểu số Tây Nguyên… Trên cơ sở đó, nhiều lễ hội đã hình thành và được duy trì đến ngày nay.

Xây dựng phong cách lãnh đạo, quản lý dân chủ của cán bộ cơ sở

Phong cách lãnh đạo, quản lý có vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến uy tín của cán bộ và tác động đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức, phong cách của cán bộ cấp dưới và lợi ích của quần chúng. Thực tế cho thấy, có những nhiệm vụ chưa hoàn thành tốt, cán bộ chưa có uy tín, không phải do người cán bộ thiếu nhiệt tình, kiến thức, năng lực hay phương tiện vật chất bảo đảm mà còn do phong cách lãnh đạo, quản lý chưa phù hợp. Bởi vậy, việc xây dựng phong cách lãnh đạo, quản lý dân chủ cho cán bộ cơ sở là vấn đề vừa cấp bách, vừa cơ bản, lâu dài.

Phẩm chất người lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh hội nhập

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng “Làm lãnh đạo cũng là một nghề, phải rèn đức luyện tài, trong đó đức phải là gốc”! Người lãnh đạo, quản lý là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, xây dựng một đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý “vừa hồng, vừa chuyên” là một trong những nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Vì thế phẩm chất, nhân cách và năng lực của người lãnh đạo, quản lý giữ vai trò quan trọng. Người xưa quan niệm: được mất, vinh nhục không phải do nghề mà do người hành nghề quyết định. Trong các chức năng chủ yếu của quản lý đối với sự thành công của tổ chức, chức năng điều hành và lãnh đạo con người là quan trọng nhất. Nhà quản lý cũng là người lãnh đạo đồng thời là người điều hành một tổ chức, biết dự kiến, lập kế hoạch, tổ chức, điều động và kiểm tra kết quả, nhằm mục đích làm cho tổ chức thực hiện tốt nhất những nhiệm vụ và chức năng của mình.

Nhận diện mâu thuẫn trong đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH), đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước, yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đang đặt ra rất cấp bách. Để tránh tụt hậu, việc sử dụng hiệu quả tri thức khoa học và công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ; đưa tri thức khoa học, công nghệ vào tái cấu trúc lại nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đổi mới phương thức lãnh đạo công tác cán bộ của cấp ủy cơ sở hiện nay

Công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước đang đặt ra vấn đề cấp bách phải xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Đây là vấn đề được Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” chỉ ra. Để có đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, Đảng ta chủ trương đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, trong đó đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ có tầm quan trọng đặc biệt. Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa X yêu cầu phải: "Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ"(1).

Kê khai tài sản, thu nhập góp phần phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam: thực trạng, nguyên nhân và giải pháp

1. Kê khai tài sản ở nước ta

Kê khai tài sản, thu nhập được xác định là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác phòng ngừa tham nhũng. Trong thời gian qua việc kê khai tài sản, thu nhập ở Việt Nam đang ngày càng được hoàn thiện về hành lang pháp lý, đạt được những kết quả bước đầu trong thực tế triển khai. Tuy nhiên, việc kê khai tài sản, thu nhập ở Việt Nam vẫn chưa đạt được mục đích và sự kỳ vọng của xã hội. Kê khai tài sản, thu nhập vẫn còn rất hình thức và mang tính đối phó. Việc kê khai tài sản, thu nhập cần được nhìn nhận và thực thi một cách nghiêm túc với nhiều giải pháp.

Nâng cao năng lực giải quyết tình huống cho đội ngũ công chức quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

1. Vai trò của khoa học và công nghệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay

Khoa học và công nghệ (KHCN) là chìa khóa mở cánh cửa mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội. Sự phát triển khoa học quyết định sự tồn tại và phát triển của một quốc gia. KHCN luôn tìm kiếm và lý giải bản chất của vấn đề, tìm ra những giải pháp ứng dụng vào thực tiễn làm thỏa mãn các nhu cầu vật chất và tinh thần của con người. Từ đó đặt ra nhiệm vụ nghiên cứu KHCN là chìa khóa then chốt để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia.

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong bộ máy hành chính nhà nước

Bộ máy hành chính nhà nước gồm các cơ quan công quyền, có chức năng trực tiếp thể chế hóa, tổ chức thực thi quyền lực nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội; là nơi tập trung các mối quan hệ chính trị - kinh tế rất nhạy cảm, dễ nảy sinh tham nhũng. Mức độ nguy hại của tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng: thể chế hóa sai lệch chủ trương, đường lối của Đảng, thực thi pháp luật không nghiêm, làm tha hóa, biến chất nền công vụ và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; gây tổn thất ngân sách, tài sản của nhà nước, của nhân dân; làm cho tổ chức và hoạt động của bộ máy kém hiệu lực, hiệu quả, gây mất ổn định chính trị, xã hội, “gây hậu quả xấu về nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân, là một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta”(1). Tham nhũng trong bộ máy hành chính nhà nước tạo cơ hội cho các thế lực thù địch thực hiện âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay trong nội bộ tổ chức. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã và đang trở thành vấn đề có ý nghĩa cấp bách, đó là ý Đảng, lòng dân, nhằm xây dựng bộ máy hành chính nhà nước trong sạch, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả phòng, chống tham nhũng trong bộ máy hành chính nhà nước, cần thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp sau:

TIN MỚI NHẤT
Giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế
Quản lý viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ theo Luật Viên chức năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành
Bình Định: Tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(17/09/2018 02:57)
Bộ Nội vụ khai giảng Lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ
Thực hiện Quyết định số 1901/QĐ- BNV ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, sáng ngày 17/9/2018, tại Học viện Hành chính  ...
Tin mới nhất

Kiên Giang: Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về lợi ích của việc xây dựng chính quyền điện tử

Lạng Sơn: Nỗ lực nâng chỉ số ICT

Nhận diện hành vi gây rối, chống phá ở nước ta hiện nay và những giải pháp phòng, chống

Quý III/2018, Lâm Đồng giảm 23 đơn vị sự nghiệp công lập

Đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với CBCCVC

Nguyên tắc kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh với vị trí việc làm trong quản lý cán bộ, công chức ở nước ta

Nghệ An: Lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng tại bộ phận một cửa

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.